НАЦІ — МОРФЕМІКА

наці — корінь

Приклади слів із коренем «наці»

Слово Морфемна структура
денаціоналіза́ція де/наці/онал+із+а́ц+іj*а
денаціоналізо́ваний де/наці/онал+із+о́ва+н*ий
зденаціоналізо́ваний з+де/наці/онал+із+о́ва+н*ий
зденаціоналізува́ти з+де/наці/онал+із+ува́+ти
націона́льність /наці/она́ль+н+ість
націоналі́стка /наці/онал+і́ст+к*а
націоналі́стський /наці/онал+і́ст+ськ*ий
націоналіза́тор /наці/онал+із+а́т+ор
націоналіза́ція /наці/онал+із+а́ц+іj*а
націоналізо́ваний /наці/онал+із+о́ва+н*ий
націоналісти́чно /наці/онал+іст+и́чн+о
інтернаціона́л інтер/наці/она́л
інтернаціона́льний інтер/наці/она́ль+н*ий
інтернаціона́льно інтер/наці/она́ль+н+о
інтернаціона́льність інтер/наці/она́ль+н+ість
інтернаціоналі́зм інтер/наці/онал+і́зм
інтернаціоналі́ст інтер/наці/онал+і́ст
інтернаціоналі́стка інтер/наці/онал+і́ст+к*а
інтернаціоналі́стський інтер/наці/онал+і́ст+ськ*ий
інтернаціоналіза́ція інтер/наці/онал+із+а́ціj*а
інтернаціоналізо́ваний інтер/наці/онал+із+о́ва+н*ий
інтернаціоналізува́ння інтер/наці/онал+із+ува́+нн*я
інтернаціоналізува́ти інтер/наці/онал+із+ува́+ти
інтернаціоналізува́тися інтер/наці/онал+із+ува́+ти+ся
інтернаціоналісти́чний інтер/наці/онал+іст+и́чн*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.