ОВ — МОРФЕМІКА

ов — суфікс

Значення суфікса «ов»

Особова форма дієслова.
Числівник.
сороко́вка
Наслідок (продукт, результат) дії.
полюбо́вниця
Приклади слів із суфіксом «ов»

Слово Морфемна структура
ангідри́довий ан/гідр/и́д+ов*ий
ангідри́товий ан/гідр/и́т+ов*ий
антинауко́вий анти+на/ук/о́в*ий
антраце́новий /антрац/е́н+ов*ий
аскорбі́нова /аскорбі́н/ов*а
асона́нсовий а/сон/а́нс+ов*ий
аспарагі́нова /аспараг/і́н+ов*а
багнови́ця /багн/ов+и́ц*я
баде́йковий /бад/е́й+к+ов*ий
баловство́ /бал/ов+ств*о́
бальзамі́новий /бальзам/і́н+ов*ий
беззбитко́вий без+з/би/т+к+о́в*ий
беззбитко́во без+з/би/т+к+о́в+о
беззбитко́вість без+з/би/т+к+о́в+ість
безоско́лковий без+о+с/ко́л/к+ов*ий
безприбутко́вий без+при/бу/т+к+о́в*ий
безприбутко́вість без+при/бу/т+к+о́в+ість
безприйменнико́вий без+при/йм/ен+ник+о́в*ий
безсполучнико́вий без+с+по/луч/ник+о́в*ий
бертоле́това /бертол/е́т+ов*а
блискавко́вий /блиск/а+в+к+о́в*ий
бляша́нковий /бляш/а́н+к+ов*ий
бойови́зм /бой/ов+и́зм
боровичо́к /бор/ов+ич+о́к
бочо́нковий /боч/о́нк+ов*ий
бри́тво́вий /бри́/т+в+о́в*ий
брито́вниця /бри/т+о́в+ниц*я
броньови́к /бронь/ов+и́к
бу́льбочковий /бу́льб/очк+ов*ий
бубно́вий /буб/н+о́в*ий
будо́ва /буд/о́в*а
бузко́віти /буз/к+о́в+і+ти
білу́говий /біл/у́г+ов*ий
більшови́зм /біль/ш+ов+и́зм
більшови́к /біль/ш+ов+и́к
більшови́цький /біль/ш+ов+и́ць+к*ий
більшови́чка /біль/ш+ов+и́ч+к*а
більшовиза́ція /біль/ш+ов+из+а́ціj*а
більшовизува́ти /біль/ш+ов+из+ува́+ти
більшовизува́тися /біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
вазо́новий /ваз/о́н+ов*ий
вапняко́вий /вапн/як+о́в*ий
вербняко́вий /верб/няк+о́в*ий
верхови́нець /верх/ов+и́н+ець
верхови́нка /верх/ов+и́н+к*а
верхови́нський /верх/ов+и́н+ськ*ий
верхі́вковий /верх/і́в+к+ов*ий
взуттьови́к в/зу/тть+ов+и́к
взуттьови́чка в/зу/тть+ов+и́ч+к*а
вибухо́вий ви/бух/о́в*ий
вибірко́вість ви/бір/к+о́в+ість
видо́вищний /вид/о́в+ищ+н*ий
викристалізо́вуватися ви/кристал/із+о́в+ува+ти+ся
виладно́вуватися ви/лад/н+о́в+ува+ти+ся
виліко́вність ви/лік/о́в+н+ість
влашто́вувач в/лашт/о́в+ува+ч
водя́нковий /вод/я́н+к+ов*ий
возо́вня /воз/о́в+н*я
войовни́чий /вой/ов+ни́ч*ий
воло́вина /вол/о́в+ин*а
вписове́ в/пис/ов*е́
впливо́вий в/пли/в+о́в*ий
впливо́во в/пли/в+о́в+о
впливо́вість в/пли/в+о́в+ість
всадови́ти в/сад/ов+и́+ти
ву́зликовий /ву́зл/ик+ов*ий
ві́яловий /ві́/j+а+л+ов*ий
відбудо́вниця від/буд/о́в+н+иц*я
відбудо́вчий від/буд/о́в+ч*ий
відбуксиро́вувати від/букс/ир+о́в+ува+ти
