Н — МОРФЕМІКА

н — суфікс

Значення суфікса «н»

Суфіксальна зв’язка — форматив.
пли́нний, пли́нність
Прислівник.
мо́жна
Збірність.
порі́дня
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
пішня́
Об’єкт дії.
платня́, сніда́ночок
Ознака (якість, властивість).
безпоса́жна́, близню́чка, бунчу́жний, бідня́жечка, бідня́ка, бідня́цький, бідні́ння, ви́вільнитися, ви́ладнавшись, вивільня́ти, вивільня́тися, виладно́вуватися, виробни́чниця, впоту́жнити, відно́сно, відпові́дно, годинника́р, дообла́днаний, дообла́днування, дообладна́ння, дотемна́, дрібничко́вий, дрібні́ючи, дурни́чки, жа́дний, жере́бна, завго́дно, задовольня́ння, задовольня́ючись, залізни́чниця, замі́жня́, заневи́днітися, записничо́к, затемні́тися, збезлю́дніти, збі́днено, звільня́ння, згрі́зна, здрі́бнювач, здрібні́лість, здрібні́ння, зла́днано, знахабні́ло, знеплі́днення, знеплі́днюваний, карма́зи́нник, клопотне́ча, колекти́вно, копнува́ч, крупні́ти, кінни́чий, ладна́ння, ладна́ти, ладна́тися, мильня́нка, мучни́стість, наладна́ти, наладно́ваний, нача́льників, начальникува́ння, небезсупере́чний, негі́дників, незамі́жня́, незгла́дний, неповору́шно, нерозді́льно, неспорі́днений, неспорі́дненість, нічничо́к, обво́днювальний, обво́днюватися, обла́днаний, обла́днування, обладна́ння, око́льничий, опосере́днювати, осуча́снити, осуча́снитися, пасічникува́ти, переванта́жник, переладна́тися, переобла́днувати, переобла́днуватися, переобладна́ти, пишні́тися, пови́дну, подрі́бнювання, поді́бно, позадовольня́ти, понево́льник, поси́льна, поси́льний, потемні́вши, поутрудня́ти, препи́шно, прибли́зно, провіднико́вий, пружна́стий, розбі́йничий, роздрі́бненість, роздрі́бнюваність, роздрі́бнювачка, розла́днаність, розпу́сничати, рільни́чий, скаламутні́ти, скверни́тель, споважні́ло, спові́льнювач, сповільня́тися, сполучнико́вий, спорі́днено, спідня́к, стадни́на, стінні́вка, улі́жно, упові́льнювання, усуспі́льнюватися, уте́мну, фамілья́рничати, холодна́вий, холодна́во, я́гіднико́вий
Опредметнена ознака (якість, властивість).
крутня́
Набуття ознаки.
шерхню́чий
Особа (істота) жіночої статі (моція).
па́нна
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
тру́тнів, трутні́вка
Місце, приміщення.
бі́йня, поверхне́во, схо́ванок
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
головня́
Речовина, мінерал.
водне́вий, толокно́
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
со́тник, со́тня, сотникі́вна, сотничи́ха, сотня́жка, ступне́во, ступне́вість
Приклади слів із суфіксом «н»

Слово Морфемна структура
абонеме́нтний /абон/еме́нт+н*ий
абсолютизо́ваний /абсолют/из+о́ва+н*ий
абсорбо́ваний аб/сорб/о́ва+н*ий
абсорбці́йний аб/сорб/ці́й+н*ий
автоматизо́ваність /автомат/из+о́ва+н+ість
авіаці́йний /авіа/ц+і́й+н*ий
авіаці́йник /авіа/ц+і́й+н+ик
агломера́тник /агломер/а́т+н+ик
агітаці́йність /агіт/ац+і́й+н+ість
адвербіа́льний ад/верб/і+а́ль+н*ий
адвербіалізо́ваний ад/верб/і+ал+із+о́ва+н*ий
адріати́чний /адріати́ч/н*ий
адсорбці́йний ад/сорб/ці́й+н*ий
адсорбці́йність ад/сорб/ці́й+н+ість
акліматизаці́йний а/клімат/из+ац+і́й+н*ий
акліматизо́ваний а/клімат/из+о́ва+н*ий
акціоне́рний /акці/он+е́р+н*ий
альтернати́вний /альтерн/ат+и́в+н*ий
альтернати́вно /альтерн/ат+и́в+н+о
альтернати́вність /альтерн/ат+и́в+н+ість
американізо́ваний /америк/ан+із+о́ва+н*ий
амора́льно а/мора́ль/н+о
анаграмати́чний ана/грам/ат+и́ч+н*ий
анатомо́ваний ана/том/о́ва+н*ий
ангідри́дний ан/гідр/и́д+н*ий
ано́дний ан/о́д/н*ий
анодо́ваний ан/од/о́ва+н*ий
антиалкого́льний анти/алкого́ль/н*ий
антивоє́нний анти/воj/е́н+н*ий
антикріпосни́цький анти/кріп/ос+н+и́ць+к*ий
антисаніта́рний анти/сан/іта́р+н*ий
апарату́рний /апарат/у́р+н*ий
аплікату́рний /аплік/ат+у́р+н*ий
апологети́чний апо/лог/ет+и́ч+н*ий
апперцепці́йний ап/перцепц/і́й+н*ий
апперципо́ваний ап/перцип/о́ва+н*ий
апрету́рник /апрет/у́р+н+ик
апрету́рниця /апрет/у́р+н+иц*я
аритмі́чно а/ритм/і́ч+н+о
арифмети́чний /арифм/ет+и́ч+н*ий
армату́рник /арм/ат+у́р+н+ик
армату́рниця /арм/ат+у́р+н+иц*я
артрити́чний /артр/ит+и́ч+н*ий
архітектоні́чний архі/тектон/і́ч+н*ий
асексуа́льний а/секс/уа́ль+н*ий
асексуа́льність а/секс/уа́ль+н+ість
асиміля́торний а/симіл/я́т+ор+н*ий
асинхро́нний а+син/хро́н/н*ий
асортиме́нтний а/сорт/име́нт+н*ий
асортиме́нтність а/сорт/име́нт+н+ість
аспіра́торний а/спір/а́т+ор+н*ий
аспірато́рний а/спір/ат+о́р+н*ий
астигмати́чний а/стигмат/и́ч+н*ий
африка́тний а/фрик/а́т+н*ий
ба́жа́но /ба́ж/а́+н+о
ба́луваний /ба́л/ува+н*ий
ба́єчний /ба́j/еч+н*ий
бабі́тний /баб/і́т+н*ий
багатирня́ /багат/ир+н*я́
бактері́йний /бактер/і́й+н*ий
бальзамі́нний /бальзам/і́н+н*ий
бга́нок /бг/а́+н+ок
без'я́русний без'/я́рус/н*ий
беза́фіксний без+а́/фікс/н*ий
безапеляці́йний без/апел/яці́й+н*ий
безапеляці́йно без/апел/яці́й+н+о
безапеляці́йність без/апел/яці́й+н+ість
безармату́рний без/арм/ат+у́р+н*ий
безба́рвний без/ба́рв/н*ий
безба́рвно без/ба́рв/н+о
безба́рвність без/ба́рв/н+ість
безбаланси́рний без/баланс/и́р+н*ий
безбанда́жний без/банд/а́ж+н*ий
безбо́лісність без/бо́л/іс+н+ість
безбо́язний без/бо́j/а+з+н*ий
безбо́язно без/бо́j/а+з+н+о
безбо́язність без/бо́j/а+з+н+ість
безбуржуа́зний без/буржу/а́з+н*ий
безбуржуа́зність без/буржу/а́з+н+ість
безбіле́тниця без/біле́т/н+иц*я
безви́гля́дний без+ви́/гля́д/н*ий
безви́гля́дність без+ви́/гля́д/н+ість
безвигля́дно без+ви/гля́д/н+о
безвсти́дний без+в/сти́д/н*ий
безвсти́дник без+в/сти́д/н+ик
безвідка́зний без+від/ка́з/н*ий
безвідка́зність без+від/ка́з/н+ість
безвідлу́чно без+від/лу́ч/н+о
безвідра́дісний без+від/ра́д/іс+н*ий
безвідра́дісно без+від/ра́д/іс+н+о
безвідра́дісність без+від/ра́д/іс+н+ість
безгоспода́рно без/господ/а́р+н+о
безгоспода́рність без/господ/а́р+н+ість
безди́мність без/ди́м/н+ість
бездо́ві́дний без+до́/ві́д/н*ий
бездо́ві́дність без+до́/ві́д/н+ість
безжи́вно без/жи́/в+н+о
беззаборо́нний без+за/боро́н/н*ий
беззаборо́нно без+за/боро́н/н+о
беззастере́жність без+за/стере́ж/н+ість
безкіне́чний без/кін/е́ч+н*ий
безма́терній без/ма́т/ер+н*ій
безнапа́сний без+на/па́с/н*ий
безневи́нний без+не/ви́н/н*ий
безневи́нно без+не/ви́н/н+о
безневи́нність без+не/ви́н/н+ість
безобма́нний без+об/ма́н/н*ий
безоборо́нний без+о/боро́н/н*ий
безоборо́нність без+о/боро́н/н+ість
безогля́дно без+о/гля́д/н+о
безодмо́вний без+од/мо́в/н*ий
безодмо́вно без+од/мо́в/н+о
безодмо́вність без+од/мо́в/н+ість
безперебі́йний без+пере/бі́й/н*ий
безперебі́йно без+пере/бі́й/н+о
безперебі́йність без+пере/бі́й/н+ість
безпереса́дочний без+пере/са́д/оч+н*ий
безпереста́нку без+пере/ста́/н+к*у
безпереста́нний без+пере/ста́/н+н*ий
безпереста́нно без+пере/ста́/н+н+о
безпереста́ну без+пере/ста́/н*у
безплемі́нний без/плем/і́н+н*ий
безповоро́тний без+по/воро́т/н*ий
безповоро́тно без+по/воро́т/н+о
безповоро́тність без+по/воро́т/н+ість
безпоса́жна́ без/поса́ж/н*а́
безпре́фіксний без+пре́/фікс/н*ий
безпремі́нний без+пре/мі́н/н*ий
безпремі́нно без+пре/мі́н/н+о
безпри́данка без+при́/да/н+к*а
безприві́тно без+при/ві́т/н+о
безприда́нниця без+при/да́/н+ниц*я
безпро́грашний без+про́/гр/а+ш+н*ий
безпробу́дний без+про/бу́д/н*ий
