НА — МОРФЕМІКА

на — префікс

Приклади слів із префіксом «на»

Слово Морфемна структура
антинауко́вий анти+на/ук/о́в*ий
безнапа́сний без+на/па́с/н*ий
безнаста́нно без+на/ста́/нн+о
ви́найдений ви́+на/йд/ен*ий
ви́найдення ви́+на/йд/енн*я
винайма́ти ви+на/йм/а́+ти
винахі́дливий ви+на/хі́д/лив*ий
винахі́дливо ви+на/хі́д/лив+о
вна́слідок в+на́/слід/ок
відна́йдений від+на́/йд/ен*ий
віднайти́ від+на/й/ти́
віднахо́дження від+на/хо́дж/енн*я
донамина́тися до+на/мин/а́+ти+ся
зана́голо́сний за+на́/голо́с/н*ий
занаві́ска за+на/ві́с/к*а
занапа́щений за+на/па́щ/ен*ий
занапасти́ти за+на/паст/и́+ти
зна́ряд з+на́/ряд/
зна́хідка з+на́/хід/к*а
знадво́ру з+на/дво́р/*у
знайти́ся з+на/й/ти́+ся
знайшо́вши з+на/й/ш+о́+вш+и
знайшовши з+на/й/ш+ов+ш+и
знаря́джений з+на/ря́дж/ен*ий
знахо́дячи з+на/хо́д/яч+и
знахі́дливий з+на/хі́д/лив*ий
контрна́ступ контр+на́/ступ/
на́голо́ на́/гол/о́
на́звисько на́/зв/иськ*о
на́зирцем на́/зир/ц+ем
на́зирці на́/зир/ц+і
на́ймитство на́/йм/ит+ств*о
на́ймитський на́/йм/ит+ськ*ий
на́мертво на́/мер/т+в+о
на́мість на́/мість/
на́спів на́+с/пі/в
на́спіх на́/спі/х
на́що на́/що/
на́щось на́/що/сь
набе́дреник на/бе́др/еник
набли́зившись на/бли́з/и+вш+и+сь
набо́куватий на/бо́к/уват*ий
набо́кувато на/бо́к/уват+о
набоже́нство на/бож/е́н+ств*о
набубня́віння на/бубн/я́в+і+нн*я
набува́льник на/бу/ва́+льник
набурлакува́тися на/бурл/ак+ува́+ти+ся
нав'я́люватися на/в'я́/л+юва+ти+ся
навбива́тися на+в/би/ва́+ти+ся
навви́шки на+в/ви́ш/ки
навдалу́ на+в/да/л*у́
нави́воріт на+ви́/воріт/
нави́льник на/ви́ль/ник
навибива́ти на+ви/би/ва́+ти
навива́льниця на/ви/ва́+льн+иц*я
навизби́рувати на+ви+з/би́р/ува+ти
навми́сний на+в/ми́с/н*ий
навми́сність на+в/ми́с/н+ість
наво́днюючи на/во́д/н+ю+j+уч+и
навро́чений на+в/ро́ч/ен*ий
навчи́тель на/вч/и́+тель
наві́дліг на+ві́д/ліг/
наві́юваний на/ві́/j+ува+н*ий
наві́юваність на/ві́/j+ува+н+ість
навідклада́ти на+від/клад/а́+ти
нага́дуваний на/га́д/ува+н*ий
наго́нич на/го́н/и+ч
наголо́вач на/голо́в/ач
награба́стати на/граб/а́ст+а+ти
награва́тися на/гр/а+ва́+ти+ся
награвійо́ваний на/грав/ій+о́ва+н*ий
нагрубія́нити на/груб/іj+а́н+и+ти
нагрівни́й на/грі/в+н*и́й
нагірчи́ти на/гір/ч+и́+ти
нада́рма на/да́р/м+а
нада́рмо на/да́р/м+о
наднапру́га над+на/пру́г/*а
надовко́ла на+до+в/ко́л/*а
надоли́ну на/дол/и́н*у
наду́то на/ду́/т+о
надуба́сити на/дуб/а́с+и+ти
нажи́вка на/жи́/в+к*а
нажи́влений на/жи́/вл+ен*ий
нажи́влюватися на/жи́/вл+юва+ти+ся
наживи́ти на/жи/в+и́+ти
нажу́жманий на/жу́жм/ан*ий
наза́вжди́ на/за́вжд/и́
назапа́сити на+за/па́с/и+ти
назахва́т на+за/хва́т/
назби́ваний на+з/би́/ва+н*ий
назбива́ти на+з/би/ва́+ти
назбиткува́тися на+з/би/т+к+ува́+ти+ся
назве́рх на+з/ве́рх/
наздо́гнаний на+з+до́/гн/а+н*ий
наздога́д на+з+до/га́д/
наздогна́вши на+з+до/гн/а́+вш+и
наздоро́вкатися на/здоро́в/к+а+ти+ся
наздійма́ти на+з+ді/йм/а́+ти
