МЕР — МОРФЕМІКА

мер — корінь

Приклади слів із коренем «мер»

Слово Морфемна структура
безсме́ртка без+с/ме́р/т+к*а
безсме́ртки без+с/ме́р/т+к*и
безсме́ртний без+с/ме́р/т+н*ий
безсме́ртя без+с/ме́р/т*я
вме́ртвлений в/ме́р/т+вл+ен*ий
всме́рть в+с/ме́р/ть
відуме́рти від+у/ме́р/ти
відуме́рщина від+у/ме́р/щин*а
завме́рлий за+в/ме́р/л*ий
завме́рши за+в/ме́р/ш+и
змертві́лий з/мер/т+в+і́+л*ий
змертві́ти з/мер/т+в+і́+ти
ме́ртве́нний /ме́р/т+в+е́нн*ий
ме́ртве́нно /ме́р/т+в+е́нн+о
ме́ртве́нність /ме́р/т+в+е́нн+ість
ме́ртвий /ме́р/т+в*ий
ме́ртво /ме́р/т+в+о
ме́ртвість /ме́р/т+в+ість
ме́рія /ме́р/іj*а
мерли́ни /мер/л+и́н*и
мерли́нки /мер/л+и́н+к*и
мертве́ць /мер/т+в+е́ць
мертве́цька /мер/т+в+е́ць+к*а
мертве́цький /мер/т+в+е́ць+к*ий
мертве́ччина /мер/т+в+е́чч+ин*а
мертвечи́на /мер/т+в+еч+и́н*а
мертви́ти /мер/т+в+и́+ти
мертво́та /мер/т+в+о́т*а
мертво́тний /мер/т+в+о́т+н*ий
мертво́тно /мер/т+в+о́т+н+о
мертво́тність /мер/т+в+о́т+н+ість
мертву́щий /мер/т+в+у́щ*ий
мертвя́к /мер/т+в+я́к
мертві́ти /мер/т+в+і́+ти
мерто́вність /мер/т+о́в+н+ість
на́мертво на́/мер/т+в+о
несмерте́льний не+с/мер/т+е́льн*ий
обезсме́ртити обез+с/ме́р/т+и+ти
обезсме́ртитися обез+с/ме́р/т+и+ти+ся
обезсме́рчений обез+с/ме́р/ч+ен*ий
оме́ртвлення о/ме́р/т+вл+енн*я
омертвля́ння о/мер/т+вл+я́+нн*я
омертвля́тися о/мер/т+вл+я́+ти+ся
омертві́лість о/мер/т+в+і́+л+ість
омертві́ти о/мер/т+в+і́+ти
передсме́ртний перед+с/ме́р/т+н*ий
передсме́ртно перед+с/ме́р/т+н+о
помертві́ння по/мер/т+в+і́+нн*я
посме́ртно по+с/ме́р/т+н+о
сме́ртництво с/ме́р/т+н+иц+тв*о
сме́ртницький с/ме́р/т+н+иць+к*ий
сме́ртність с/ме́р/т+н+ість
сме́ртонька с/ме́р/т+оньк*а
сме́рточка с/ме́р/т+очк*а
смерте́льний с/мер/т+е́льн*ий
смерте́льно с/мер/т+е́льн+о
смерте́льність с/мер/т+е́льн+ість
умертви́ти у/мер/т+в+и́+ти
умертвля́ти у/мер/т+вл+я́+ти
умертві́ння у/мер/т+в+і́нн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.