безпробу́дно без+про/бу́д/н+о
безпідста́вний без+під/ста́в/н*ий
безпідста́вно без+під/ста́в/н+о
безпідста́вність без+під/ста́в/н+ість
безрозді́льний без+роз/ді́ль/н*ий
безрозді́льно без+роз/ді́ль/н+о
безрозді́льність без+роз/ді́ль/н+ість
безсерде́чний без/серд/е́ч+н*ий
безсерде́чно без/серд/е́ч+н+о
безсерде́чність без/серд/е́ч+н+ість
безслове́сність без/слов/е́с+н+ість
безсме́ртний без+с/ме́р/т+н*ий
безсо́нниця без/со́н/н+иц*я
безсу́фіксний без+су́/фікс/н*ий
безсумні́вний без+су/мн/і́в+н*ий
безсумні́вний без+су/мн/і́+в+н*ий
безсумні́вно без+су/мн/і́в+н+о
безсумні́вно без+су/мн/і́+в+н+о
безсумні́вність без+су/мн/і́в+н+ість
безсумні́вність без+су/мн/і́+в+н+ість
безтала́нночка без/тала́н/н+оч+к*а
безтре́петний без/тре́п/ет+н*ий
безтре́петно без/тре́п/ет+н+о
безтурбо́тно без/турб/о́т+н+о
безува́жний без+у/ва́ж/н*ий
безува́жно без+у/ва́ж/н+о
безумо́вність без+у/мо́в/н+ість
безуспі́шний без+у/спі́/ш+н*ий
безхи́тросний без/хи́тр/ос+н*ий
безхи́трісно без/хи́тр/іс+н+о
безхребе́тність без/хреб/е́т+н+ість
безцензу́рний без/ценз/у́р+н*ий
белетристи́чний /белетр/ист+и́ч+н*ий
би́льний /би́/ль+н*ий
били́нний /бил/и́н+н*ий
блаже́нно /блаж/е́н+н+о
блакитнува́тий /блакит/н+ува́т*ий
близню́чка /близ/н+ю́ч+к*а
близнючо́к /близ/н+юч+о́к
близня́та /близ/н+я́т*а
близня́тко /близ/н+я́т+к*о
близня́точко /близ/н+я́т+оч+к*о
блискави́чно /блиск/а+в+и́ч+н+о
блискави́чність /блиск/а+в+и́ч+н+ість
блюво́тний /блю/в+о́т+н*ий
бо́лісний /бо́л/іс+н*ий
бо́лісніший /бо́л/іс+н+іш*ий
босячня́ /бос/яч+н*я́
брате́рній /брат/е́р+н*ій
брова́рниця /бров/а́р+н+иц*я
бродя́жництво /брод/я́ж+н+иц+тв*о
бродя́жницький /брод/я́ж+н+иць+к*ий
брудно́та /бруд/н+о́т*а
брусни́чник /брусн/и́ч+н+ик
бу́бна /бу́б/н*а
бу́дучність /бу́д/уч+н+ість
бу́тність /бу́/т+н+ість
бубно́вий /буб/н+о́в*ий
будіве́льний /буд/ів+е́ль+н*ий
будіве́льник /буд/ів+е́ль+н+ик
будіве́льницький /буд/ів+е́ль+н+иць+к*ий
будіве́льниця /буд/ів+е́ль+н+иц*я
будівни́к /буд/ів+н+и́к
бунтівни́че /бунт/ів+н+и́ч+е
бунчу́жний /бунчу́ж/н*ий
бура́нний /бур/а́н+н*ий
бі́йня /бі́й/н*я
бідня́жечка /бід/н+я́ж+еч+к*а
бідня́ка /бід/н+я́к*а
бідня́цький /бід/н+я́ць+к*ий
бідні́ння /бід/н+і́+нн*я
бідола́шний /бід/ол+а́ш+н*ий
біо́нік /біо́/н+ік
біо́ніка /біо́/н+ік*а
біоні́чний /біо/н+і́ч+н*ий
біснува́тий /біс/н+ува́т*ий
біснува́тість /біс/н+ува́т+ість
в'я́знів /в'я́з/н+ів
в'язни́ти /в'яз/н+и́+ти
в'язни́чний /в'яз/н+и́ч+н*ий
в'язні́вський /в'яз/н+і́в+ськ*ий
ва́жільний /ва́ж/іль+н*ий
ва́лянець /ва́л/я+н+ець
ва́ляний /ва́л/я+н*ий
ва́лянок /ва́л/я+н+ок
ва́ляночок /ва́л/я+н+оч+ок
ва́лянці /ва́л/я+н+ц*і
вакхана́льний /вакх/ана́ль+н*ий
валю́шник /вал/ю́ш+н+ик
валю́шня /вал/ю́ш+н*я
варе́ничний /вар/е́н+ич+н*ий
варіа́нтність /варі/а́нт+н+ість
вда́вано в/да́/ва+н+о
вда́ний в/да́/н*ий
вде́няшний в/де́н/яш+н*ий
вели́чніше /вел/и́ч+н+іш+е
вентиля́торний /вентил/я́т+ор+н*ий
верескотня́ /вереск/от+н*я́
вереті́нник /вереті́н/н+ик
вертлю́жний /вертл/ю́ж+н*ий
вертлю́жний /верт/л+ю́ж+н*ий
вечорни́ці /вечор/н+и́ц*і
ви́вільнитися ви́/віль/н+и+ти+ся
ви́гравіруваний ви́/грав/ір+ува+н*ий
ви́гравіюваний ви́/грав/іj+ува+н*ий
ви́грашний ви́/гр/а+ш+н*ий
ви́грашно ви́/гр/а+ш+н+о
ви́збираний ви́+з/бир/а+н*ий
ви́ладнавшись ви́/лад/н+а+вш+и+сь
ви́нничка /ви́н/н+ич+к*а
ви́сковзаний ви́+с/ковз/а+н*ий
ви́співаний ви́+с/пі/в+а+н*ий
ви́тесаний ви́/тес/а+н*ий
ви́цяткуваний ви́/цят/к+ува+н*ий
вибу́бнювати ви/бу́б/н+юва+ти
виві́льнюватися ви/ві́ль/н+юва+ти+ся
вивільня́ти ви/віль/н+я́+ти
вивільня́тися ви/віль/н+я́+ти+ся
вигна́нництво ви/гн/а́+н+ниц+тв*о
видатни́й /вида/т+н*и́й
видатні́ший /вида/т+н+і́ш*ий
видо́вищний /вид/о́в+ищ+н*ий
видобувни́й ви+до/бу/в+н*и́й
визво́льниця ви+з/во́ль/н+иц*я
виладно́вуватися ви/лад/н+о́в+ува+ти+ся
вили́ванець ви/ли́/ва+н+ець
виліко́вність ви/лік/о́в+н+ість
вимо́вно ви/мо́в/н+о
випло́джуваність ви/пло́дж/ува+н+ість
виробни́чник ви/роб/н+и́ч+ник
виробни́чниця ви/роб/н+и́ч+ниц*я
виспі́вуваний ви+с/пі́/в+ува+н*ий
висува́нка ви/су/ва́+н+к*а
висува́нство ви/су/ва́+н+ств*о
висува́нський ви/су/ва́+н+ськ*ий
висхідни́й ви+с/хід/н*и́й
витівни́ця ви/ті/в+н+и́ц*я
вказівни́й в/каз/ів+н*и́й
во́льності /во́ль/н+ост*і
водне́вий /вод/н+е́в*ий
возз'є́днаний воз+з'/є́дн/а+н*ий
возо́вня /воз/о́в+н*я
вольго́тність во/льг/о́т+н+ість
ворожне́ча /ворож/н+е́ч*а
воста́ннє в+о/ста́н/н+є
воєнізо́ваний /воj/ен+із+о́ва+н*ий
впако́ваний в/пак/о́ва+н*ий
впові́льнення в+по/ві́ль/н+енн*я
впоря́дницький в+по/ря́д/н+иць+к*ий
впоту́жнити в/поту́ж/н+и+ти
впі́знаний в+пі́/зна/н*ий
вра́нішній в/ра́н/іш+н*ій
врожа́йність в/рож/а́й+н+ість
встано́влюваний в/стан/о́вл+юва+н*ий
втаємни́чений в/таj/ем+н+и́ч+ен*ий
втаємни́чення в/таj/ем+н+и́ч+енн*я
вулканіза́торник /вулкан/із+а́т+ор+н+ик
ві́нчаний /ві́н/ч+а+н*ий
відбато́ваний від/бат/о́ва+н*ий
відбере́жний від/бере́ж/н*ий
відбудо́вниця від/буд/о́в+н+иц*я
відва́жно від/ва́ж/н+о
віддзерка́люваний від/дзерка́л/юва+н*ий
відно́сно від/но́с/н+о
відпові́дно від+по/ві́д/н+о
відпочинко́вий від/почи/н+к+о́в*ий
відра́дісний від/ра́д/іс+н*ий
відробі́тний від/роб/і́т+н*ий
відспі́ваний від+с/пі́/ва+н*ий
відсту́пництво від/сту́п/н+иц+тв*о
відхі́дник від/хі́д/н+ик
відхіднико́вий від/хід/н+ик+о́в*ий
відчу́тно від/чу́/т+н+о
відчу́тніше від/чу́/т+н+іш+е
віді́браний віді́/бр/а+н*ий
віді́рвано віді́/рв/а+н+о
війно́нька /вій/н+о́ньк*а
віко́нничний /віко́н/нич+н*ий
вільго́тний ві/льг/о́т+н*ий
вільго́тний /вільг/о́т+н*ий
вільго́тно ві/льг/о́т+н+о
вільго́тніше ві/льг/о́т+н+іш+е
вірні́сінький /вір/н+і́сіньк*ий
вітри́льний /вітр/и́ль+н*ий
вітри́льник /вітр/и́ль+н+ик
вітри́льність /вітр/и́ль+н+ість
га́рнець /га́р/н+ець
гайнува́ти /гай/н+ува́+ти
гальмівни́й /гальм/ів+н*и́й
гане́бний /ган/е́б+н*ий
гармоні́йний /гармон/і́й+н*ий
гвинті́вочний /гвинт/і́в+оч+н*ий
генера́торний /ген/ер+а́т+ор+н*ий
генера́торник /ген/ер+а́т+ор+н+ик
генеро́ваний /ген/ер+о́ва+н*ий
генети́чний /ген/ет+и́ч+н*ий
глиби́нний /глиб/и́н+н*ий
глюко́зний /глюк/о́з+н*ий
гни́льність /гни́/ль+н+ість
гни́лісний /гни́/л+іс+н*ий
гнильни́й /гни/ль+н*и́й
годинника́р /годин/н+ик+а́р
годо́ваночка /годо́в/а+н+оч+к*а
головня́ /голов/н*я́
голуб'я́тня /голуб'j/а́т+н*я
гороби́нник /гороб/и́н+н+ик
городо́шний /город/о́ш+н*ий
городо́шник /город/о́ш+н+ик
горішня́нин /гор/іш+н+я́н+ин
господа́рник /господ/а́р+н+ик
господа́рно /господ/а́р+н+о
господа́рність /господ/а́р+н+ість
гости́нний /гост/и́н+н*ий
грабі́жництво /граб/і́ж+н+иц+тв*о
грабі́жницький /граб/і́ж+н+иць+к*ий
грабі́жниця /граб/і́ж+н+иц*я
гради́рня́ /град/и́р+н*я́
градуйо́ваний /град/уй+о́ва+н*ий
графі́тний /граф/і́т+н*ий
графіто́ваний /граф/іт+о́ва+н*ий
грибни́ця /гриб/н+и́ц*я
грохото́ваний /грох/от+о́ва+н*ий
груди́нний /груд/и́н+н*ий
грудни́на /груд/н+и́н*а
гу́ля́нка /гу́л/я́+н+к*а
гуркотне́ча /гур/к+от+н+е́ч*а
гуркотня́ва /гур/к+от+н+я́в*а
гусля́рний /гусл/я́р+н*ий
гібридизаці́йний /гібрид/из+ац+і́й+н*ий
гідратаці́йний /гідр/ат+аці́й+н*ий
гіперге́нний гіпер/ге́н/н*ий
гіперкомпаундо́ваний гіпер/компаунд/о́ва+н*ий
гіперсинхро́нний гіпер+син/хро́н/н*ий
гіперсинхро́нність гіпер+син/хро́н/н+ість