назо́всім на+зо́/вс/*ім
назу́стріч на+зу́/стрі/ч
назубо́к на/зуб/о́к
наймитува́ння на/йм/ит+ува́+нн*я
наймитува́ти на/йм/ит+ува́+ти
наймитча́ на/йм/ит+ч*а́
наймитчу́к на/йм/ит+чу́к
наймитю́га на/йм/ит+ю́г*а
наймиті́вський на/йм/ит+і́в+ськ*ий
наймичкува́ти на/йм/ич+к+ува́+ти
найнапру́женіший най+на/пру́ж/ен+іш*ий
накара́чки на/кара́ч/к*и
накопи́чити на/коп/и́ч+и+ти
накопи́чуваний на/коп/и́ч+ува+н*ий
накопи́чувати на/коп/и́ч+ува+ти
накри́тися на/кри́/ти+ся
накі́льчитися на/кі́ль/ч+и+ти+ся
накі́льчуватися на/кі́ль/ч+ува+ти+ся
наладна́ти на/лад/н+а́+ти
наладно́ваний на/лад/н+о́ва+н*ий
нали́вковий на/ли́/в+к+ов*ий
нали́вчатий на/ли́/в+ч+ат*ий
налива́йки на/ли/ва́+й+к*и
налива́йківець на/ли/ва́+й+к+ів+ець
налива́йківство на/ли/ва́+й+к+ів+ств*о
налю́шник на/лю́шн/ик
нама́зувальниця на/ма́з/ува+льниц*я
намазю́каний на/маз/ю́к+а+н*ий
намазю́кати на/маз/ю́к+а+ти
намалюва́вши на/мал/юва́+вш+и
намо́туючись на/мо́т/у+j+уч+и+сь
наміря́ючись на/мір/я́+j+уч+и+сь
нао́дмаш на+о́д/маш/
нао́пашки на/о́паш/к+и
наобійма́тися на+обі/йм/а́+ти+ся
наоко́льний на+о/ко́ль/н*ий
наокі́л на+о/кі́л/
наоповіда́ти на+о+по/від/а́+ти
наоста́ннє на+о/ста́/нн+є
наоста́нці на+о/ста́н/ці
нап'я́сти́ на/п'я́/с+ти́
напа́дницький на/па́д/ниць+к*ий
нападлю́чити на/пад/л+ю́ч+и+ти
наперебі́й на+пере/бі́й/
наперекі́р на+пере/кі́р/
наперстя́нка на/перст/я́н+к*а
наплюва́тельський на/плю/ва́+тель+ськ*ий
наплюва́цький на/плю/ва́+цьк*ий
напова́л на+по/ва́л/
напогото́ві на+по/гото́в/і
наполе́гливий на+по/ле́г/лив*ий
наполе́гливість на+по/ле́г/лив+ість
напоневіря́тися на+по+не/вір/я́+ти+ся
напопола́м на+по/пол/а́м
напосіда́ти на+по/сід/а́+ти
напоу́мити на+по/у́м/и+ти
напоу́млений на+по/у́мл/ен*ий
напрактикува́тися на/практ/ик+ува́+ти+ся
напри́щитись на/при́щ/и+ти+сь
напризби́руваний на+при+з/би́р/ува+н*ий
напризволя́ще на+при+з/вол/я́щ+е
наприйма́ти на+при/йм/а́+ти
наприкінці́ на+при/кінц/і́
напро́весні на+про́/весн/*і
напрова́джувати на+про/ва́дж/ува+ти
напропа́ле на+про/па́/л+е
напроро́чений на+про/ро́ч/ен*ий
напророкува́ти на+про/рок/ува́+ти
напру́женіше на/пру́ж/ен+іш+е
напідпи́тку на+під/пи́/т+к+у
нараме́нник на/рам/е́н+н+ик
нарече́на на/реч/е́н*а
нарисо́вець на/рис/о́в+ець
наро́здріб на+ро́з/дріб/
нароздава́ти на+роз/да/ва́+ти
нарозповіда́ти на+роз+по/від/а́+ти
нарука́вний на/рук/а́в+н*ий
нарука́вник на/рук/а́в+н+ик
нарі́жник на/рі́ж/н+ик
насере́дині на/сере́д/ин*і
наси́льствено на/си́ль/ств+ен+о
насипа́льник на/сип/а́+льник
наска́ржитись на/ска́рж/и+ти+сь
наскида́ти на+с/кид/а́+ти
наскі́льки на+с/кі́льк/и
наслі́дувальність на/слі́д/ува+льн+ість
насмі́шкувато на/смі́/ш+к+уват+о
насмі́шкуватість на/смі́/ш+к+уват+ість
насмі́шниця на/смі́/ш+ниц*я
насміха́ння на/смі/х+а́+нн*я
наспотика́тися на+с+по/тик/а́+ти+ся
наспі́ваний на+с/пі́/ва+н*ий
