МОВ — МОРФЕМІКА

мов — корінь

Приклади слів із коренем «мов»

Слово Морфемна структура
безодмо́вний без+од/мо́в/н*ий
безодмо́вно без+од/мо́в/н+о
безодмо́вність без+од/мо́в/н+ість
безумо́вність без+у/мо́в/н+ість
вимо́вно ви/мо́в/н+о
змо́вницьки з/мо́в/ниць+к+и
змо́вниця з/мо́в/ниц*я
обумо́вити об+у/мо́в/и+ти
переумо́ва пере+у/мо́в/*а
по-змо́вницьки по+-з/мо́в/ниць+к+и
промо́вницький про/мо́в/ницьк*ий
розмо́вини роз/мо́в/ин*и
співрозмо́вець спів+роз/мо́в/ець


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.