відбуксиро́вуватися від/букс/ир+о́в+ува+ти+ся
відмобілізо́вувати від/мобіл/із+о́в+ува+ти
відпочинко́вий від/почи/н+к+о́в*ий
відробітко́вий від/роб/іт+к+о́в*ий
відхіднико́вий від/хід/н+ик+о́в*ий
відіменнико́вий від/ім/ен+ник+о́в*ий
військо́вий /вій/ськ+о́в*ий
вітрови́ще /вітр/ов+и́щ*е
гемати́товий /гем/ат+и́т+ов*ий
гнойови́ця /гной/ов+и́ц*я
гноячко́вий /гноj/ач+к+о́в*ий
го́йдалко́вий /го́йд/а+лк+о́в*ий
горо́ховий /горо́х/ов*ий
горще́чковий /горщ/е́ч+к+ов*ий
гравіро́вка /грав/ір+о́в+к*а
громови́к /гром/ов+и́к
громови́ця /гром/ов+и́ц*я
гу́мусовий /гу́м/ус+ов*ий
гумі́новий /гум/і́н+ов*ий
дармови́й /дар/м+ов*и́й
дармови́ця /дар/м+ов+и́ц*я
дарови́зна /дар/ов+и́зн*а
депо́вець /деп/о́в+ець
депо́вський /деп/о́в+ськ*ий
дермати́новий /дерм/ат+и́н+ов*ий
десятерико́вий /десят/ер+ик+о́в*ий
дисона́нсовий ди/сон/а́нс+ов*ий
доломі́товий /долом/і́т+ов*ий
дорахо́вувати до/рах/о́в+ува+ти
дорисо́вуватися до/рис/о́в+ува+ти+ся
доруйно́вувати до/руй/н+о́в+ува+ти
доукомплекто́вування до+у/комплект/о́в+ува+нн*я
доукомплекто́вувати до+у/комплект/о́в+ува+ти
доустатко́вування до+у/стат/к+о́в+ува+нн*я
дресиро́вка /дрес/ир+о́в+к*а
дріб'язко́вий /дріб'j/аз+к+о́в*ий
дріб'язко́во /дріб'j/аз+к+о́в+о
дріб'язко́вість /дріб'j/аз+к+о́в+ість
дрібничко́вий /дріб/н+ич+к+о́в*ий
дубови́на /дуб/ов+и́н*а
дуттьо́вий /ду/тть+о́в*ий
діжкови́й /діж/к+ов*и́й
діля́нковий /діл/я́нк+ов*ий
ексце́нтриковий екс/це́нтр/ик+ов*ий
електро́новий /електр/о́н+ов*ий
житлови́й /жи/т+л+ов*и́й
жниво́вий /жн/ив+о́в*ий
жнивови́ще /жн/ив+ов+и́щ*е
жовтко́вий /жов/т+к+о́в*ий
забасто́вка за/баст/о́в+к*а
забасто́вочний за/баст/о́в+оч+н*ий
забудо́вниця за/буд/о́в+ниц*я
завдатко́вий зав/да/т+к+о́в*ий
завойо́вництво за/вой/о́в+ниц+тв*о
завойо́вницький за/вой/о́в+ниць+к*ий
загадко́во за/гад/к+о́в+о
задрапіро́вувати за/драп/ір+о́в+ува+ти
задрапіро́вуватися за/драп/ір+о́в+ува+ти+ся
зажиттьови́й за/жи/тть+ов*и́й
залялько́вуватися за/ляль/к+о́в+ува+ти+ся
заприбутко́вувати за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
заприбутко́вуватися за+при/бу/т+к+о́в+ува+ти+ся
запряго́вий за/пряг/о́в*ий
зарубцьо́вуватися за/руб/ць+о́в+ува+ти+ся
заручино́вий за/руч/ин+о́в*ий
застанови́тися за/стан/ов+и́+ти+ся
збіго́вище з/біг/о́в+ищ*е
збільшови́чений з/біль/ш+ов+и́ч+ен*ий
збільшови́чення з/біль/ш+ов+и́ч+енн*я
збільшови́чити з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти
збільшови́читися з/біль/ш+ов+и́ч+и+ти+ся
збільшовизо́ваний з/біль/ш+ов+из+о́ва+н*ий
