НЕ — МОРФЕМІКА

не — префікс

Приклади слів із префіксом «не»

Слово Морфемна структура
безневи́нний без+не/ви́н/н*ий
безневи́нно без+не/ви́н/н+о
безневи́нність без+не/ви́н/н+ість
відне́хотя від+не́/хот/я
віднеда́вна від+не/да́вн/а
доне́схочу до+не́+с/хоч/у
доневпо́їду до+не+в+по́/їд/*у
доневпо́їду до+не+в+по́/їд/у
донеда́вна до+не/да́вн/а
донезмо́ги до+не+з/мо́г/и
донезмо́ги до+не+з/мо́г/*и
зане́дбаність за+не́/дб/а+н+ість
зане́мічний за+не́/міч/н*ий
заневи́днітися за+не/ви́д/н+і+ти+ся
занево́лений за+не/во́л/ен*ий
занепа́дництво за+не/па́д/ниц+тв*о
занепа́дницький за+не/па́д/ниць+к*ий
занепоко́єно за+не/поко́j/ен+о
занепоко́їти за+не/поко́j/і+ти
зне́бачки з+не́/бач/ки
знебо́лювальний з+не/бо́л/юва+льн*ий
знемощі́лий з+не/мощ/і́+л*ий
знемощі́ти з+не/мощ/і́+ти
знена́висний з+не/на́вис/н*ий
знена́висть з+не/на́вис/ть
знеприто́мніння з+не/прито́м/н+і+нн*я
знерухо́мілий з+не/рух/о́м+і+л*ий
знерухо́міти з+не/рух/о́м+і+ти
знесамови́тілий з+не/сам/ови́т+і+л*ий
знесамови́тіти з+не/сам/ови́т+і+ти
знестя́ми з+не+с/тя́м/*и
знестя́мки з+не+с/тя́м/ки
знетерпели́витися з+не/терп/ели́в+и+ти+ся
знетерпели́влений з+не/терп/ели́вл+ен*ий
найнеобхі́дніший най+не+об/хі́д/н+іш*ий
напоневіря́тися на+по+не/вір/я́+ти+ся
не́забудь не́/забу/дь
неавторите́тний не/авторите́т/н*ий
неавторите́тно не/авторите́т/н+о
неавторите́тність не/авторите́т/н+ість
неантагоністи́чний не+ант/агон/іст+и́чн*ий
небага́то не/бага́т/о
небезви́гідний не+без/ви́гід/н*ий
небездога́нно не+без/дога́н/н+о
небезнаді́йність не+без/наді́й/н+ість
небезпремі́нно не+без+пре/мі́н/н+о
небезпідста́вний не+без+під/ста́в/н*ий
небезпідста́вно не+без+під/ста́в/н+о
небезпідста́вність не+без+під/ста́в/н+ість
небезрозсу́дний не+без+роз/су́д/н*ий
небезсупере́чний не+без+су/пере́ч/н*ий
небезтурбо́тний не+без/турб/о́т+н*ий
небезуспі́шний не+без+у/спі́/ш+н*ий
небезуспі́шно не+без+у/спі́/ш+н+о
небо́язко не/бо́j/а+з+к+о
небоязки́й не/боj/а+з+к*и́й
небоязли́вий не/боj/а+з+ли́в*ий
небува́лий не/бу/ва́+л*ий
небува́ло не/бу/ва́+л+о
небува́льщина не/бу/ва́+ль+щин*а
небува́лість не/бу/ва́+л+ість
небудіве́льний не/буд/ів+е́ль+н*ий
небільшови́цький не/біль/ш+ов+и́ць+к*ий
нев'я́нучий не/в'я́/ну+ч*ий
нев'я́нучість не/в'я́/ну+ч+ість
нев'я́нущий не/в'я́/ну+щ*ий
нев'я́нущість не/в'я́/ну+щ+ість
невблага́нний не+в/благ/а́+нн*ий
невблага́нно не+в/благ/а́+нн+о
невблага́нність не+в/благ/а́+нн+ість
