НІМ — МОРФЕМІКА

нім — корінь

Приклади слів із коренем «нім»

Слово Морфемна структура
зні́мчуваний з/ні́м/ч+ува+н*ий
знімчі́лий з/нім/ч+і́+л*ий
знімчі́ти з/нім/ч+і́+ти
німке́ня /нім/к+е́н*я
німо́тствувати /нім/о́т+ств+ува+ти
німча́й /нім/ч+а́й
німчи́н /нім/ч+и́н
німчура́ /нім/ч+ур*а́
оніме́читися о/нім/е́ч+и+ти+ся
оніме́чування о/нім/е́ч+ува+нн*я
оніме́чувати о/нім/е́ч+ува+ти
оніме́чуватися о/нім/е́ч+ува+ти+ся
по-німе́цьки по-/нім/е́ць+к+и
поніме́чений по/нім/е́ч+ен*ий
поніме́чення по/нім/е́ч+енн*я
поніме́чити по/нім/е́ч+и+ти
поперезніма́ти по+пере+з/нім/а́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.