ОМ — МОРФЕМІКА

ом — суфікс

Значення суфікса «ом»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
пото́мний
Дієприкметник.
повідо́мник, повідо́мниця
Особа.
сіро́ма
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
трахо́ма, трахо́мний, трахомато́зний
Предмет, об’єкт.
склеро́мний, терато́ма
Різновид слів або висловів.
ідіо́м, ідіома́тика, ідіомати́зм, ідіомати́чний
Приклади слів із суфіксом «ом»

Слово Морфемна структура
битко́м /би/т+к+о́м
ві́домство /ві́д/ом+ств*о
ві́домчий /ві́д/ом+ч*ий
ві́домчість /ві́д/ом+ч+ість
ві́домість /ві́д/ом+ість
відо́мо /від/о́м+о
відо́мості /від/о́м+ост*і
гемато́ма /гем/ат+о́м*а
знайо́мець /зна/й+о́м+ець
знайо́мий /зна/й+о́м*ий
знайо́мити /зна/й+о́м+и+ти
знайо́митися /зна/й+о́м+и+ти+ся
знайо́мо /зна/й+о́м+о
знайо́мство /зна/й+о́м+ств*о
знайо́мість /зна/й+о́м+ість
знайомі́сінький /зна/й+ом+і́сіньк*ий
знерухо́мілий з+не/рух/о́м+і+л*ий
знерухо́міти з+не/рух/о́м+і+ти
круго́м /круг/о́м
ла́гідко́м /ла́гід/к+о́м
мелькома́ /мельк/ом+а́
найвідо́міший най/від/о́м+іш*ий
невідо́мий не/від/о́м*ий
незаба́ром не+за/ба́р/ом
незнайо́мець не/зна/й+о́м+ець
незнайо́мий не/зна/й+о́м*ий
незнайо́мка не/зна/й+о́м+к*а
незнайо́мство не/зна/й+о́м+ств*о
незнайо́мість не/зна/й+о́м+ість
неква́пом не/ква́п/ом
нео́гля́дком не+о́/гля́д/к+ом
непідві́домчий не+під/ві́д/ом+ч*ий
нерухо́міти не/рух/о́м+і+ти
несвідо́мий не+с/від/о́м*ий
несвідо́мо не+с/від/о́м+о
несвідо́мість не+с/від/о́м+ість
ни́шком /ни́шк/ом
ни́щечком /ни́щ/еч+к+ом
околя́сом о/кол/я́с+ом
перезнайо́мити пере/зна/й+о́м+и+ти
перезнайо́митися пере/зна/й+о́м+и+ти+ся
переусвідо́мити пере+у+с/від/о́м+и+ти
пито́мий /пит/о́м*ий
пито́мник /пит/о́м+ник
повідо́мити по/від/о́м+и+ти
повідо́мний по/від/о́м+н*ий
повідо́мник по/від/о́м+н+ик
повідо́мниця по/від/о́м+н+иц*я
позасвідо́мий поза+с/від/о́м*ий
позасвідо́мо по+за+с/від/о́м+о
позасвідо́мо поза+с/від/о́м+о
познайо́мившись по/зна/й+о́м+и+вш+и+сь
потайко́м по/тай/к+о́м
пото́мний по/т/о́м+н*ий
почоло́мкати по/чол/о́м+к+а+ти
почоло́мкатися по/чол/о́м+к+а+ти+ся
підві́домчий під/ві́д/ом+ч*ий
підві́домчість під/ві́д/ом+ч+ість
підна́питком під+на́/пи/т+к+ом
підсвідо́мий під+с/від/о́м*ий
підсвідо́мо під+с/від/о́м+о
підсвідо́мість під+с/від/о́м+ість
рухо́мість /рух/о́м+ість
свідо́мо с/від/о́м+о
свідо́мість с/від/о́м+ість
склеро́мний /склер/о́м+н*ий
смеркома́ с/мерк/ом+а́
сіро́ма /сір/о́м*а
сірома́ха /сір/ом+а́х*а
сірома́шний /сір/ом+а́ш+н*ий
сірома́шня /сір/ом+а́ш+н*я
тайкома́ /тай/к+ом+а́
терато́ма /терат/о́м*а
трахо́ма /трах/о́м*а
трахо́мний /трах/о́м+н*ий
трахомато́зний /трах/ом+ат+о́зн*ий
усвідо́мити у+с/від/о́м+и+ти
хо́дором /хо́д/ор+ом
ходуно́м /ход/ун+о́м
чоло́мкання /чол/о́м+к+а+нн*я
чоло́мкати /чол/о́м+к+а+ти
чоло́мкатися /чол/о́м+к+а+ти+ся
чоло́мкнути /чол/о́м+к+ну+ти
ідіо́м /іді/о́м
ідіома́тика /іді/ом+а́т+ик*а
ідіомати́зм /іді/ом+ат+и́зм
ідіомати́чний /іді/ом+ат+и́ч+н*ий
їдо́мий /їд/о́м*ий

ом — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «ом»

Слово Морфемна структура
викрута́сом ви/крут/а́с*ом
вихиля́сом ви/хил/я́с*ом
йо́ржиком /йо́рж/ик*ом
кидко́м /кид/к*о́м
ладко́м /лад/к*о́м
по́спіхом по́/спі/х*ом
по́сувом по́/су/в*ом
подоста́тком по+до/ста́т/к*ом
порожняко́м /порожн/як*о́м
пото́мний по/т/*о́м$н*ий
при́скаком при́/скак/*ом
при́смерком при́+с/мерк/*ом
при́темком при́/тем/к*ом
про́тягом про́/тяг/*ом
підна́питком під+на́/пи/т+к*ом
ра́нком /ра́н/к*ом
рядо́чком /ряд/о́ч+к*ом
смішко́м /смі/ш+к*о́м
спа́дком с/па́д/к*ом
сторчако́м с/торч/ак*о́м
учетверо́м у/четв/ер*о́м
цю́пасом /цю́п/ас*ом
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.