невва́жливий не+в/ва́ж/лив*ий
невважа́ючи не+в/важ/а́+j+уч+и
невгаву́че не/вгав/у́ч+е
невгамо́ваний не+в/гам/о́ва+н*ий
невгамо́вно не+в/гам/о́в+н+о
невда́лий не+в/да́/л*ий
невда́тник не+в/да́/т+н+ик
невда́тниця не+в/да́/т+н+иц*я
невда́ха не+в/да́/х*а
невда́чливий не+в/да́/ч+лив*ий
невдержи́мий не+в/держ/и́м*ий
невдога́д не+в+до/га́д/
невели́чкий не/вел/и́ч+к*ий
невжи́вчивий не+в/жи́/в+чив*ий
невжи́точний не+в/жи́/т+оч+н*ий
невзаба́рі не+в+за/ба́р/і
неви́вченість не+ви́/вч/ен+ість
неви́дача не+ви́/да/ч*а
неви́ди́мо не/ви́д/и́м+о
неви́линялий не+ви́/лин/я+л*ий
неви́світленість не+ви́/світ/л+ен+ість
неви́співаний не+ви́+с/пі/ва+н*ий
невиба́гливий не+ви/ба́г/лив*ий
невиба́гливо не+ви/ба́г/лив+о
невиба́гливість не+ви/ба́г/лив+ість
невиди́мка не/вид/и́м+к*а
невилива́йка не+ви/ли/ва́+й+к*а
невинува́тість не/вин/ува́т+ість
невирази́стий не+ви/раз/и́ст*ий
невирази́стість не+ви/раз/и́ст+ість
невистача́ти не+ви/стач/а́+ти
невитки́й не/ви/т+к*и́й
невмиру́щий не+в/мир/у́щ*ий
нево́ленька не/во́л/еньк*а
нево́лити не/во́л/и+ти
неворухки́й не+во/рух/к*и́й
невпливо́вий не+в/пли/в+о́в*ий
невпоко́рений не+в+по/ко́р/ен*ий
невпоря́дженість не+в+по/ря́дж/ен+ість
невпорядко́ваний не+в+по/ряд/к+о́ва+н*ий
невпорядко́ваність не+в+по/ряд/к+о́ва+н+ість
невпі́знаний не+в+пі́/зна/н*ий
невпізна́нний не+в+пі/зна́/нн*ий
невпізна́нно не+в+пі/зна́/нн+о
невпізна́ння не+в+пі/зна́/нн*я
невпізна́нність не+в+пі/зна́/нн+ість
неврожа́й не+в/рож/а́й
невсипу́ще не+в/сип/у́щ+е
невсипу́що не+в/сип/у́щ+о
невсипу́щість не+в/сип/у́щ+ість
невсити́мість не+в/сит/и́м+ість
невтаємни́чений не+в/таj/ем+н+и́ч+ен*ий
невтоле́нність не/втол/е́нн+ість
невтруча́ння не+в/труч/а́+нн*я
неві́руючий не/ві́р/у+j+уч*ий
неві́тряно не/ві́тр/ян+о
неві́янка не/ві́/j+а+н+к*а
невідбутни́й не+від/бу/т+н*и́й
невідворо́тно не+від/воро́т/н+о
невідві́дування не+від/ві́д/ува+нн*я
невідо́мий не/від/о́м*ий
невідпові́дно не+від+по/ві́д/н+о
невідпові́дність не+від+по/ві́д/н+ість
невідповіда́льний не+від+по/від/а́+льн*ий
невійсько́ви́й не/вій/ськ+о́в*и́й
негну́чий не/г/ну́+ч*ий
негну́чкість не/г/ну́+ч+к+ість
негнучки́й не/г/ну+ч+к*и́й
него́жість не/го́ж/ість
негові́ркість не/гові́р/к+ість
негодя́щий не/год/я́щ*ий
негоспода́рний не/господ/а́р+н*ий
негости́нний не/гост/и́+нн*ий
негости́нно не/гост/и́+нн+о
негости́нність не/гост/и́+нн+ість
неграціо́зний не/граці/о́з+н*ий
