МАЛЬ — МОРФЕМІКА

маль — корінь

Приклади слів із коренем «маль»

Слово Морфемна структура
мальо́ванка /маль/о́ва+н+к*а
мальовни́цтво /маль/ов+ни́ц+тв*о
мальовни́че /маль/ов+ни́ч+е
мальовни́чо /маль/ов+ни́ч+о
мальовни́чість /маль/ов+ни́ч+ість
немальовни́чий не/маль/ов+ни́ч*ий
підмальо́вок під/маль/о́в+ок

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.