МАТ — МОРФЕМІКА

мат — корінь

Приклади слів із коренем «мат»

Слово Морфемна структура
бе́зматень бе́з/мат/ень
безма́терній без/ма́т/ер+н*ій
заматері́лий за/мат/ер+і́+л*ий
заматері́ти за/мат/ер+і́+ти
ма́терин /ма́т/ер+ин
ма́тущин /ма́т/ущ+ин
ма́тінка /ма́т/інк*а
ма́тіночка /ма́т/іноч+к*а
ма́тінчин /ма́т/інч+ин
ма́тірка /ма́т/ір+к*а
ма́тірчин /ма́т/ір+ч+ин
матери́зна /мат/ер+и́зн*а
матери́к /мат/ер+и́к
матери́нка /мат/ер+и́н+к*а
матери́нство /мат/ер+и́н+ств*о
матери́нський /мат/ер+и́н+ськ*ий
материко́вий /мат/ер+ик+о́в*ий
матері́ти /мат/ер+і́+ти
матиро́вка /мат/ир+о́в+к*а
матюкну́вшись /мат/юк+ну́+вш+и+сь
матіркува́ти /мат/ір+к+ува́+ти
матірщи́на /мат/ір+щи́н*а
по-ма́терньому по-/ма́т/ер+нь+ому
по-матери́нськи по-/мат/ер+и́н+ськ+и
по-матери́нському по-/мат/ер+и́н+ськ+ому
прама́тір пра/ма́т/ір
праматери́нський пра/мат/ер+и́н+ськ*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.