негі́дників не/гі́д/н+ик+ів
негігієні́чно не/гігієн/і́чн+о
неда́внечко не/да́вн/ечк+о
неда́рма́ не/да́р/ма́
недале́кість не/дал/е́к+ість
недале́чкий не/дал/е́ч+к*ий
недале́чко не/дал/е́ч+к+о
недба́йлиця не/дб/а́+й+л+иц*я
недба́йличок не/дб/а́+й+л+ич+ок
недба́лець не/дб/а́+л+ець
недба́лити не/дб/а́+л+и+ти
недба́льство не/дб/а́+ль+ств*о
недба́льствувати не/дб/а́+ль+ств+ува+ти
недба́лість не/дб/а́+л+ість
недбайли́вець не/дб/а+й+ли́в+ець
недбайли́вий не/дб/а+й+ли́в*ий
недбайли́во не/дб/а+й+ли́в+о
недбайли́вість не/дб/а+й+ли́в+ість
недеформо́ваний не+де/форм/о́ва+н*ий
недитя́чий не/дит/я́ч*ий
недо́биток не+до́/би/т+ок
недо́єна не/до́j/ен*а
недобреха́ти не+до/брех/а́+ти
недова́рений не+до/ва́р/ен*ий
недові́рливо не+до/ві́р/лив+о
недові́рчиво не+до/ві́р/чив+о
недогля́нутий не+до/гля́/ну+т*ий
недозво́лений не+до+з/во́л/ен*ий
недозволе́нний не+до+з/вол/е́нн*ий
недозволе́нно не+до+з/вол/е́нн+о
недозволе́нність не+до+з/вол/е́нн+ість
недоноси́тельство не+до/нос/и́+тель+ств*о
недоруйно́ваний не+до/руй/н+о́ва+н*ий
недосві́дчений не+до/сві́д/ч+ен*ий
недосві́дчено не+до/сві́д/ч+ен+о
недосві́дченість не+до/сві́д/ч+ен+ість
недоска́заний не+до+с/ка́з/а+н*ий
недоспі́ваний не+до+с/пі́/ва+н*ий
недоста́ток не+до/ста́/т+ок
недосі́яний не+до/сі́/j+а+н*ий
недоукомплекто́ваний не+до+у/комплект/о́ва+н*ий
неді́браний не+ді́/бр/а+н*ий
недібра́ти не+ді/бр/а́+ти
неестети́чно не/естет/и́ч+н+о
нежа́лісливий не/жа́л/іс+лив*ий
нежа́лісливо не/жа́л/іс+лив+о
неживи́й не/жи/в*и́й
нежиттє́вість не/жи/тт+є́в+ість
нежона́тий не/жон/а́т*ий
нежурбли́вий не/жур/б+ли́в*ий
нежіно́чний не/жін/о́ч+н*ий
нез'ясо́вний не+з'/яс/о́в+н*ий
неза́ймано не+за́/йм/а+н+о
незаба́вки не+за/ба́в/к+и
незаба́ром не+за/ба́р/ом
незабезпе́ченість не+за/безпе́ч/ен+ість
незабороно́ваний не+за/борон/о́ва+н*ий
незабу́дька не/забу́/дь+к*а
незабу́тньо не/забу́/т+нь+о
незабу́тній не/забу́/т+н*ій
незайма́нщина не+за/йм/а́+н+щин*а
незамо́жництво не+за/мо́ж/н+иц+тв*о
незамо́жницький не+за/мо́ж/н+иць+к*ий
незамі́жня́ не+за/мі́ж/н*я́
незаприбутко́ваний не+за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
незасві́дчений не+за/сві́д/ч+ен*ий
незасу́нений не+за/су́/н+ен*ий
незаціка́влений не+за/цік/а́вл+ен*ий
незаціка́влено не+за/цік/а́вл+ен+о
незаціка́вленість не+за/цік/а́вл+ен+ість
незбагне́нний не+з/баг/н+е́нн*ий
незбагне́нно не+з/баг/н+е́нн+о
незбагне́нність не+з/баг/н+е́нн+ість
