НАЙ — МОРФЕМІКА

най — префікс

Приклади слів із префіксом «най»

Слово Морфемна структура
найбасови́тіший най/бас/ови́т+іш*ий
найбезсо́вісніший най+без/со́віс/н+іш*ий
найбли́жчий най/бли́ж/ч*ий
найблиску́чіший най/блиск/у́ч+іш*ий
найбойові́ший най/бой/ов+і́ш*ий
найбі́льшенький най/бі́ль/ш+еньк*ий
найвига́дливіший най+ви/га́д/лив+іш*ий
найвлу́чніший най+в/лу́ч/н+іш*ий
найвродли́віший най+в/род/ли́в+іш*ий
найві́дданіший най+ві́д/да/н+іш*ий
найвідо́міший най/від/о́м+іш*ий
найголовні́ший най/голов/н+і́ш*ий
найгости́нніший най/гост/и́нн+іш*ий
найдокла́дніший най+до/кла́д/н+іш*ий
найдошку́льніше най+до/шку́ль/н+іш+е
найжорсто́кіший най/жорсто́к/іш*ий
найжіно́чніший най/жін/о́ч+н+іш*ий
найкори́сніше най/кори́с/н+іш+е
найлі́пше най/лі́п/ш+е
наймонумента́льніший най/монумент/а́ль+н+іш*ий
найнапру́женіший най+на/пру́ж/ен+іш*ий
найнеобхі́дніший най+не+об/хі́д/н+іш*ий
найпотає́мніший най+по/таj/е́м+н+іш*ий
найпрудкі́ший най/пруд/к+і́ш*ий
найра́дісніший най/ра́д/іс+н+іш*ий
найрані́ше най/ран/і́ш+е
найсправжні́сінький най+с/правж/н+і́сіньк*ий
найсуттє́віший най/сутт/є́в+іш*ий
найтя́жче най/тя́ж/ч+е

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.