МАЗ — МОРФЕМІКА

маз — корінь

Приклади слів із коренем «маз»

Слово Морфемна структура
замазу́ра за/маз/у́р*а
замазу́рити за/маз/у́р+и+ти
замазу́ритися за/маз/у́р+и+ти+ся
мазе́па /маз/е́п*а
мазю́кати /маз/ю́к+а+ти
нама́зувальниця на/ма́з/ува+льниц*я
намазю́каний на/маз/ю́к+а+н*ий
намазю́кати на/маз/ю́к+а+ти
пома́заник по/ма́з/а+н+ик
суперобма́зування супер+об/ма́з/ува+нн*я


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.