ОЗ — МОРФЕМІКА

оз — суфікс

Значення суфікса «оз»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
неграціо́зний
Збірність.
цено́з
Опредметнена дія.
гіпно́з, метаморфо́за
Опредметнена ознака (якість, властивість).
офіціо́зно
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
трематодо́зи
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
гіповітаміно́з, туберкульо́зник, туберкульо́зниця
Абстрактне поняття, наукові терміни.
анаморфо́з
Речовина, мінерал.
глюко́зний, нітро́за, філяріо́зи
Приклади слів із суфіксом «оз»

Слово Морфемна структура
авітаміно́з а/вітамін/о́з
аденози́н /аден/оз+и́н
амілоїдо́з /аміл/оїд+о́з
анаморфо́з ана/морф/о́з
глюко́зний /глюк/о́з+н*ий
глюкози́ди /глюк/оз+и́д*и
гіпервітаміно́з гіпер/вітамін/о́з
гіпно́з /гіпн/о́з
гіповітаміно́з гіпо/вітамін/о́з
гіподермато́з гіпо/дерм/ат+о́з
дисбактеріо́з дис/бактер/і+о́з
емфіземато́з /емфізем/ат+о́з
емфіземато́зний /емфізем/ат+о́з+н*ий
кокцидіо́з /кокц/ид+і+о́з
лейшманіо́зи /лейшман/і+о́з*и
метаморфо́за мета/морф/о́з*а
неграціо́зний не/граці/о́з+н*ий
нерво́зність /нерв/о́з+н+ість
нітро́за /нітр/о́з*а
офіціо́зний /офіці/о́з+н*ий
офіціо́зно /офіці/о́з+н+о
рикетсіо́з /рикетс/і+о́з
склерозува́ння /склер/оз+ува́нн*я
токсико́з /токс/ик+о́з
трематодо́зи /трематод/о́з*и
трихінельо́з /трихін/ель+о́з
туберкульо́зник /туберкуль/о́з+н+ик
туберкульо́зниця /туберкуль/о́з+н+иц*я
філяріо́зи /філярі/о́з*и
цено́з /цен/о́з


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.