НИЦ — МОРФЕМІКА

ниц — суфікс

Значення суфікса «ниц»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
квітни́цтво, мальовни́цтво, плодівни́цтво
Демінутивність (зменшення), пестливість.
діжни́ця
Збірність.
во́льниця
Опредметнена дія.
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
скребни́ця, шатківни́ця
Наслідок (продукт, результат) дії.
Об’єкт дії.
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
капу́сниця, перлі́вниця
Місце, приміщення.
крамни́ця, скарбівни́ця
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
заві́йниця, кропи́вниця
Природне явище (об’єкт).
грімни́ця, заві́йниця
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
мі́рниця
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
сідни́ця
Частина будівлі, природного об’єкта.
стрільни́ця
Приклади слів із суфіксом «ниц»

Слово Морфемна структура
баришівни́цтво /бариш/ів+ни́ц+тв*о
безприда́нниця без+при/да́/н+ниц*я
брито́вниця /бри/т+о́в+ниц*я
бу́блешниця /бу́бл/еш+ниц*я
бубле́йниця /бубл/е́й+ниц*я
вагоне́тниця /вагон/е́т+ниц*я
вигна́нництво ви/гн/а́+н+ниц+тв*о
видавни́цтво ви/да/в+ни́ц+тв*о
видавни́ця ви/да/в+ни́ц*я
винува́тниця /вин/ува́т+ниц*я
виробни́чниця ви/роб/н+и́ч+ниц*я
во́льниця /во́ль/ниц*я
візни́ця /віз/ни́ц*я
горо́дництво /горо́д/ниц+тв*о
грімни́ця /грім/ни́ц*я
да́нниця /да́/н+ниц*я
дво́єчниця /дв/о́j+еч+ниц*я
дві́єчниця /дв/і́j+еч+ниц*я
денатура́тниця де/натур/а́т+ниц*я
діжни́ця /діж/ни́ц*я
забудо́вниця за/буд/о́в+ниц*я
завойо́вництво за/вой/о́в+ниц+тв*о
заві́йниця за/ві́/й+ниц*я
заметі́льниця за/мет/і́ль+ниц*я
занепа́дництво за+не/па́д/ниц+тв*о
злі́сниця /зл/і́с+ниц*я
змо́вниця з/мо́в/ниц*я
кади́льниця /кад/и́+ль+ниц*я
капу́сниця /капу́с/ниц*я
квітни́цтво /квіт/ни́ц+тв*о
копани́ця /коп/а+ни́ц*я
кра́пельниця /кра́п/ель+ниц*я
крамни́ця /крам/ни́ц*я
крижі́вни́ця /криж/і́в+ни́ц*я
кропи́вниця /кропи́в/ниц*я
курча́тниця /кур/ч+а́т+ниц*я
куря́тниця /кур/я́т+ниц*я
ма́сниця /ма́с/ниц*я
малахі́тниця /малах/і́т+ниц*я
мальовни́цтво /маль/ов+ни́ц+тв*о
моро́зивниця /моро́з/и+в+ниц*я
мотови́льниця /мот/ови́ль+ниц*я
мі́рниця /мі́р/ниц*я
надвиробни́цтво над+ви/роб/ни́ц+тв*о
насмі́шниця на/смі́/ш+ниц*я
отру́тниця о/тру́/т+ниц*я
перлі́вниця /перл/і́в+ниц*я
плодівни́цтво /плод/ів+ни́ц+тв*о
попільни́ця /попіль/ни́ц*я
породже́нниця по/родж/е́н+ниц*я
порятівни́ця по/рят/ів+ни́ц*я
посла́нниця по/сл/а́+н+ниц*я
посо́бництво по/со́б/ниц+тв*о
пропові́дниця про+по/ві́д/ниц*я
пта́шниця /пт/а́ш+ниц*я
пти́чниця /пт/и́ч+ниц*я
рекупера́торниця /рекупер/а́т+ор+ниц*я
робітни́цтво /роб/іт+ни́ц+тв*о
робітни́ця /роб/іт+ни́ц*я
розповсю́дниця роз+по+в/сю́д/ниц*я
сабота́жництво /сабот/а́ж+ниц+тв*о
сабота́жниця /сабот/а́ж+ниц*я
сарпи́ночниця /сарп/и́н+оч+ниц*я
свіча́рниця /свіч/а́р+ниц*я
скарбівни́ця /скарб/ів+ни́ц*я
скребни́ця /скреб/ни́ц*я
співробі́тництво спів/роб/і́т+ниц+тв*о
співробі́тниця спів/роб/і́т+ниц*я
срамо́тниця /срам/о́т+ниц*я
стано́чниця /стан/о́ч+ниц*я
столовни́ця /стол/ов+ни́ц*я
стрига́льниця /стриг/а́ль+ниц*я
стрі́лочниця /стрі́л/оч+ниц*я
стрільни́ця /стріль/ни́ц*я
сідни́ця /сід/ни́ц*я
сірни́чниця /сір/ни́ч+ниц*я
танцівни́ця /тан/ц+ів+ни́ц*я
тюря́жниця /тюр/я́ж+ниц*я
уда́чниця у/да́/ч+ниц*я
форсу́нниця /форс/у́н+ниц*я
фрукто́вниця /фрукт/о́в+ниц*я
хрі́нниця /хрі́н/ниц*я
четві́рочниця /четв/і́р+оч+ниц*я
ша́шечниця /ша́ш/еч+ниц*я
шатківни́ця /шатк/ів+ни́ц*я
шахівни́ця /шах/ів+ни́ц*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.