О — МОРФЕМІКА

о — суфікс

Приклади слів із суфіксом «о»

Слово Морфемна структура
алгебраї́чно /алгебр/аj+і́чн+о
альтернати́вно /альтерн/ат+и́в+н+о
амора́льно а/мора́ль/н+о
аналогі́чно ана/лог/і́чн+о
анархі́чно ан/арх/і́чн+о
аритмі́чно а/ритм/і́ч+н+о
асиметри́чно а+си/метр/и́чн+о
асоціати́вно а/соці/ат+и́вн+о
ба́жа́но /ба́ж/а́+н+о
бага́течко /бага́т/ечк+о
безапеляці́йно без/апел/яці́й+н+о
безба́рвно без/ба́рв/н+о
безбо́язно без/бо́j/а+з+н+о
безвигля́дно без+ви/гля́д/н+о
безвідлу́чно без+від/лу́ч/н+о
безвідповіда́льно без+від+по/від/а́+льн+о
безвідра́дісно без+від/ра́д/іс+н+о
безгоспода́рно без/господ/а́р+н+о
безжи́вно без/жи́/в+н+о
беззаборо́нно без+за/боро́н/н+о
беззбитко́во без+з/би/т+к+о́в+о
беззмісто́вно без/зміст/о́вн+о
безнаста́нно без+на/ста́/нн+о
безневи́нно без+не/ви́н/н+о
безогля́дно без+о/гля́д/н+о
безодмо́вно без+од/мо́в/н+о
безперебі́йно без+пере/бі́й/н+о
безпереста́нно без+пере/ста́/н+н+о
безповоро́тно без+по/воро́т/н+о
безпремі́нно без+пре/мі́н/н+о
безприві́тно без+при/ві́т/н+о
безпробу́дно без+про/бу́д/н+о
безпідста́вно без+під/ста́в/н+о
безрозді́льно без+роз/ді́ль/н+о
безсерде́чно без/серд/е́ч+н+о
безсторо́нньо без/сторо́н/нь+о
безсумні́вно без+су/мн/і́+в+н+о
безсумні́вно без+су/мн/і́в+н+о
безтре́петно без/тре́п/ет+н+о
безтурбо́тно без/турб/о́т+н+о
безува́жно без+у/ва́ж/н+о
безхи́трісно без/хи́тр/іс+н+о
блаже́нно /блаж/е́н+н+о
бли́зько /бли́зь/к+о
блискави́чно /блиск/а+в+и́ч+н+о
бо́язко /бо́j/а+з+к+о
боже́ственно /бож/е́ств+енн+о
борзе́нько /борз/е́ньк+о
боягу́зливо /боj/а+гу́з+лив+о
бува́ло /бу/ва́+л+о
було́ /бу/л+о́
важке́нько /важ/к+е́ньк+о
варівко́ /вар/івк+о́
вда́вано в/да́/ва+н+о
вде́в'ятеро в/де́в'ят/ер+о
ве́лико /ве́л/ик+о
велича́во /вел/ич+а́в+о
велича́льно /вел/ич+а́+льн+о
вертля́во /верт/ля́в+о
взірце́во /взір/ц+е́в+о
ви́грашно ви́/гр/а+ш+н+о
ви́тончено ви́/тон/ч+ен+о
вимо́вно ви/мо́в/н+о
винахі́дливо ви+на/хі́д/лив+о
витіюва́то ви/ті/j+ува́т+о
вичі́кувально ви/чі́к/ува+льн+о
власно /власн/о
власти́во /власт/и́в+о
вну́трішньо /вну́трі/ш+нь+о
впливо́во в/пли/в+о́в+о
ві́тряно /ві́тр/ян+о
відва́жно від/ва́ж/н+о
відно́сно від/но́с/н+о
відо́мо /від/о́м+о
відокре́млено від+о/кре́мл/ен+о
відпові́дно від+по/ві́д/н+о
відповіда́льно від+по/від/а́+льн+о
відчу́тно від/чу́/т+н+о
віді́рвано віді́/рв/а+н+о
вільго́тно ві/льг/о́т+н+о
гарню́сінько /гарн/ю́сіньк+о
гли́бо́ко /гли́б/о́к+о
гну́чко /г/ну́+ч+к+о
господа́рно /господ/а́р+н+о
гости́нно /гост/и́нн+о
громо́хко /гром/о́х+к+о
гуркотли́во /гур/к+от+ли́в+о
гуркітли́во /гур/к+іт+ли́в+о
гірко́тно /гір/к+о́т+н+о
да́рмо /да́р/м+о
дале́ко /дал/е́к+о
далекува́то /дал/ек+ува́т+о
далече́нько /дал/еч+е́ньк+о
даре́мно /дар/е́м+н+о
даремні́сінько /дар/ем+н+і́сіньк+о
дба́ло /дб/а́+л+о
дбайли́во /дб/а+й+ли́в+о
дво́єчко /дв/о́j+еч+к+о
двойко́ /дв/ой+к+о́
двоя́ко /дв/оj+а́к+о
двої́сто /дв/оj+і́ст+о
де́йко /де́й/к+о
декларати́вно /деклар/ат+и́вн+о
дерзнове́нно /дерз/н+ове́нн+о
деструкти́вно де/структ/и́вн+о
децентралізо́вано де/центр/ал+із+о́ва+н+о
диво́чно /див/о́чн+о
дисгармоні́йно дис/гармон/і́й+н+о
диспропорціона́льно дис/пропорці/она́ль+н+о
добро́тно /добр/о́тн+о
довіро́чно до/вір/о́чн+о
дозві́льно до+з/ві́ль/н+о
достеме́нно до/стем/е́нн+о
дріб'язко́во /дріб'j/аз+к+о́в+о
дрібне́сенько /дріб/н+е́сеньк+о
дурма́нно /дур/ма́н+н+о
дурні́сінько /дур/н+і́сіньк+о
духмя́но /дух/м+я́н+о
діаметра́льно діа/метр/а́льн+о
егоїсти́чно /его/j+іст+и́чн+о
економі́чно /економ/і́ч+н+о
експреси́вно екс/прес/и́вн+о
екстенси́вно екс/тенс/и́вн+о
жа́ді́бно /жа́д/і́б+н+о
жа́лісливо /жа́л/іс+лив+о
жалібне́нько /жал/іб+н+е́ньк+о
жартівли́во /жарт/ів+ли́в+о
жваве́нько /жв/ав+е́ньк+о
жи́во /жи́/в+о
живе́нько /жи/в+е́ньк+о
життє́во /жи/тт+є́в+о
жо́вто /жо́в/т+о
жовтува́то /жов/т+ува́т+о
за́гра́вно за́/гр/а́+в+н+о
за́живо за́/жи/в+о
заблу́джено за/блу́дж/ен+о
забо́їсто за/бо́j/іст+о
забія́кувато за/біj/а́к+уват+о
завго́дно за+в/го́д/н+о
загадко́во за/гад/к+о́в+о
задава́кувато /зада/ва́+к+уват+о
задале́ко за/дал/е́к+о
задаре́мно за/дар/е́м+н+о
задери́кувато за/дер/и́к+уват+о
зади́ркувато за/ди́р/к+уват+о
задуше́вно за/душ/е́вн+о
зазнайкува́то за/зна/й+к+ува́т+о
закам'яні́ло за/кам'j/ан+і́+л+о
зали́вчасто за/ли́/в+част+о
зама́шисто за/ма́ш/ист+о
зами́лувано за/ми́л/ува+н+о
занепоко́єно за+не/поко́j/ен+о
заохо́чувано за+о/хо́ч/ува+н+о
запа́морочено за+па́/мороч/ен+о
запита́льно за/пит/а́+льн+о
запобі́гливо за+по/бі́г/лив+о
заповзя́тливо за+по/взя́/т+лив+о
заразі́сінько за/раз/і́сіньк+о
заране́нько за/ран/е́ньк+о
заспокі́йливо за+с/покі́й/лив+о
затя́то за/тя́/т+о
захе́кано за/хе́/к+а+н+о
захри́пло за/хри́п/л+о
заціка́влено за/цік/а́вл+ен+о
збезси́ліло з+без/си́л/і+л+о
збито́шно з/би/т+о́ш+н+о
збу́джено з/бу́дж/ен+о
збі́днено з/бі́д/н+ен+о
зви́висто з/ви́/в+ист+о
зви́нно з/ви́/н+н+о
звича́йно з/вич/а́й+н+о
звичайне́нько з/вич/ай+н+е́ньк+о
звору́шено з+во/ру́ш/ен+о
звору́шливо з+во/ру́ш/лив+о
звіря́чо /звір/я́ч+о