збільшовизува́ти з/біль/ш+ов+из+ува́+ти
збільшовизува́тися з/біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
зв'я́зкови́й з/в'я́з/к+ов*и́й
зв'язкова́ з/в'яз/к+ов*а́
зв'язкови́й з/в'яз/к+ов*и́й
зе́рнятковий /зе́рн/ят+к+ов*ий
знайшовши з+на/й/ш+ов+ш+и
зневуглецьо́вувати зне/вугл/ець+о́в+ува+ти
зніякові́лий з+ні/як/ов+і́+л*ий
зніякові́ло з+ні/як/ов+і́+л+о
зніякові́лість з+ні/як/ов+і́+л+ість
зніякові́ння з+ні/як/ов+і́+нн*я
зніякові́ти з+ні/як/ов+і́+ти
золі́льниковий /зол/і́льник+ов*ий
зостанови́ти з+о/стан/ов+и́+ти
зостанови́тися з+о/стан/ов+и́+ти+ся
зрогові́лість з/рог/ов+і́+л+ість
зрогові́ння з/рог/ов+і́+нн*я
зруйно́вний з/руй/н+о́в+н*ий
зруйно́вність з/руй/н+о́в+н+ість
зійшо́вшися зі/й/ш+о́в+ш+и+ся
ка́рликовість /ка́рл/ик+ов+ість
казко́во /каз/к+о́в+о
кашлюко́вий /кашл/юк+о́в*ий
кип'ятко́вий /кип'j/ат+к+о́в*ий
кладови́щенський /клад/ов+и́щ+ен+ськ*ий
кліткови́на /кліт/к+ов+и́н*а
кліткови́нний /кліт/к+ов+и́н+н*ий
ко́нусовий /ко́н/ус+ов*ий
ко́тиковий /ко́т/ик+ов*ий
кожухо́вий /кож/ух+о́в*ий
кокаї́новий /кок/аj+і́н+ов*ий
колиско́ва /колис/к+о́в*а
колонізо́вуваний /колон/із+о́в+ува+н*ий
колю́чковий /кол/ю́ч+к+ов*ий
конгломера́товий кон/гломер/а́т+ов*ий
косови́ця /кос/ов+и́ц*я
котлова́н /котл/ов+а́н
коту́шковий /кот/у́шк+ов*ий
кофеї́новий /кофе/j+і́н+ов*ий
кранови́й /кран/ов*и́й
красову́ля /крас/ов+у́л*я
крипто́новий /крипт/о́н+ов*ий
кришта́ликовий /кришта́л/ик+ов*ий
крото́вище /крот/о́в+ищ*е
кубовщи́к /куб/ов+щи́к
кубовщи́ця /куб/ов+щи́ц*я
курга́нчиковий /курга́н/чик+ов*ий
курсі́вковий /курс/і́в+к+ов*ий
кісточко́вий /кіст/оч+к+о́в*ий
ла́стівкові /ла́стів/к+ов*і
лави́новий /лав/и́н+ов*ий
легкови́к /лег/к+ов+и́к
легковичо́к /лег/к+ов+ич+о́к
ледери́нові /ледер/и́н+ов*і
ливнико́вий /ли/в+н+ик+о́в*ий
лозняко́вий /лоз/няк+о́в*ий
лучи́новий /луч/и́н+ов*ий
льодовико́вий /льод/ов+ик+о́в*ий
льодянико́вий /льод/ян+ик+о́в*ий
любо́в /люб/о́в
ля́гови /ля́г/ов*и
лілові́ти /ліл/ов+і́+ти
лісовикі́в /ліс/ов+ик+і́в
ма́ківко́вий /ма́к/ів+к+о́в*ий
ма́ківковий /ма́к/ів+к+ов*ий
майора́товий /майор/а́т+ов*ий
майстровщи́на /майстр/ов+щи́н*а
мали́но́во /мал/и́н+о́в+о
мальовни́цтво /маль/ов+ни́ц+тв*о
мальовни́че /маль/ов+ни́ч+е
мальовни́чо /маль/ов+ни́ч+о
мальовни́чість /маль/ов+ни́ч+ість
масли́нковий /масл/и́н+к+ов*ий
материко́вий /мат/ер+ик+о́в*ий
матиро́вка /мат/ир+о́в+к*а
маховичо́к /мах/ов+ич+о́к
медальйо́новий /медаль/й+о́н+ов*ий
мерто́вність /мер/т+о́в+н+ість
миш'я́ковистий /миш'я́к/ов+ист*ий
