М — МОРФЕМІКА

м — суфікс

Значення суфікса «м»

Дієприкметник.
Особова форма дієслова.
Наслідок (продукт, результат) дії.
письмо́, письмо́вець, письмо́вник, письмо́вно, письмо́во
Предмет, об’єкт.
ку́чма
Приклади слів із суфіксом «м»

Слово Морфемна структура
аби́-м /аби́/-м
да́рмо /да́р/м+о
дармови́й /дар/м+ов*и́й
дармови́ця /дар/м+ов+и́ц*я
дармува́ння /дар/м+ува́+нн*я
дармува́ти /дар/м+ува́+ти
духмя́ний /дух/м+я́н*ий
духмя́но /дух/м+я́н+о
духмя́ність /дух/м+я́н+ість
духмя́ніти /дух/м+я́н+і+ти
задухмяні́ти за/дух/м+ян+і́+ти
здармува́ти з/дар/м+ува́+ти
ку́чма /ку́ч/м*а
ку́чмити /ку́ч/м+и+ти
кучма́тий /куч/м+а́т*ий
нада́рма на/да́р/м+а
нада́рмо на/да́р/м+о
неписьме́нний не/пись/м+е́нн*ий
неписьме́нність не/пись/м+е́нн+ість
письма́к /пись/м+а́к
письма́цтво /пись/м+а́ц+тв*о
письма́цький /пись/м+а́ць+к*ий
письме́нний /пись/м+е́нн*ий
письме́нник /пись/м+е́нн+ик
письме́нництво /пись/м+е́нн+иц+тв*о
письме́нницький /пись/м+е́нн+иць+к*ий
письме́нниця /пись/м+е́нн+иц*я
письме́нність /пись/м+е́нн+ість
письме́нство /пись/м+е́н+ств*о
письмена́ /пись/м+ен*а́
письмо́ /пись/м*о́
письмо́вець /пись/м+о́в+ець
письмо́вник /пись/м+о́в+н+ик
письмо́вно /пись/м+о́в+н+о
письмо́во /пись/м+о́в+о
по-письме́нному по-/пись/м+е́нн+ому

м — корінь

Приклади слів із коренем «м»

Слово Морфемна структура
допімну́тися до+пі/м/ну́+ти+ся
мени́ни /м/ен+и́н*и

м — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «м»

Слово Морфемна структура
ну́мте /ну́/*м$те


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.