НИЧ — МОРФЕМІКА

нич — суфікс

Значення суфікса «нич»

Природне явище (об’єкт).
зірни́чка
Рослина.
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
бійни́чий, надкі́сничний, сідни́чка
Установа, державна структура, форма управління.
Приклади слів із суфіксом «нич»

Слово Морфемна структура
бійни́чий /бій/ни́ч*ий
видавни́чий ви/да/в+ни́ч*ий
войовни́чий /вой/ов+ни́ч*ий
візни́ченько /віз/ни́ч+еньк*о
віко́нничний /віко́н/нич+н*ий
запальни́чка за/паль/ни́ч+к*а
зробітни́чити з/роб/іт+ни́ч+и+ти
зробітни́чуваний з/роб/іт+ни́ч+ува+н*ий
зробітни́чувати з/роб/іт+ни́ч+ува+ти
зірни́чка /зір/ни́ч+к*а
карбівни́чий /карб/ів+ни́ч*ий
квітничо́к /квіт/нич+о́к
копани́чка /коп/а+ни́ч+к*а
крамни́чний /крам/ни́ч+н*ий
лісничі́вка /ліс/нич+і́вк*а
лісівни́чий /ліс/ів+ни́ч*ий
ма́сничка /ма́с/нич+к*а
ма́сничний /ма́с/нич+н*ий
маківничо́к /мак/ів+нич+о́к
мальовни́че /маль/ов+ни́ч+е
мальовни́чо /маль/ов+ни́ч+о
мальовни́чість /маль/ов+ни́ч+ість
надкі́сничний над/кі́с/нич+н*ий
немальовни́чий не/маль/ов+ни́ч*ий
огоро́дничка /огоро́д/нич+к*а
оробітни́чений о/роб/іт+ни́ч+ен*ий
оробітни́чення о/роб/іт+ни́ч+енн*я
оробітни́читися о/роб/іт+ни́ч+и+ти+ся
оробітни́чування о/роб/іт+ни́ч+ува+нн*я
оробітни́чуватися о/роб/іт+ни́ч+ува+ти+ся
по-войовни́чому по-/вой/ов+ни́ч+ому
по-робітни́чому по-/роб/іт+ни́ч+ому
полко́вничий /полк/о́в+нич*ий
полко́вничиха /полк/о́в+нич+их*а
полковниче́нко /полк/ов+нич+е́нк*о
пооригіна́льничати по/оригіна́ль/нич+а+ти
попере́дничок по/пере́д/нич+ок
природни́чий /природ/ни́ч*ий
рахівни́чий /рах/ів+ни́ч*ий
ри́зничий /ри́з/нич*ий
робітни́чий /роб/іт+ни́ч*ий
сабота́жничати /сабот/а́ж+нич+а+ти
садівни́чити /сад/ів+ни́ч+и+ти
скарбни́чка /скарб/ни́ч+к*а
сояшничи́ння /соj/аш+нич+и́нн*я
спра́вничий /спра́в/нич*ий
співробі́тничати спів/роб/і́т+нич+а+ти
спідни́чник с/під/ни́ч+н+ик
спідни́чниця с/під/ни́ч+н+иц*я
спіднича́ний с/під/нич+а́н*ий
спідничи́на с/під/нич+и́н*а
спідничи́нка с/під/нич+и́н+к*а
стражничи́ха /страж/нич+и́х*а
сідни́чка /сід/ни́ч+к*а
сірни́чниця /сір/ни́ч+ниц*я
сірничко́вий /сір/нич+к+о́в*ий
урядниче́нко /уряд/нич+е́нк*о
фо́кусничання /фо́кус/нич+а+нн*я
фігля́рничання /фігл/я́р+нич+а+нн*я
фігля́рничати /фігл/я́р+нич+а+ти
хаба́рничати /хаба́р/нич+а+ти
ча́йничок /ча́й/нич+ок


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.