млино́вий /мл/ин+о́в*ий
мобілізо́вувати /мобіл/із+о́в+ува+ти
моза́їковий /моза́j/ік+ов*ий
моли́товка /мол/и́+т+ов+к*а
молито́вний /мол/и+т+о́в+н*ий
молито́вник /мол/и+т+о́в+н+ик
молито́вничок /мол/и+т+о́в+н+ич+ок
молито́вно /мол/и+т+о́в+н+о
молито́вня /мол/и+т+о́в+н*я
молотови́ще /молот/ов+и́щ*е
монаци́товий /монац/и́т+ов*ий
мохови́к /мох/ов+и́к
мохови́ння /мох/ов+и́нн*я
моча́лковий /моч/а́+л+к+ов*ий
мура́шниковий /мура́ш/ник+ов*ий
міжповерхо́вий між+по/верх/о́в*ий
міте́лковий /міт/е́л+к+ов*ий
мітлови́й /міт/л+ов*и́й
надлопа́тковий над/лопа́т/к+ов*ий
надстрокови́к над/строк/ов+и́к
найбойові́ший най/бой/ов+і́ш*ий
нали́вковий на/ли́/в+к+ов*ий
нарисо́вець на/рис/о́в+ець
насто́янковий на/сто́j/а+н+к+ов*ий
насі́ннячкові /насі́нн/ячк+ов*і
нафтала́новий /нафт/ал+а́н+ов*ий
нафталі́новий /нафт/ал+і́н+ов*ий
небі́жчиковий /небі́ж/чик+ов*ий
небільшови́цький не/біль/ш+ов+и́ць+к*ий
невгамо́вно не+в/гам/о́в+н+о
невпливо́вий не+в/пли/в+о́в*ий
невійсько́ви́й не/вій/ськ+о́в*и́й
недоукомплекто́вувати недо+у/комплект/о́в+ува+ти
нез'ясо́вний не+з'/яс/о́в+н*ий
нелюбо́в не/люб/о́в
немальовни́чий не/маль/ов+ни́ч*ий
ненауко́вість не+на/ук/о́в+ість
неоподатко́вуваний не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
неоподатко́вуваність не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
неподатко́вий не+по/да/т+к+о́в*ий
неприбутко́вість не+при/бу/т+к+о́в+ість
неслужбо́вий не/служ/б+о́в*ий
неспросто́вність не+с/прост/о́в+н+ість
низо́в'я /низ/о́в+'j*а
низови́нний /низ/ов+и́н+н*ий
ножі́вковий /нож/і́в+к+ов*ий
носи́лковий /нос/и́+лк+ов*ий
ніякові́ти ні/як/ов+і́+ти
ніякові́ючи ні/як/ов+і́+j+уч+и
облицьо́вуваний об/лиць/о́в+ува+н*ий
обліпи́ховий об/ліп/и́х+ов*ий
обстано́вочка об/стан/о́в+оч+к*а
обцяцько́вувати об/цяць/к+о́в+ува+ти
одна́ковість /одн/а́к+ов+ість
однакові́сінький /одн/ак+ов+і́сіньк*ий
однакові́сінько /одн/ак+ов+і́сіньк+о
ознамено́вувати о/знам/ен+о́в+ува+ти
ознамено́вуватися о/знам/ен+о́в+ува+ти+ся
оклинцьо́вувати о/клин/ць+о́в+ува+ти
окта́новий /окт/а́н+ов*ий
оподатко́вуваний о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
оподатко́вування о+по/да/т+к+о́в+ува+нн*я
оподатко́вуваність о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
опоетизо́вування о/поет/из+о́в+ува+нн*я
опоетизо́вуватися о/поет/из+о́в+ува+ти+ся
опосередко́вуючий о+по/серед/к+о́в+у+j+уч*ий
опресо́вувальний о/прес/о́в+ува+льн*ий
опресо́вувальник о/прес/о́в+ува+льн+ик
оприбутко́вування о+при/бу/т+к+о́в+ува+нн*я
