ОР — МОРФЕМІКА

ор — суфікс

Значення суфікса «ор»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
експірато́рний
Прислівник.
скі́лькоро
Числівник.
кі́лько́ро
Займенник.
скі́лькоро
Збірність.
Місце, приміщення.
ізоля́тор, ізоля́торний
Абстрактне поняття, наукові терміни.
фа́ктор, фа́кторний, фа́кторство
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
фле́ксор, фле́ксорний
Установа, державна структура, форма управління.
коле́кторний
Приклади слів із суфіксом «ор»

Слово Морфемна структура
авіа́тор /авіа́/т+ор
авіа́торський /авіа́/т+ор+ськ*ий
акліматиза́тор а/клімат/из+а́т+ор
антидетона́тор анти/детон/а́т+ор
асиміля́торний а/симіл/я́т+ор+н*ий
асиміля́торство а/симіл/я́т+ор+ств*о
асиміля́торський а/симіл/я́т+ор+ськ*ий
аспіра́торний а/спір/а́т+ор+н*ий
аспірато́рний а/спір/ат+о́р+н*ий
вентиля́торний /вентил/я́т+ор+н*ий
вулканіза́тор /вулкан/із+а́т+ор
вулканіза́торник /вулкан/із+а́т+ор+н+ик
вульгариза́торський /вульгар/из+а́т+ор+ськ*ий
генера́тор /ген/ер+а́т+ор
генера́торний /ген/ер+а́т+ор+н*ий
генера́торник /ген/ер+а́т+ор+н+ик
депози́тор /депоз/и́т+ор
деполяриза́тор де/пол/яр+из+а́т+ор
дефібриля́тор де/фібр/ил+я́т+ор
дикта́торство /дикт/а́т+ор+ств*о
дикта́торствувати /дикт/а́т+ор+ств+ува+ти
директорува́ння /директ/ор+ува́+нн*я
дітво́ра́ /діт/в+о́р*а́
експеди́торський /експед/и́т+ор+ськ*ий
експірато́рний ек/спір/ат+о́р+н*ий
заку́по́рений за/ку́п/о́р+ен*ий
коле́кторний /коле́кт/ор+н*ий
колоніза́торство /колон/із+а́т+ор+ств*о
комбінато́рика /комбін/ат+о́р+ик*а
конве́рторник кон/ве́рт/ор+н+ик
конденса́тор /конденс/а́т+ор
конспіра́торка /конспір/а́т+ор+к*а
кі́лько́ро /кі́льк/о́р+о
ле́ктор /ле́кт/ор
лекто́рій /лект/о́р+ій
літера́торствувати /літера́т/ор+ств+ува+ти
надрегенера́тор над+ре/генер/а́т+ор
надрегенера́тор над+ре/ген/ер+а́т+ор
націоналіза́тор /наці/онал+із+а́т+ор
обсервато́рія /обсерв/ат+о́р+іj*а
опера́торна /опер/а́т+ор+н*а
пастериза́тор /пастер/из+а́т+ор
пеленга́торний /пеленг/а́т+ор+н*ий
поляриза́тор /пол/яр+из+а́т+ор
посе́сорша /посе́с/ор+ш*а
правто́рити /прав/т+о́р+и+ти
препара́торний /препар/а́т+ор+н*ий
преторіа́нець /прет/ор+іа́н+ець
проте́кторський /проте́кт/ор+ськ*ий
регенера́тор ре/ген/ер+а́т+ор
регенера́торний ре/ген/ер+а́т+ор+н*ий
регенера́торник ре/ген/ер+а́т+ор+н+ик
реда́кторка /реда́кт/ор+к*а
редактора́т /редакт/ор+а́т
рекупера́торник /рекупер/а́т+ор+ник
рекупера́торниця /рекупер/а́т+ор+ниц*я
репети́тор /репет/и́т+ор
репети́торка /репет/и́т+ор+к*а
репети́торство /репет/и́т+ор+ств*о
репети́торствувати /репет/и́т+ор+ств+ува+ти
ретрансля́тор ре/трансл/я́т+ор
сепара́торник /сепар/а́т+ор+н+ик
сепара́торниця /сепар/а́т+ор+н+иц*я
скі́лькоро с/кі́льк/ор+о
спекуля́тор /спекул/я́т+ор
стабіліза́торний /стабіл/із+а́т+ор+н*ий
стиліза́торський /стил/із+а́т+ор+ськ*ий
стимуля́тор /стимул/я́т+ор
субордина́торський суб/ордин/а́т+ор+ськ*ий
субінспе́ктор суб/інспе́кт/ор
суперрегенера́тор супер+ре/ген/ер+а́т+ор
термі́стор /терм/і́ст+ор
узурпа́торський /узурп/а́т+ор+ськ*ий
фа́ктор /фа́кт/ор
фа́кторний /фа́кт/ор+н*ий
фа́кторство /фа́кт/ор+ств*о
факто́рія /факт/о́р+іj*а
фактори́ст /факт/ор+и́ст
факторіа́л /факт/ор+іа́л
факторіа́льний /факт/ор+іа́ль+н*ий
фле́ксор /фле́кс/ор
фле́ксорний /фле́кс/ор+н*ий
флегматиза́тор /флегм/ат+из+а́т+ор
флокуля́тор /флокул/я́т+ор
хо́дором /хо́д/ор+ом
худорба́ /худ/ор+б*а́
худорля́венький /худ/ор+ля́в+еньк*ий
худорля́вий /худ/ор+ля́в*ий
худорля́вість /худ/ор+ля́в+ість
цензорува́ти /ценз/ор+ува́+ти
яровиза́тор /яр/ов+из+а́т+ор
ізоля́тор /ізол/я́т+ор
ізоля́торний /ізол/я́т+ор+н*ий
інве́ртор ін/ве́рт/ор
інгалято́рій /інгал/ят+о́р+ій
інду́кторний ін/ду́кт/ор+н*ий
інкубато́рій /інкуб/ат+о́р+ій
інсценіза́тор ін/сцен/із+а́т+ор

ор — корінь

Приклади слів із коренем «ор»

Слово Морфемна структура
орани́ця /ор/а+н+и́ц*я

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.