НН — МОРФЕМІКА

нн — суфікс

Значення суфікса «нн»

Опредметнена дія.
Ознака (якість, властивість).
Приклади слів із суфіксом «нн»

Слово Морфемна структура
агу́кання /агу́/к+а+нн*я
анодува́ння ан/од/ува́+нн*я
безнаста́нно без+на/ста́/нн+о
блага́ння /благ/а́+нн*я
борюка́ння /бор/юк+а́+нн*я
бубоні́ння /буб/он+і́+нн*я
бурлакува́ння /бурл/ак+ува́+нн*я
бі́льшання /бі́ль/ш+а+нн*я
бідні́ння /бід/н+і́+нн*я
верзя́кання /верз/я́к+а+нн*я
вибура́влювання ви/бура́вл/юва+нн*я
видобува́ння ви+до/бу/ва́+нн*я
виживи́чування ви/жи/в+и́ч+ува+нн*я
визби́рування ви+з/би́р/ува+нн*я
вико́чування ви/ко́ч/ува+нн*я
вирі́зьблювання ви/рі́зь/бл+юва+нн*я
вмі́ннячко /вмі́/нн+ячк*о
возз'є́днання воз+з'/є́дн/а+нн*я
впада́ння в/пад/а́+нн*я
впорядко́вання в+по/ряд/к+о́ва+нн*я
впізнава́ння в+пі/зна/ва́+нн*я
встано́влювання в/стан/о́вл+юва+нн*я
втовкма́чування в/товк/ма́ч+ува+нн*я
вчителюва́ння /вч/и+тел+юва́+нн*я
відбуксирува́ння від/букс/ир+ува́+нн*я
відда́ння́ від/да́/нн*я́
відклика́ння від/клик/а́+нн*я
відспі́вування від+с/пі́/в+ува+нн*я
відібра́ння віді/бр/а́+нн*я
візникува́ння /віз/ник+ува́+нн*я
гала́йкання /гала́/й+к+а+нн*я
гало́їдування /гал/о́їд+ува+нн*я
гари́кання /гар/и́+к+а+нн*я
генерува́ння /ген/ер+ува́+нн*я
господарюва́ннячко /господ/ар+юва́+нн+ячк*о
гостюва́ннячко /гост/юва́+нн+ячк*о
градуюва́ння /град/уj+ува́+нн*я
графітува́ння /граф/іт+ува́+нн*я
гультяюва́ння /гуль/тяj+ува́+нн*я
гуля́ннячко /гул/я́+нн+ячк*о
гіпнотизува́ння /гіпн/от+из+ува́+нн*я
дармува́ння /дар/м+ува́+нн*я
двої́ння /дв/оj+і́+нн*я
джергота́ння /джер/г+от+а́+нн*я
джерготі́ння /джер/г+от+і́+нн*я
директорува́ння /директ/ор+ува́+нн*я
дообла́днування до+об/ла́д/н+ува+нн*я
дообладна́ння до+об/лад/н+а́+нн*я
дооде́ржання до+о/де́рж/а+нн*я
доповіда́ння до+по/від/а́+нн*я
досо́лювання до/со́л/юва+нн*я
доукомплекто́вування до+у/комплект/о́в+ува+нн*я
доустатко́вування до+у/стат/к+о́в+ува+нн*я
дранкува́ння /др/а+н+к+ува́+нн*я
дресирува́ння /дрес/ир+ува́+нн*я
дівува́ннячко /дів/ува́+нн+ячк*о
жениха́ння /жен/их+а́+нн*я
жестикулюва́ння /жест/икул+юва́+нн*я
живцюва́ння /жи/в+ц+юва́+нн*я
жнивува́ння /жн/ив+ува́+нн*я
завбача́ння зав/бач/а́+нн*я
завізва́ння за+ві/зв/а́+нн*я
задава́ння за/да/ва́+нн*я
задовольня́ння за+до/воль/н+я́+нн*я
закам'яні́ння за/кам'j/ан+і́+нн*я
закостені́ння за/кост/ен+і́+нн*я
залиця́ння за/лиц/я́+нн*я
заокру́глювання за+о/кру́г/л+юва+нн*я
запобіга́ння за+по/біг/а́+нн*я
зарубцюва́ння за/руб/ц+юва́+нн*я
заспоко́ювання за+с/поко́j/ува+нн*я
звели́чування з/вел/и́ч+ува+нн*я
звелича́ння з/вел/ич+а́+нн*я
звиродні́ння з+ви/род/н+і́+нн*я
звільня́ння з/віль/н+я́+нн*я
зденервува́ння з+де/нерв/ува́+нн*я
здича́віння з/дич/а́в+і+нн*я
здрібні́ння з/дріб/н+і́+нн*я
здійма́ння з+ді/йм/а́+нн*я
злостува́ння /зл/ост+ува́+нн*я