гіпнотизо́ваний /гіпн/от+из+о́ва+н*ий
гірко́тний /гір/к+о́т+н*ий
гірко́тно /гір/к+о́т+н+о
гірчи́чний /гір/ч+и́ч+н*ий
гірчи́чник /гір/ч+и́ч+н+ик
гірчи́чниця /гір/ч+и́ч+н+иц*я
да́ванка /да́/ва+н+к*а
да́нник /да́/н+ник
да́нницький /да́/н+ниць+к*ий
да́нниця /да́/н+ниц*я
да́ні /да́/н*і
давкотня́ /дав/к+от+н*я́
дани́на /да/н+и́н*а
даре́мне /дар/е́м+н+е
даре́мно /дар/е́м+н+о
даремні́сінько /дар/ем+н+і́сіньк+о
даро́ваний /дар/о́ва+н*ий
дба́йний /дб/а́+й+н*ий
дба́йність /дб/а́+й+н+ість
дво́рищний /дво́р/ищ+н*ий
двійни́к /дв/ій+н+и́к
двійня́ /дв/ій+н*я́
двійня́та /дв/ій+н+я́т*а
двійня́тко /дв/ій+н+я́т+к*о
деблоко́ваний де/блок/о́ва+н*ий
дегазаці́йний де/газ/ац+і́й+н*ий
дезактиво́ваний дез/актив/о́ва+н*ий
дезинсекці́йний дез/инсекц/і́й+н*ий
дека́дний /дек/а́д+н*ий
дека́дник /дек/а́д+н+ик
демобілізаці́йний де/мобіл/із+аці́й+н*ий
демонта́жник де/монт/а́ж+н+ик
денаціоналізо́ваний де/наці/онал+із+о́ва+н*ий
депози́тний /депоз/и́т+н*ий
дератизаці́йний де/рат/изаці́й+н*ий
дерзнове́нний /дерз/н+ове́нн*ий
дерзнове́нно /дерз/н+ове́нн+о
дерзнове́нність /дерз/н+ове́нн+ість
десятери́чний /десят/ер+и́ч+н*ий
децентралізо́ваний де/центр/ал+із+о́ва+н*ий
децентралізо́вано де/центр/ал+із+о́ва+н+о
дизентері́йний /дизентер/і́й+н*ий
дико́винний /дик/о́вин+н*ий
дипло́їдність /дипл/о́їд+н+ість
дипло́їдність ди/пл/о́їд+н+ість
дипломати́чність /дипломат/и́ч+н+ість
дисгармоні́йний дис/гармон/і́й+н*ий
дисгармоні́йно дис/гармон/і́й+н+о
дискредито́ваний дис/кредит/о́ва+н*ий
диспропорціона́льно дис/пропорці/она́ль+н+о
дити́нний /дит/и́н+н*ий
дифракці́йний /дифракц/і́й+н*ий
дифтери́тний /дифтер/и́т+н*ий
дихави́чний /дих/а+в+и́ч+н*ий
до́лішній /до́л/і+ш+н*ій
добі́рний до/бі́р/н*ий
довко́лишній до+в/ко́л/иш+н*ій
догмати́чний /догм/ат+и́ч+н*ий
дода́нок до/да́/н+ок
дозві́льний до+з/ві́ль/н*ий
дозві́льно до+з/ві́ль/н+о
доконе́чне до/коне́ч/н+е
дома́шній /дом/а́+ш+н*ій
доміна́нтний /домін/а́нт+н*ий
дообла́днаний до+об/ла́д/н+а+н*ий
дообла́днування до+об/ла́д/н+ува+нн*я
дообладна́ння до+об/лад/н+а́+нн*я
дообладна́ти до+об/лад/н+а́+ти
дооде́ржаний до+о/де́рж/а+н*ий
дописе́мний до/пис/е́м+н*ий
доповідни́й до+по/від/н*и́й
допризо́вни́й до+при/зо́в/н*и́й
допризо́вни́к до+при/зо́в/н+и́к
доруйно́вувати до/руй/н+о́в+ува+ти
доспі́ваний до+с/пі́/ва+н*ий
дотемна́ до/тем/н+а́
доукомплекто́ваний до+у/комплект/о́ва+н*ий
дофеода́льний до/феод/а́ль+н*ий
дочі́рній /доч/і́р+н*ій
дра́нтя /др/а́+н+т*я
дране́нький /др/а+н+е́ньк*ий
дранкува́ння /др/а+н+к+ува́+нн*я
дранкува́ти /др/а+н+к+ува́+ти
дранти́вий /др/а+н+т+и́в*ий
дранти́на /др/а+н+т+и́н*а
драпі́жність /драп/і́ж+н+ість
дресиро́ваний /дрес/ир+о́ва+н*ий
дружи́нний /друж/и́н+н*ий
друка́рня /друк/а́р+н*я
дряпі́жний /дряп/і́ж+н*ий
дряпі́жник /дряп/і́ж+н+ик
дріб'язни́й /дріб'j/аз+н*и́й
дрібне́сенько /дріб/н+е́сеньк+о
дрібни́ця /дріб/н+и́ц*я
дрібничко́вий /дріб/н+ич+к+о́в*ий
дрібню́сінький /дріб/н+ю́сіньк*ий
дрібняки́ /дріб/н+як*и́
дрібні́ючи /дріб/н+і́+j+уч+и
дубліка́тний /дубл/ік+а́т+н*ий
дурма́нний /дур/ма́н+н*ий
дурма́нно /дур/ма́н+н+о
дурни́ло /дур/н+и́л*о
дурни́цею /дур/н+и́ц*ею
дурни́чки /дур/н+и́ч+к*и
дурні́сінько /дур/н+і́сіньк+о
ді́браний ді́/бр/а+н*ий
діагности́чний діа/гност/и́ч+н*ий
діелектри́чний ді/електр/и́ч+н*ий
дітлашня́ /діт/лаш+н*я́
евфуїсти́чний /евфу/j+істи́ч+н*ий
екваторіа́льний /екватор/іа́ль+н*ий
економі́чно /економ/і́ч+н+о
економі́чність /економ/і́ч+н+ість
ексгумо́ваний екс/гум/о́ва+н*ий
експлантаці́йний екс/плантац/і́й+н*ий
експлуатаці́йник /експлуат/ац+і́й+н+ик
експоне́нтний /експон/е́нт+н*ий
експірато́рний ек/спір/ато́р+н*ий
експірато́рний ек/спір/ат+о́р+н*ий
екстраордина́рний екстра/ордина́р/н*ий
екстраордина́рність екстра/ордина́р/н+ість
екстрапольо́ваний екстра/поль/о́ва+н*ий
емфіземато́зний /емфізем/ат+о́з+н*ий
енгармоні́йний ен/гармон/і́й+н*ий
енергі́йність /енерг/і́й+н+ість
епігенети́чний епі/ген/ет+и́ч+н*ий
жа́дний /жа́д/н*ий
жа́ді́бно /жа́д/і́б+н+о
жа́ді́бність /жа́д/і́б+н+ість
жа́лобник /жа́л/об+н+ик
жа́лобниця /жа́л/об+н+иц*я
жа́луваний /жа́л/ува+н*ий
жа́лібни́й /жа́л/іб+н*и́й
жадню́га /жад/н+ю́г*а
жадню́чий /жад/н+ю́ч*ий
жалюзі́йний /жалюзі́/й+н*ий
жалібне́нький /жал/іб+н+е́ньк*ий
жалібне́нько /жал/іб+н+е́ньк+о
жалібни́к /жал/іб+н+и́к
жалібни́ця /жал/іб+н+и́ц*я
жалісні́ти /жал/іс+н+і́+ти
жартівни́ця /жарт/ів+н+и́ц*я
жда́ники /жд/а́+н+ик*и
жда́нки /жд/а́+н+к*и
жере́бна /жере́б/н*а
жестикуляці́йний /жест/икул+яці́й+н*ий
жи́вність /жи́/в+н+ість
жи́тнисько /жи́т/н+иськ*о
жи́тнище /жи́т/н+ищ*е
живи́чний /жи/в+и́ч+н*ий
животи́нний /жив/от+и́н+н*ий
животи́нний /живот/и́н+н*ий
житня́нка /жит/н+я́нк*а
житні́вка /жит/н+і́вк*а
житі́йний /жи/т+і́й+н*ий
жовту́шник /жов/т+у́ш+н+ик
жовтяни́чний /жов/т+ян+и́ч+н*ий
жовтяни́чний /жов/т+яни́ч+н*ий
журавли́нний /журав/л+и́н+н*ий
за́вждишній /за́вжд/и+ш+н*ій
за́гра́вний за́/гр/а́+в+н*ий
за́гра́вно за́/гр/а́+в+н+о
за́дній /за́д/н*ій
за́здрісник за́/здр/іс+н+ик
за́здрісниця за́/здр/іс+н+иц*я
забасто́вочний за/баст/о́в+оч+н*ий
забу́тній /забу́/т+н*ій
завго́дно за+в/го́д/н+о
завині́ння за/ви/н+і́нн*я
заву́шниця за/ву́ш/н+иц*я
завча́сний за+в/ча́с/н*ий
завча́сність за+в/ча́с/н+ість
заві́йна за/ві́/й+н*а
заві́йний за/ві́/й+н*ий
завірю́шний /завір/ю́ш+н*ий
зага́льник /зага́ль/н+ик
заготіве́льний за/готів/е́ль+н*ий
заготіве́льник за/готів/е́ль+н+ик
заграба́станий за/граб/а́ст+а+н*ий
загіпнотизо́ваний за/гіпн/от+из+о́ва+н*ий
задаре́мно за/дар/е́м+н+о
задовольни́ти за+до/воль/н+и́+ти
задовольни́тися за+до/воль/н+и́+ти+ся
задовольня́ння за+до/воль/н+я́+нн*я
задовольня́ючись за/доволь/н+я́+j+уч+и+сь
задовольня́ючись за+до/воль/н+я́+j+уч+и+сь
задові́льний за+до/ві́ль/н*ий
задряпако́ваний за/дряп/а+к+о́ва+н*ий
займанщи́на за/йм/а+н+щи́н*а
законспіро́ваний за/конспір/о́ва+н*ий
закупіве́льний за/куп/ів+е́ль+н*ий
залисні́тися за/лис/н+і́+ти+ся
залу́бниці за/лу́б/н+иц*і
залізни́чниця /заліз/н+и́ч+н+иц*я
залізня́к /заліз/н+я́к
заметі́льний за/мет/і́ль+н*ий
зами́лувано за/ми́л/ува+н+о
замі́жня́ за/мі́ж/н*я́
зана́голо́сний за+на́/голо́с/н*ий
зане́дбаність за+не́/дб/а+н+ість
зане́мічний за+не́/міч/н*ий
заневи́днітися за+не/ви́д/н+і+ти+ся
заохо́чувано за+о/хо́ч/ува+н+о
заоща́джуваний за+о/ща́дж/ува+н*ий
запа́ринський за/па́р/и+н+ськ*ий
записничо́к за/пис/н+ич+о́к
запо́їни за/по́j/і+н*и
запові́даний за+по/ві́д/а+н*ий
започатко́ваний за+по/ча/т+к+о́ва+н*ий
заприбутко́ваний за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
запро́данство за/про́да/н+ств*о
запро́данський за/про́да/н+ськ*ий
запухна́титися за/пух/н+а́т+и+ти+ся
запіка́на за/пік/а́+н*а
зарю́мсаний за/рю́м/с+а+н*ий
заспі́ваний за+с/пі́/ва+н*ий
затемні́тися за/тем/н+і́+ти+ся
зату́рканість за/ту́р/к+а+н+ість
заупокі́йний за+у/покі́й/н*ий
захе́кано за/хе́/к+а+н+о
захребе́тник за/хреб/е́т+н+ик
захребе́тниця за/хреб/е́т+н+иц*я
зба́вний з/ба́в/н*ий
збагне́нний з/баг/н+е́нн*ий
збезво́днений з+без/во́д/н+ен*ий
збезво́днення з+без/во́д/н+енн*я
збезво́днюючий з+без/во́д/н+ю+j+уч*ий
збезлю́дніти з+без/лю́д/н+і+ти
збито́чник з/би/т+о́ч+н+ик
збито́чниця з/би/т+о́ч+н+иц*я