згра́йно з/гр/а́+й+н+о
здиво́вано з/див/о́ва+н+о
здича́віло з/дич/а́в+і+л+о
здога́дливо з+до/га́д/лив+о
зла́днано з/ла́д/н+а+н+о
зло́бно /зл/о́б+н+о
злости́во /зл/ост+и́в+о
змії́сто /зміj/і́ст+о
знайо́мо /зна/й+о́м+о
знайшо́вши з+на/й/ш+о́+вш+и
знамени́то /знамен/и́т+о
знева́жено зне/ва́ж/ен+о
зніякові́ло з+ні/як/ов+і́+л+о
зі́брано зі́/бр/а+н+о
зірча́сто /зір/ч+а́ст+о
ка́м'яно /ка́м'j/ан+о
казко́во /каз/к+о́в+о
квітча́сто /квіт/ч+а́ст+о
ке́псько /ке́п/ськ+о
ки́сло /ки́с/л+о
кислува́то /кис/л+ува́т+о
клинцюва́то /клин/ц+юва́т+о
колекти́вно /колекти́в/н+о
колори́тно /колор/и́т+н+о
комфорта́бельно /комфорт/а́бель+н+о
концентри́чно кон/центр/и́чн+о
крапли́сто /крап/л+и́ст+о
краси́во /крас/и́в+о
крисла́то /крис/л+а́т+о
кричу́що /крич/у́щ+о
культу́рно /культ/у́р+н+о
кі́лько́ро /кі́льк/о́р+о
ле́гшенько /ле́г/ш+еньк+о
леда́чо /лед/а́ч+о
льоди́сто /льод/и́ст+о
люб'я́зно /люб'j/а́зн+о
ліни́венько /лін/и́в+еньк+о
ма́ревно /ма́р/ев+н+о
мали́но́во /мал/и́н+о́в+о
мальовни́чо /маль/ов+ни́ч+о
масляни́сто /масл/ян+и́ст+о
матеріа́льно /матер/і+а́ль+н+о
матеріалісти́чно /матер/і+ал+іст+и́чн+о
маєстати́чно /маєстат/и́чн+о
ме́ртве́нно /ме́р/т+в+е́нн+о
ме́ртво /ме́р/т+в+о
медвя́но /мед/в+я́н+о
мерзлякува́то /мерз/л+як+ува́т+о
мертво́тно /мер/т+в+о́т+н+о
метафізи́чно мета/фіз/и́ч+н+о
механісти́чно /механ/іст+и́чн+о
ми́сли́мо /ми́сл/и́м+о
мо́кро /мо́к/р+о
мовча́зно /мовч/а́+з+н+о
мовчазли́во /мовч/а+з+ли́в+о
могу́тньо /могу́т/нь+о
мокре́нько /мок/р+е́ньк+о
мокрува́то /мок/р+ува́т+о
молито́вно /мол/и+т+о́в+н+о
мужикува́то /муж/ик+ува́т+о
музика́льно /муз/ик+а́льн+о
місце́во /місц/е́в+о
мішкува́то /міш/к+ува́т+о
на́голо́ на́/гол/о́
на́мертво на́/мер/т+в+о
набо́кувато на/бо́к/уват+о
нада́рмо на/да́р/м+о
наду́то на/ду́/т+о
наси́льствено на/си́ль/ств+ен+о
насмі́шкувато на/смі́/ш+к+уват+о
натуралісти́чно /натур/ал+іст+и́чн+о
натхне́нно на/тх/н+е́нн+о
націоналісти́чно /наці/онал+іст+и́чн+о
неавторите́тно не/авторите́т/н+о
небага́то не/бага́т/о
небездога́нно не+без/дога́н/н+о
небезпремі́нно не+без+пре/мі́н/н+о
небезпідста́вно не+без+під/ста́в/н+о
небезуспі́шно не+без+у/спі́/ш+н+о
небо́язко не/бо́j/а+з+к+о
небува́ло не/бу/ва́+л+о
невблага́нно не+в/благ/а́+нн+о
невгамо́вно не+в/гам/о́в+н+о
неви́ди́мо не/ви́д/и́м+о
невиба́гливо не+ви/ба́г/лив+о
невпізна́нно не+в+пі/зна́/нн+о
невсипу́що не+в/сип/у́щ+о
неві́тряно не/ві́тр/ян+о
невідворо́тно не+від/воро́т/н+о
невідпові́дно не+від+по/ві́д/н+о
негости́нно не/гост/и́+нн+о
негігієні́чно не/гігієн/і́чн+о
неда́внечко не/да́вн/ечк+о
недале́чко не/дал/е́ч+к+о
недбайли́во не/дб/а+й+ли́в+о
недові́рливо не+до/ві́р/лив+о
недові́рчиво не+до/ві́р/чив+о
недозволе́нно не+до+з/вол/е́нн+о
недоми́слено недо/ми́сл/ен+о
недосві́дчено не+до/сві́д/ч+ен+о
неестети́чно не/естет/и́ч+н+о
нежа́лісливо не/жа́л/іс+лив+о
неза́ймано не+за́/йм/а+н+о
незабу́тньо не/забу́/т+нь+о
незаціка́влено не+за/цік/а́вл+ен+о
незбагне́нно не+з/баг/н+е́нн+о
незви́кло не+з/ви́к/л+о
незвича́йно не+з/вич/а́й+н+о
незвору́шно не+з+во/ру́ш/н+о
незгаси́мо не+з/гас/и́м+о
незгра́йно не+з/гра́/й+н+о
незло́бно не/зл/о́б+н+о
незлоби́во не/зл/об+и́в+о
незлости́во не/зл/ост+и́в+о
незми́вно не+з/ми́/в+н+о
незмі́ряно не+з/мі́р/я+н+о
незрозумі́ло не+з/розум/і́+л+о
незрівня́нно не+з/рівн/я́+нн+о
нелогі́чно не/лог/і́ч+н+о
нелука́во не/лук/а́в+о
нелюб'я́зно не/люб'j/а́зн+о
нема́ло не/ма́л/о
ненаста́нно не+на/ста́/нн+о
необа́чливо не+о/ба́ч/лив+о
необґрунто́вано не+об/ґрунт/о́ва+н+о
неодри́вно не+од/ри́в/н+о
неозо́ро не+о/зо́р/о
неперебі́рливо не+пере/бі́р/лив+о
непередба́чено не+перед/ба́ч/ен+о
непова́жливо не+по/ва́ж/лив+о
неповору́шно не+по+во/ру́ш/н+о
непомірко́вано не+по/мірк/о́ва+н+о
непорозумі́ло не+по/розум/і́+л+о
непослідо́вно не+по/слід/о́вн+о
непоспі́шливо не+по/спі́/ш+лив+о
непоспі́шно не+по/спі́/ш+н+о
непра́вильно не/пра́в/и+ль+н+о
непракти́чно не/практ/и́ч+н+о
непри́язно не/при́я/зн+о
неприва́бливо не+при/ва́б/лив+о
непримире́нно не+при/мир/е́нн+о
непробу́дно не+про/бу́д/н+о
непідку́пно не+під/ку́п/н+о
непізна́нно не+пі/зна́/нн+о
нерегуля́рно не/регул/я́рн+о
нерозбі́рливо не+роз/бі́р/лив+о
нерозді́льно не+роз/ді́ль/н+о
несамови́то не/сам/ови́т+о
несвідо́мо не+с/від/о́м+о
несказа́нно не+с/каз/а́+нн+о
неслухня́но не/слух/н+я́н+о
несмі́ли́во не/смі́л/и́в+о
неспостере́жено не+с+по/стере́ж/ен+о
несприя́тливо не+с/приj/а́+т+лив+о
неспівзву́чно не+спів/зву́ч/н+о
несуттє́во не/сутт/є́в+о
нетерпели́во не/терп/ели́в+о
нетлі́нно не/тл/і́+нн+о
неуда́вано не+у/да́/ва+н+о
нехазяйнови́то не/хазяй/н+ови́т+о
нецензу́рно не/ценз/у́р+н+о
нечу́йно не/чу́/й+н+о
нечу́тко не/чу́/т+к+о
нешанобли́во не/шан/об+ли́в+о
нищі́вно /нищ/і́вн+о
норма́льно /норм/а́ль+н+о
нікогі́сінько ні/к/*ог$і́сіньк+о
нічоге́нько ні/ч/*ог$е́ньк+о
обважні́ло об/важ/н+і́+л+о
обере́жненько о/бере́ж/н+еньк+о
обо́єчко /об/о́j+ечк+о
обу́рено о/бу́р/ен+о
одна́ко /одн/а́к+о
однакові́сінько /одн/ак+ов+і́сіньк+о
озло́блено о/зл/о́бл+ен+о