зміща́нювання з/міщ/а́н+юва+нн*я
зневуглецюва́ння зне/вугл/ец+юва́+нн*я
знеприто́мніння з+не/прито́м/н+і+нн*я
зніякові́ння з+ні/як/ов+і́+нн*я
зрогові́ння з/рог/ов+і́+нн*я
зя́яння /зя́/j+а+нн*я
зіщу́лювання зі/щу́л/юва+нн*я
кип'яти́ння /кип'j/ат+и́+нн*я
кислотува́ння /кис/л+от+ува́+нн*я
клюва́ння /клю/ва́+нн*я
ковалюва́ння /ков/ал+юва́+нн*я
колекціонува́ння /колекц/і+он+ува́+нн*я
компрометува́ння /компромет/ува́+нн*я
комікува́ння /ком/ік+ува́+нн*я
кректа́ння /крек/т+а́+нн*я
крокіюва́ння /крокі/j+ува́+нн*я
кружля́ння /круж/л+я́+нн*я
кува́ннячко /ку/ва́+нн+ячк*о
ладна́ння /лад/н+а́+нн*я
лаке́йствування /лаке́й/ств+ува+нн*я
лікарюва́ння /лік/ар+юва́+нн*я
майоризува́ння /майор/из+ува́+нн*я
маркірува́ння /марк/ір+ува́+нн*я
масажува́ння /мас/аж+ува́+нн*я
матеріалізува́ння /матер/і+ал+із+ува́+нн*я
маячі́ння /маj/ач+і́+нн*я
мерехкоті́ння /мерех/к+от+і́+нн*я
моделюва́ння /модел/юва́+нн*я
модернізува́ння /модерн/із+ува́+нн*я
молодикува́ння /молод/ик+ува́+нн*я
набубня́віння на/бубн/я́в+і+нн*я
надужива́ння над+у/жи/ва́+нн*я
наймитува́ння на/йм/ит+ува́+нн*я
наоста́ннє на+о/ста́/нн+є
насміха́ння на/смі/х+а́+нн*я
начальникува́ння /началь/н+ик+ува́+нн*я
невблага́нний не+в/благ/а́+нн*ий
невблага́нно не+в/благ/а́+нн+о
невблага́нність не+в/благ/а́+нн+ість
невпізна́нний не+в+пі/зна́/нн*ий
невпізна́нно не+в+пі/зна́/нн+о
невпізна́ння не+в+пі/зна́/нн*я
невпізна́нність не+в+пі/зна́/нн+ість
невтруча́ння не+в/труч/а́+нн*я
невідві́дування не+від/ві́д/ува+нн*я
негости́нний не/гост/и́+нн*ий
негости́нно не/гост/и́+нн+о
негости́нність не/гост/и́+нн+ість
недови́кона́ння недо+ви́/кон/а́+нн*я
недооде́ржання недо+о/де́рж/а+нн*я
недоспожива́ння недо+с+по/жи/ва́+нн*я
недоторка́нність недо/торк/а́+нн+ість
незрівня́нно не+з/рівн/я́+нн+о
незрівня́нність не+з/рівн/я́+нн+ість
ненаста́нно не+на/ста́/нн+о
непорозумі́ння не+по/розум/і́+нн*я
непорівня́нний не+по/рівн/я́+нн*ий
непізна́нний не+пі/зна́/нн*ий
непізна́нно не+пі/зна́/нн+о
непізнава́нний не+пі/зна/ва́+нн*ий
непізнава́нність не+пі/зна/ва́+нн+ість
несказа́нно не+с/каз/а́+нн+о
нетлі́нно не/тл/і́+нн+о
нетлі́нність не/тл/і́+нн+ість
неублага́нний не+у/благ/а́+нн*ий
нормалізува́ння /норм/ал+із+ува́+нн*я
нудьгува́ння /нудь/г+ува́+нн*я
обвинува́чування об/вин/ува́ч+ува+нн*я
обла́днування об/ла́д/н+ува+нн*я
обладна́ння об/лад/н+а́+нн*я
обличкува́ння об/лич/к+ува́+нн*я
обсі́ювання об/сі́/j+ува+нн*я
обсіва́ння об/сі/ва́+нн*я
обсіка́ння об/сік/а́+нн*я
обува́ннячко об/у/ва́+нн+ячк*о
обуржуа́знювання о/буржу/а́з+н+юва+нн*я
одома́шнювання о/дом/а́+ш+н+юва+нн*я
одурма́нювання о/дур/ма́н+юва+нн*я
одушевля́ння о/душ/евл+я́+нн*я
ознайо́млювання о/зна/й+о́мл+юва+нн*я
окая́нний о/каj/а́+нн*ий
оксидува́ння /окс/ид+ува́+нн*я
окульту́рювання о/культ/у́р+юва+нн*я
омертвля́ння о/мер/т+вл+я́+нн*я