оприбутко́вувати о+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
опробкові́ння о/пробк/ов+і́нн*я
організо́вуваний /організ/о́в+ува+н*ий
організо́вування /організ/о́в+ува+нн*я
організо́вувати /організ/о́в+ува+ти
організо́вуватися /організ/о́в+ува+ти+ся
організо́вуючий /організ/о́в+у+j+уч*ий
оромантизо́вувати о/романт/из+о́в+ува+ти
осетри́новий /осетр/и́н+ов*ий
оско́лковий о+с/ко́л/к+ов*ий
осудо́висько о/суд/о́в+иськ*о
п'ятачко́вий /п'ят/ач+к+о́в*ий
па́льчиковий /па́ль/ч+ик+ов*ий
па́нствовий /па́н/ств+ов*ий
па́ростко́вий па́/рост/к+о́в*ий
па́стовень /па́с/т+ов+ень
пальміти́новий /пальм/іт+и́н+ов*ий
пальцьови́й /паль/ць+ов*и́й
пам'ятко́ве /пам'ят/к+о́в*е
парови́к /пар/ов*и́к
парови́к /пар/ов+и́к
парови́чник /пар/ов+и́ч+н+ик
парови́чня /пар/ов+и́ч+н*я
пасови́щний /пас/ов+и́щ+н*ий
пасто́вни́й /пас/т+о́в+н*и́й
передови́ця /перед/ов+и́ц*я
передпоса́дковий перед+по/са́д/к+ов*ий
передсвіта́нковий перед/світ/а́+н+к+ов*ий
перезимо́вуючи пере/зим/о́в+у+j+уч+и
переймено́вування пере/йм/ен+о́в+ува+нн*я
переобліко́вий пере+об/лік/о́в*ий
переобмундиро́вування пере+об/мундир/о́в+ува+нн*я
перетанцьо́вувати пере/тан/ць+о́в+ува+ти
перетасо́вщик пере/тас/о́в+щик
перетасо́вщиця пере/тас/о́в+щиц*я
переупако́вка пере+у/пак/о́в+к*а
переяровизува́ти пере/яр/ов+из+ува́+ти
перифразо́вувати пери/фраз/о́в+ува+ти
пи́санковий /пи́с/а+н+к+ов*ий
письмо́вець /пись/м+о́в+ець
письмо́вник /пись/м+о́в+н+ик
письмо́вно /пись/м+о́в+н+о
письмо́во /пись/м+о́в+о
пла́стиковий /пла́ст/ик+ов*ий
пла́човий /пла́ч/ов*ий
плавнико́вий /плав/ник+о́в*ий
пластика́товий /пласт/ик+а́т+ов*ий
пластилі́новий /пластил/і́н+ов*ий
пластове́ць /пласт/ов+е́ць
плеври́товий /плевр/и́т+ов*ий
по-більшови́цьки по-/біль/ш+ов+и́ць+к+и
по-більшови́цькому по-/біль/ш+ов+и́ць+к+ому
по-войовни́чому по-/вой/ов+ни́ч+ому
по-військо́вому по-/вій/ськ+о́в+ому
по-казко́вому по-/каз/к+о́в+ому
по-науко́вому по+-на/ук/о́в+ому
по-празнико́вому по-/празн/ик+о́в+ому
по-степово́му по-/степ/ов+о́му
по́кришковий по́/кри/ш+к+ов*ий
побагрові́лий по/багр/ов+і́+л*ий
побойови́ще по/бой/ов+и́щ*е
побудо́ва по/буд/о́в*а
побуто́вець по/бу/т+о́в+ець
побуто́вий по/бу/т+о́в*ий
побуто́вський по/бу/т+о́в+ськ*ий
побуто́вщина по/бу/т+о́в+щин*а
побутови́зм по/бу/т+ов+и́зм
поверхо́вний по/верх/о́в+н*ий
поверхо́вно по/верх/о́в+н+о
повзунко́вий /повз/ун+к+о́в*ий
повипросто́вуватися по+ви/прост/о́в+ува+ти+ся
повирахо́вувати по+ви/рах/о́в+ува+ти