окре́мішньо о/кре́м/іш+нь+о
опосередко́вано о+по/серед/к+о́ва+н+о
організаці́йно /організ/ац+і́й+н+о
орли́но /орл/и́н+о
оспа́ло о/сп/а́+л+о
остато́чно о/ста/т+о́ч+н+о
офіціо́зно /офіці/о́з+н+о
п'я́нко /п'j/а́н+к+о
п'янли́во /п'j/ан+ли́в+о
п'яті́рко /п'ят/і́р+к+о
па́дко /па́д/к+о
па́морочливо па́/мороч/лив+о
парадокса́льно пара/докс/а́льн+о
парадокса́льно пара/докс/а́ль+н+о
параліти́чно /параліт/и́ч+н+о
патріоти́чно /патрі/от+и́чн+о
пе́рві́сно /пе́рв/і́сн+о
передба́чливо перед/ба́ч/лив+о
передсме́ртно перед+с/ме́р/т+н+о
перери́вчасто пере/ри́в/част+о
перери́вчато пере/ри́в/чат+о
письмо́вно /пись/м+о́в+н+о
письмо́во /пись/м+о́в+о
плакси́во /плак/с+и́в+о
плаче́вно /плач/е́вн+о
плу́тано /плу́т/а+н+о
пневмати́чно /пневм/ат+и́ч+н+о
по́солодко по́/солод/к+о
поверхне́во по/верх/н+е́в+о
поверхо́вно по/верх/о́в+н+о
подві́йно по/дв/і́й+н+о
поде́йкувано по/де́й/к+ува+н+о
поді́бно /поді́б/н+о
пожи́то́чно по/жи́/т+о́ч+н+о
пожни́вно по/жн/и́в+н+о
позаві́чно поза/ві́ч/н+о
позасвідо́мо поза+с/від/о́м+о
позасвідо́мо по+за+с/від/о́м+о
поздо́вжньо по+з/до́вж/нь+о
покая́нно по/каj/а́+нн+о
полеге́сенько по/лег/е́сеньк+о
полови́нчасто /пол/ови́н+ч+аст+о
полови́нчато /пол/ови́н+ч+ат+о
поля́рно /пол/я́р+н+о
поми́мо по/ми́м/о
помпе́зно /помп/е́зн+о
понаднормо́во по+над/норм/о́в+о
поодино́ко по/один/о́к+о
поперемі́нно по+пере/мі́н/н+о
породи́нно по/род/и́н+н+о
порціо́нно /порці/о́н+н+о
порі́вняно по/рі́вн/я+н+о
послу́жливо по/слу́ж/лив+о
посме́ртно по+с/ме́р/т+н+о
посо́тенно по/со́т/ен+н+о
поспі́шливо по/спі́/ш+лив+о
поспі́шно по/спі́/ш+н+о
потижне́во по/тижн/е́в+о
поукі́сно по+у/кі́с/н+о
почуттє́во по/чу/тт+є́в+о
пра́вильно /пра́в/и+ль+н+о
празнико́во /празн/ик+о́в+о
пребага́то пре/бага́т/о
презаба́вно пре+за/ба́в/н+о
презавзя́то пре+за/взя́/т+о
препи́шно пре/пи́ш/н+о
препова́жно пре+по/ва́ж/н+о
преспокі́йно пре+с/покі́й/н+о
пречуде́сно пре/чуд/е́с+н+о
при́язно /при́я/зн+о
прибутко́во при/бу/т+к+о́в+о
призвича́єно при+з/вич/а́j+ен+о
примиря́ючо при/мир/я́+j+уч+о
примусо́во при/мус/о́в+о
принагі́дно при+на/гі́д/н+о
принципіа́льно /принцип/іа́льн+о
приспі́шено при/спі́/ш+ен+о
прови́нно про/ви́н/н+о
прогі́ркло про/гі́р/к+л+о
продукти́вно /продукт/и́вн+о
прозаї́чно /проз/аj+і́ч+н+о
проста́цько /прост/а́ць+к+о
проти́вно /проти́/в+н+о
пружи́нисто /пруж/и́н+ист+о
публіцисти́чно /публіц/ист+и́ч+н+о
пусте́льно /пуст/е́ль+н+о
пусти́нно /пуст/и́н+н+о
пустотли́во /пуст/от+ли́в+о
пі́няво /пі́н/яв+о
підда́тливо під/да́/т+лив+о
підло́тно /підл/о́т+н+о
підозрі́ливо підо/зр/і́+лив+о
підохо́тливо під+о/хо́т/лив+о
підохо́чувально під+о/хо́ч/ува+льн+о
підсвідо́мо під+с/від/о́м+о
пісе́нно /пі/се́н+н+о
ра́дісно /ра́д/іс+н+о
разю́чо /раз/ю́ч+о
рва́чко /рв/а́+ч+к+о
рву́чко /рв/у́ч+к+о
реакці́йно /реакц/і́й+н+о
регреси́вно ре/грес/и́вн+о
регуля́рно /регул/я́рн+о
репорта́жно /репорт/а́ж+н+о
розбишакува́то /розбиш/ак+ува́т+о
розбі́рливо роз/бі́р/лив+о
роздво́єно роз/дв/о́j+ен+о
розмаї́то роз/маj/і́т+о
розпи́вочно роз/пи́/в+оч+н+о
розпли́вчато роз/пли́/в+чат+о
розрі́знено роз/рі́зн/ен+о
розсі́яно роз/сі́/j+а+н+о
розтя́гнуто роз/тя́г/ну+т+о
розчу́лено роз/чу́/л+ен+о
руйні́вно /руй/н+і́в+н+о
рясне́нько /ряс/н+е́ньк+о
рі́вно /рі́вн/о
рі́дкісно /рі́д/к+іс+н+о
ріде́сенько /рід/е́сеньк+о
садисти́чно /сад/ист+и́чн+о
само́тньо /сам/о́т+нь+о
самоти́нно /сам/от+и́н+н+о
самі́тно /сам/і́т+н+о
сардоні́чно /сардон/і́чн+о
саркасти́чно /сарк/аст+и́чн+о
святе́шно /свят/е́ш+н+о
свято́чно /свят/о́ч+н+о
святобли́во /свят/об+ли́в+о
свідо́мо с/від/о́м+о
світле́нько /світ/л+е́ньк+о
світле́сенько /світ/л+е́сеньк+о
се́мерко /се́м/ер+к+о
серде́чно /серд/е́ч+н+о
серди́тенько /серд/и́т+еньк+о
си́лувано /си́л/ува+н+о
силогісти́чно /силог/істи́ч+н+о
симбіоти́чно сим/біо/т+и́чн+о
симетри́чно си/метр/и́чн+о
синусоїда́льно /синус/оїд+а́льн+о
синхроні́чно син/хрон/і́чн+о
синюва́то /син/юва́т+о
систематизо́вано /систем/ат+из+о́ва+н+о
скамені́ло с/кам/ен+і́+л+о
скульпту́рно /скульпт/у́р+н+о
скупува́то /скуп/ува́т+о
скі́лько с/кі́льк/о
скі́лькоро с/кі́льк/ор+о
славні́сенько /слав/н+і́сеньк+о
службо́во /служ/б+о́в+о
слухня́ненько /слух/н+я́н+еньк+о
слухня́но /слух/н+я́н+о
сліпу́чо /сліп/у́ч+о
смерте́льно с/мер/т+е́льн+о
смирне́сенько с/мир/н+е́сеньк+о
смугля́во /смуг/л+я́в+о
смі́шно /смі́/ш+н+о
сміхови́нно /смі/х+ов+и́н+н+о
сміхотли́во /смі/х+от+ли́в+о
смішли́во /смі/ш+ли́в+о
смішнува́то /смі/ш+н+ува́т+о
со́лоно /со́л/он+о
со́нячно /со́н/яч+н+о
солов'ї́но /солов'/j+і́н+о
солов'ї́но /солов/'j+і́н+о
солодка́во /солод/к+а́в+о
сором'я́зно /сором'j/а́з+н+о
сором'язли́во /сором'j/аз+ли́в+о
спа́яно с/па́j/а+н+о
спазмати́чно /спазм/ат+и́чн+о
споважні́ло с+по/важ/н+і́+л+о
спокійні́сінько с/покій/н+і́сіньк+о
спорти́вно /спорт/и́в+н+о
спорі́днено с+по/рі́д/н+ен+о
спочутли́во с+по/чу/т+ли́в+о
спра́гнено /спра́г/н+ен+о
сприя́тливо с/приj/а́+т+лив+о
співзву́чно спів/зву́ч/н+о
співу́чо с/пі/в+у́ч+о
спідру́чно с+під/ру́ч/н+о