оніме́чування о/нім/е́ч+ува+нн*я
оповива́ння о+по/ви/ва́+нн*я
оповіда́ннячко о+по/від/а́+нн+ячк*о
оподатко́вування о+по/да/т+к+о́в+ува+нн*я
опоетизо́вування о/поет/из+о́в+ува+нн*я
ополя́чування о/пол/я́ч+ува+нн*я
оприбутко́вування о+при/бу/т+к+о́в+ува+нн*я
оприбуткува́ння о+при/бу/т+к+ува́+нн*я
організо́вування /організ/о́в+ува+нн*я
оригіна́льничання /оригіна́ль/н+ич+а+нн*я
оробітни́чування о/роб/іт+ни́ч+ува+нн*я
оскажені́ння о+с/каж/ен+і́+нн*я
осмія́ння о/смі/j+а́+нн*я
оста́нній о/ста́/нн*ій
отупі́ння о/туп/і́+нн*я
офакту́рювання о/факт/у́р+юва+нн*я
офранцу́жування о/франц/у́ж+ува+нн*я
охарактеризува́ння о/характер/из+ува́+нн*я
пасинкува́ння па/син/к+ува́+нн*я
пастухува́ння /пас/т+ух+ува́+нн*я
пахті́ння /пах/т+і́+нн*я
пащекува́ння /пащ/ек+ува́+нн*я
передво́ювання пере/дв/о́j+ува+нн*я
передоста́нній перед+о/ста́/нн*ій
переймено́вування пере/йм/ен+о́в+ува+нн*я
перейменува́ння пере/йм/ен+ува́+нн*я
переобира́ння пере+о/бир/а́+нн*я
переобмундиро́вування пере+об/мундир/о́в+ува+нн*я
переокулірува́ння пере/окул/ір+ува́+нн*я
переосми́слювання пере+о/сми́сл/юва+нн*я
переповива́ння пере+по/ви/ва́+нн*я
переіна́кшування пере/ін/а́к+ш+ува+нн*я
першенствува́ння /перш/ен+ств+ува́+нн*я
писарюва́ння /пис/а+р+юва́+нн*я
пита́ннячко /пит/а́+нн+ячк*о
платинува́ння /плат/ин+ува́+нн*я
плескота́ння /плеск/от+а́+нн*я
плі́сня́віння /плі́сн/я́в+і+нн*я
погу́ркування по/гу́р/к+ува+нн*я
подрі́бнювання по/дрі́б/н+юва+нн*я
пожва́влювання по/жв/а́вл+юва+нн*я
пожиткува́ння по/жи/т+к+ува́+нн*я
пожовті́ння по/жов/т+і́+нн*я
покая́нно по/каj/а́+нн+о
покре́ктування по/кре́к/т+ува+нн*я
поле́гшування по/ле́г/ш+ува+нн*я
помертві́ння по/мер/т+в+і́+нн*я
поневіря́ння по+не/вір/я́+нн*я
порі́дшання по/рі́д/ш+а+нн*я
порівня́нний по/рівн/я́+нн*ий
порівня́нність по/рівн/я́+нн+ість
посві́дчування по/сві́д/ч+ува+нн*я
посвітлі́ння по/світ/л+і́+нн*я
поси́ві́ння по/си́в/і́+нн*я
посиді́ннячко по/сид/і́+нн+ячк*о
постановля́ння по/стан/овл+я́+нн*я
почасті́шання по/част/і́ш+а+нн*я
президентува́ння /презид/ент+ува́+нн*я
прижи́влювання при/жи́/вл+юва+нн*я
приживля́ння при/жи/вл+я́+нн*я
призбира́ння при+з/бир/а́+нн*я
призвича́ювання при+з/вич/а́j+ува+нн*я
приятелюва́ння /прия/тел+юва́+нн*я
пров'я́лювання про/в'я́/л+юва+нн*я
проводжа́ння про/водж/а́+нн*я
програва́ння про/гр/а+ва́+нн*я
прогуля́ннячко про/гул/я́+нн+ячк*о
проповіда́ння про+по/від/а́+нн*я
простяга́ння про+с/тяг/а́+нн*я
пізнава́нний пі/зна/ва́+нн*ий
пізнава́нність пі/зна/ва́+нн+ість
революціонізува́ння /революці/он+із+ува́+нн*я
режисерува́ння /режис/ер+ува́+нн*я
ржаві́ння /рж/ав+і́+нн*я
ришто́вання /ришт/о́ва+нн*я
родича́ння /род/ич+а́+нн*я
розвальцьо́вування роз/валь/ць+о́в+ува+нн*я
розвінча́ння роз/він/ч+а́+нн*я
розглаго́льствування роз/глаго́ль/ств+ува+нн*я
