МАН — МОРФЕМІКА

ман — суфікс

Значення суфікса «ман»

Аугментативність (збільшення), згрубілість.
кусма́н
Рослина.
дурма́н
Приклади слів із суфіксом «ман»

Слово Морфемна структура
дурма́н /дур/ма́н
дурма́нити /дур/ма́н+и+ти
дурма́нитися /дур/ма́н+и+ти+ся
дурма́нний /дур/ма́н+н*ий
дурма́нно /дур/ма́н+н+о
задурма́нювати за/дур/ма́н+юва+ти
кусма́н /кус/ма́н
одурма́нений о/дур/ма́н+ен*ий
одурма́нення о/дур/ма́н+енн*я
одурма́нити о/дур/ма́н+и+ти
одурма́нитися о/дур/ма́н+и+ти+ся
одурма́нливий о/дур/ма́н+лив*ий
одурма́нювання о/дур/ма́н+юва+нн*я
одурма́нюватися о/дур/ма́н+юва+ти+ся
одурма́нюючий о/дур/ма́н+ю+j+уч*ий

ман — корінь

Приклади слів із коренем «ман»

Слово Морфемна структура
безобма́нний без+об/ма́н/н*ий
маню́нький /ман/ю́нь+к*ий
маню́ній /ман/ю́н*ій
навманці́ нав/ман/ці́
помане́сеньку по/ман/е́сеньк+у

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.