ОК — МОРФЕМІКА

ок — суфікс

Значення суфікса «ок»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
чо́кання, чо́кати
Демінутивність (зменшення), пестливість.
млино́к, назубо́к, співачо́к, черпачо́к
Збірність.
сіво́к
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
шкребо́к
Ознака (якість, властивість).
згли́бока
Місце, приміщення.
придоли́нок, прову́лок
Стан (психічний або фізичний).
доста́ток, недоста́ток
Абстрактне поняття, наукові терміни.
відмі́нок
Речовина, мінерал.
жовто́к
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
загри́вок
Частина будівлі, природного об’єкта.
підмурі́вок
Приклади слів із суфіксом «ок»

Слово Морфемна структура
батіжо́к /бат/іж+о́к
бга́нок /бг/а́+н+ок
березнячо́к /берез/няч+о́к
близнючо́к /близ/н+юч+о́к
боровичо́к /бор/ов+ич+о́к
буди́ночок /буд/и́ноч+ок
ва́лянок /ва́л/я+н+ок
ва́ляночок /ва́л/я+н+оч+ок
вазо́нок /ваз/о́н+ок
варе́ничок /вар/е́н+ич+ок
ви́долиночок ви́/дол/ин+оч+ок
вида́ток ви/да́/т+ок
висо́кенький /вис/о́к+еньк*ий
вишничо́к /вишн/ич+о́к
вишнячо́к /вишн/яч+о́к
вна́слідок в+на́/слід/ок
воло́вничок /вол/о́внич+ок
вуглячо́к /вугл/яч+о́к
вшива́льничок в/ши/ва́+льн+ич+ок
вівсюжо́к /вівс/юж+о́к
відмі́нок від/мі́н/ок
відробі́ток від/роб/і́т+ок
відрі́зочок від/рі́з/оч+ок
вітрячо́к /вітр/яч+о́к
гли́бо́ко /гли́б/о́к+о
глибо́кість /глиб/о́к+ість
гнилючо́к /гни/л+юч+о́к
гноячо́к /гноj/ач+о́к
гопачо́к /гоп/ач+о́к
горо́бчичок /горо́б/ч+ич+ок
до́щичок /до́щ/ич+ок
дода́нок до/да́/н+ок
доста́ток до/ста́/т+ок
дрі́б'язок /дрі́б'j/аз+ок
женишо́к /жен/иш+о́к
жовто́к /жов/т+о́к
жовто́чок /жов/т+о́ч+ок
загри́вок за/гри́в/ок
закаблучо́к за/кабл/уч+о́к
записничо́к за/пис/н+ич+о́к
зарука́вок за/рук/а́в+ок
згли́бока з/гли́б/ок+а
здобу́ток з+до/бу́/т+ок
зіво́к /зів/о́к
квітничо́к /квіт/нич+о́к
ке́тяжок /ке́т/яж+ок
кип'ято́к /кип'j/ат+о́к
кип'ято́чок /кип'j/ат+о́ч+ок
китяжо́к /кит/яж+о́к
клубо́чок /клуб/о́ч+ок
кожано́к /кож/ан+о́к
кожу́шо́к /кож/у́ш+о́к
коха́ночок /кох/а́+н+оч+ок
круглячо́к /круг/л+яч+о́к
легковичо́к /лег/к+ов+ич+о́к
лошачо́к /лош/ач+о́к
маківничо́к /мак/ів+нич+о́к
малю́ночок /мал/ю́ноч+ок
маховичо́к /мах/ов+ич+о́к
медя́ничо́к /мед/я́н+ич+о́к
млино́к /мл/ин+о́к
млино́чок /мл/ин+о́ч+ок
молито́вничок /мол/и+т+о́в+н+ич+ок
морячо́к /мор/яч+о́к
місто́чок /міст/о́ч+ок
міше́чок /міш/е́ч+ок
надприбу́ток над+при/бу́/т+ок
назубо́к на/зуб/о́к
недба́йличок не/дб/а́+й+л+ич+ок
недо́биток не+до́/би/т+ок
недови́робіток недо+ви́/роб/іт+ок