збито́шний з/би/т+о́ш+н*ий
збито́шник з/би/т+о́ш+н+ик
збито́шниця з/би/т+о́ш+н+иц*я
збито́шно з/би/т+о́ш+н+о
збі́днено з/бі́д/н+ен+о
збідни́тися з/бід/н+и́+ти+ся
збільшовизо́ваний з/біль/ш+ов+из+о́ва+н*ий
зва́рюваність з/ва́р/юва+н+ість
звалко́ваний з/вал/к+о́ва+н*ий
зви́нний з/ви́/н+н*ий
зви́нно з/ви́/н+н+о
зви́нність з/ви́/н+н+ість
звиродні́лий з+ви/род/н+і́+л*ий
звиродні́лість з+ви/род/н+і́+л+ість
звиродні́ння з+ви/род/н+і́+нн*я
звиродні́ти з+ви/род/н+і́+ти
звича́йне з/вич/а́й+н+е
звича́йний з/вич/а́й+н*ий
звича́йно з/вич/а́й+н+о
звичайне́нький з/вич/ай+н+е́ньк*ий
звичайне́нько з/вич/ай+н+е́ньк+о
звичайні́сінький з/вич/ай+н+і́сіньк*ий
звільня́ння з/віль/н+я́+нн*я
зго́їна з/го́j/і+н*а
згра́йний з/гр/а́+й+н*ий
згра́йно з/гр/а́+й+н+о
згра́йність з/гр/а́+й+н+ість
згрі́зна з/грі́з/н*а
згі́ркнення з/гі́р/к+н+енн*я
здви́гнений з/дви́г/н+ен*ий
здемаско́ваний з+де/маск/о́ва+н*ий
здеморалізо́ваний з+де/морал/із+о́ва+н*ий
зденаціоналізо́ваний з+де/наці/онал+із+о́ва+н*ий
здиво́вано з/див/о́ва+н+о
здрі́бнювач з/дрі́б/н+юва+ч
здрібні́лість з/дріб/н+і́+л+ість
здрібні́ння з/дріб/н+і́+нн*я
зду́хвинний з/ду́х/в+ин+н*ий
зи́чність /зи́ч/н+ість
зла́днано з/ла́д/н+а+н+о
злиде́нник /злид/е́н+н+ик
злиде́нність /злид/е́н+н+ість
злиднюва́ти /злид/н+юва́+ти
зло́бний /зл/о́б+н*ий
зло́бно /зл/о́б+н+о
зло́бність /зл/о́б+н+ість
злука́внувати з/лук/а́в+н+ува+ти
зм'я́кшуваний з/м'я́к/ш+ува+н*ий
зми́ваний з/ми́/ва+н*ий
зми́лини з/ми́л/и+н*и
змобілізо́ваність з/мобіл/із+о́ва+н+ість
зна́ний /зна́/н*ий
знаме́нник /знам/е́н+н+ик
знахабні́ло з/нахаб/н+і́+л*о
зневуглецьо́ваний зне/вугл/ець+о́ва+н*ий
знена́висний з+не/на́вис/н*ий
знеплі́днення зне/плі́д/н+енн*я
знеплі́днюваний зне/плі́д/н+юва+н*ий
знеприто́мніння з+не/прито́м/н+і+нн*я
знерво́ваність з/нерв/о́ва+н+ість
знудьго́ваний з/нудь/г+о́ва+н*ий
зні́мчуваний з/ні́м/ч+ува+н*ий
зо́нтичні /зо́нт/ич+н*і
зопсо́ваний зо/псо́в/а+н*ий
зопсо́ваність зо/псо́в/а+н+ість
зрепети́руваний з/репет/и́р+ува+н*ий
зрепети́руваність з/репет/и́р+ува+н+ість
зробітни́чуваний з/роб/іт+ни́ч+ува+н*ий
зруйно́ваність з/руй/н+о́ва+н+ість
зруйно́вний з/руй/н+о́в+н*ий
зруйно́вність з/руй/н+о́в+н+ість
зруйнува́ти з/руй/н+ува́+ти
зруйнува́тися з/руй/н+ува́+ти+ся
зспі́ваний з+с/пі́/ва+н*ий
зуби́льний /зуб/и́+ль+н*ий
зустрі́чний зу/стрі́/ч+н*ий
зі́брано зі́/бр/а+н+о
зі́рочник /зі́р/оч+н+ик
зіпсо́ваність зі/псо́в/а+н+ість
кабалісти́чний /кабал/істи́ч+н*ий
казуїсти́чний /казу/j+іст+и́ч+н*ий
казуїсти́чність /казу/j+іст+и́ч+н+ість
калю́жниця /калю́ж/н+иц*я
каменя́рня /кам/ен+я́р+н*я
камі́нний /кам/і́н+н*ий
каналізаці́йний /каналіз/ац+і́й+н*ий
карбоніза́ційний /карбон/із+а́цій+н*ий
карма́зи́нник /карма́зи́н/н*ик
каталепти́чний ката/лепт/и́ч+н*ий
каталогізо́ваний ката/лог/із+о́ва+н*ий
катодний кат/од/н*ий
кварте́тний /кварт/е́т+н*ий
керо́ваність /кер/о́ва+н+ість
керівни́цтво /кер/ів+н+и́ц+тв*о
керівни́цький /кер/ів+н+и́ць+к*ий
керівни́чий /кер/ів+н+и́ч*ий
керівни́чка /кер/ів+н+и́ч+к*а
кисли́чний /кис/л+и́ч+н*ий
кисло́тність /кис/л+о́т+н+ість
клопотне́ча /клопот/н+е́ч*а
клопі́вня /клоп/і́в+н*я
ключи́чний /ключ/и́ч+н*ий
кля́узничити /кля́уз/н+ич+и+ти
кліткови́нний /кліт/к+ов+и́н+н*ий
ко́нусність /ко́н/ус+н+ість
ко́панка /ко́п/а+н+к*а
коаліці́йний /коал/іці́й+н*ий
кова́льня /ков/а́ль+н*я
ковганка /ковг/а+н+к*а
ковзаня́р /ковз/а+н+я́р
ковзаня́рка /ковз/а+н+я́р+к*а
ковзаня́рський /ковз/а+н+я́р+ськ*ий
коле́кторний /коле́кт/ор+н*ий
колекти́вно /колекти́в/н+о
колекціоно́ваний /колекц/і+он+о́ва+н*ий
колоніа́льний /колон/і+а́ль+н*ий
колонізо́вуваний /колон/із+о́в+ува+н*ий
колори́тно /колор/и́т+н+о
колори́тність /колор/и́т+н+ість
комфорта́бельно /комфорт/а́бель+н+о
конве́ртерний кон/ве́рт/ер+н*ий
конве́рторник кон/ве́рт/ор+н+ик
конверге́нтний кон/верге́нт/н*ий
конопе́льник /конопе́ль/н+ик
конституціона́льний /конституці/она́ль+н*ий
контратако́ваний контр/атак/о́ва+н*ий
контрпропозиці́йний контр/пропоз/иці́й+н*ий
концентро́ваний кон/центр/о́ва+н*ий
копнува́ч /коп/н+ува́+ч
кореневи́щний /корен/ев+и́щ+н*ий
кореспонденці́йний /кореспонд/енц+і́й+н*ий
корпорати́вний /корпор/ат+и́в+н*ий
корпорати́вність /корпор/ат+и́в+н+ість
кося́чний /кос/я́ч+н*ий
коха́ночок /кох/а́+н+оч+ок
коха́нчик /кох/а́+н+ч+ик
кпи́ни /кп/и́+н*и
кра́пельний /кра́п/ель+н*ий
крамни́чний /крам/ни́ч+н*ий
крапли́нний /крап/л+и́н+н*ий
красну́ха /крас/н+у́х*а
красню́к /крас/н+ю́к
кри́хітний /кри́х/іт+н*ий
криміна́льність /кримін/а́ль+н+ість
криміналісти́чний /кримін/ал+іст+и́ч+н*ий
кромі́шній /кром/і́ш+н*ій
крупни́стий /круп/н+и́ст*ий
крупні́ти /круп/н+і́+ти
крупні́шати /круп/н+і́ш+а+ти
крупні́ше /круп/н+і́ш+е
крутня́ /крут/н*я́
кріпосни́к /кріп/ос+н+и́к
кріпосни́цтво /кріп/ос+н+и́ц+тв*о
кріпосни́цький /кріп/ос+н+и́ць+к*ий
кріпосни́ця /кріп/ос+н+и́ц*я
ку́рявний /ку́р/яв+н*ий
кубані́т /куб/а+н+і́т
культу́рництво /культ/у́р+н+иц+тв*о
культу́рницький /культ/у́р+н+иць+к*ий
культу́рно /культ/у́р+н+о
культурне́нький /культ/ур+н+е́ньк*ий
купе́йність /купе́/й+н+ість
купіве́льний /куп/ів+е́ль+н*ий
куста́рництво /куст/а́р+н+иц+тв*о
куста́рничати /куст/а́р+н+ич+а+ти
кухо́нний /кух/о́н+н*ий
кінемати́чний /кін/ем+ат+и́ч+н*ий
кінни́чий /кін/н+и́ч*ий
кінни́чний /кін/н+и́ч+н*ий
кінно́та /кін/н+о́т*а
кінно́тний /кін/н+о́т+н*ий
кінно́тник /кін/н+о́т+н+ик
ла́маність /ла́м/а+н+ість
лаборато́рний /лабор/ато́р+н*ий
лави́нний /лав/и́н+н*ий
ладна́ння /лад/н+а́+нн*я
ладна́ти /лад/н+а́+ти
ладна́тися /лад/н+а́+ти+ся
лампа́дний /ламп/а́д+н*ий
легендаризо́ваний /легенд/ар+из+о́ва+н*ий
лежне́вий /леж/н+е́в*ий
лекси́чний /лекс/и́ч+н*ий
лексикалізо́ваний /лекс/ик+ал+із+о́ва+н*ий
ли́внем /ли́/в+н*ем
лива́рний /ли/в+а́р+н*ий
лива́рник /ли/в+а́р+н+ик
лива́рниця /ли/в+а́р+н+иц*я
лива́рня /ли/в+а́р+н*я
ливнико́вий /ли/в+н+ик+о́в*ий
лимо́нниця /лимо́н/н+иц*я
лимона́дний /лимон/а́д+н*ий
лисни́тися /лис/н+и́+ти+ся
лисню́чість /лис/н+ю́ч+ість
лисні́ючий /лис/н+і́+j+уч*ий
лоша́тна /лош/а́т+н*а
лу́заний /лу́з/а+н*ий
лупцьо́ваний /луп/ць+о́ва+н*ий
ляпотня́ва /ляп/от+н+я́в*а
лібера́льництво /лібера́ль/н+ицтв*о
лікарня́ний /лік/ар+н+я́н*ий
ліцензі́йний /ліценз/і́й+н*ий
м'ясни́ці /м'яс/н+и́ц*і
ма́ревний /ма́р/ев+н*ий
ма́ревно /ма́р/ев+н+о
ма́сничний /ма́с/нич+н*ий
мальо́ванка /маль/о́ва+н+к*а
маркіро́ваний /марк/ір+о́ва+н*ий
маскара́дний /маск/ара́д+н*ий
маскара́дник /маск/ара́д+н+ик
матеріа́льно /матер/і+а́ль+н+о
матеріа́льність /матер/і+а́ль+н+ість
матеріалізо́ваний /матер/і+ал+із+о́ва+н*ий
маячня́ /маj/ач+н*я́
медальйо́нний /медаль/й+о́н+н*ий
медальє́рний /медаль/j+е́р+н*ий
медіа́нний /меді/а́н+н*ий
межи́річний межи́/річ/н*ий
мелізмати́чний /мелізм/ати́ч+н*ий
мере́живни́ця /мере́ж/ив+н+и́ц*я
мерзло́тний /мерз/л+о́т+н*ий
мерзо́тник /мерз/о́т+н+ик
мерзо́тниця /мерз/о́т+н+иц*я
мертво́тний /мер/т+в+о́т+н*ий
мертво́тно /мер/т+в+о́т+н+о
мертво́тність /мер/т+в+о́т+н+ість
мерто́вність /мер/т+о́в+н+ість
метафізи́чно мета/фіз/и́ч+н+о
мильня́нка /миль/н+я́н+к*а
млинко́ваний /мл/ин+к+о́ва+н*ий
мло́сність /мл/о́с+н+ість
мо́жна /мо́ж/н+а
мовча́зник /мовч/а́+з+н+ик
