ЛЕД — МОРФЕМІКА

ле́да — /ле́д/а

лед — корінь.
а — суфікс.

лед — корінь

Приклади слів із коренем «лед»

Слово Морфемна структура
зледачі́лий з/лед/ач+і́+л*ий
зледащі́лий з/лед/ащ+і́+л*ий
ле́да /ле́д/а
ле́дач /ле́д/ач
леда́чо /лед/а́ч+о
леда́чість /лед/а́ч+ість
леда́щий /лед/а́щ*ий
леда́що /лед/а́щ*о
ледаркува́тий /лед/ар+к+ува́т*ий
ледарю́га /лед/ар+ю́г*а
ледацю́га /лед/ац+ю́г*а
ледаче́нький /лед/ач+е́ньк*ий
ледачкува́тий /лед/ач+к+ува́т*ий
ледачі́ти /лед/ач+і́+ти
ледащи́ця /лед/ащ+и́ц*я
ледащува́тий /лед/ащ+ува́т*ий
ледащі́ти /лед/ащ+і́+ти
леде́нчик /лед/е́н+ч+ик
ледене́ць /лед/ен+е́ць
ледени́ти /лед/ен+и́+ти
леденце́вий /лед/ен+ц+е́в*ий
по-леда́чому по-/лед/а́ч+ому
поледащі́ти по/лед/ащ+і́+ти
розледа́щитися роз/лед/а́щ+и+ти+ся

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.