подемобілізо́вувати по+де/мобіл/із+о́в+ува+ти
подоро́жникові по/доро́ж/ник+ов*і
позавійськови́к поза/вій/ськ+ов+и́к
позалаштунко́вий поза/лашт/унк+о́в*ий
позапако́вуваний по+за/пак/о́в+ува+н*ий
позапла́новість поза/пла́н/ов+ість
позарубцьо́вуватися по+за/руб/ць+о́в+ува+ти+ся
позруйно́вувати по+з/руй/н+о́в+ува+ти
полко́вників /полк/о́в+ник+ів
полко́вницький /полк/о́в+ниць+к*ий
полко́вничий /полк/о́в+нич*ий
полко́вничиха /полк/о́в+нич+их*а
полковникува́ти /полк/ов+ник+ува́+ти
полковникі́вна /полк/ов+ник+і́вн*а
полковниче́нко /полк/ов+нич+е́нк*о
полюбо́вник по/люб/о́в+н+ик
полюбо́вниця по/люб/о́в+н+иц*я
понаддніпро́вський по+над/дніпр/о́в+ськ*ий
понадзвукови́й по+над/звук/ов*и́й
понаднормо́во по+над/норм/о́в+о
понизо́в'я по/низ/о́в+'j*а
понизо́вець по/низ/о́в+ець
поножо́вщина по/нож/о́в+щин*а
попереймено́вувати по+пере/йм/ен+о́в+ува+ти
поперетанцьо́вувати по+пере/тан/ць+о́в+ува+ти
порядко́вий по/ряд/к+о́в*ий
посадови́вши по/сад/ов+и́+вш+и
поскладо́вий по+с/клад/о́в*ий
посміхо́висько по/смі/х+о́в+иськ*о
посміхо́вище по/смі/х+о́в+ищ*е
посмішко́вувати по/смі/ш+к+о́в+ува+ти
посмішко́вуватися по/смі/ш+к+о́в+ува+ти+ся
поуспадко́вувати по+у+с/пад/к+о́в+ува+ти
поцукрова́тіти по/цукр/ов+а́т+і+ти
початко́вість по/ча/т+к+о́в+ість
празнико́во /празн/ик+о́в+о
при́смерковий при́+с/мерк/ов*ий
прибутко́во при/бу/т+к+о́в+о
придністро́вський при/дністр/о́в+ськ*ий
примусо́во при/мус/о́в+о
принципо́вість /принцип/о́в+ість
пристосо́вництво при/стос/о́в+н+ицтв*о
пристосо́вницький при/стос/о́в+н+ицьк*ий
пристосо́вуваність при/стос/о́в+ува+н+ість
пританцьо́вуючи при/тан/ць+о́в+у+j+уч+и
про́швовий про́/ш/в+ов*ий
пробі́рковий /проб/і́р+к+ов*ий
провіднико́вий про/від/н+ик+о́в*ий
прогу́лянковий про/гу́л/я+н+к+ов*ий
проду́ховина про/ду́х/ов+ин*а
пройшо́вши про/й/ш+о́в+ш+и
прохарчо́вуватися про/харч/о́в+ува+ти+ся
прояровизо́ваний про/яр/ов+из+о́ва+н*ий
пря́никовий /пря́н/ик+ов*ий
пустовщи́на /пуст/ов+щи́н*а
пухи́рнико́ві /пух/и́р+ник+о́в*і
пі́вникові /пі́вн/ик+ов*і
підльодовико́вий під/льод/ов+ик+о́в*ий
підмальо́вок під/маль/о́в+ок
підполко́вницький під/полк/о́в+ниць+к*ий
піриди́новий /пір/ид+и́н+ов*ий
піскови́к /піск/ов+и́к
пісковико́вий /піск/ов+ик+о́в*ий
пічнико́вий /піч/н+ик+о́в*ий
пішако́вий /піш/ак+о́в*ий
ра́ковинка /ра́к/ов+ин+к*а
резона́нсовий /резон/а́нс+ов*ий
ро́котовий /ро́к/от+ов*ий
розбудо́вуючись роз/буд/о́в+у+j+уч+и+сь
розвальцьо́вування роз/валь/ць+о́в+ува+нн*я
розе́тковість /розе́т/к+ов+ість