незби́раний не+з/би́р/а+н*ий
незбу́тній не+з/бу́/т+н*ій
незважа́ючи не+з/важ/а́+j+уч+и
незви́кло не+з/ви́к/л+о
незви́клість не+з/ви́к/л+ість
незвича́йний не+з/вич/а́й+н*ий
незвича́йно не+з/вич/а́й+н+о
незвича́йність не+з/вич/а́й+н+ість
незвору́шний не+з+во/ру́ш/н*ий
незвору́шно не+з+во/ру́ш/н+о
незвору́шність не+з+во/ру́ш/н+ість
незга́ньблений не+з/га́нь/бл+ен*ий
незгаса́ючий не+з/гас/а́+j+уч*ий
незгаси́мо не+з/гас/и́м+о
незгла́дний не+з/гла́д/н*ий
незго́ден не+з/го́д/ен
незго́дина не+з/го́д/ин*а
незго́донька не+з/го́д/оньк*а
незгра́йний не+з/гра́/й+н*ий
незгра́йно не+з/гра́/й+н+о
незгі́рш не+з/гі́р/ш
незда́рисько не+з/да́р/иськ*о
незда́тність не+з/да́/т+н+ість
нездога́дливий не+з+до/га́д/лив*ий
нездога́дливість не+з+до/га́д/лив+ість
незду́жати не+з/ду́ж/а+ти
нездужа́лий не+з/дуж/а́+л*ий
незжа́тий не+з/жа́/т*ий
незло́бний не/зл/о́б+н*ий
незло́бно не/зл/о́б+н+о
незло́бність не/зл/о́б+н+ість
незлоби́вий не/зл/об+и́в*ий
незлоби́во не/зл/об+и́в+о
незлоби́вість не/зл/об+и́в+ість
незлости́во не/зл/ост+и́в+о
незлости́вість не/зл/ост+и́в+ість
незми́вно не+з/ми́/в+н+о
незмі́ряно не+з/мі́р/я+н+о
незна́йко не/зна́/й+к*о
незна́ючий не/зна́/j+уч*ий
незна́ємий не/зна́/j+ем*ий
незнайо́мець не/зна/й+о́м+ець
незнайо́мий не/зна/й+о́м*ий
незнайо́мка не/зна/й+о́м+к*а
незнайо́мство не/зна/й+о́м+ств*о
незнайо́мість не/зна/й+о́м+ість
незнахо́дження не+з+на/хо́дж/енн*я
незрозумі́ло не+з/розум/і́+л+о
незрозумі́лість не+з/розум/і́+л+ість
незруйно́ваність не+з/руй/н+о́ва+н+ість
незрівня́нно не+з/рівн/я́+нн+о
незрівня́нність не+з/рівн/я́+нн+ість
незі́браний не+зі́/бр/а+н*ий
неква́пом не/ква́п/ом
некоордино́ваний не+ко/ордин/о́ва+н*ий
некучеря́вий не/кучер/я́в*ий
нелету́чий не/лет/у́ч*ий
нели́царський не/ли́ц/ар+ськ*ий
нелиню́чий не/лин/ю́ч*ий
нелогі́чно не/лог/і́ч+н+о
нелука́во не/лук/а́в+о
нелука́вість не/лук/а́в+ість
нелю́дськість не/лю́д/ськ+ість
нелюб'я́зний не/люб'j/а́зн*ий
нелюб'я́зно не/люб'j/а́зн+о
нелюб'я́зність не/люб'j/а́зн+ість
нелюбо́в не/люб/о́в
нелюди́мка не/люд/и́м+к*а
нема́ло не/ма́л/о
немальовни́чий не/маль/ов+ни́ч*ий
нематеріа́льний не/матер/і+а́ль+н*ий
нематеріа́льність не/матер/і+а́ль+н+ість
неме́ркнучий не/ме́рк/н+уч*ий
неме́ткість не/ме́т/к+ість
неми́лости́вець не/ми́л/ост+и́в+ець
неми́лости́вий не/ми́л/ост+и́в*ий
немиготли́вий не/миг/от+ли́в*ий
немовля́тко не/мовл/я́т+к*о
немовля́точко не/мовл/я́т+оч+к*о
