МОК — МОРФЕМІКА

мок — корінь

Приклади слів із коренем «мок»

Слово Морфемна структура
мо́крий /мо́к/р*ий
мо́кро /мо́к/р+о
мо́крість /мо́к/р+ість
моква́ /мок/в*а́
мокля́к /мок/л+я́к
мокра́вина /мок/р+а́вин*а
мокре́нький /мок/р+е́ньк*ий
мокре́нько /мок/р+е́ньк+о
мокре́ць /мок/р+е́ць
мокре́ча /мок/р+е́ч*а
мокри́ця /мок/р+и́ц*я
мокро́та /мок/р+о́т*а
мокроти́нний /мок/р+от+и́н+н*ий
мокроти́ння /мок/р+от+и́нн*я
мокру́ха /мок/р+у́х*а
мокрува́тий /мок/р+ува́т*ий
мокрува́то /мок/р+ува́т+о
мокрю́щий /мок/р+ю́щ*ий
мокря́к /мок/р+я́к
мокря́ччя /мок/р+я́чч*я
мокрі́нь /мок/р+і́нь
мокрі́сінький /мок/р+і́сіньк*ий
мокрі́ти /мок/р+і́+ти
мокрі́шати /мок/р+і́ш+а+ти
непромока́йка не+про/мок/а́+й+к*а
непромока́льність не+про/мок/а́+льн+ість
помокрі́лий по/мок/р+і́+л*ий
помокрі́ти по/мок/р+і́+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.