спішне́нько /спі/ш+н+е́ньк+о
стара́нно /стар/а́+нн+о
старе́чо /стар/е́ч+о
стате́чно /стат/е́чн+о
сторопі́ло с/тороп/і́+л+о
стої́чно /сто/j+і́ч+н+о
стражде́нно /стражд/е́нн+о
страхітли́во /страх/іт+ли́в+о
страшли́во /страш/ли́в+о
струмени́сто /струм/ен+и́ст+о
стрі́лчато /стрі́л/ч+ат+о
ступне́во /ступ/н+е́в+о
су́тінно су́/тін/н+о
сума́рно /сум/а́рн+о
сумні́вно су/мн/і́+в+н+о
суттє́во /сутт/є́в+о
східча́сто с/хід/ч+а́ст+о
сягни́сто /сяг/н+и́ст+о
такто́вно /такт/о́вн+о
таланови́то /талан/ови́т+о
таємни́чо /таj/ем+н+и́ч+о
тво́рчо /тво́р/ч+о
текстуа́льно /текст/уа́льн+о
терпели́во /терп/ели́в+о
тоні́сінько /тон/і́сіньк+о
трансгреси́вно транс/грес/и́вн+о
тре́петно /тре́п/ет+н+о
трепетли́во /треп/ет+ли́в+о
тріумфа́льно /тріумф/а́льн+о
уби́вчо у/би́/в+ч+о
убі́йчо у/бі́й/ч+о
улі́жно у/лі́ж/н+о
упоко́рено у+по/ко́р/ен+о
усмі́хнено у/смі́/х+н+ен+о
уся́ко /ус/я́к+о
усіля́ко /ус/іл+я́к+о
уєди́но у/єд/и́н+о
фо́рмено /фо́рм/ен+о
фонети́чно /фон/ет+и́ч+н+о
функціона́льно /функці/она́ль+н+о
хазяйнови́то /хазяй/н+ови́т+о
хазяїнови́то /хазяj/ін+ови́т+о
хаоти́чно /хаот/и́чн+о
хвале́бно /хвал/е́б+н+о
хвалькови́то /хваль/к+ови́т+о
хвиля́сто /хвил/я́ст+о
хитрю́що /хитр/ю́щ+о
холодна́во /холод/н+а́в+о
холоднува́то /холод/н+ува́т+о
хреща́то /хрещ/а́т+о
хриплува́то /хрип/л+ува́т+о
ца́рствено /ца́р/ств+ен+о
централізо́вано /центр/ал+із+о́ва+н+о
циркуля́рно /циркул/я́р+н+о
чарі́вно /чар/і́в+н+о
чека́льно /чек/а́+льн+о
червона́сто /червон/а́ст+о
чеснотли́во /чес/н+от+ли́в+о
чу́йно /чу́/й+н+о
чу́тко /чу́/т+к+о
чу́тно /чу́/т+н+о
чуде́сно /чуд/е́с+н+о
чудерна́цько /чуд/ер+на́ць+к+о
чутли́во /чу/т+ли́в+о
шаблоно́во /шаблон/о́в+о
шахраюва́то /шахр/аj+ува́т+о
ше́рхло /ше́рх/л+о
ше́стеро /ше́ст/ер+о
широче́нно /шир/оч+е́нн+о
широче́нько /шир/оч+е́ньк+о
шо́рстко /шо́рст/к+о
юриди́чно /юр/ид+и́чн+о
я́росливо /я́р/ос+лив+о
я́росно /я́р/ос+н+о
яду́шливо /яд/у́ш+лив+о
яскра́во /яскр/а́в+о
єди́но /єди́н/о
і́менно /і́м/ен+н+о
ілюзо́рно /ілюз/о́рн+о
імпровізо́вано /імпровіз/о́ва+н+о
індивідуа́льно /індивід/у+а́ль+н+о
індивідуалісти́чно /індивід/у+ал+іст+и́чн+о
індифере́нтно ін/дифере́нт/н+о
інтелектуа́льно /інтелект/уа́ль+н+о
інтернаціона́льно інтер/наці/она́ль+н+о
інтуїти́вно /інтуїт/и́в+н+о
їдкува́то /їд/к+ува́т+о
ґвалто́вно /ґвалт/о́в+н+о

о — префікс

Приклади слів із префіксом «о»

Слово Морфемна структура
безоборо́нний без+о/боро́н/н*ий
безоборо́нність без+о/боро́н/н+ість
безогля́дно без+о/гля́д/н+о
безоско́лковий без+о+с/ко́л/к+ов*ий
виокре́мити ви+о/кре́м/и+ти
виокре́млюватися ви+о/кре́мл/юва+ти+ся
воста́ннє в+о/ста́н/н+є
відокре́мити від+о/кре́м/и+ти
відокре́млений від+о/кре́мл/ен*ий
відокре́млено від+о/кре́мл/ен+о
відокре́мленість від+о/кре́мл/ен+ість
дооде́ржаний до+о/де́рж/а+н*ий
дооде́ржання до+о/де́рж/а+нн*я
дооде́ржати до+о/де́рж/а+ти
доокі́л до+о/кі́л/
заокру́глення за+о/кру́г/л+енн*я
заокру́гленість за+о/кру́г/л+ен+ість
заокру́глий за+о/кру́г/л*ий
заокру́глити за+о/кру́г/л+и+ти
заокру́глитися за+о/кру́г/л+и+ти+ся
заокру́глювання за+о/кру́г/л+юва+нн*я
заокру́глювати за+о/кру́г/л+юва+ти
заокру́глюватися за+о/кру́г/л+юва+ти+ся
заохо́тки за+о/хо́т/к+и
заохо́тливо за+о/хо́т/лив*о
заохо́чувальний за+о/хо́ч/ува+льн*ий
заохо́чувано за+о/хо́ч/ува+н+о
заоща́джуваний за+о/ща́дж/ува+н*ий
знео́бачка зне+о́/бач/к+а
знеохо́та зне+о/хо́т/*а
знеохо́титися зне+о/хо́т/и+ти+ся
знеохо́чений зне+о/хо́ч/ен*ий
зо́палу з+о́/пал/у
зодягти́ся з+о/дяг/ти́+ся
зосере́джений з+о/сере́дж/ен*ий
зосере́дженість з+о/сере́дж/ен+ість
зосере́джуватися з+о/сере́дж/ува+ти+ся
зостано́влювати з+о/стан/о́вл+юва+ти
зостано́влюватися з+о/стан/о́вл+юва+ти+ся
зостанови́ти з+о/стан/ов+и́+ти
зостанови́тися з+о/стан/ов+и́+ти+ся
надоко́ла над+о/ко́л/а
наоко́льний на+о/ко́ль/н*ий
наокі́л на+о/кі́л/
наоповіда́ти на+о+по/від/а́+ти
наоста́ннє на+о/ста́/нн+є
наоста́нці на+о/ста́н/ці
недооде́ржаний недо+о/де́рж/а+н*ий
недооде́ржання недо+о/де́рж/а+нн*я
недооде́ржати недо+о/де́рж/а+ти
недооці́нка недо+о/ці́н/к*а
нео́гля́дком не+о́/гля́д/к+ом
необа́чливий не+о/ба́ч/лив*ий
необа́чливо не+о/ба́ч/лив+о
необа́чливість не+о/ба́ч/лив+ість
неогоро́джений не+о/горо́дж/ен*ий
неозо́ро не+о/зо́р/о
неоподатко́вуваний не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
неоподатко́вуваність не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
неохо́че не+о/хо́ч/е
о́бік о́/бік/
о́діж о́/ді/ж
о́кисел о́/кис/ел
о́повзень о́/повз/ень
о́сміх о́/смі/х
обере́жненько о/бере́ж/н+еньк+о
обра́нець о/бр/а́+н+ець
обра́ниця о/бр/а́+н+иц*я
обу́рено о/бу́р/ен+о
обуржуа́зити о/буржу/а́з+и+ти
обуржуа́зитися о/буржу/а́з+и+ти+ся
обуржуа́знений о/буржу/а́з+н+ен*ий
обуржуа́знення о/буржу/а́з+н+енн*я
обуржуа́знювання о/буржу/а́з+н+юва+нн*я
огрі́йливий о/грі́/й+лив*ий
одесну́ю о/десн/у́ю
одича́віти о/дич/а́в+і+ти
одома́шнений о/дом/а́+ш+н+ен*ий
одома́шнення о/дом/а́+ш+н+енн*я
одома́шнити о/дом/а́+ш+н+и+ти
одома́шнитися о/дом/а́+ш+н+и+ти+ся