розкритико́вувати роз/крит/ик+о́в+ува+ти
розмежо́вування роз/меж/о́в+ува+нн*я
розрахо́вувачка роз/рах/о́в+ува+ч+к*а
рокови́ни /рок/ов+и́н*и
роси́чковий /рос/и́ч+к+ов*ий
росянко́вий /рос/ян+к+о́в*ий
руйно́вище /руй/н+о́в+ищ*е
рухляко́вий /рух/л+як+о́в*ий
ря́бчиковий /ря́б/чик+ов*ий
рядо́вич /ряд/о́в+ич
рятунко́вий /рят/унк+о́в*ий
різу́ховий /різ/у́х+ов*ий
са́говни́к /са́г/ов+ни́к
са́говнико́вий /са́г/ов+ник+о́в*ий
садовина́ /сад/ов+ин*а́
сатине́товий /сатин/е́т+ов*ий
світа́нко́вий /світ/а́+н+к+о́в*ий
сильвіні́товий /сильв/ін+і́т+ов*ий
силіка́товий /силік/а́т+ов*ий
синюхо́ві /син/юх+о́в*і
сирове́ць /сир/ов+е́ць
ситнико́ві /ситн/ик+о́в*і
ситняго́вий /ситн/яг+о́в*ий
склянко́вий /скл/ян+к+о́в*ий
скреба́чковий /скреб/а́чк+ов*ий
сливови́ця /слив/ов+и́ц*я
словнико́вий /слов/ник+о́в*ий
слоно́вник /слон/о́в+ник
службо́вець /служ/б+о́в+ець
службо́вий /служ/б+о́в*ий
службо́вка /служ/б+о́в+к*а
службо́во /служ/б+о́в+о
смітнико́вий /сміт/н+ик+о́в*ий
сміхо́вина́ /смі/х+о́в+ин*а́
сміхо́висько /смі/х+о́в+иськ*о
сміхо́вище /смі/х+о́в+ищ*е
сміхова́нець /смі/х+ов+а́н+ець
сміхови́й /смі/х+ов*и́й
сміхови́нка /смі/х+ов+и́н+к*а
сміхови́нний /смі/х+ов+и́н+н*ий
сміхови́нно /смі/х+ов+и́н+н+о
сміхови́нність /смі/х+ов+и́н+н+ість
со́няшниковий /со́н/яш+н+ик+ов*ий
со́яшниковий /со́j/аш+ник+ов*ий
сокови́к /сок/ов+и́к
соловйо́вий /солов/й+о́в*ий
солончако́вий /сол/он+ч+ак+о́в*ий
соняхо́вий /сон/ях+о́в*ий
сороко́вка /сорок/о́в+к*а
сполучнико́вий с+по/луч/н+ик+о́в*ий
спрямо́вуючий с/прям/о́в+у+j+уч*ий
співанко́вий с/пі/ва+н+к+о́в*ий
станкові́ст /стан/к+ов+і́ст
стано́вище /стан/о́в+ищ*е
станови́ти /стан/ов+и́+ти
станови́тися /стан/ов+и́+ти+ся
старовли́вий /стар/ов+ли́в*ий
стекля́русовий /стекл/я́рус+ов*ий
стовбняко́вий /стовб/няк+о́в*ий
столовни́ця /стол/ов+ни́ц*я
стосо́вний /стос/о́в+н*ий
страхові́ття /страх/ов+і́тт*я
субсвітлови́й суб/світ/л+ов*и́й
сульфіди́новий /сульф/ід+и́н+ов*ий
сутінко́вий су/тін/к+о́в*ий
сухо́тковий /сух/о́т+к+ов*ий
сі́ялковий /сі́/j+а+лк+ов*ий
сім'янико́вий /сім'j/ан+ик+о́в*ий
сім'ячко́вий /сім'j/ачк+о́в*ий
сірничко́вий /сір/нич+к+о́в*ий
сіряко́вий /сір/як+о́в*ий
сірячко́вий /сір/яч+к+о́в*ий
табаке́рковий /табак/е́рк+ов*ий
тамари́ксові /тамари́кс/ов*і
тертьови́й /тер/ть+ов*и́й
тетеруко́вий /тетер/ук+о́в*ий
тетеруко́ві /тетер/ук+о́в*і
типчако́вий /типч/ак+о́в*ий
толсто́вщина /толст/о́в+щин*а
торго́виця /торг/о́в+иц*я
торгове́льний /торг/ов+е́ль+н*ий
торгове́льник /торг/ов+е́ль+н+ик
