МЛ — МОРФЕМІКА

мл — корінь

Приклади слів із коренем «мл»

Слово Морфемна структура
мли́н /мл/и́н
млина́р /мл/ин+а́р
млина́рка /мл/ин+а́р+к*а
млина́рство /мл/ин+а́р+ств*о
млина́рський /мл/ин+а́р+ськ*ий
млини́ще /мл/ин+и́щ*е
млинко́ваний /мл/ин+к+о́ва+н*ий
млинкува́ти /мл/ин+к+ува́+ти
млино́вий /мл/ин+о́в*ий
млино́к /мл/ин+о́к
млино́чок /мл/ин+о́ч+ок
млині́вка /мл/ин+і́вк*а
мло́сність /мл/о́с+н+ість
мло́сть /мл/о́сть
млости́ти /мл/ост+и́+ти
млої́ти /мл/оj+і́+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.