одома́шнювання о/дом/а́+ш+н+юва+нн*я
одома́шнювати о/дом/а́+ш+н+юва+ти
одома́шнюватися о/дом/а́+ш+н+юва+ти+ся
оду́тлий о/ду́/т+л*ий
оду́тлість о/ду́/т+л+ість
одурма́нений о/дур/ма́н+ен*ий
одурма́нення о/дур/ма́н+енн*я
одурма́нити о/дур/ма́н+и+ти
одурма́нитися о/дур/ма́н+и+ти+ся
одурма́нливий о/дур/ма́н+лив*ий
одурма́нювання о/дур/ма́н+юва+нн*я
одурма́нюватися о/дур/ма́н+юва+ти+ся
одурма́нюючий о/дур/ма́н+ю+j+уч*ий
одутлува́тий о/ду/т+л+ува́т*ий
одуше́влений о/душ/е́вл+ен*ий
одуше́влення о/душ/е́вл+енн*я
одушеви́ти о/душ/ев+и́+ти
одушеви́тися о/душ/ев+и́+ти+ся
одушевля́ння о/душ/евл+я́+нн*я
одушевля́ти о/душ/евл+я́+ти
одушевля́тися о/душ/евл+я́+ти+ся
одяга́нка о/дяг/а́+н+к*а
одяга́ючи о/дяг/а́+j+уч+и
одягну́вшись о/дяг/ну́+вш+и+сь
ожва́влюватися о/жв/а́вл+юва+ти+ся
оживля́ючий о/жи/вл+я́+j+уч*ий
озагла́вити о+за/гла́в/и+ти
озагла́влений о+за/гла́вл/ен*ий
озвича́їтися о+з/вич/а́j+і+ти+ся
озло́блення о/зл/о́бл+енн*я
озло́блено о/зл/о́бл+ен+о
озло́бленість о/зл/о́бл+ен+ість
озло́блюватися о/зл/о́бл+юва+ти+ся
озлобля́ти о/зл/обл+я́+ти
озлобля́тися о/зл/обл+я́+ти+ся
ознайо́млювання о/зна/й+о́мл+юва+нн*я
ознайо́млювати о/зна/й+о́мл+юва+ти
ознамено́вувати о/знам/ен+о́в+ува+ти
ознамено́вуватися о/знам/ен+о́в+ува+ти+ся
ознаменува́тися о/знам/ен+ува́+ти+ся
окамені́лість о/кам/ен+і́+л+ість
окая́нний о/каj/а́+нн*ий
оклинцьо́вувати о/клин/ць+о́в+ува+ти
око́личка о/ко́л/ич+к*а
око́лиш о/ко́л/иш
око́льничий о/ко́ль/н+ич*ий
око́пуватись о/ко́п/ува+ти+сь
околя́са о/кол/я́с+а
околя́сом о/кол/я́с+ом
окра́їнний о/кра́j/ін+н*ий
окре́мішньо о/кре́м/іш+нь+о
окре́мішність о/кре́м/іш+н+ість
окру́глений о/кру́г/л+ен*ий
окру́глюючись о/кру́г/л+ю+j+уч+и+сь
округля́тися о/круг/л+я́+ти+ся
окультиво́ваний о/культ/ив+о́ва+н*ий
окульту́рений о/культ/у́р+ен*ий
окульту́рення о/культ/у́р+енн*я
окульту́реність о/культ/у́р+ен+ість
окульту́рювання о/культ/у́р+юва+нн*я
оме́ртвлення о/ме́р/т+вл+енн*я
омертвля́ння о/мер/т+вл+я́+нн*я
омертвля́тися о/мер/т+вл+я́+ти+ся
омертві́лість о/мер/т+в+і́+л+ість
омертві́ти о/мер/т+в+і́+ти
омужи́чуватися о/муж/и́ч+ува+ти+ся
оміща́нюватися о/міщ/а́н+юва+ти+ся
онемощі́лий о+не/мощ/і́+л*ий
онемощі́ти о+не/мощ/і́+ти
оніме́читися о/нім/е́ч+и+ти+ся
оніме́чування о/нім/е́ч+ува+нн*я
оніме́чувати о/нім/е́ч+ува+ти
оніме́чуватися о/нім/е́ч+ува+ти+ся
оп'я́нювати о/п'j/а́н+юва+ти
оп'яни́ти о/п'j/ан+и́+ти
оп'яня́ти о/п'j/ан+я́+ти
оп'яня́ючий о/п'j/ан+я́+j+уч*ий
опаха́лочко о/пах/а́+л+очк*о
опащекува́ти о/пащ/ек+ува́+ти
оперна́тіти о/пер/н+а́т+і+ти
опи́тувач о/пи́т/ува+ч
оповесні́ о+по/весн/*і́
опови́тий о+по/ви́/т*ий
оповива́ння о+по/ви/ва́+нн*я
оповива́ти о+по/ви/ва́+ти
оповіда́льний о+по/від/а́+льн*ий
оповіда́ннячко о+по/від/а́+нн+ячк*о
оподатко́ваний о+по/да/т+к+о́ва+н*ий
оподатко́вуваний о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
оподатко́вування о+по/да/т+к+о́в+ува+нн*я
оподатко́вуваність о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
опоетизо́вування о/поет/из+о́в+ува+нн*я
опоетизо́вуватися о/поет/из+о́в+ува+ти+ся
опоживи́ти о+по/жи/в+и́+ти
опоживля́ти о+по/жи/вл+я́+ти
опозиціоне́рство о/позиці/он+е́р+ств*о
ополя́чений о/пол/я́ч+ен*ий
ополя́чити о/пол/я́ч+и+ти
ополя́читися о/пол/я́ч+и+ти+ся
ополя́чування о/пол/я́ч+ува+нн*я
ополя́чувати о/пол/я́ч+ува+ти
ополя́чуватися о/пол/я́ч+ува+ти+ся
опоря́джувальник о+по/ря́дж/ува+льн+ик
опосере́днювати о+по/сере́д/н+юва+ти
опосередко́вано о+по/серед/к+о́ва+н+о
опосередко́вуючий о+по/серед/к+о́в+у+j+уч*ий
опосередкува́ти о+по/серед/к+ува́+ти
опресо́вувальний о/прес/о́в+ува+льн*ий
опресо́вувальник о/прес/о́в+ува+льн+ик
оприбутко́ваний о+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
оприбутко́вування о+при/бу/т+к+о́в+ува+нн*я
оприбутко́вувати о+при/бу/т+к+о́в+ува+ти
оприбуткува́ння о+при/бу/т+к+ува́+нн*я
опробкові́ння о/пробк/ов+і́нн*я
опрова́джувати о+про/ва́дж/ува+ти
опу́дало о/пу́д/ал*о
опустоша́ти о/пуст/ош+а́+ти
опідзо́лений о+під/зо́л/ен*ий
опідзо́леність о+під/зо́л/ен+ість
опідзо́литися о+під/зо́л/и+ти+ся
опіку́н о/пік/у́н
опіку́нка о/пік/у́н+к*а
опіку́нство о/пік/у́н+ств*о
опіку́нствувати о/пік/у́н+ств+ува+ти
опіку́нський о/пік/у́н+ськ*ий
опіку́нчий о/пік/у́н+ч*ий
оробітни́чений о/роб/іт+ни́ч+ен*ий
оробітни́чення о/роб/іт+ни́ч+енн*я
оробітни́читися о/роб/іт+ни́ч+и+ти+ся
оробітни́чування о/роб/іт+ни́ч+ува+нн*я
оробітни́чуватися о/роб/іт+ни́ч+ува+ти+ся
оромантизо́вувати о/романт/из+о́в+ува+ти
осамо́тнений о/сам/о́т+н+ен*ий
осамоті́лий о/сам/от+і́+л*ий
осамі́тнений о/сам/і́т+н+ен*ий
освинцюва́льник о/свинц/юва́+льник
осві́дчини о/сві́д/ч+и+н*и
осві́дчуватися о/сві́д/ч+ува+ти+ся
осві́тлювальний о/сві́т/л+юва+льн*ий
осві́тлюваний о/сві́т/л+юва+н*ий
осві́тлюваність о/сві́т/л+юва+н+ість
осві́тлювач о/сві́т/л+юва+ч
осві́тлюючи о/сві́т/л+ю+j+уч+и
оситня́г о/сит/ня́г
оситня́к о/сит/ня́к
оскажені́лий о+с/каж/ен+і́+л*ий
оскажені́ння о+с/каж/ен+і́+нн*я
оскажені́ти о+с/каж/ен+і́+ти
оскверни́телька о/скверн/и́+тель+к*а