роздму́хування роз/дму́/х+ува+нн*я
розкріпа́чування роз/кріп/а́ч+ува+нн*я
розмежо́вування роз/меж/о́в+ува+нн*я
розповсю́джування роз+по+в/сю́дж/ува+нн*я
розповіда́ння роз+по/від/а́+нн*я
розпізна́ння роз+пі/зна́/нн*я
розпізнава́ння роз+пі/зна/ва́+нн*я
розрисува́ння роз/рис/ува́+нн*я
розселя́нювання роз/сел/я́н+юва+нн*я
розтлі́нний роз/тл/і́+нн*ий
розтліва́ння роз/тл/і+ва́+нн*я
розтри́нькання роз/три́нь/к+а+нн*я
розумі́ння /розум/і́+нн*я
розі́бра́ння розі́/бр/а́+нн*я
руйнува́ння /руй/н+ува́+нн*я
рю́мсання /рю́м/с+а+нн*я
санкціонува́ння /санкці/он+ува́+нн*я
свадьбува́ння /свадь/б+ува́+нн*я
свашкува́ння /сва/ш+к+ува́+нн*я
святкува́ння /свят/к+ува́+нн*я
сиді́ннячко /сид/і́+нн+ячк*о
силікатува́ння /силік/ат+ува́+нн*я
силіціюва́ння /силіц/іj+ува́+нн*я
систематизува́ння /систем/ат+из+ува́+нн*я
скавулі́ння /скаву/л+і́+нн*я
сконцентрува́ння с+кон/центр/ува́+нн*я
слабі́шання /слаб/і́ш+а+нн*я
сланцюва́ння /сл/а+н+ц+юва́+нн*я
солонцюва́ння /сол/он+ц+юва́+нн*я
спонука́ння с+по/ну/к+а́+нн*я
спочува́ння с+по/чу/ва́+нн*я
сприятелюва́ння с/прия/тел+юва́+нн*я
спрямо́вання с/прям/о́ва+нн*я
спусто́шування с/пуст/о́ш+ува+нн*я
співпережива́ння спів+пере/жи/ва́+нн*я
спізна́ння с+пі/зна́/нн*я
стара́нний /стар/а́+нн*ий
стара́нно /стар/а́+нн+о
стара́нність /стар/а́+нн+ість
старцюва́ння /стар/ц+юва́+нн*я
старшинува́ння /стар/ш+ин+ува́+нн*я
старшува́ння /стар/ш+ува́+нн*я
сульфідува́ння /сульф/ід+ува́+нн*я
суперобма́зування супер+об/ма́з/ува+нн*я
сідла́ння /сід/л+а́+нн*я
тарахкота́ння /тарах/к+от+а́+нн*я
теоретизува́ння /теор/ет+из+ува́+нн*я
ти́цяння /ти́ц/я+нн*я
транскрибува́ння тран/скриб/ува́+нн*я
трепета́ння /треп/ет+а́+нн*я
ту́пцяння /ту́п/ц+я+нн*я
убра́ннячко у/бр/а́+нн+ячк*о
увібра́ння уві/бр/а́+нн*я
умі́ння /умі́/нн*я
упада́ння у/пад/а́+нн*я
упові́льнювання у+по/ві́ль/н+юва+нн*я
упізнава́ння у+пі/зна/ва́+нн*я
урече́влювання у/реч/е́вл+юва+нн*я
усвідо́млювання у+с/від/о́мл+юва+нн*я
успадко́вування у+с/пад/к+о́в+ува+нн*я
успадкува́ння у+с/пад/к+ува́+нн*я
устатко́вання у/стат/к+о́ва+нн*я
устатко́вування у/стат/к+о́в+ува+нн*я
фо́кусничання /фо́кус/нич+а+нн*я
фунди́рування /фунд/и́р+ува+нн*я
фігля́рничання /фігл/я́р+нич+а+нн*я
фіглярува́ння /фігл/яр+ува́+нн*я
хрипі́ння /хрип/і́+нн*я
хрупості́ння /хруп/ост+і́+нн*я
цвірінча́ння /цвірін/ч+а́+нн*я
цензурува́ння /ценз/ур+ува́+нн*я
четвертува́ння /четв/ер+т+ува́+нн*я
чинбарюва́ння /чин/б+ар+юва́+нн*я
чо́кання /ч/о́к+а+нн*я
чоло́мкання /чол/о́м+к+а+нн*я
чуки́кання /чук/и́к+а+нн*я
шалені́ння /шал/ен+і́+нн*я
шахраюва́ння /шахр/аj+ува́+нн*я
шварготі́ння /шварг/от+і́+нн*я
європеїзува́ння /європ/еj+із+ува́+нн*я
інтернаціоналізува́ння інтер/наці/онал+із+ува́+нн*я
інтродукува́ння інтро/дук/ува́+нн*я
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.