ОБ — МОРФЕМІКА

об — суфікс

Приклади слів із суфіксом «об»

Слово Морфемна структура
жа́лоба /жа́л/об*а
жа́лобитися /жа́л/об+и+ти+ся
жа́лобник /жа́л/об+н+ик
жа́лобниця /жа́л/об+н+иц*я
зло́бний /зл/о́б+н*ий
зло́бно /зл/о́б+н+о
зло́бність /зл/о́б+н+ість
зло́бствувати /зл/о́б+ств+ува+ти
злоби́вий /зл/об+и́в*ий
злоби́тель /зл/об+и́+тель
злоби́тельство /зл/об+и́+тель+ств*о
злобува́ти /зл/об+ува́+ти
незло́бний не/зл/о́б+н*ий
незло́бно не/зл/о́б+н+о
незло́бність не/зл/о́б+н+ість
незлоби́вий не/зл/об+и́в*ий
незлоби́во не/зл/об+и́в+о
незлоби́вість не/зл/об+и́в+ість
нешанобли́вий не/шан/об+ли́в*ий
нешанобли́во не/шан/об+ли́в+о
нешанобли́вість не/шан/об+ли́в+ість
пошано́ба по/шан/о́б*а
розжа́лобити роз/жа́л/об+и+ти
розжа́лобитися роз/жа́л/об+и+ти+ся
святобли́во /свят/об+ли́в+о
святобли́вість /свят/об+ли́в+ість
хоробли́вий /хор/об+ли́в*ий

об — префікс

Приклади слів із префіксом «об»

Слово Морфемна структура
безобма́нний без+об/ма́н/н*ий
дообла́днаний до+об/ла́д/н+а+н*ий
дообла́днування до+об/ла́д/н+ува+нн*я
дообладна́ння до+об/лад/н+а́+нн*я
дообладна́ти до+об/лад/н+а́+ти
найнеобхі́дніший най+не+об/хі́д/н+іш*ий
недоо́блік недо+о́б/лік/
необгоро́джений не+об/горо́дж/ен*ий
необжи́тість не+об/жи́/т+ість
необме́жний не+об/ме́ж/н*ий
необстрі́ляний не+об/стрі́л/я+н*ий
необумо́влений не+об+у/мо́вл/ен*ий
необґрунто́вано не+об/ґрунт/о́ва+н+о
необґрунто́ваність не+об/ґрунт/о́ва+н+ість
о́близень о́б/лиз/ень
о́бтяж о́б/тяж/
об'є́мистий об'/є́м/ист*ий
об'єдна́вчий об'/єдн/а́+в+ч+*ий
об'ї́стись об'/ї́с/ти+сь
обважні́лий об/важ/н+і́+л*ий
обважні́ло об/важ/н+і́+л+о
обвинува́чення об/вин/ува́ч+енн*я
обвинува́чуваний об/вин/ува́ч+ува+н*ий
обвинува́чування об/вин/ува́ч+ува+нн*я
обвинува́чуватися об/вин/ува́ч+ува+ти+ся
обво́днювальний об/во́д/н+юва+льн*ий
обво́днюватися об/во́д/н+юва+ти+ся
обграни́чувати об/гран/и́ч+ува+ти
обжнивува́тися об/жн/ив+ува́+ти+ся
обзаве́дення об+за/ве́д/енн*я
обзавести́ся об+за/вес/ти́+ся
обкла́динка об/кла́д/инк*а
обла́днаний об/ла́д/н+а+н*ий
обла́днування об/ла́д/н+ува+нн*я
обладна́ння об/лад/н+а́+нн*я
обладу́нок об/лад/у́нок
обли́ствлення об/ли́ст/вл+енн*я
обли́ствленість об/ли́ст/вл+ен+ість
облицьо́вуваний об/лиць/о́в+ува+н*ий
обличкува́льний об/лич/к+ува́+льн*ий
обличкува́ння об/лич/к+ува́+нн*я
облямі́вочка об/лям/і́в+оч+к*а
обліпи́ха об/ліп/и́х*а
обліпи́ховий об/ліп/и́х+ов*ий
обмо́тувальник об/мо́т/ува+льн+ик
обмо́тувальниця об/мо́т/ува+льн+иц*я
обмурі́вка об/мур/і́в+к*а
обнату́жити об+на/ту́ж/и+ти
обпасинкува́ти об+па/син/к+ува́+ти
обповива́ти об+по/ви/ва́+ти
обри́вочок об/ри́в/оч+ок
обри́вчастий об/ри́в/част*ий
оброди́нитися об/род/и́н+и+ти+ся
обру́чечка об/ру́ч/еч+к*а
обрі́дчастий об/рі́д/ч+аст*ий
обріза́н об/різ/а́+н
обслі́дницький об/слі́д/ниць+к*ий
обсми́куючи об/сми́к/у+j+уч+и
обстано́вочка об/стан/о́в+оч+к*а
обстри́жчини об/стри́ж/ч+ин*и
обстрі́паний об+с/трі́п/а+н*ий
обстріпа́ти об+с/тріп/а́+ти
обсі́чений об/сі́ч/ен*ий
обсі́ювання об/сі́/j+ува+нн*я
обсіва́ння об/сі/ва́+нн*я
обсіка́ння об/сік/а́+нн*я
обсімени́тися об/сім/ен+и́+ти+ся
обсіменя́тися об/сім/ен+я́+ти+ся
обтанцьо́ваний об/тан/ць+о́ва+н*ий
обу́в'я об/у́/в+'j*а
обува́ннячко об/у/ва́+нн+ячк*о
обува́чка об/у/ва́+чк*а
обумо́вити об+у/мо́в/и+ти
обумо́влений об+у/мо́вл/ен*ий
обумо́вленість об+у/мо́вл/ен+ість
обханю́чувати об/хан/ю́ч+ува+ти
обхаю́чувати об/хаj/у́ч+ува+ти
обхо́дини об/хо́д/и+н*и
обхідця́ми об/хід/ц+я́ми
обцяцько́вувати об/цяць/к+о́в+ува+ти
обчи́слювальник об/чи́сл/юва+льн+ик
обшахра́їти об/шахр/а́j+і+ти
переобгово́рений пере+об/гово́р/ен*ий
переобгово́рення пере+об/гово́р/енн*я
переобговори́ти пере+об/говор/и́+ти
переобла́днувати пере+об/ла́д/н+ува+ти
переобла́днуватися пере+об/ла́д/н+ува+ти+ся
переобладна́ти пере+об/лад/н+а́+ти
переобліко́вий пере+об/лік/о́в*ий
переобмундиро́вування пере+об/мундир/о́в+ува+нн*я
пообби́ваний по+об/би́/ва+н*ий
пооббива́ти по+об/би/ва́+ти
пообпира́тися по+об/пир/а́+ти+ся
пообшива́тися по+об/ши/ва́+ти+ся
попереобтя́жувати по+пере+об/тя́ж/ува+ти
суперобкла́динка супер+об/кла́д/инк*а
суперобма́зування супер+об/ма́з/ува+нн*я

об — корінь

Приклади слів із коренем «об»

Слово Морфемна структура
обо́є /об/о́j+е
обо́єчко /об/о́j+ечк+о
обою́дний /об/оj+у́д+н*ий
обою́ду /об/оj+у́д+у


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.