оско́лковий о+с/ко́л/к+ов*ий
оскі́льки о+с/кі́льк/и
ослі́плий о/слі́п/л*ий
осмі́яний о/смі́/j+а+н*ий
осмія́ння о/смі/j+а́+нн*я
осо́ння о/со́нн/*я
оспа́ло о/сп/а́+л+о
оста́нки о/ста́/н+к*и
оста́нній о/ста́/нн*ій
оста́ркуватий о/ста́р/к+уват*ий
оста́точок о/ста́/т+оч+ок
остато́чно о/ста/т+о́ч+н+о
осудо́висько о/суд/о́в+иськ*о
осуча́снений о+су/ча́с/н+ен*ий
осуча́снення о+су/ча́с/н+енн*я
осуча́снити о+су/ча́с/н+и+ти
осуча́снитися о+су/ча́с/н+и+ти+ся
осімени́ти о/сім/ен+и́+ти
осіменя́ти о/сім/ен+я́+ти
осімені́ння о/сім/ен+і́нн*я
ота́к о/та́к/
ота́мечки о/та́м/еч+ки
отаке́зний о/так/е́зн*ий
отаке́нний о/так/е́нн*ий
отаке́ньки о/так/е́ньк+и
отаке́нький о/так/е́ньк*ий
отакі́сінький о/так/і́сіньк*ий
оти́м о/т/*и́м
отру́та о/тру́/т*а
отру́тний о/тру́/т+н*ий
отру́тник о/тру́/т+ник
отру́тниця о/тру́/т+ниц*я
оту́течки о/ту́т/ечк+и
отупі́ння о/туп/і́+нн*я
офакту́рювання о/факт/у́р+юва+нн*я
офакту́рювати о/факт/у́р+юва+ти
офакту́рюватися о/факт/у́р+юва+ти+ся
офранцу́жений о/франц/у́ж+ен*ий
офранцу́ження о/франц/у́ж+енн*я
офранцу́жування о/франц/у́ж+ува+нн*я
офранцу́жувати о/франц/у́ж+ува+ти
офранцу́жуватися о/франц/у́ж+ува+ти+ся
офранцу́зити о/франц/у́з+и+ти
офранцу́зитися о/франц/у́з+и+ти+ся
охарактеризува́ння о/характер/из+ува́+нн*я
охаю́чити о/хаj/у́ч+и+ти
оці́нюючи о/ці́н/ю+j+уч+и
очере́винний о/чере́в/ин+н*ий
очумані́ти о/чум/а+н+і́+ти
ощасли́вити о/щас/ли́в+и+ти
ощасли́витися о/щас/ли́в+и+ти+ся
ощасли́влюватися о/щас/ли́вл+юва+ти+ся
оєвропе́ювати о/європ/е́j+ува+ти
оєвропе́юватися о/європ/е́j+ува+ти+ся
оєвропе́їти о/європ/е́j+і+ти
оєвропе́їтися о/європ/е́j+і+ти+ся
передоста́нній перед+о/ста́/нн*ій
перео́браний пере+о́/бр/а+н*ий
переобира́ння пере+о/бир/а́+нн*я
переобира́ти пере+о/бир/а́+ти
переодяга́льня пере+о/дяг/а́+льн*я
переосми́слювання пере+о/сми́сл/юва+нн*я
переоформля́ти пере+о/формл/я́+ти
по-оборо́нськи по+-о/боро́н/ськ+и
по-оборо́нському по+-о/боро́н/ськ+ому
позодяга́ти по+з+о/дяг/а́+ти
позоста́лий по+з+о/ста́/л*ий
позоста́тися по+з+о/ста́/ти+ся
позоставля́ти по+з+о/ставл/я́+ти
поо́біч по+о́/біч/
пообира́ти по+о/бир/а́+ти
поогоро́джуваний по+о/горо́дж/ува+н*ий
пооповіща́ти по+о+по/віщ/а́+ти
попереодяга́ти по+пере+о/дяг/а́+ти
преосвяще́нний пре+о/свящ/е́нн*ий
преосвяще́нство пре+о/свящ/е́н+ств*о
приодя́гнений при+о/дя́г/н+ен*ий
приодяга́ти при+о/дяг/а́+ти
приохо́чення при+о/хо́ч/енн*я
підопі́чний під+о/пі́ч/н*ий
підосно́ва під+о/сно́в/*а
підохо́тити під+о/хо́т/и+ти
підохо́тливо під+о/хо́т/лив+о
підохо́чений під+о/хо́ч/ен*ий
підохо́чувально під+о/хо́ч/ува+льн+о
розосере́джений роз+о/сере́дж/ен*ий
розосере́дженість роз+о/сере́дж/ен+ість
розосере́джувати роз+о/сере́дж/ува+ти
розосере́джуючись роз+о/сере́дж/у+j+уч+и+сь
увоста́ннє ув+о/ста́н/н+є
уоста́ннє у+о/ста́н/н+є

о — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «о»

Слово Морфемна структура
аге́нтство /аге́нт/ств*о
адміралте́йство /адмірал/те́й+ств*о
англіка́нство /англ/ік+а́н+ств*о
асиміля́торство а/симіл/я́т+ор+ств*о
бадьори́сто /бадьор/и́ст*о
баловство́ /бал/ов+ств*о́
баришівни́цтво /бариш/ів+ни́ц+тв*о
баси́ло /бас/и́л*о
батожи́лно /бат/ож+и́лн*о
батра́цтво /батра́ц/тв*о
батькі́вство /бать/к+і́в+ств*о
бджільни́цтво /бджіль/ни́цтв*о
безба́тченко без/ба́т/ч+енк*о
безголо́в'ячко без/голо́в/'j+ачк*о
безпопі́вство без/поп/і́в+ств*о
би́ло /би́/л*о
близня́тко /близ/н+я́т+к*о
близня́точко /близ/н+я́т+оч+к*о
блюзні́рство /блюзн/і́р+ств*о
босови́ло /бос/ови́л*о
боягу́зтво /боj/а+гу́з+тв*о
брате́рство /брат/е́р+ств*о
брату́ньо /брат/у́нь*о
бродя́жництво /брод/я́ж+н+иц+тв*о
буя́нство /буj/а́н+ств*о
біда́цтво /бід/а́ц+тв*о
бідачи́сько /бід/ач+и́ськ*о
вбо́їсько в/бо́j/іськ*о
ведмежа́тко /ведмеж/а́т+к*о
ви́диво /ви́д/ив*о
вига́дько ви/га́дь/к*о
вигна́нництво ви/гн/а́+н+ниц+тв*о
видавни́цтво ви/да/в+ни́ц+тв*о
викона́вство ви/кон/а́+в+ств*о
вимага́тельство ви/маг/а́+тель+ств*о
висува́нство ви/су/ва́+н+ств*о
вкрива́ло в/кри/ва́+л*о
вмі́ннячко /вмі́/нн+ячк*о
во́їнство /во́j/ін+ств*о
вовчи́сько /вовч/и́ськ*о
волоцю́зтво /волоц/ю́з+тв*о
вольтер'я́нство /вольтер/'j+а́н+ств*о
ворожби́тство /ворож/б+и́т+ств*о
воя́ченько /воj/а́ч+еньк*о
ві́домство /ві́д/ом+ств*о
ві́йсько /ві́й/ськ*о
ві́хало /ві́х/ал*о
ві́шало /ві́ш/а+л*о
ві́яло /ві́/j+а+л*о
віде́рко /віде́р/к*о
відсту́пництво від/сту́п/н+иц+тв*о
візанті́йство /візант/і́й+ств*о
візни́ченько /віз/ни́ч+еньк*о
гари́кало /гар/и́+к+а+л*о
глади́ло /глад/и́+л*о
глита́йство /глит/а́й+ств*о
глитає́нко /глит/аj+е́нк*о
гноби́тельство /гноб/и́+тель+ств*о
гнідко́ /гнід/к*о́
голубівни́цтво /голуб/івни́цтв*о
горо́дництво /горо́д/ниц+тв*о
господарюва́ннячко /господ/ар+юва́+нн+ячк*о
гостюва́ннячко /гост/юва́+нн+ячк*о
граби́лно /граб/и́лн*о
грабі́жництво /граб/і́ж+н+иц+тв*о
грубія́нство /груб/іj+а́н+ств*о
гультя́йство /гуль/тя́й+ств*о
гуля́ннячко /гул/я́+нн+ячк*о
гі́ллячко /гі́лл/яч+к*о
дворя́нство /двор/я́н+ств*о
дві́йко /дв/і́й+к*о