мовча́зно /мовч/а́+з+н+о
мовча́зність /мовч/а́+з+н+ість
мовчазни́й /мовч/а+з+н*и́й
мовчазні́ший /мовч/а+з+н+і́ш*ий
могу́тніший /могу́т/н+іш*ий
мокроти́нний /мок/р+от+и́н+н*ий
молито́вний /мол/и+т+о́в+н*ий
молито́вник /мол/и+т+о́в+н+ик
молито́вничок /мол/и+т+о́в+н+ич+ок
молито́вно /мол/и+т+о́в+н+о
молито́вня /мол/и+т+о́в+н*я
молодне́ча /молод/н+е́ч*а
молодне́чий /молод/н+е́ч*ий
молоча́йний /молоч/а́й+н*ий
монголо́їдний /монгол/о́їд+н*ий
монта́жник /монт/а́ж+н+ик
монта́жниця /монт/а́ж+н+иц*я
морозо́винний /мороз/о́вин+н*ий
мотоцикле́тний /мотоцикл/е́т+н*ий
мохна́тка /мох/н+а́т+к*а
мохна́тість /мох/н+а́т+ість
мохна́тіти /мох/н+а́т+і+ти
мучни́стість /муч/н+и́ст+ість
міжкліти́нник між/кліт/и́н+н+ик
мікані́т /міка/н+і́т
мікро́нний /мікр/о́н+н*ий
міцню́щий /міц/н+ю́щ*ий
міцні́шати /міц/н+і́ш+а+ти
міцнішати /міц/н+іш+а+ти
мішани́ця /міш/а+н+и́ц*я
міше́чник /міш/е́ч+н+ик
міше́чництво /міш/е́ч+н+иц+тв*о
міше́чниця /міш/е́ч+н+иц*я
навко́лишній нав/ко́л/иш+н*ій
навкі́сний нав/кі́с/н*ий
навми́сний на+в/ми́с/н*ий
навми́сність на+в/ми́с/н+ість
наво́днюючи на/во́д/н+ю+j+уч+и
навперемі́нний нав+пере/мі́н/н*ий
навскі́сний нав+с/кі́с/н*ий
навскі́сник нав+с/кі́с/н+ик
наві́юваний на/ві́/j+ува+н*ий
наві́юваність на/ві́/j+ува+н+ість
нага́дуваний на/га́д/ува+н*ий
награвійо́ваний на/грав/ій+о́ва+н*ий
нагрівни́й на/грі/в+н*и́й
надбавни́й над/бав/н*и́й
надвлу́чний над+в/лу́ч/н*ий
надзапла́вний над+за/пла́в/н*ий
надзвича́йний над+з/вич/а́й+н*ий
надзвича́йність над+з/вич/а́й+н+ість
надкі́сничний над/кі́с/нич+н*ий
наднормати́вний над/норм/ати́в+н*ий
надпоту́жний над+по/ту́ж/н*ий
надпровідни́й над+про/від/н*и́й
надпровідни́к над+про/від/н+и́к
надскладни́й над+с/клад/н*и́й
наді́браний наді́/бр/а+н*ий
наді́рваність наді́/рв/а+н+ість
назби́ваний на+з/би́/ва+н*ий
наздо́гнаний на+з+до́/гн/а+н*ий
найбезсо́вісніший най+без/со́віс/н+іш*ий
найвлу́чніший най+в/лу́ч/н+іш*ий
найві́дданіший най+ві́д/да/н+іш*ий
найголовні́ший най/голов/н+і́ш*ий
найдокла́дніший най+до/кла́д/н+іш*ий
найдошку́льніше най+до/шку́ль/н+іш+е
найжіно́чніший най/жін/о́ч+н+іш*ий
найкори́сніше най/кори́с/н+іш+е
наймонумента́льніший най/монумент/а́ль+н+іш*ий
найнеобхі́дніший най+не+об/хі́д/н+іш*ий
найпотає́мніший най+по/таj/е́м+н+іш*ий
найра́дісніший най/ра́д/іс+н+іш*ий
найсправжні́сінький най+с/правж/н+і́сіньк*ий
накопи́чуваний на/коп/и́ч+ува+н*ий
наладна́ти на/лад/н+а́+ти
наладно́ваний на/лад/н+о́ва+н*ий
намазю́каний на/маз/ю́к+а+н*ий
наоко́льний на+о/ко́ль/н*ий
напризби́руваний на+при+з/би́р/ува+н*ий
нараме́нник на/рам/е́н+н+ик
наркоти́чний /наркот/и́ч+н*ий
нарука́вний на/рук/а́в+н*ий
нарука́вник на/рук/а́в+н+ик
нарі́жник на/рі́ж/н+ик
наспі́ваний на+с/пі́/ва+н*ий
наспівни́й на+с/пі/в+н*и́й
насто́янковий на/сто́j/а+н+к+ов*ий
насто́яночка на/сто́j/а+н+оч+к*а
настрі́ляний на/стрі́л/я+н*ий
насі́нництво /насі́н/н+иц+тв*о
натрено́ваність на/трен/о́ва+н+ість
натро́нний на/тро́н/н*ий
натхне́нник на/тх/н+е́нн+ик
натхне́нниця на/тх/н+е́нн+иц*я
натхне́нно на/тх/н+е́нн+о
натхне́нність на/тх/н+е́нн+ість
нафарширо́ваний на/фарш/ир+о́ва+н*ий
нафталі́нний /нафт/ал+і́н+н*ий
націона́льність /наці/она́ль+н+ість
націоналізо́ваний /наці/онал+із+о́ва+н*ий
нача́льників /нача́ль/н+ик+ів
начальникува́ння /началь/н+ик+ува́+нн*я
неавторите́тний не/авторите́т/н*ий
неавторите́тно не/авторите́т/н+о
неавторите́тність не/авторите́т/н+ість
небезви́гідний не+без/ви́гід/н*ий
небездога́нно не+без/дога́н/н+о
небезнаді́йність не+без/наді́й/н+ість
небезпремі́нно не+без+пре/мі́н/н+о
небезпідста́вний не+без+під/ста́в/н*ий
небезпідста́вно не+без+під/ста́в/н+о
небезпідста́вність не+без+під/ста́в/н+ість
небезрозсу́дний не+без+роз/су́д/н*ий
небезсупере́чний не+без+су/пере́ч/н*ий
небезтурбо́тний не+без/турб/о́т+н*ий
небезуспі́шний не+без+у/спі́/ш+н*ий
небезуспі́шно не+без+у/спі́/ш+н+о
небудіве́льний не/буд/ів+е́ль+н*ий
невгамо́ваний не+в/гам/о́ва+н*ий
невгамо́вно не+в/гам/о́в+н+о
невда́тник не+в/да́/т+н+ик
невда́тниця не+в/да́/т+н+иц*я
невжи́точний не+в/жи́/т+оч+н*ий
неви́співаний не+ви́+с/пі/ва+н*ий
невпорядко́ваний не+в+по/ряд/к+о́ва+н*ий
невпорядко́ваність не+в+по/ряд/к+о́ва+н+ість
невпі́знаний не+в+пі́/зна/н*ий
невтаємни́чений не+в/таj/ем+н+и́ч+ен*ий
неві́янка не/ві́/j+а+н+к*а
невідбутни́й не+від/бу/т+н*и́й
невідворо́тно не+від/воро́т/н+о
невідпові́дно не+від+по/ві́д/н+о
невідпові́дність не+від+по/ві́д/н+ість
негоспода́рний не/господ/а́р+н*ий
неграціо́зний не/граці/о́з+н*ий
негі́дників не/гі́д/н+ик+ів
недеформо́ваний не+де/форм/о́ва+н*ий
недови́конаний недо+ви́/кон/а+н*ий
недооде́ржаний недо+о/де́рж/а+н*ий
недорозви́нений недо+роз/ви́/н+ен*ий
недорозви́неність недо+роз/ви́/н+ен+ість
недоруйно́ваний не+до/руй/н+о́ва+н*ий
недоска́заний не+до+с/ка́з/а+н*ий
недоспі́ваний не+до+с/пі́/ва+н*ий
недосі́яний не+до/сі́/j+а+н*ий
недото́рканий недо/то́рк/а+н*ий
недоукомплекто́ваний не+до+у/комплект/о́ва+н*ий
неді́браний не+ді́/бр/а+н*ий
неестети́чно не/естет/и́ч+н+о
нежіно́чний не/жін/о́ч+н*ий
нез'ясо́вний не+з'/яс/о́в+н*ий
неза́ймано не+за́/йм/а+н+о
незабороно́ваний не+за/борон/о́ва+н*ий
незабу́тній не/забу́/т+н*ій
незайма́нщина не+за/йм/а́+н+щин*а
незамо́жництво не+за/мо́ж/н+иц+тв*о
незамо́жницький не+за/мо́ж/н+иць+к*ий
незамі́жня́ не+за/мі́ж/н*я́
незаприбутко́ваний не+за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
незасу́нений не+за/су́/н+ен*ий
незбагне́нний не+з/баг/н+е́нн*ий
незбагне́нно не+з/баг/н+е́нн+о
незбагне́нність не+з/баг/н+е́нн+ість
незби́раний не+з/би́р/а+н*ий
незбу́тній не+з/бу́/т+н*ій
незвича́йний не+з/вич/а́й+н*ий
незвича́йно не+з/вич/а́й+н+о
незвича́йність не+з/вич/а́й+н+ість
незвору́шний не+з+во/ру́ш/н*ий
незвору́шно не+з+во/ру́ш/н+о
незвору́шність не+з+во/ру́ш/н+ість
незгла́дний не+з/гла́д/н*ий
незгра́йний не+з/гра́/й+н*ий
незгра́йно не+з/гра́/й+н+о
незда́тність не+з/да́/т+н+ість
незло́бний не/зл/о́б+н*ий
незло́бно не/зл/о́б+н+о
незло́бність не/зл/о́б+н+ість
незми́вно не+з/ми́/в+н+о
незмі́ряно не+з/мі́р/я+н+о
незруйно́ваність не+з/руй/н+о́ва+н+ість
незі́браний не+зі́/бр/а+н*ий
некоордино́ваний не+ко/ордин/о́ва+н*ий
нелогі́чно не/лог/і́ч+н+о
нематеріа́льний не/матер/і+а́ль+н*ий
нематеріа́льність не/матер/і+а́ль+н+ість
неме́ркнучий не/ме́рк/н+уч*ий
ненавми́сне не+на/вми́с/н+е
ненавми́сний не+на/вми́с/н*ий
ненавми́сність не+на/вми́с/н+ість
необме́жний не+об/ме́ж/н*ий
необстрі́ляний не+об/стрі́л/я+н*ий
необі́знаний не+обі́/зна/н*ий
необі́знаність не+обі́/зна/н+ість
необґрунто́вано не+об/ґрунт/о́ва+н+о
необґрунто́ваність не+об/ґрунт/о́ва+н+ість
неодра́дний не+од/ра́д/н*ий
неодри́вно не+од/ри́в/н+о
неоподатко́вуваний не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
неоподатко́вуваність не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
неоргані́чність не/орган/і́ч+н+ість
непереда́ваність не+пере/да́/ва+н+ість
неплаті́жний не/плат/і́ж+н*ий
непобо́рний не+по/бо́р/н*ий
непобо́рність не+по/бо́р/н+ість
непове́рненець не+по/ве́р/н+ен+ець
непове́рненка не+по/ве́р/н+ен+к*а
неповору́шний не+по+во/ру́ш/н*ий
неповору́шно не+по+во/ру́ш/н+о