недоро́звиток недо+ро́з/ви/т+ок
недоста́ток не+до/ста́/т+ок
непоодино́кий не+по/один/о́к*ий
нічничо́к /ніч/н+ич+о́к
обри́вочок об/ри́в/оч+ок
одзе́мок од/зе́м/ок
одино́кий /один/о́к*ий
оста́точок о/ста́/т+оч+ок
остючо́к /ост/юч+о́к
оцу́палок /оцу́п/ал+ок
па́сочок /па́с/оч+ок
палюшо́к /пал/юш+о́к
парубо́чок /паруб/о́ч+ок
пастушо́к /пас/т+уш+о́к
пе́рві́сточок /пе́рв/і́ст+оч+ок
пе́рвісток /пе́рв/іст+ок
пере́смішок пере́/смі/ш+ок
передсвіта́нок перед/світ/а́+н+ок
перепочи́вок пере/почи́/в+ок
перепочи́нок пере/почи́/н+ок
плаїчо́к /плаj/іч+о́к
плюво́к /плю/в+о́к
повито́чок по/ви/т+о́ч+ок
подару́ночок по/дар/у́ноч+ок
половичо́к /пол/ович+о́к
поодино́ко по/один/о́к+о
поодино́кість по/один/о́к+ість
попере́дничок по/пере́д/нич+ок
поря́дочок по/ря́д/оч+ок
потайничо́к по/тай/н+ич+о́к
поча́ток по/ча́/т+ок
пошані́вок по/шан/і́в+ок
пра́зничок /пра́зн/ич+ок
прибу́ток при/бу́/т+ок
придоли́нок при/дол/и́н+ок
про́версток про́/верст/ок
прову́лок про/ву́л/ок
простачо́к /прост/ач+о́к
пря́ничок /пря́н/ич+ок
пташо́к /пт/аш+о́к
пу́п'яночок /пу́п'j/аноч+ок
пузано́к /пуз/ан+о́к
підвечі́рок під/вечі́р/ок
підзаголо́вок під+за/голо́в/ок
підмальо́вок під/маль/о́в+ок
підмурі́вок під/мур/і́в+ок
підсусі́док під+су/сі́д/ок
пішачо́к /піш/ач+о́к
раху́ночок /рах/у́ноч+ок
ро́звиток ро́з/ви/т+ок
роздобу́ток роз+до/бу́/т+ок
розу́мничок /розу́м/н+ич+ок
роє́чок /роj/е́ч+ок
рівчачо́к /рів/ч+ач+о́к
світлячо́к /світ/л+яч+о́к
селючо́к /сел/юч+о́к
середнячо́к /серед/н+яч+о́к
смішо́к /смі/ш+о́к
сніда́ночок /снід/а́+н+оч+ок
со́няшничок /со́н/яш+н+ич+ок
сосуно́к /сос/ун+о́к
спови́ток с+по/ви́/т+ок
сповито́чок с+по/ви/т+о́ч+ок
спожи́вок с+по/жи́/в+ок
співачо́к с/пі/ва+ч+о́к
стару́шок /стар/у́ш+ок
струче́чок /струч/е́ч+ок
су́тіночок су́/тін/оч+ок
сушничо́к /суш/н+ич+о́к
схо́ванок с/хо́в/а+н+ок
сюрчо́к /сюр/ч+о́к
сіво́к /сі/в+о́к
третячо́к /тр/ет+яч+о́к
тру́ночок /тру́/ноч+ок
ультрависо́кий ультра/вис/о́к*ий
уна́слідок у+на́/слід/ок
хитрячо́к /хитр/яч+о́к
хло́пчичок /хло́п/ч+ич+ок
холоди́льничок /холод/и́+льн+ич+ок
ціди́лок /цід/и́+л+ок
ча́йничок /ча́й/нич+ок
черв'ячо́к /черв'j/ач+о́к
черезсіде́лок через/сід/е́л+ок
черпа́чок /черп/а́+ч+ок
черпачо́к /черп/а+ч+о́к
четвертачо́к /четв/ер+т+ач+о́к
чино́вничок /чин/о́вн+ич+ок
чо́кання /ч/о́к+а+нн*я
чо́кати /ч/о́к+а+ти
широкува́тий /шир/ок+ува́т*ий
шкребо́к /шкреб/о́к
шкурато́к /шкур/ат+о́к


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.