немовля́чий не/мовл/я́ч*ий
нена́вчений не+на́/вч/ен*ий
нена́че не/на́че/
ненавми́сне не+на/вми́с/н+е
ненавми́сний не+на/вми́с/н*ий
ненавми́сність не+на/вми́с/н+ість
ненаста́нно не+на/ста́/нн+о
ненауко́вість не+на/ук/о́в+ість
нео́гля́дком не+о́/гля́д/к+ом
необа́чливий не+о/ба́ч/лив*ий
необа́чливо не+о/ба́ч/лив+о
необа́чливість не+о/ба́ч/лив+ість
необгоро́джений не+об/горо́дж/ен*ий
необжи́тість не+об/жи́/т+ість
необме́жний не+об/ме́ж/н*ий
необстрі́ляний не+об/стрі́л/я+н*ий
необумо́влений не+об+у/мо́вл/ен*ий
необі́знаний не+обі́/зна/н*ий
необі́знаність не+обі́/зна/н+ість
необґрунто́вано не+об/ґрунт/о́ва+н+о
необґрунто́ваність не+об/ґрунт/о́ва+н+ість
неогоро́джений не+о/горо́дж/ен*ий
неодра́дний не+од/ра́д/н*ий
неодри́вно не+од/ри́в/н+о
неозо́ро не+о/зо́р/о
неоподатко́вуваний не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
неоподатко́вуваність не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
неоргані́чність не/орган/і́ч+н+ість
неохо́че не+о/хо́ч/е
непере́ливки не+пере́/ли/в+ки
неперебі́рливий не+пере/бі́р/лив*ий
неперебі́рливо не+пере/бі́р/лив+о
неперебі́рливість не+пере/бі́р/лив+ість
непереве́ршений не+пере/ве́рш/ен*ий
непереда́ваність не+пере/да́/ва+н+ість
непередба́чений не+перед/ба́ч/ен*ий
непередба́чено не+перед/ба́ч/ен+о
непередба́чливий не+перед/ба́ч/лив*ий
непередба́чливість не+перед/ба́ч/лив+ість
неписьме́нний не/пись/м+е́нн*ий
неписьме́нність не/пись/м+е́нн+ість
непиту́щий не/пи/т+у́щ*ий
неплаті́ж не/плат/і́ж
неплаті́жний не/плат/і́ж+н*ий
непобо́рний не+по/бо́р/н*ий
непобо́рність не+по/бо́р/н+ість
непобори́мий не+по/бор/и́м*ий
непова́жливо не+по/ва́ж/лив+о
непове́рненець не+по/ве́р/н+ен+ець
непове́рненка не+по/ве́р/н+ен+к*а
неповоро́ткість не+по/воро́т/к+ість
неповору́шний не+по+во/ру́ш/н*ий
неповору́шно не+по+во/ру́ш/н+о
неподале́чку не+по/дал/е́ч+к+у
неподалеку́ не+по/дал/ек+у́
неподалі́к не+по/дал/і́к
неподатко́вий не+по/да/т+к+о́в*ий
неподі́льчивий не+по/ді́ль/чив*ий
непожи́вний не+по/жи́/в+н*ий
непозбу́тній не+по+з/бу́/т+н*ій
непоко́ячись не/поко́j/ач+и+сь
неполюбля́ти не+по/любл/я́+ти
неполя́рний не/пол/я́р+н*ий
неполяризо́ваний не/пол/яр+из+о́ва+н*ий
непомірко́вано не+по/мірк/о́ва+н+о
непоодино́кий не+по/один/о́к*ий
непорозумі́ло не+по/розум/і́+л+о
непорозумі́ння не+по/розум/і́+нн*я
непорівня́нний не+по/рівн/я́+нн*ий
непоси́дько не+по/си́дь/к*о
