ОНЬК — МОРФЕМІКА

оньк — суфікс

Приклади слів із суфіксом «оньк»

Слово Морфемна структура
війно́нька /вій/н+о́ньк*а
дити́нонька /дит/и́н+оньк*а
дитя́тонько /дит/я́т+оньк*о
додо́лоньку до/до́л/оньк*у
додо́моньку до/до́м/оньк+у
дружи́нонька /друж/и́н+оньк*а
дрібо́нький /дріб/о́ньк*ий
дівча́тонько /дів/ч+а́т+оньк*о
дівчи́но́нька /дів/ч+и́н+о́ньк*а
крапели́нонька /крап/ел+и́н+оньк*а
крапли́нонька /крап/л+и́н+оньк*а
кри́хтонька /кри́х/т+оньк*а
ку́поньки /ку́п/оньк+и
ла́доньки /ла́д/оньк*и
ліщи́нонька /ліщ/и́н+оньк*а
незго́донька не+з/го́д/оньк*а
пери́нонька /пер/и́н+оньк*а
поча́тоньки по/ча́/т+оньк+и
піхо́тонька /піх/о́т+оньк*а
риба́лонька /риб/а́л+оньк*а
рибчи́нонька /риб/ч+и́н+оньк*а
роби́тоньки /роб/и́+т+оньк+и
робі́тонька /роб/і́т+оньк*а
роди́нонька /род/и́н+оньк*а
самоти́нонька /сам/от+и́н+оньк*а
свекрі́вонька /свекр/і́в+оньк*а
сві́тлонька /сві́т/л+оньк*а
сві́тлонько /сві́т/л+оньк*о
світи́лонька /світ/и́+л+оньк*а
скорбо́тонька /скорб/о́т+оньк*а
слу́жбонька /слу́ж/б+оньк*а
слі́донько /слі́д/оньк*о
сме́ртонька с/ме́р/т+оньк*а
снігу́ронька /сніг/у́р+оньк*а
спаси́боньки /спаси́б/оньк+и
стихо́нька с/тих/о́ньк+а
стреме́нонько /стрем/е́н+оньк*о
сухі́тонька /сух/і́т+оньк*а
сі́стоньки /сі́с/т+оньк+и
ткани́нонька /тк/а+ни́н+оньк*а
тополи́нонька /топол/и́н+оньк*а
торби́нонька /торб/и́н+оньк*а
упа́донько у/па́д/оньк*о
уті́хонька у/ті́х/оньк*а
хвили́нонька /хвил/и́н+оньк*а
чужи́нонька /чуж/и́н+оньк*а
шу́бонька /шу́б/оньк*а


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.