наспі́вувати на+с/пі́/в+ува+ти
наспі́вуватися на+с/пі́/в+ува+ти+ся
наспі́вуючи на+с/пі́/в+у+j+уч+и
наспівни́й на+с/пі/в+н*и́й
настано́влення на/стан/о́вл+енн*я
насто́янковий на/сто́j/а+н+к+ов*ий
насто́яночка на/сто́j/а+н+оч+к*а
насто́єчка на/сто́j/еч+к*а
настрі́ляний на/стрі́л/я+н*ий
настрі́чу на/стрі́/ч*у
насті́льки на+с/ті́льк/и
насу́проти́ на+су́/проти́/
насурмо́нений на/сурм/о́н+ен*ий
натертя́ на/тер/т*я́
нато́птуватий на/то́пт/ува+т*ий
нато́птуватися на/то́пт/ува+ти+ся
натоща́к на/тощ/а́к
натрено́ваність на/трен/о́ва+н+ість
натро́нний на/тро́н/н*ий
натупоті́тися на/туп/от+і́+ти+ся
натхне́нник на/тх/н+е́нн+ик
натхне́нниця на/тх/н+е́нн+иц*я
натхне́нно на/тх/н+е́нн+о
натхне́нність на/тх/н+е́нн+ість
натя́гнутий на/тя́г/ну+т*ий
натягну́вши на/тяг/ну́+вш+и
науга́д на+у/га́д/
науро́чити на+у/ро́ч/и+ти
нафарширо́ваний на/фарш/ир+о́ва+н*ий
нахваля́ти на/хвал/я́+ти
нача́ло на/ча́/л*о
начистоту́ на/чист/от*у́
нашвидку́ на/швид/к*у́
нащети́нюватися на/щет/и́н+юва+ти+ся
незнахо́дження не+з+на/хо́дж/енн*я
нена́вчений не+на́/вч/ен*ий
ненавми́сне не+на/вми́с/н+е
ненавми́сний не+на/вми́с/н*ий
ненавми́сність не+на/вми́с/н+ість
ненаста́нно не+на/ста́/нн+о
ненауко́вість не+на/ук/о́в+ість
ніна́що ні+на́/що/
обнату́жити об+на/ту́ж/и+ти
передна́бряк перед+на́/бряк/
передна́голосний перед+на́/голос/н*ий
перенаванта́жений пере+на/ванта́ж/ен*ий
перенаванта́ження пере+на/ванта́ж/енн*я
перенаванта́жити пере+на/ванта́ж/и+ти
перенавчи́тися пере+на/вч/и́+ти+ся
по-нале́жному по+-на/ле́ж/н+ому
по-наси́льницькому по+-на/си́ль/ниць+к+ому
по-науко́вому по+-на/ук/о́в+ому
повіднахо́дити по+від+на/хо́д/и+ти
познахо́дити по+з+на/хо́д/и+ти
понабряка́ти по+на/бряк/а́+ти
понавига́дувати по+на+ви/га́д/ува+ти
понаді́ваний по+на/ді́/ва+н*ий
поназби́руваний по+на+з/би́р/ува+н*ий
поназбира́ти по+на+з/бир/а́+ти
поназдиви́тися по+на+з/див/и́+ти+ся
поназдоганя́ти по+на+з+до/ган/я́+ти
понайма́тися по+на/йм/а́+ти+ся
понаймитува́ти по+на/йм/ит+ува́+ти
понала́туваний по+на/ла́т/ува+н*ий
понапи́натий по+на/пи́н/а+т*ий
понасклада́ти по+на+с/клад/а́+ти
понастановля́ти по+на/стан/овл+я́+ти
пооднахо́дити по+од+на/хо́д/и+ти
принагі́дний при+на/гі́д/н*ий
принагі́дно при+на/гі́д/н+о
принагідний при+на/гід/н*ий
принале́жати при+на/ле́ж/а+ти
принале́жність при+на/ле́ж/н+ість
пронаймитува́ти про+на/йм/ит+ува́+ти
підна́глядний під+на́/гляд/н*ий
підна́глядність під+на́/гляд/н+ість
підна́питком під+на́/пи/т+к+ом
підна́питком під+на́/пи/т+к*ом
піднайма́ти під+на/йм/а́+ти
піднайня́тий під+на/йня́/т*ий
рознаря́дка роз+на/ря́д/к*а
співнайма́ч спів+на/йм/а́+ч
уна́слідок у+на́/слід/ок
унакла́дку у+на/кла́д/к*у
унао́чнений у+на/о́ч/н+ен*ий
унао́чнення у+на/о́ч/н+енн*я
унао́чнити у+на/о́ч/н+и+ти
ізнадво́ру із+на/дво́р/*у
ізнайти́ із+на/й/ти́


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.