ЛЕГ — МОРФЕМІКА

лег — корінь

Приклади слів із коренем «лег»

Слово Морфемна структура
відле́глість від/ле́г/л+ість
зле́гка з/ле́г/к+а
злеге́сенька з/лег/е́сеньк+а
ле́гшенько /ле́г/ш+еньк+о
легкови́к /лег/к+ов+и́к
легковичо́к /лег/к+ов+ич+о́к
наполе́гливий на+по/ле́г/лив*ий
наполе́гливість на+по/ле́г/лив+ість
поле́гша по/ле́г/ш*а
поле́гшення по/ле́г/ш+енн*я
поле́гшитися по/ле́г/ш+и+ти+ся
поле́гшування по/ле́г/ш+ува+нн*я
полеге́сенько по/лег/е́сеньк+о
упідле́глений у+під/ле́г/л+ен*ий
упідле́глення у+під/ле́г/л+енн*я
упідле́глити у+під/ле́г/л+и+ти


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.