трельо́вочний /трель/о́в+оч+н*ий
трепе́товий /треп/е́т+ов*ий
трости́новий /трост/и́н+ов*ий
троти́ловий /трот/и́л+ов*ий
трудови́тий /труд/ов+и́т*ий
трудовни́к /труд/ов+ни́к
трунко́вий /тру/нк+о́в*ий
трутовико́ві /трут/ов+ик+о́в*і
трійнико́вий /тр/ій+н+ик+о́в*ий
тупико́вий /туп/ик+о́в*ий
тю́бінговий /тю́б/інг+ов*ий
тістечко́вий /тіст/ечк+о́в*ий
увійшо́вши уві/й/ш+о́в+ш+и
угамо́вуючи у/гам/о́в+у+j+уч+и
угодо́вство у/год/о́в+ств*о
упорядко́вувати у+по/ряд/к+о́в+ува+ти
упорядко́вуватися у+по/ряд/к+о́в+ува+ти+ся
усинови́тель у/син/ов+и́+тель
усинови́телька у/син/ов+и́+тель+к*а
успадко́вування у+с/пад/к+о́в+ува+нн*я
успадко́вувати у+с/пад/к+о́в+ува+ти
устано́вник у/стан/о́в+ник
устано́вчий у/стан/о́в+ч*ий
устатко́вування у/стат/к+о́в+ува+нн*я
флориди́новий /флорид/и́н+ов*ий
форсу́нковий /форс/у́нк+ов*ий
фронтови́чка /фронт/ов+и́ч+к*а
фрукто́вниця /фрукт/о́в+ниц*я
хвастовство́ /хваст/ов+ств*о́
ходачко́вий /ход/ач+к+о́в*ий
храповико́вий /храп/ов+ик+о́в*ий
хребто́вий /хреб/т+о́в*ий
хрестови́на /хрест/ов+и́н*а
целуло́їдовий /целул/о́їд+ов*ий
цем'я́нковий /цем'j/а́нк+ов*ий
цероти́новий /цер/от+и́н+ов*ий
цитро́новий /цитр/о́н+ов*ий
цілко́вий /ціл/к+о́в*ий
чагарнико́вий /чагар/ник+о́в*ий
чве́ртковий /чв/е́р+т+к+ов*ий
черезсіде́лковий через/сід/е́л+к+ов*ий
черезсіде́льниковий через/сід/е́ль+н+ик+ов*ий
черне́тковий /черн/е́тк+ов*ий
черпако́вий /черп/а+к+о́в*ий
четвертако́вий /четв/ер+т+ак+о́в*ий
числівнико́вий /числ/ів+ник+о́в*ий
чистуно́вий /чист/ун+о́в*ий
чудо́висько /чуд/о́в+иськ*о
шаблоно́во /шаблон/о́в+о
шано́вник /шан/о́в+н+ик
шано́вниця /шан/о́в+н+иц*я
шапи́нковий /шап/и́нк+ов*ий
шмарови́дло /шмар/ов+и́дл*о
шмарови́ло /шмар/ов+и́л*о
шнурови́ці /шнур/ов+и́ц*і
шовко́венький /шовк/о́в+еньк*ий
шовко́винка /шовк/о́в+ин+к*а
шовко́вицевий /шовк/о́в+иц+ев*ий
шовко́виця /шовк/о́в+иц*я
шовкови́стість /шовк/ов+и́ст+ість
шовкови́чний /шовк/ов+и́ч+н*ий
шпарови́ння /шпар/ов+и́нн+я
штрихо́вка /штрих/о́в+к*а
я́гіднико́вий /я́гід/н+ик+о́в*ий
я́ловичий /я́л/ов+ич*ий
я́ловичина /я́л/ов+ич+ин*а
яково́сь /як/ов+о́сь
яли́нковий /ял/и́н+к+ов*ий
яровиза́тор /яр/ов+из+а́т+ор
яровиза́ція /яр/ов+из+а́ц+іj*а
яровизо́ваний /яр/ов+из+о́ва+н*ий
яровизува́ти /яр/ов+из+ува́+ти
яє́чнико́вий /яє́ч/ник+о́в*ий
іграшко́вий /ігр/а+ш+к+о́в*ий
іменнико́вий /ім/ен+ник+о́в*ий
інфразвукови́й інфра/звук/ов*и́й
ґвалто́вне /ґвалт/о́в+н+е
ґвалто́вно /ґвалт/о́в+н+о
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.