двійня́тко /дв/ій+н+я́т+к*о
де́ржалко /де́рж/а+л+к*о
де́ржално /де́рж/а+лн*о
декаде́нтство /декад/е́нт+ств*о
депута́тство /депут/а́т+ств*о
деренча́ло /дерен/ч+а́+л*о
дикта́торство /дикт/а́т+ор+ств*о
дити́нство /дит/и́н+ств*о
дитинча́тко /дит/ин+ч+а́т+к*о
дитиня́тко /дит/ин+я́т+к*о
дитя́тонько /дит/я́т+оньк*о
добре́нно /добр/е́нн*о
досто́їнство до/сто́j/ін+ств*о
дріма́йло /дрім/а́+й+л*о
дурни́ло /дур/н+и́л*о
духове́нство /дух/ове́н+ств*о
духівни́цтво /дух/івн+и́ц+тв*о
ді́дько /ді́дь/к*о
ді́йво /ді́й/в*о
дівува́ннячко /дів/ува́+нн+ячк*о
дівча́тко /дів/ч+а́т+к*о
дівча́тонько /дів/ч+а́т+оньк*о
дівчи́сько /дів/ч+и́ськ*о
діду́сенько /дід/у́с+еньк*о
емігра́нтство е/мігр/а́нт+ств*о
епікуре́йство /епікур/е́й+ств*о
женихі́вство /жен/их+і́в+ств*о
женише́нько /жен/иш+е́ньк*о
жи́тнисько /жи́т/н+иськ*о
живло́ /жи/в+л*о́
житло́ /жи/т+л*о́
жовти́ло /жов/т+и́+л*о
журавленя́тко /журав/л+ен+я́т+к*о
за́ткално за́/тк/а+лн*о
завойо́вництво за/вой/о́в+ниц+тв*о
загре́бисто за/гре́б/ист*о
зазна́йство за/зна́/й+ств*о
зайченя́тко /зай/ч+ен+я́т+к*о
занепа́дництво за+не/па́д/ниц+тв*о
заохо́тливо за+о/хо́т/лив*о
запина́ло за/пин/а́+л*о
запро́данство за/про́да/н+ств*о
заробітча́нство за/роб/іт+ч+а́н+ств*о
зачу́млено за/чу́мл/ен*о
збира́льництво з/бир/а́+льн+иц+тв*о
звірівни́цтво /звір/івни́ц+тв*о
здоро́в'ячко /здоро́в'j/ачк*о
земля́цтво /земл/я́ц+тв*о
злоби́тельство /зл/об+и́+тель+ств*о
зна́йко /зна́/й+к*о
зна́хурство /зна́х/ур+ств*о
знаве́цтво /зна/в+е́ц+тв*о
знайо́мство /зна/й+о́м+ств*о
знахабні́ло з/нахаб/н+і́+л*о
зо́дчество /зо́дч/еств*о
зя́тенько /зя́т/еньк*о
калі́цтво /калі́ц/тв*о
камі́ннячко /кам/і́нн+ячк*о
кантіа́нство /кант/іа́н+ств*о
капітуля́нтство /капітул/я́нт+ств*о
кача́точко /кач/а́т+оч+к*о
качківни́цтво /кач/к+івни́цтв*о
квітни́цтво /квіт/ни́ц+тв*о
квітника́рство /квіт/ник+а́р+ств*о
керівни́цтво /кер/ів+н+и́ц+тв*о
кова́де́лко /ков/а́+де́л+к*о
ковале́нко /ков/ал+е́нк*о
колекціоне́рство /колекц/і+он+е́р+ств*о
колоніза́торство /колон/із+а́т+ор+ств*о
комісіоне́рство /комісі/он+е́р+ств*о
крикли́вство /крик/ли́в+ств*о
криля́тко /крил/я́т+к*о
критика́нство /крит/ик+а́н+ств*о
кришеня́точко /криш/ен+я́т+оч+к*о
кружа́лечко /круж/а́л+еч+к*о
кружа́лко /круж/а́л+к*о
крута́рство /крут/а́р+ств*о
круті́йство /крут/і́й+ств*о
крі́слечко /крі́сл/еч+к*о
кріпосни́цтво /кріп/ос+н+и́ц+тв*о
ку́мцьо /ку́м/ць*о
кува́дло /кув/а́+дл*о
кува́ннячко /ку/ва́+нн+ячк*о
культу́рництво /культ/у́р+н+иц+тв*о
курча́тко /кур/ч+а́т+к*о
курча́точко /кур/ч+а́т+оч+к*о
куста́рництво /куст/а́р+н+иц+тв*о
лассалья́нство /лассаль/j+а́н+ств*о
ластовеня́тко /ластов/ен+я́т+к*о
ластови́ннячко /ластов/и́нн+ячк*о
ле́зво /ле́з/в*о
ле́лечко /ле́л/ечк*о
леда́що /лед/а́щ*о
лимаре́нко /лим/ар+е́нк*о
лотрі́вство /лотр/і́в+ств*о
лука́вство /лук/а́в+ств*о
лялька́рство /ляль/к+а́р+ств*о
лі́гво /лі́г/в*о
лі́жко /лі́ж/к*о
лібера́льництво /лібера́ль/н+ицтв*о
ліни́вство /лін/и́в+ств*о
лінтя́йство /лін/т+я́й+ств*о
м'яке́нько /м'як/е́ньк*о
магнетизе́рство /магнет/из+е́р+ств*о
майора́тство /майор/а́т+ств*о
мале́ньство /мал/е́нь+ств*о
мальовни́цтво /маль/ов+ни́ц+тв*о
матери́нство /мат/ер+и́н+ств*о
мерзе́нство /мерз/е́н+ств*о
млина́рство /мл/ин+а́р+ств*о
моле́бство /мол/е́б+ств*о
мочи́ло /моч/и́+л*о
му́чеництво /му́ч/ен+иц+тв*о
міня́йло /мін/я́+й+л*о
міше́чництво /міш/е́ч+н+иц+тв*о
на́звисько на́/зв/иськ*о
на́ймитство на́/йм/ит+ств*о
набоже́нство на/бож/е́н+ств*о
навко́ло нав/ко́л/*о
надвиробни́цтво над+ви/роб/ни́ц+тв*о
налива́йківство на/ли/ва́+й+к+ів+ств*о
нами́стечко /нами́ст/ечк*о
насі́нництво /насі́н/н+иц+тв*о
нача́ло на/ча́/л*о
не́бочко /не́б/очк*о
недба́льство не/дб/а́+ль+ств*о
недоноси́тельство не+до/нос/и́+тель+ств*о
незамо́жництво не+за/мо́ж/н+иц+тв*о
незда́рисько не+з/да́р/иськ*о
незна́йко не/зна́/й+к*о
незнайо́мство не/зна/й+о́м+ств*о
немовля́тко не/мовл/я́т+к*о
немовля́точко не/мовл/я́т+оч+к*о
непоси́дько не+по/си́дь/к*о
непотре́бство не+по/тре́б/ств*о
обува́ннячко об/у/ва́+нн+ячк*о
огни́во /огн/и́в*о
одоро́бало /одоро́б/ал*о
опаха́лочко о/пах/а́+л+очк*о
оповіда́ннячко о+по/від/а́+нн+ячк*о
опозиціоне́рство о/позиці/он+е́р+ств*о
опу́дало о/пу́д/ал*о
опіку́нство о/пік/у́н+ств*о
осудо́висько о/суд/о́в+иськ*о
па́стирство /па́с/т+ир+ств*о
паниче́нько /пан/ич+е́ньк*о
паня́нство /пан/я́н+ств*о
парника́рство /пар/н+ик+а́р+ств*о
пасту́шество /пас/т+у́ш+еств*о
патя́кало па/тя́к/а+л*о
пе́чиво /пе́ч/ив*о
перекі́рливо пере/кі́р/лив*о
перені́ссячко пере/ні́сс/ячк*о
пи́сарство /пи́с/а+р+ств*о
писаре́нко /пис/а+р+е́нк*о
пискля́тко /писк/л+я́т+к*о
письма́цтво /пись/м+а́ц+тв*о
письме́нництво /пись/м+е́нн+иц+тв*о
письме́нство /пись/м+е́н+ств*о
письмо́ /пись/м*о́
пита́ннячко /пит/а́+нн+ячк*о
пле́чико /пле́ч/ик*о
плодівни́цтво /плод/ів+ни́ц+тв*о
по́ливо по́/ли/в*о
побрати́мство по/брат/и́м+ств*о
повста́нство по+в/ста́/н+ств*о
погу́тькало по/гу́ть/к+а+л*о
подві́р'ячко по/дві́р/'j+ачк*о
подві́ренько по/дві́р/еньк*о
позива́йло по/зив/а́+й+л*о