непосидю́че не+по/сид/ю́ч+е
непосидю́чий не+по/сид/ю́ч*ий
непосидю́чість не+по/сид/ю́ч+ість
непосидю́ще не+по/сид/ю́щ+е
непосидю́щий не+по/сид/ю́щ*ий
непосидя́чий не+по/сид/я́ч*ий
непосидя́чка не+по/сид/я́ч+к*а
непосидя́чість не+по/сид/я́ч+ість
непосидя́щий не+по/сид/я́щ*ий
непослідо́вний не+по/слід/о́вн*ий
непослідо́вно не+по/слід/о́вн+о
непослідо́вність не+по/слід/о́вн+ість
непоспі́шливо не+по/спі́/ш+лив+о
непоспі́шливість не+по/спі́/ш+лив+ість
непоспі́шно не+по/спі́/ш+н+о
непоспі́шність не+по/спі́/ш+н+ість
непото́плюваність не+по/то́пл/юва+н+ість
непотре́бство не+по/тре́б/ств*о
непотьма́рений не+по/тьм/а́р+ен*ий
непоінформо́ваність не+по/інформ/о́ва+н+ість
непра́вильний не/пра́в/и+ль+н*ий
непра́вильно не/пра́в/и+ль+н+о
непра́вильність не/пра́в/и+ль+н+ість
непракти́чно не/практ/и́ч+н+о
непракти́чність не/практ/и́ч+н+ість
непрезента́бельність не/презент/а́бель+н+ість
непри́я́телька не/при́я́/тель+к*а
непри́я́тельський не/при́я́/тель+ськ*ий
непри́язний не/при́я/зн*ий
непри́язно не/при́я/зн+о
непри́язнь не/при́я/знь
непри́язність не/при́я/зн+ість
неприбо́рканий не+при/бо́рк/а+н*ий
неприбо́рканість не+при/бо́рк/а+н+ість
неприбо́ркний не+при/бо́рк/н*ий
неприбутко́вість не+при/бу/т+к+о́в+ість
неприва́бливо не+при/ва́б/лив+о
непризвича́єний не+при+з/вич/а́j+ен*ий
неприйнятни́й не+при/йня/т+н*и́й
непримире́нно не+при/мир/е́нн+о
непримхли́вість не/примх/ли́в+ість
неприпуще́нність не+при/пущ/е́нн+ість
непрису́тній не+при/су́т/н*ій
непроби́вний не+про/би́/в+н*ий
непроби́вність не+про/би́/в+н+ість
непробу́дно не+про/бу́д/н+о
непрозо́рість не+про/зо́р/ість
непромока́йка не+про/мок/а́+й+к*а
непромока́льність не+про/мок/а́+льн+ість
непроро́слий не+про/ро́с/л*ий
непросві́тлений не+про/сві́т/л+ен*ий
непротивле́нець не/противл/е́н+ець
непутя́щий не/пут/я́щ*ий
непідві́домчий не+під/ві́д/ом+ч*ий
непідгото́ваний не+під/гото́в/а+н*ий
непідгото́вленість не+під/гото́вл/ен+ість
непідда́тливість не+під/да́/т+лив+ість
непідку́пно не+під/ку́п/н+о
непізна́ваний не+пі/зна́/ва+н*ий
непізна́ваність не+пі/зна́/ва+н+ість
непізна́нний не+пі/зна́/нн*ий
непізна́нно не+пі/зна́/нн+о
непізнава́нний не+пі/зна/ва́+нн*ий
непізнава́нність не+пі/зна/ва́+нн+ість
нерегуля́рно не/регул/я́рн+о
нерегуля́рність не/регул/я́рн+ість
нержаві́ючий не/рж/ав+і́+j+уч*ий
неритмі́чний не/ритм/і́ч+н*ий
неродю́чість не/род/ю́ч+ість
нерозбери́ха не+роз/бер/и́х*а
