НУ — МОРФЕМІКА

ну — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ну»

Слово Морфемна структура
бри́нькнути /бри́нь/к+ну+ти
вві́гнутість вві́/г/ну+т+ість
ви́дмухнути ви́/дму/х+ну+ти
ворухну́ти во/рух/ну́+ти
впо́рснути в/по́рс/ну+ти
всміхну́тися в/смі/х+ну́+ти+ся
відкашляну́ти від/кашл/я+ну́+ти
відкашляну́тися від/кашл/я+ну́+ти+ся
відхакну́тися від/ха/к+ну́+ти+ся
віткну́вши ві/тк/ну́+вш+и
гари́кнути /гар/и́+к+ну+ти
ги́кнувши /ги́/к+ну+вш+и
гну́чий /г/ну́+ч*ий
гну́чко /г/ну́+ч+к+о
гну́чкість /г/ну́+ч+к+ість
гнуття́ /г/ну+тт*я́
гнучки́й /г/ну+ч+к*и́й
го́рнучись /го́р/ну+ч+и+сь
допімну́тися до+пі/м/ну́+ти+ся
дряпану́ти /дряп/а+ну́+ти
забіснува́тися за/біс/ну+ва́+ти+ся
зворухну́тися з+во/рух/ну́+ти+ся
згі́ркнути з/гі́р/к+ну+ти
здоро́вкнутися /здоро́в/к+ну+ти+ся
зжахну́тися з/жах/ну́+ти+ся
зо́йкнувши з/о́й/к+ну+вш+и
зсковзну́тися з+с/ковз/ну́+ти+ся
зі́мкнутість зі́/мк/ну+т+ість
зісковзну́ти зі+с/ковз/ну́+ти
зісковзну́тися зі+с/ковз/ну́+ти+ся
кашляну́ти /кашл/я+ну́+ти
козирну́вши /козир/ну́+вш+и
ли́нучи /ли́/ну+ч+и
матюкну́вшись /мат/юк+ну́+вш+и+сь
ме́рзнути /ме́рз/ну+ти
метну́вшись /мет/ну́+вш+и+сь
мину́вший /ми/ну́+вш*ий
мину́вшина /ми/ну́+вш+ин*а
мину́вшість /ми/ну́+вш+ість
мину́лий /ми/ну́+л*ий
мину́лість /ми/ну́+л+ість
мину́щий /ми/ну́+щ*ий
натя́гнутий на/тя́г/ну+т*ий
натягну́вши на/тяг/ну́+вш+и
нев'я́нучий не/в'я́/ну+ч*ий
нев'я́нучість не/в'я́/ну+ч+ість
нев'я́нущий не/в'я́/ну+щ*ий
нев'я́нущість не/в'я́/ну+щ+ість
негну́чий не/г/ну́+ч*ий
негну́чкість не/г/ну́+ч+к+ість
негнучки́й не/г/ну+ч+к*и́й
недогля́нутий не+до/гля́/ну+т*ий
ни́шкнути /ни́шк/ну+ти
одки́нутий од/ки́/ну+т*ий
одягну́вшись о/дяг/ну́+вш+и+сь
передмину́лий перед/ми/ну́+л*ий
переки́нувши пере/ки́/ну+вш+и
переки́нути пере/ки́/ну+ти
перерозви́нутий пере+роз/ви́/ну+т*ий
перешушу́кнутися пере/шушу́/к+ну+ти+ся
плесну́тися /плес/ну́+ти+ся
поворухну́вшись по+во/рух/ну́+вш+и+сь
поворухну́ти по+во/рух/ну́+ти
полосну́тий /полос/ну́+т*ий
порину́лість по/ри/ну́+л+ість
посміхну́вшись по/смі/х+ну́+вш+и+сь
провійну́ти про/ві/й+ну́+ти
простягну́вши про+с/тяг/ну́+вш+и
підпірну́ти під+пі/р/ну́+ти
підсковзну́тися під+с/ковз/ну́+ти+ся
розтя́гнуто роз/тя́г/ну+т+о
скреготну́ти /скрег/от+ну́+ти
спонукну́ти с+по/ну/к+ну́+ти
спости́гнутий с+по/сти́г/ну+т*ий
сійну́ти /сі/й+ну́+ти
сійну́тися /сі/й+ну́+ти+ся
тя́гнучися /тя́г/ну+ч+и+ся
усмі́хнутий у/смі́/х+ну+т*ий
хлебесну́ти /хлеб/ес+ну́+ти
чоло́мкнути /чол/о́м+к+ну+ти
чортихну́тися /чорт/их+ну́+ти+ся
шепну́ти /шеп/ну́+ти
ізжо́вкнути із/жо́в/к+ну+ти

ну — корінь

Приклади слів із коренем «ну»

Слово Морфемна структура
ану́те а/ну́/те
ну́мте /ну́/*м$те
ну́те /ну́/те
спону́ка с+по/ну́/к*а
спону́ка́ч с+по/ну́/к+а́+ч
спону́ка́чка с+по/ну́/к+а́+ч+к*а
спону́каний с+по/ну́/к+а+н*ий
спону́кливий с+по/ну́/к+лив*ий
спону́куваний с+по/ну́/к+ува+н*ий
спонука́льний с+по/ну/к+а́+льн*ий
спонука́ння с+по/ну/к+а́+нн*я
спонука́тися с+по/ну/к+а́+ти+ся
спонукну́ти с+по/ну/к+ну́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.