непожи́вний не+по/жи́/в+н*ий
непозбу́тній не+по+з/бу́/т+н*ій
неполя́рний не/пол/я́р+н*ий
неполяризо́ваний не/пол/яр+из+о́ва+н*ий
непомірко́вано не+по/мірк/о́ва+н+о
непоспі́шно не+по/спі́/ш+н+о
непоспі́шність не+по/спі́/ш+н+ість
непото́плюваність не+по/то́пл/юва+н+ість
непоінформо́ваність не+по/інформ/о́ва+н+ість
непра́вильний не/пра́в/и+ль+н*ий
непра́вильно не/пра́в/и+ль+н+о
непра́вильність не/пра́в/и+ль+н+ість
непракти́чно не/практ/и́ч+н+о
непракти́чність не/практ/и́ч+н+ість
непрезента́бельність не/презент/а́бель+н+ість
неприбо́рканий не+при/бо́рк/а+н*ий
неприбо́рканість не+при/бо́рк/а+н+ість
неприбо́ркний не+при/бо́рк/н*ий
неприйнятни́й не+при/йня/т+н*и́й
непрису́тній не+при/су́т/н*ій
непроби́вний не+про/би́/в+н*ий
непроби́вність не+про/би́/в+н+ість
непробу́дно не+про/бу́д/н+о
непідгото́ваний не+під/гото́в/а+н*ий
непідку́пно не+під/ку́п/н+о
непізна́ваний не+пі/зна́/ва+н*ий
непізна́ваність не+пі/зна́/ва+н+ість
нерво́зність /нерв/о́з+н+ість
неритмі́чний не/ритм/і́ч+н*ий
нерозви́неність не+роз/ви́/н+ен+ість
нерозга́даність не+роз/га́д/а+н+ість
нерозді́льно не+роз/ді́ль/н+о
нерозпі́знаний не+роз+пі́/зна/н*ий
нерозсі́дланий не+роз/сі́д/л+а+н*ий
нерозі́браний не+розі́/бр/а+н*ий
неска́заний не+с/ка́з/а+н*ий
неслухня́нець не/слух/н+я́н+ець
неслухня́нка не/слух/н+я́н+к*а
неслухня́но не/слух/н+я́н+о
неслухня́ність не/слух/н+я́н+ість
несполу́чний не+с+по/лу́ч/н*ий
несполу́чність не+с+по/лу́ч/н+ість
неспорі́днений не+с+по/рі́д/н+ен*ий
неспорі́дненість не+с+по/рі́д/н+ен+ість
неспромо́жний не+с+про/мо́ж/н*ий
неспросто́вність не+с/прост/о́в+н+ість
неспівзву́чний не+спів/зву́ч/н*ий
неспівзву́чно не+спів/зву́ч/н+о
несумі́рний не+су/мі́р/н*ий
несумі́рність не+су/мі́р/н+ість
нетранспорта́бельний не/транспорт/а́бель+н*ий
неуда́вано не+у/да́/ва+н+о
неуми́сне не+у/ми́с/н+е
неуси́пність не+у/си́п/н+ість
нехазяйнови́тий не/хазяй/н+ови́т*ий
нехазяйнови́то не/хазяй/н+ови́т+о
нехазяйнови́тість не/хазяй/н+ови́т+ість
нецензу́рно не/ценз/у́р+н+о
нецензу́рність не/ценз/у́р+н+ість
нечу́йно не/чу́/й+н+о
нечу́йність не/чу́/й+н+ість
низови́нний /низ/ов+и́н+н*ий
нові́тній /нов/і́т+н*ій
норма́льно /норм/а́ль+н+о
нормати́вний /норм/ати́в+н*ий
нормати́вність /норм/ати́в+н+ість
ностальгі́йний /ностальг/і́й+н*ий
нівелі́рний /нівел/і́р+н*ий
нізчи́мний ні+з/ч/*и́м$н*ий
нікуди́шній ні/куди́/ш+н*ій
нічничо́к /ніч/н+ич+о́к
оа́зисний /оа́з/ис+н*ий
об'єкти́вність /об'єкт/и́в+н+ість
обважні́лий об/важ/н+і́+л*ий
обважні́ло об/важ/н+і́+л+о
обвинува́чуваний об/вин/ува́ч+ува+н*ий
обво́днювальний об/во́д/н+юва+льн*ий
обво́днюватися об/во́д/н+юва+ти+ся
обере́жненько о/бере́ж/н+еньк+о
обича́йність /обич/а́й+н+ість
обла́днаний об/ла́д/н+а+н*ий
обла́днування об/ла́д/н+ува+нн*я
обладна́ння об/лад/н+а́+нн*я
облицьо́вуваний об/лиць/о́в+ува+н*ий
обою́дний /об/оj+у́д+н*ий
обра́нець о/бр/а́+н+ець
обра́ниця о/бр/а́+н+иц*я
обріза́н об/різ/а́+н
обстрі́паний об+с/трі́п/а+н*ий
обтанцьо́ваний об/тан/ць+о́ва+н*ий
обуржуа́знений о/буржу/а́з+н+ен*ий
обуржуа́знення о/буржу/а́з+н+енн*я
обуржуа́знювання о/буржу/а́з+н+юва+нн*я
обхо́дини об/хо́д/и+н*и
обі́дня /обі́д/н*я
обі́дранець обі́/др/а+н+ець
обі́драний обі́/др/а+н*ий
обі́знаний обі́/зна/н*ий
одини́чний /один/и́ч+н*ий
одома́шнений о/дом/а́+ш+н+ен*ий
одома́шнення о/дом/а́+ш+н+енн*я
одома́шнити о/дом/а́+ш+н+и+ти
одома́шнитися о/дом/а́+ш+н+и+ти+ся
одома́шнювання о/дом/а́+ш+н+юва+нн*я
одома́шнювати о/дом/а́+ш+н+юва+ти
одома́шнюватися о/дом/а́+ш+н+юва+ти+ся
одяга́нка о/дяг/а́+н+к*а
оді́браний оді́/бр/а+н*ий
озерни́ця /озер/н+и́ц*я
озокери́тний /озокер/и́т+н*ий
озокери́тник /озокер/и́т+н+ик
око́льничий о/ко́ль/н+ич*ий
окра́їнний о/кра́j/ін+н*ий
окре́мішність о/кре́м/іш+н+ість
оксидо́ваний /окс/ид+о́ва+н*ий
октрої́руваний /октроj/і́р+ува+н*ий
окультиво́ваний о/культ/ив+о́ва+н*ий
окуля́рний /окул/я́р+н*ий
ономасти́чний /оном/аст+и́ч+н*ий
опалесце́нтний /опал/есце́нт+н*ий
опера́торна /опер/а́т+ор+н*а
оперна́тіти о/пер/н+а́т+і+ти
оподатко́ваний о+по/да/т+к+о́ва+н*ий
оподатко́вуваний о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
оподатко́вуваність о+по/да/т+к+о́в+ува+н+ість
опосере́днювати о+по/сере́д/н+юва+ти
опосередко́вано о+по/серед/к+о́ва+н+о
опри́чнина /опри́ч/н+ин*а
оприбутко́ваний о+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
оптимізаці́йний /оптим/із+ац+і́й+н*ий
орани́ця /ор/а+н+и́ц*я
організаці́йно /організ/ац+і́й+н+о
організо́вуваний /організ/о́в+ува+н*ий
ордина́тний /ордин/а́т+н*ий
оригіна́льничання /оригіна́ль/н+ич+а+нн*я
осамо́тнений о/сам/о́т+н+ен*ий
осамі́тнений о/сам/і́т+н+ен*ий
осві́дчини о/сві́д/ч+и+н*и
осві́тлюваний о/сві́т/л+юва+н*ий
осві́тлюваність о/сві́т/л+юва+н+ість
осетри́нний /осетр/и́н+н*ий
осмі́яний о/смі́/j+а+н*ий
оста́нки о/ста́/н+к*и
остато́чно о/ста/т+о́ч+н+о
осуча́снений о+су/ча́с/н+ен*ий
осуча́снення о+су/ча́с/н+енн*я
осуча́снити о+су/ча́с/н+и+ти
осуча́снитися о+су/ча́с/н+и+ти+ся
отру́тний о/тру́/т+н*ий
офіціо́зний /офіці/о́з+н*ий
офіціо́зно /офіці/о́з+н+о
оха́йненький /оха́й/н+еньк*ий
очере́винний о/чере́в/ин+н*ий
очни́ця /оч/н+и́ц*я
очумані́ти о/чум/а+н+і́+ти
п'ятерня́ /п'ят/ер+н*я́
п'ятірня́ /п'ят/ір+н*я́
па́даличний /па́д/а+л+ич+н*ий
па́далишній /па́д/а+л+иш+н*ій
па́ливний /па́л/и+в+н*ий
па́нна /па́н/н*а
па́нночка /па́н/н+очк*а
па́нноччин /па́н/н+очч+ин
па́нщинний /па́н/щин+н*ий
па́нщинник /па́н/щин+н+ик
пальме́тний /пальм/е́т+н*ий
паплю́жний /папл/ю́ж+н*ий
папі́русний /папі́р/ус+н*ий
парадокса́льно пара/докс/а́ль+н+о
парадокса́льність пара/докс/а́ль+н+ість
параліти́чно /параліт/и́ч+н+о
парамагні́тний пара/магні́т/н*ий
парафразо́ваний пара/фраз/о́ва+н*ий
парника́рство /пар/н+ик+а́р+ств*о
парови́чник /пар/ов+и́ч+н+ик
парови́чня /пар/ов+и́ч+н*я
пародійо́ваний /парод/ій+о́ва+н*ий
парфюме́рник /парфюм/е́р+н+ик
парфюме́рниця /парфюм/е́р+н+иц*я
пасови́щний /пас/ов+и́щ+н*ий
пасто́вни́й /пас/т+о́в+н*и́й
пастівни́й /пас/т+ів+н*и́й
пастівни́к /пас/т+ів+н+и́к
пасічникува́ти /пасіч/н+ик+ува́+ти
пашни́стий /паш/н+и́ст*ий
пеленга́торний /пеленг/а́т+ор+н*ий
пепти́дний /пепт/и́д+н*ий
перев'я́зочний пере/в'я́з/оч+н*ий
переванта́жник пере/ванта́ж/н+ик
перевдя́гнений пере+в/дя́г/н+ен*ий
перевдя́гнення пере+в/дя́г/н+енн*я
переви́борний пере+ви́/бор/н*ий
переви́даний пере+ви́/да/н*ий
переві́шений пере/ві́ш/е+н*ий
передба́нник перед/ба́н/н+ик
передви́борний перед+ви́/бор/н*ий
передвча́сний перед+в/ча́с/н*ий
переддосві́тній перед+до/сві́т/н*ій
переджни́вний перед/жн/и́в+н*ий
передзасівни́й перед+за/сі/в+н*и́й
передислоко́ваний пере+дис/лок/о́ва+н*ий
передкри́зисний перед/кри́з/ис+н*ий
передна́голосний перед+на́/голос/н*ий
передні́ш /перед/н+і́ш
передочере́винний передо/чере́в/ин+н*ий
передпухли́нний перед/пух/л+и́н+н*ий
передсадивни́й перед/сад/и+в+н*и́й
передсвіта́нковий перед/світ/а́+н+к+ов*ий
передсвіта́нок перед/світ/а́+н+ок
передсме́ртний перед+с/ме́р/т+н*ий
передсме́ртно перед+с/ме́р/т+н+о
пережи́точний пере/жи́/т+оч+н*ий
переймено́ваний пере/йм/ен+о́ва+н*ий
переки́нений пере/ки́/н+ен*ий
переки́нення пере/ки́/н+енн*я
переки́нчик пере/ки́/н+чик