нерозбі́рливий не+роз/бі́р/лив*ий
нерозбі́рливо не+роз/бі́р/лив+о
нерозве́дений не+роз/ве́д/ен*ий
нерозви́неність не+роз/ви́/н+ен+ість
нерозга́даність не+роз/га́д/а+н+ість
нерозді́льно не+роз/ді́ль/н+о
нерозпоря́дливий не+роз+по/ря́д/лив*ий
нерозпоря́дливість не+роз+по/ря́д/лив+ість
нерозпоча́тий не+роз+по/ча́/т*ий
нерозпі́знаний не+роз+пі́/зна/н*ий
нерозсі́дланий не+роз/сі́д/л+а+н*ий
нерозумі́юче не/розум/і́+j+уч+е
нерозі́браний не+розі́/бр/а+н*ий
нерухо́міти не/рух/о́м+і+ти
неруши́мість не/руш/и́м+ість
нерішу́чість не/ріш/у́ч+ість
несамови́то не/сам/ови́т+о
несамови́тість не/сам/ови́т+ість
несвідо́мий не+с/від/о́м*ий
несвідо́мо не+с/від/о́м+о
несвідо́мість не+с/від/о́м+ість
несерди́тий не/серд/и́т*ий
несиметри́чний не+си/метр/и́чн*ий
несиметри́чність не+си/метр/и́чн+ість
несимпати́чний не+сим/пат/и́чн*ий
неска́заний не+с/ка́з/а+н*ий
несказа́нно не+с/каз/а́+нн+о
нескінче́нний не+с/кінч/е́нн*ий
неслужбо́вий не/служ/б+о́в*ий
неслухня́нець не/слух/н+я́н+ець
неслухня́нка не/слух/н+я́н+к*а
неслухня́но не/слух/н+я́н+о
неслухня́ність не/слух/н+я́н+ість
несмерте́льний не+с/мер/т+е́льн*ий
несмі́ли́во не/смі́л/и́в+о
несогла́ска не+со/гла́с/к*а
несогі́рше не+со/гі́р/ш+е
несогі́рший не+со/гі́р/ш*ий
несоло́ний не/сол/о́н*ий
несоціалісти́чний не/соціал/іст+и́чн*ий
неспови́тий не+с+по/ви́/т*ий
несповіди́мий не+с+по/від/и́м*ий
несполу́чний не+с+по/лу́ч/н*ий
несполу́чність не+с+по/лу́ч/н+ість
неспорі́днений не+с+по/рі́д/н+ен*ий
неспорі́дненість не+с+по/рі́д/н+ен+ість
неспостере́жено не+с+по/стере́ж/ен+о
неспостере́жливий не+с+по/стере́ж/лив*ий
несприйня́тливий не+с+при/йня́/т+лив*ий
несприйня́тливість не+с+при/йня́/т+лив+ість
несприя́тливий не+с/приj/а́+т+лив*ий
несприя́тливо не+с/приj/а́+т+лив+о
несприя́тливість не+с/приj/а́+т+лив+ість
неспромо́га не+с+про/мо́г/*а
неспромо́жний не+с+про/мо́ж/н*ий
неспросто́вність не+с/прост/о́в+н+ість
неспівзву́чний не+спів/зву́ч/н*ий
неспівзву́чно не+спів/зву́ч/н+о
нестарі́ючий не/стар/і́+j+уч*ий
нестате́чний не/стат/е́чн*ий
нестате́чність не/стат/е́чн+ість
нестерпи́мий не+с/терп/и́м*ий
нестерпу́че не+с/терп/у́ч+е
нестерпу́чий не+с/терп/у́ч*ий
нестерпу́чість не+с/терп/у́ч+ість
нестя́митися не+с/тя́м/и+ти+ся
несумі́рний не+су/мі́р/н*ий
несумі́рність не+су/мі́р/н+ість
несуттє́вий не/сутт/є́в*ий
несуттє́во не/сутт/є́в+о
нетерпели́вий не/терп/ели́в*ий
нетерпели́витися не/терп/ели́в+и+ти+ся