покотьо́ло по/коть/о́л*о
покрови́тельство по/кров/и́тель+ств*о
полковниче́нко /полк/ов+нич+е́нк*о
помі́щицтво /помі́щ/иц+тв*о
поручи́тельство по/руч/и́+тель+ств*о
посиді́ннячко по/сид/і́+нн+ячк*о
послухня́нство по/слух/н+я́н+ств*о
посміхо́висько по/смі/х+о́в+иськ*о
посо́бництво по/со́б/ниц+тв*о
поцілу́йко по/ціл/у́й+к*о
пра́ло /пр/а́+л*о
практика́нтство /практ/ик+а́нт+ств*о
превосходи́тельство пре+вос/ход/и́+тель+ств*о
преосвяще́нство пре+о/свящ/е́н+ств*о
пресвітеріа́нство /пресвітер/і+а́н+ств*о
при́ятельство /при́я/тель+ств*о
прибли́зно при/бли́з/н*о
пристосо́вництво при/стос/о́в+н+ицтв*о
прогуля́ннячко про/гул/я́+нн+ячк*о
прода́жництво /прода́/ж+н+ицтв*о
прола́зництво про/ла́з/ництв*о
проро́цтво про/ро́ц/тв*о
проро́чество про/ро́ч/еств*о
просвітя́нство про/світ/я́н+ств*о
противе́нство /проти/в+е́н+ств*о
прі́звисько прі́/зв/иськ*о
пта́ство /пт/а́с+тв*о
птахівни́цтво /пт/ах+івни́ц+тв*о
пташа́тко /пт/аш+а́т+к*о
пташеня́тко /пт/аш+ен+я́т+к*о
пу́жално /пу́ж/алн*о
пугаче́нько /пуг/а+ч+е́ньк*о
пусте́льництво /пуст/е́ль+н+иц+тв*о
пусти́нництво /пуст/и́н+н+иц+тв*о
пі́длітство пі́д/літ/ств*о
пі́р'ячко /пі́р/'j+ачк*о
підшива́йло під/ши/ва́+й+л*о
репети́торство /репет/и́т+ор+ств*о
риба́льство /риб/а́ль+ств*о
ро́диво /ро́д/и+в*о
робітни́цтво /роб/іт+ни́ц+тв*о
рогачи́лно /рог/ач+и́лн*о
родичі́вство /род/ич+і́в+ств*о
росли́нництво /рос/л+и́н+н+иц+тв*о
рю́мсало /рю́м/с+а+л*о
різьба́рство /різь/б+а́р+ств*о
різьбя́рство /різь/б+я́р+ств*о
сабота́жництво /сабот/а́ж+ниц+тв*о
само́тництво /сам/о́т+н+иц+тв*о
самі́тництво /сам/і́т+н+иц+тв*о
свекру́шисько /свекр/у́ш+иськ*о
святе́нництво /свят/е́нн+иц+тв*о
сві́тло /сві́т/л*о
сві́тлонько /сві́т/л+оньк*о
свідо́цтво /свід/о́ц+тв*о
світе́лко /світ/е́л+к*о
світи́ло /світ/и́+л*о
секта́нтство /сект/а́нт+ств*о
сектя́рство /сект/я́р+ств*о
селю́цтво /сел/ю́ц+тв*о
серде́чко /серд/е́ч+к*о
середня́цтво /серед/н+я́ц+тв*о
си́пло /си́п/л*о
сибари́тство /сибари́т/ств*о
сиді́ннячко /сид/і́+нн+ячк*о
сина́шко /син/а́ш+к*о
скита́льство /скит/а́+ль+ств*о
скупердя́йство /скуп/ерд+я́й+ств*о
слі́донько /слі́д/оньк*о
сме́ртництво с/ме́р/т+н+иц+тв*о
смі́ттячко /смі́тт/ячк*о
сміхо́висько /смі/х+о́в+иськ*о
смішко́ /смі/ш+к*о́
со́тенство /со́т/ен+ств*о
солов'я́тко /солов'/j+а́т+к*о
солов'я́тко /солов/'j+а́т+к*о
солове́йко /солов/е́й+к*о
солове́єчко /солов/е́j+ечк*о
солове́єчко /солов/е́j+еч+к*о
солода́шко /солод/а́шк*о
сотникі́вство /сот/н+ик+і́в+ств*о
сотниче́нко /сот/н+ич+е́нк*о
спанько́ /сп/а+нь+к*о́
спожива́цтво с+по/жи/ва́+ц+тв*о
спотика́йло с+по/тик/а́+й+л*о
співробі́тництво спів/роб/і́т+ниц+тв*о
ста́роство /ста́рост/в*о
стави́дло /став/и́дл*о
старці́вство /стар/ц+і́в+ств*о
старшинство́ /стар/ш+ин+ств*о́
створі́ннячко с/твор/і́нн+ячк*о
страши́дло /страш/и́+дл*о
страши́ло /страш/и́+л*о
стреме́нонько /стрем/е́н+оньк*о
судівни́цтво /суд/ів+ни́цтв*о
суспі́льство су/спі́ль/ств*о
ся́йво /ся́й/в*о
ся́єво /ся́j/ев*о
сіде́лечко /сід/е́л+еч+к*о
сіме́йствечко /сіме́й/ств+ечк*о
сіме́йство /сіме́й/ств*о
сімено́ /сім/ен*о́
сіпа́цтво /сіп/а́+ц+тв*о
сія́тельство /сіj/а́+тель+ств*о
та́їнство /та́j/і+н+ств*о
таточко /тат/оч+к*о
тату́нцьо /тат/у́н+ць*о
тату́сьо /тат/у́сь*о
тесля́рство /тес/л+я́р+ств*о
ткаче́нко /тк/а+ч+е́нк*о
толокно́ /толок/н*о́
торга́шество /торг/а́ш+еств*о
торо́хкало /торо́х/к+а+л*о
трі́йко /тр/і́й+к*о
уби́вство у/би́/в+ств*о
убра́ннячко у/бр/а́+нн+ячк*о
убра́нство у/бр/а́+н+ств*о
угодо́вство у/год/о́в+ств*о
удовиче́нко /удов/ич+е́нк*о
укрива́ло у/кри/ва́+л*о
ультрамонта́нство ультра/монт/а́н+ств*о
упа́донько у/па́д/оньк*о
урядниче́нко /уряд/нич+е́нк*о
усе́меро у/се́м/ер*о
учні́вство /уч/н+і́в+ств*о
фа́кторство /фа́кт/ор+ств*о
фавори́тство /фавор/и́т+ств*о
фе́рмерство /фе́рм/ер+ств*о
фуражи́рство /фураж/и́р+ств*о
хвастовство́ /хваст/ов+ств*о́
хижа́цтво /хиж/а́ц+тв*о
хлопчи́сько /хлоп/ч+и́ськ*о
хлопчисько /хлоп/ч+иськ*о
хлопі́йко /хлоп/і́й+к*о
христия́нство /христ/иj+а́н+ств*о
хроба́цтво /хроба́ц/тв*о
ца́рство /ца́р/ств*о
царе́нко /цар/е́нк*о
цита́тництво /цит/а́т+н+иц+тв*о
цоркота́ло /цор/к+от+а́+л*о
ціди́лко /цід/и́+л+к*о
ціди́ло /цід/и́+л*о
ціпи́льно /ціп/и́+льн*о
чарівни́ченько /чар/ів+н+и́ч+еньк*о
черне́цтво /черн/е́ц+тв*о
чино́вництво /чин/о́вн+иц+тв*о
чортя́точко /чорт/я́т+оч+к*о
чудерна́цтво /чуд/ер+на́ц+тв*о
чудерна́цтво /чуд/ерн+а́ц+тв*о
чудо́висько /чуд/о́в+иськ*о
шва́цтво /шв/а́ц+тв*о
шве́ндяло /шве́нд/я+л*о
ши́ттячко /ши́/тт+ячк*о
ши́їсько /ши́j/іськ*о
шитво́ /ши/т+в*о́
школя́рство /школ/я́р+ств*о
шку́рництво /шку́р/н+иц+тв*о
шмарови́дло /шмар/ов+и́дл*о
шмарови́ло /шмар/ов+и́л*о
шпигу́нство /шпиг/у́н+ств*о
юде́йство /юд/е́й+ств*о
я́блуко /я́бл/ук*о
я́блучко /я́бл/уч+к*о
я́чество /я́/че+ств*о
яструб'я́тко /яструб'j/а́т+к*о
єзуї́тство /єзу/j+і́т+ств*о
іме́ннячко /ім/е́нн+ячк*о
імпера́торство /імпер/а́тор+ств*о
інтрига́нство /інтриг/а́н+ств*о
ї́дло /ї́д/л*о


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.