переладна́тися пере/лад/н+а́+ти+ся
перео́браний пере+о́/бр/а+н*ий
переобла́днувати пере+об/ла́д/н+ува+ти
переобла́днуватися пере+об/ла́д/н+ува+ти+ся
переобладна́ти пере+об/лад/н+а́+ти
перепочи́нок пере/почи́/н+ок
перепро́данець пере/про́да/н+ець
перепрода́жний пере/прода́/ж+н*ий
перерозви́неність пере+роз/ви́/н+ен+ість
переспі́ваний пере+с/пі́/ва+н*ий
пери́нний /пер/и́н+н*ий
перифразо́ваний пери/фраз/о́ва+н*ий
перна́тий /пер/н+а́т*ий
перна́ч /пер/н+а́ч
персоналізо́ваний /персон/ал+із+о́ва+н*ий
печі́ночний /печі́н/оч+н*ий
печі́ночниця /печі́н/оч+н+иц*я
пи́вник /пи́/в+н+ик
пи́санковий /пи́с/а+н+к+ов*ий
пи́скнява /пи́ск/н+яв*а
пивни́й /пи/в+н*и́й
пивни́ця /пи/в+н+и́ц*я
пивни́чка /пи/в+н+и́ч+к*а
пивни́чний /пи/в+н+и́ч+н*ий
пилю́жний /пил/ю́ж+н*ий
писанка́р /пис/а+н+к+а́р
писанка́рка /пис/а+н+к+а́р+к*а
письмо́вник /пись/м+о́в+н+ик
письмо́вно /пись/м+о́в+н+о
питльо́ваник /питль/о́ва+н+ик
пишні́тися /пиш/н+і́+ти+ся
пласти́чний /пласт/и́ч+н*ий
платино́ваний /плат/ин+о́ва+н*ий
платня́ /плат/н*я́
пли́н /пли́/н
пли́нний /пли́/н+н*ий
пли́нність /пли́/н+н+ість
пливу́нний /пли/в+у́н+н*ий
плу́тано /плу́т/а+н+о
пневмати́чно /пневм/ат+и́ч+н+о
по-воє́нному по-/воj/е́н+н+ому
по-ву́личному по-/ву́л/ич+н+ому
по-злидня́цьки по-/злид/н+я́ць+к+и
по-злидня́цькому по-/злид/н+я́ць+к+ому
по-культу́рному по-/культ/у́р+н+ому
по-куста́рному по-/куст/а́р+н+ому
по-нале́жному по+-на/ле́ж/н+ому
по-похі́дному по+-по/хі́д/н+ому
по-провінціа́льному по-/провінці/а́ль+н+ому
по-ремісни́цьки по-/реміс/н+и́ць+к+и
по-ремісни́цькому по-/реміс/н+и́ць+к+ому
по-розбі́йницьки по+-роз/бі́й/н+иць+к+и
по-розбі́йницькому по+-роз/бі́й/н+иць+к+ому
по-свя́то́чному по-/свя́т/о́ч+н+ому
по-серде́чному по-/серд/е́ч+н+ому
по-старови́нному по-/стар/ови́н+н+ому
по-твари́нному по-/твар/и́н+н+ому
по-театра́льному по-/театр/а́ль+н+ому
по-циві́льному по-/циві́ль/н+ому
по-шви́дкісному по-/шви́д/к+іс+н+ому
по́люсний /по́л/юс+н*ий
поверхне́во по/верх/н+е́в+о
поверхо́вний по/верх/о́в+н*ий
поверхо́вно по/верх/о́в+н+о
повздо́вжній по+вз/до́вж/н*ій
пови́дну по/ви́д/н+у
повиби́ваний по+ви/би́/ва+н*ий
повко́пуваний по+в/ко́п/ува+н*ий
повста́нець по+в/ста́/н+ець
повста́нство по+в/ста́/н+ств*о
повста́нський по+в/ста́/н+ськ*ий
повідкри́ваний по+від/кри́/ва+н*ий
повідо́мний по/від/о́м+н*ий
повідо́мник по/від/о́м+н+ик
повідо́мниця по/від/о́м+н+иц*я
поги́бельний по/ги́б/ель+н*ий
поголосні́шати по/голос/н+і́ш+а+ти
погуля́нка по/гул/я́+н+к*а
пода́ваний по/да́/ва+н*ий
пода́тник по/да́/т+н+ик
подві́йник по/дв/і́й+н+ик
подві́йно по/дв/і́й+н+о
подві́йність по/дв/і́й+н+ість
поде́йкувано по/де́й/к+ува+н+о
подзві́нне по/дзві́н/н*е
подивізіо́нний по/дивізі/о́н+н*ий
подра́знювальний по/дра́з/н+юва+льн*ий
подра́знюючий по/дра́з/н+ю+j+уч*ий
подранкува́ти по/др/а+н+к+ува́+ти
подрі́бнювання по/дрі́б/н+юва+нн*я
поді́бно /поді́б/н+о
пожалісні́ти по/жал/іс+н+і́+ти
пожда́ники по/жд/а́+н+ик*и
пожи́то́чний по/жи́/т+о́ч+н*ий
пожи́то́чно по/жи́/т+о́ч+н+о
пожи́точність по/жи́/т+оч+н+ість
пожни́вно по/жн/и́в+н+о
поза́втрашній по/за́втр/а+ш+н*ій
позаби́ваний по+за/би́/ва+н*ий
позабюдже́тний поза/бюдже́т/н*ий
позаві́чно поза/ві́ч/н+о
позадовольня́ти по+за+до/воль/н+я́+ти
позадогові́рний поза+до/гові́р/н*ий
позакві́тчуваний по+за/кві́т/ч+ува+н*ий
позалі́плюваний по+за/лі́пл/юва+н*ий
позапако́вуваний по+за/пак/о́в+ува+н*ий
позасі́юваний по+за/сі́/j+ува+н*ий
позвичайні́шати по+з/вич/ай+н+і́ш+а+ти
позруйно́вувати по+з/руй/н+о́в+ува+ти
покри́шечний по/кри́/ш+еч+н*ий
покульту́рнішати по/культ/у́р+н+іш+а+ти
покі́йницька /покі́й/н+иць+к*а
полемі́чний /полем/і́ч+н*ий
полови́нний /пол/ови́н+н*ий
полонізо́ваний /полон/із+о́ва+н*ий
полюбо́вник по/люб/о́в+н+ик
полюбо́вниця по/люб/о́в+н+иц*я
поля́рник /пол/я́р+н+ик
поля́рниця /пол/я́р+н+иц*я
поля́рно /пол/я́р+н+о
поля́рність /пол/я́р+н+ість
поляризаці́йний /пол/яр+из+ац+і́й+н*ий
поляризо́ваний /пол/яр+из+о́ва+н*ий
поліпло́їдний полі/пл/о́їд+н*ий
поліці́йний /поліц/і́й+н*ий
пома́заник по/ма́з/а+н+ик
помірко́ваний по/мірк/о́ва+н*ий
понадво́дний по+над/во́д/н*ий
понадзе́мний понад/зе́м/н*ий
понадкра́юваний по+над/кра́j/ува+н*ий
понаднормати́вний по+над/норм/ати́в+н*ий
понаді́ваний по+на/ді́/ва+н*ий
поназби́руваний по+на+з/би́р/ува+н*ий
понала́туваний по+на/ла́т/ува+н*ий
понево́льник по+не/во́ль/н+ик
поневі́льний по+не/ві́ль/н*ий
пообби́ваний по+об/би́/ва+н*ий
поогоро́джуваний по+о/горо́дж/ува+н*ий
попере́днє по/пере́д/н+є
попереби́ваний по+пере/би́/ва+н*ий
поперемі́нно по+пере/мі́н/н+о
попорохня́віти по/порох/н+я́в+і+ти
поприби́ваний по+при/би́/ва+н*ий
попроби́ваний по+про/би́/ва+н*ий
попідби́ваний по+під/би́/ва+н*ий
попідво́дний по+під/во́д/н*ий
попільну́ха /попіль/н+у́х*а
породи́нно по/род/и́н+н+о
породі́льний по/род/і́ль+н*ий
порозбі́йницьки по+роз/бі́й/н+иць+к+и
порозкри́ваний по+роз/кри́/ва+н*ий
порозтя́ганий по+роз/тя́г/а+н*ий
порохна́вий /порох/н+а́в*ий
порохна́вити /порох/н+а́в+и+ти
порохни́ння /порох/н+и́нн*я
порохня́ва /порох/н+я́в*а
порохня́вий /порох/н+я́в*ий
порохня́вити /порох/н+я́в+и+ти
порохня́р /порох/н+я́р
поручне́вий по/руч/н+е́в*ий
порціо́нник /порці/о́н+н+ик
порціо́нно /порці/о́н+н+о
порціо́нність /порці/о́н+н+ість
порі́вняно по/рі́вн/я+н+о
порі́дня по/рі́д/н*я
посентимента́льничати по/сентимент/а́ль+н+ич+а+ти
поси́льна по/си́ль/н*а
поси́льний по/си́ль/н*ий
посиді́нки по/сид/і́+н+к*и
поско́рчуваний по+с/ко́рч/ува+н*ий
посла́нник по/сл/а́+н+ник
посла́нницький по/сл/а́+н+ниць+к*ий
посла́нниця по/сл/а́+н+ниц*я
посла́ніє по/сл/а́+н*іє
послухня́ний по/слух/н+я́н*ий
послухня́нство по/слух/н+я́н+ств*о
посме́ртно по+с/ме́р/т+н+о
посмирні́шати по+с/мир/н+і́ш+а+ти
посо́тенно по/со́т/ен+н+о
поспі́шний по/спі́/ш+н*ий
поспі́шно по/спі́/ш+н+о
постя́гуваний по+с/тя́г/ува+н*ий
посі́дланий по/сі́д/л+а+н*ий
потайничо́к по/тай/н+ич+о́к
потає́мне по/таj/е́м+н+е
потає́мність по/таj/е́м+н+ість
потемні́вши по/тем/н+і́+вш+и
потенційо́ваний /потенц/ій+о́ва+н*ий
пото́мний по/т/*о́м$н*ий
пото́мний по/т/о́м+н*ий
потурна́к по/тур/н+а́к
потурчи́нець по/турч/и́+н+ець
поув'я́знювати по+у/в'я́з/н+юва+ти
поукі́сний по+у/кі́с/н*ий
поукі́сно по+у/кі́с/н+о
поутрудня́ти по+у/труд/н+я́+ти
почетверто́ваний по/четв/ер+т+о́ва+н*ий
поштивні́ти по/шт/ив+н+і́+ти
пра́вильно /пра́в/и+ль+н+о
пра́вильність /пра́в/и+ль+н+ість
пра́зничний /пра́зн/ич+н*ий
пра́ник /пр/а́+н+ик
практико́ваний /практ/ик+о́ва+н*ий
прапра́дідний пра+пра́/дід/н*ий
превеле́бність пре/веле́б/н+ість
предві́чний пред/ві́ч/н*ий
презаба́вний пре+за/ба́в/н*ий
презаба́вно пре+за/ба́в/н+о
презента́бельний /презент/а́бель+н*ий
презервати́вний /презерват/и́в+н*ий
пренепоро́чний пре+не+по/ро́ч/н*ий
препара́тний /препар/а́т+н*ий
препара́торний /препар/а́т+ор+н*ий
препи́шно пре/пи́ш/н+о
препова́жний пре+по/ва́ж/н*ий
препова́жно пре+по/ва́ж/н+о
преспокі́йно пре+с/покі́й/н+о
префіксо́ваний пре/фікс/о́ва+н*ий
пречуде́сно пре/чуд/е́с+н+о
прибли́зно при/бли́з/н*о
прибі́днюючись при/бі́д/н+ю+j+уч+и+сь
привхідни́й при+в/хід/н*и́й
прида́нка при/да́/н+к*а
приданки́ при/да/н+к*и́
прижи́влюваність при/жи́/вл+юва+н+ість