нетерпели́во не/терп/ели́в+о
нетерпели́вість не/терп/ели́в+ість
нетерпля́че не/терпл/я́ч+е
нетерпля́чка не/терпл/я́ч+к*а
нетерпля́чість не/терпл/я́ч+ість
нетлі́нно не/тл/і́+нн+о
нетлі́нність не/тл/і́+нн+ість
нетранспорта́бельний не/транспорт/а́бель+н*ий
нетямови́тий не/тям/ови́т*ий
нетяму́щість не/тям/у́щ+ість
нетіпа́ха не/тіп/а́х*а
неу́спіх не+у́/спі/х
неублага́нний не+у/благ/а́+нн*ий
неуда́вано не+у/да́/ва+н+о
неудержи́мий не+у/держ/и́м*ий
неудо́брений не+у/до́бр/ен*ий
неудоскона́леність не+у/доскона́л/ен+ість
неузго́джений не+у+з/го́дж/ен*ий
неузго́дження не+у+з/го́дж/енн*я
неузго́дженість не+у+з/го́дж/ен+ість
неуми́сне не+у/ми́с/н+е
неумива́ка не+у/ми/ва́+к*а
неусвідо́млений не+у+с/від/о́мл+ен*ий
неуси́пність не+у/си́п/н+ість
неусмі́шливий не+у/смі́/ш+лив*ий
неустано́влений не+у/стан/о́вл+ен*ий
нехазяйнови́тий не/хазяй/н+ови́т*ий
нехазяйнови́то не/хазяй/н+ови́т+о
нехазяйнови́тість не/хазяй/н+ови́т+ість
нехотячи́ не/хот/яч+и́
нехристия́ни́н не/христ/иj+а́н+и́н
нецензу́рно не/ценз/у́р+н+о
нецензу́рність не/ценз/у́р+н+ість
неціка́вий не/цік/а́в*ий
нецілкови́тий не/ціл/к+ови́т*ий
нечести́вець не/чест/и́в+ець
нечисле́нний не/числ/е́нн*ий
нечу́йно не/чу́/й+н+о
нечу́йність не/чу́/й+н+ість
нечу́тко не/чу́/т+к+о
нечу́ткість не/чу́/т+к+ість
нешанобли́вий не/шан/об+ли́в*ий
нешанобли́во не/шан/об+ли́в+о
нешанобли́вість не/шан/об+ли́в+ість
неіму́щий не/ім/у́щ*ий
неїстівни́й не/їс/т+івн*и́й
онемощі́лий о+не/мощ/і́+л*ий
онемощі́ти о+не/мощ/і́+ти
поневажа́ти по+не/важ/а́+ти
понево́лений по+не/во́л/ен*ий
понево́льник по+не/во́ль/н+ик
понево́лювач по+не/во́л/юва+ч
понево́лювачка по+не/во́л/юва+ч+к*а
понево́лі по+не/во́л/*і
поневі́льний по+не/ві́ль/н*ий
поневі́рка по+не/ві́р/к*а
поневіря́ння по+не/вір/я́+нн*я
попоневіря́тися по+по+не/вір/я́+ти+ся
попринево́лювати по+при+не/во́л/юва+ти
пренепоро́чний пре+не+по/ро́ч/н*ий
принево́лений при+не/во́л/ен*ий
принево́лення при+не/во́л/енн*я
принево́лити при+не/во́л/и+ти
пронеду́жати про+не/ду́ж/а+ти
підневі́льний під+не/ві́ль/н*ий
підневі́льність під+не/ві́ль/н+ість
піднепада́ти під+не/пад/а́+ти
рознеду́жатися роз+не/ду́ж/а+ти+ся
спроневі́ритися с+про+не/ві́р/и+ти+ся
унеможли́вити у+не/мож/ли́в+и+ти
унеможли́витися у+не/мож/ли́в+и+ти+ся
унеможли́влюватися у+не/мож/ли́вл+юва+ти+ся
ізнемогти́ із+не/мог/ти́


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.