ОН — МОРФЕМІКА

он — суфікс

Значення суфікса «он»

Підсилення дії.
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
вібріо́н
Місце, приміщення.
кухо́нний
Абстрактне поняття, наукові терміни.
антигіперо́ни, антипрото́н, електро́новий
Речовина, мінерал.
крипто́новий, лакто́ни
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
мікро́н, мікро́нний
Установа, державна структура, форма управління.
Приклади слів із суфіксом «он»

Слово Морфемна структура
абстракціоні́стка /абстракц/і+он+і́ст+к*а
акціоне́рний /акці/он+е́р+н*ий
анексіоні́ст /анекс/і+он+і́ст
антигіперо́ни анти/гіпер/о́н*и
антипрото́н анти/прот/о́н
бубоне́ць /буб/он+е́ць
бубоні́ння /буб/он+і́+нн*я
вазо́н /ваз/о́н
вазо́ник /ваз/о́н+ик
вазо́новий /ваз/о́н+ов*ий
вазо́нок /ваз/о́н+ок
вазо́нчик /ваз/о́н+чик
вібріо́н /вібрі/о́н
дивізіо́н /дивізі/о́н
еволюціоні́ст /еволюці/он+і́ст
еволюціоні́стка /еволюці/он+і́ст+к*а
еволюціоні́стський /еволюці/он+і́ст+ськ*ий
еволюціоністи́чний /еволюці/он+іст+и́чн*ий
експансіоні́зм /експанс/і+он+і́зм
експресіоні́зм екс/прес/і+он+і́зм
експресіоні́ст екс/прес/і+он+і́ст
експресіоні́стка екс/прес/і+он+і́ст+к*а
експресіоні́стський екс/прес/і+он+і́ст+ськ*ий
експресіоністи́чний екс/прес/і+он+іст+и́чн*ий
електро́новий /електр/о́н+ов*ий
емоціона́льний /емоці/он+а́льн*ий
емоціона́льність /емоці/он+а́льн+ість
колекціоне́рство /колекц/і+он+е́р+ств*о
колекціоне́рський /колекц/і+он+е́р+ськ*ий
колекціоно́ваний /колекц/і+он+о́ва+н*ий
колекціонува́ння /колекц/і+он+ува́+нн*я
колекціонува́ти /колекц/і+он+ува́+ти
колекціонува́тися /колекц/і+он+ува́+ти+ся
компаньйо́нка /компаньй/о́н+к*а
комісіоне́рство /комісі/он+е́р+ств*о
комісіоне́рствувати /комісі/он+е́р+ств+ува+ти
кондиціоналі́зм /кондиці/он+ал+і́зм
кондиціоне́р /кондиці/он+е́р
контрреволюціоне́р контр/революці/он+е́р
контрреволюціоне́рка контр/революці/он+е́р+к*а
крипто́новий /крипт/о́н+ов*ий
кухо́нний /кух/о́н+н*ий
лакто́ни /лакт/о́н*и
лексико́н /лекс/ик+о́н
медальйо́н /медаль/й+о́н
медальйо́нний /медаль/й+о́н+н*ий
медальйо́новий /медаль/й+о́н+ов*ий
медальйо́нчик /медаль/й+о́н+чик
мутаціоні́зм /мут/ац+і+он+і́зм
мікро́н /мікр/о́н
мікро́нний /мікр/о́н+н*ий
насурмо́нений на/сурм/о́н+ен*ий
несоло́ний не/сол/о́н*ий
обструкціоні́зм /обструкці/он+і́зм
операціоні́ст /опер/ац+і+он+і́ст
опозиціоне́рство о/позиці/он+е́р+ств*о
пенсіоне́рський /пенсі/он+е́р+ськ*ий
пневмо́ніка /пневм/о́н+ік*а
подивізіо́нний по/дивізі/о́н+н*ий
поляро́н /пол/яр+о́н
порціо́нник /порці/о́н+н+ик
порціо́нно /порці/о́н+н+о
порціо́нність /порці/о́н+н+ість
посолонцюва́ти по/сол/он+ц+юва́+ти
посолоні́ти по/сол/он+і́+ти
постімпресіоні́зм пост+ім/пресі/он+і́зм
потихо́ня по/тих/о́н*я
реакціоне́р /реакц/і+он+е́р
реакціоне́рка /реакц/і+он+е́р+к*а
революціоне́р /революці/он+е́р
революціоніза́ція /революці/он+із+а́ціj*а
революціонізо́ваний /революці/он+із+о́ва+н*ий
революціонізу́ючий /революці/он+із+у́+j+уч*ий
революціонізува́ння /революці/он+із+ува́+нн*я
революціонізува́ти /революці/он+із+ува́+ти
революціонізува́тися /революці/он+із+ува́+ти+ся
санкціонува́ння /санкці/он+ува́+нн*я
секціона́льний /секці/он+а́ль+н*ий
секціонува́ти /секці/он+ува́+ти
скарбо́на /скарб/о́н*а
скарбо́нка /скарб/о́н+к*а
скугоні́ти /скуг/он+і́+ти
со́лоно /со́л/он+о
соло́ний /сол/о́н*ий
соло́ність /сол/о́н+ість
солоне́нький /сол/он+е́ньк*ий
солоне́ць /сол/он+е́ць
солоне́чник /сол/он+е́ч+ник
солоне́чник /сол/он+е́ч+н+ик
солони́на /сол/он+и́н*а
солони́нка /сол/он+и́н+к*а
солони́ще /сол/он+и́щ*е
солонкува́тий /сол/он+к+ува́т*ий
солонкува́тість /сол/он+к+ува́т+ість
солонува́ти /сол/он+ува́+ти
солонува́тий /сол/он+ува́т*ий
солонува́тість /сол/он+ува́т+ість
солонце́вий /сол/он+ц+е́в*ий
солонцю́ючи /сол/он+ц+ю́+j+уч+и
солонцюва́ння /сол/он+ц+юва́+нн*я
солонцюва́ти /сол/он+ц+юва́+ти
солонцюва́тий /сол/он+ц+юва́т*ий
солонцюва́тість /сол/он+ц+юва́т+ість
солонча́к /сол/он+ч+а́к
солончако́вий /сол/он+ч+ак+о́в*ий
солончакува́тий /сол/он+ч+ак+ува́т*ий
сурмо́нитися /сурм/о́н+и+ти+ся
тихо́ня /тих/о́н*я
фракціоне́рка /фракці/он+е́р+к*а
фракціоно́ваний /фракці/он+о́ва+н*ий
фракціонува́тися /фракці/он+ува́+ти+ся
функціону́ючий /функці/он+у́+j+уч*ий
центуріо́н /центурі/о́н
цитро́н /цитр/о́н
цитро́новий /цитр/о́н+ов*ий
ізоляціоні́зм /ізол/яц+і+он+і́зм
ізоляціоні́стський /ізол/яц+і+он+і́ст+ськ*ий
ілюзіо́н /ілюз/і+о́н
ілюзіоністи́чний /ілюз/і+он+іст+и́чн*ий
імпресіоні́зм ім/пресі/он+і́зм
імпресіоні́ст ім/пресі/он+і́ст
імпресіоні́стка ім/пресі/он+і́ст+к*а
імпресіоні́стський ім/пресі/он+і́ст+ськ*ий
імпресіоністи́чний ім/пресі/он+іст+и́чн*ий
інтервенціоні́стський /інтервенц/і+он+і́ст+ськ*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.