призахі́дний при+за/хі́д/н*ий
призби́раний при+з/би́р/а+н*ий
призві́льний при+з/ві́ль/н*ий
прийде́шність при/йд/е́ш+н+ість
примарні́лий при/мар/н+і́+л*ий
примі́рочна при/мі́р/оч+н*а
принагі́дний при+на/гі́д/н*ий
принагі́дно при+на/гі́д/н+о
принагідний при+на/гід/н*ий
принале́жність при+на/ле́ж/н+ість
приодя́гнений при+о/дя́г/н+ен*ий
припо́люсний при/по́л/юс+н*ий
припосівни́й при+по/сі/в+н*и́й
присади́бний при/сад/и́+б+н*ий
пристосо́ванець при/стос/о́ва+н+ець
пристосо́ванка при/стос/о́ва+н+к*а
пристосо́вництво при/стос/о́в+н+ицтв*о
пристосо́вницький при/стос/о́в+н+ицьк*ий
пристосо́вуваність при/стос/о́в+ува+н+ість
пристосува́нець при/стос/ува́+н+ець
пристосува́нка при/стос/ува́+н+к*а
прияру́жний при/яр/у́ж+н*ий
проаналізо́ваний про+ана/ліз/о́ва+н*ий
пробороно́ваний про/борон/о́ва+н*ий
пробре́ньканий про/бре́нь/к+а+н*ий
пробі́рний /проб/і́р+н*ий
пробі́рник /проб/і́р+н+ик
пробі́рниця /проб/і́р+н+иц*я
прова́льний про/ва́ль/н*ий
прови́нно про/ви́н/н+о
провіднико́вий про/від/н+ик+о́в*ий
проградуйо́ваний про/град/уй+о́ва+н*ий
прогу́лянковий про/гу́л/я+н+к+ов*ий
прогу́ляночка про/гу́л/я+н+оч+к*а
прода́жний /прода́/ж+н*ий
прода́жництво /прода́/ж+н+ицтв*о
прода́жність /прода́/ж+н+ість
продезинфіко́ваний про+дез/инфік/о́ва+н*ий
прозаї́чний /проз/аj+і́ч+н*ий
прозаї́чно /проз/аj+і́ч+н+о
прозаї́чність /проз/аj+і́ч+н+ість
пройде́шній про/йд/е́ш+н*ій
пропові́дуваний про+по/ві́д/ува+н*ий
просвіти́тельний про/світ/и́+тель+н*ий
проскурня́к /проскур/н+я́к
проспі́ваний про+с/пі́/ва+н*ий
проти́вно /проти́/в+н+о
прояровизо́ваний про/яр/ов+из+о́ва+н*ий
пружна́стий /пруж/н+а́ст*ий
пружня́стий /пруж/н+я́ст*ий
пря́ничниця /пря́н/ич+н+иц*я
пта́шня /пт/а́ш+н*я
пти́чня /пт/и́ч+н*я
публіцисти́чно /публіц/ист+и́ч+н+о
публіцисти́чність /публіц/ист+и́ч+н+ість
пусте́льник /пуст/е́ль+н+ик
пусте́льництво /пуст/е́ль+н+иц+тв*о
пусте́льницький /пуст/е́ль+н+иць+к*ий
пусте́льниця /пуст/е́ль+н+иц*я
пусте́льно /пуст/е́ль+н+о
пусте́льність /пуст/е́ль+н+ість
пусти́нництво /пуст/и́н+н+иц+тв*о
пусти́нницький /пуст/и́н+н+иць+к*ий
пусти́нно /пуст/и́н+н+о
пути́нний /пут/и́н+н*ий
пухна́вість /пух/н+а́в+ість
пухна́стість /пух/н+а́ст+ість
пухна́тенький /пух/н+а́т+еньк*ий
пухна́тість /пух/н+а́т+ість
пучня́віти /пуч/н+я́в+і+ти
пшени́чнище /пшен/и́ч+н+ищ*е
підблю́дний під/блю́д/н*ий
підбо́рканий під/бо́рк/а+н*ий
підгоро́дній під/горо́д/н*ій
піддо́глядний під+до́/гляд/н*ий
піддра́знювати під/дра́з/н+юва+ти
піддува́льний під/ду/ва́+ль+н*ий
підзаголо́вний під+за/голо́в/н*ий
підзмі́нний під+з/мі́н/н*ий
підло́тно /підл/о́т+н+о
підна́глядний під+на́/гляд/н*ий
підна́глядність під+на́/гляд/н+ість
підневі́льний під+не/ві́ль/н*ий
підневі́льність під+не/ві́ль/н+ість
підо́бганий підо́/бг/а+н*ий
підопі́чний під+о/пі́ч/н*ий
підпокри́вний під+по/кри́/в+н*ий
підпорядко́ваний під+по/ряд/к+о́ва+н*ий
підсо́нячний під/со́н/яч+н*ий
підсуту́жне під+су/ту́ж/н+е
підсіде́льник під/сід/е́ль+н+ик
піді́бганий піді́/бг/а+н*ий
піді́браність піді́/бр/а+н+ість
пізна́ваний пі/зна́/ва+н*ий
пізна́ваність пі/зна́/ва+н+ість
пікі́руваний /пік/і́р+ува+н*ий
пісе́нний /пі/се́н+н*ий
пісе́нник /пі/се́н+н+ик
пісе́нно /пі/се́н+н+о
пісе́нність /пі/се́н+н+ість
піхо́тний /піх/о́т+н*ий
пічнико́вий /піч/н+ик+о́в*ий
пішня́ /піш/н*я́
ра́дісно /ра́д/іс+н+о
ра́ння /ра́н/н*я
радянізо́ваний /рад/ян+із+о́ва+н*ий
рафіна́дниця /рафін/а́д+н+иц*я
рахіти́чний /рах/іт+и́ч+н*ий
рахіти́чність /рах/іт+и́ч+н+ість
реакти́вник /реакт/и́в+н+ик
реакці́йно /реакц/і́й+н+о
реанімаці́йний ре/анім/ац+і́й+н*ий
ревакцино́ваний ре/вакцин/о́ва+н*ий
революціонізо́ваний /революці/он+із+о́ва+н*ий
регенера́тний ре/ген/ер+а́т+н*ий
регенера́торний ре/ген/ер+а́т+ор+н*ий
регенера́торник ре/ген/ер+а́т+ор+н+ик
регенераці́йний ре/ген/ер+ац+і́й+н*ий
редакці́йний /редакц/і́й+н*ий
редукці́йний /редук/ці́й+н*ий
резона́нсний /резон/а́нс+н*ий
резона́торний /резон/а́тор+н*ий
резона́торник /резон/а́тор+н+ик
реквізиці́йний /реквіз/иці́й+н*ий
рекристалізаці́йний ре/кристал/із+аці́й+н*ий
реорганізаці́йний ре/організ/ац+і́й+н*ий
репети́руваний /репет/и́р+ува+н*ий
репетиці́йний /репет/иц+і́й+н*ий
репорта́жно /репорт/а́ж+н+о
респекта́бельність /респект/а́бель+н+ість
ретрансляці́йний ре/трансл/яц+і́й+н*ий
рефуле́рний /рефул/е́р+н*ий
рецензі́йний /реценз/і́й+н*ий
речови́нність /реч/ови́н+н+ість
ри́бник /ри́б/н+ик
рижі́йний /риж/і́й+н*ий
ритмі́чність /ритм/і́ч+н+ість
ро́звальні ро́з/валь/н*і
ро́зиграшний ро́зи/гр/а+ш+н*ий
робі́тня /роб/і́т+н*я
розбо́вканий роз/бо́в/к+а+н*ий
розбі́йничий роз/бі́й/н+ич*ий
роздму́ханий роз/дму́/х+а+н*ий
роздму́хуваний роз/дму́/х+ува+н*ий
роздрі́бненість роз/дрі́б/н+ен+ість
роздрі́бнюваність роз/дрі́б/н+юва+н+ість
роздрі́бнювачка роз/дрі́б/н+юва+ч+к*а
розді́лювальний роз/ді́л/юва+ль+н*ий
розклеко́таний роз/клек/о́т+а+н*ий
розкритико́ваний роз/крит/ик+о́ва+н*ий
розла́днаність роз/ла́д/н+а+н+ість
розмаркіро́ваний роз/марк/ір+о́ва+н*ий
розпи́вочний роз/пи́/в+оч+н*ий
розпи́вочно роз/пи́/в+оч+н+о
розповідни́й роз+по/від/н*и́й
розпрочуде́сний роз+про/чуд/е́с+н*ий
розпу́сничати роз/пу́с/н+ич+а+ти
розпізна́ваний роз+пі/зна́/ва+н*ий
розруйно́ваний роз/руй/н+о́ва+н*ий
розси́пищний роз/си́п/ищ+н*ий
розспі́ваний роз+с/пі́/ва+н*ий
розсі́длуваний роз/сі́д/л+ува+н*ий
розсі́яно роз/сі́/j+а+н+о
розсі́яність роз/сі́/j+а+н+ість
розу́мничок /розу́м/н+ич+ок
розукру́пнений роз+у/кру́п/н+ен*ий
розукру́пнення роз+у/кру́п/н+енн*я
розукрупни́ти роз+у/круп/н+и́+ти
розчуде́сний роз/чуд/е́с+н*ий
розі́браний розі́/бр/а+н*ий
ромбо́їдний /ромб/о́їд+н*ий
росли́нництво /рос/л+и́н+н+иц+тв*о
росли́нницький /рос/л+и́н+н+иць+к*ий
росли́нність /рос/л+и́н+н+ість
рости́нний /рос/т+и́н+н*ий
рости́нність /рос/т+и́н+н+ість
руйна́цький /руй/н+а́ць+к*ий
руйна́ція /руй/н+а́ц+іj*а
руйно́вище /руй/н+о́в+ищ*е
руйну́ючи /руй/н+у́+j+уч+и
руйну́ючий /руй/н+у́+j+уч*ий
руйнува́льний /руй/н+ува́+льн*ий
руйнува́льність /руй/н+ува́+льн+ість
руйнува́ння /руй/н+ува́+нн*я
руйнува́ти /руй/н+ува́+ти
руйнува́тися /руй/н+ува́+ти+ся
руйні́вно /руй/н+і́в+н+о
руйні́вність /руй/н+і́в+н+ість
руйнівни́й /руй/н+ів+н*и́й
руйнівни́ця /руй/н+ів+н+и́ц*я
рука́вний /рук/а́в+н*ий
рукави́чний /рук/ав+и́ч+н*ий
рукави́чник /рук/ав+и́ч+н+ик
рукави́чниця /рук/ав+и́ч+н+иц*я
русна́к /рус/н+а́к
русна́чка /рус/н+а́ч+к*а
рушни́чка /руш/н+и́ч+к*а
рушни́чник /руш/н+и́ч+н+ик
руші́йний /руш/і́й+н*ий
руї́нник /руj/і́н+н+ик
руї́нницький /руj/і́н+н+иць+к*ий
руї́нниця /руj/і́н+н+иц*я
ряботи́нний /ряб/от+и́н+н*ий
рядни́на /ряд/н+и́н*а
рядни́нка /ряд/н+и́н+к*а
рядни́нний /ряд/н+и́н+н*ий
рядни́ночка /ряд/н+и́н+оч+к*а
рясне́нько /ряс/н+е́ньк+о
рятівни́чість /рят/ів+н+и́ч+ість
рі́дкісно /рі́д/к+іс+н+о
рільни́чий /ріль/н+и́ч*ий
сади́бний /сад/и́+б+н*ий
само́тництво /сам/о́т+н+иц+тв*о
само́тницький /сам/о́т+н+иць+к*ий
само́тній /сам/о́т+н*ій
само́тність /сам/о́т+н+ість
самоти́нно /сам/от+и́н+н+о
самоти́нність /сам/от+и́н+н+ість
самі́тництво /сам/і́т+н+иц+тв*о
самі́тницький /сам/і́т+н+иць+к*ий
самі́тно /сам/і́т+н+о
самі́тність /сам/і́т+н+ість
саніта́рний /сан/іта́