Л — МОРФЕМІКА

л — суфікс

Значення суфікса «л»

Прислівник.
др́ала
Демінутивність (зменшення), пестливість.
пискля́, пискля́тко
Збірність.
Опредметнена дія.
заготі́вля
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
би́ло, торо́хкало, цоркота́ло, ціди́ло
Наслідок (продукт, результат) дії.
сві́тло
Об’єкт дії.
запина́ло, ї́дло
Особа (істота) жіночої статі (моція).
Місце, приміщення.
мочи́ло, пра́ло
Природне явище (об’єкт).
світи́ло
Рослина.
жовти́ло
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
нача́ло
Приклади слів із суфіксом «л»

Слово Морфемна структура
би́лень /би́/л+ень
би́ло /би́/л*о
бува́лець /бу/ва́+л+ець
бува́лий /бу/ва́+л*ий
бува́ло /бу/ва́+л+о
було́ /бу/л+о́
в'я́лений /в'я́/л+ен*ий
в'я́лення /в'я́/л+енн*я
в'яли́тися /в'я/л+и́+ти+ся
в'ялі́ння /в'я/л+і́нн*я
вертлю́г /верт/л+ю́г
вертлю́жний /верт/л+ю́ж+н*ий
ви́бухлий ви́/бух/л*ий
вкрива́ло в/кри/ва́+л*о
володі́лець /волод/і́+л+ець
вушла́стий /вуш/л+а́ст*ий
ві́шало /ві́ш/а+л*о
ві́ялка /ві́/j+а+л+к*а
ві́яло /ві́/j+а+л*о
ві́яловий /ві́/j+а+л+ов*ий
відле́глість від/ле́г/л+ість
відли́глий /відли́г/л*ий
гари́кало /гар/и́+к+а+л*о
глади́ло /глад/и́+л*о
гни́лісний /гни́/л+іс+н*ий
гниле́ць /гни/л+е́ць
гнили́зна /гни/л+и́зн*а
гнилю́чка /гни/л+ю́ч+к*а
гнилючо́к /гни/л+юч+о́к
гниля́ччя /гни/л+я́чч*я
гі́рклий /гі́р/к+л*ий
дба́лий /дб/а́+л*ий
дба́ло /дб/а́+л+о
де́ржалко /де́рж/а+л+к*о
деренча́ло /дерен/ч+а́+л*о
доро́сліший до/ро́с/л+іш*ий
др́ала /др/́а+л+а
дра́ла /др/а́+л+а
драглюва́тий /драг/л+юва́т*ий
дряхлі́ючий /дрях/л+і́+j+уч*ий
дріма́йло /дрім/а́+й+л*о
ді́йшлий ді́/й/ш+л*ий
ді́йшлість ді́/й/ш+л+ість
живло́ /жи/в+л*о́
житло́ /жи/т+л*о́
житлови́й /жи/т+л+ов*и́й
жо́вклий /жо́в/к+л*ий
жовти́ло /жов/т+и́+л*о
жура́влик /жура́в/л+ик
журавленя́ /журав/л+ен*я́
журавленя́тко /журав/л+ен+я́т+к*о
журавли́нний /журав/л+и́н+н*ий
за́рослі за́/рос/л*і
за́світла за́/світ/л+а
завме́рлий за+в/ме́р/л*ий
зага́слий за/га́с/л*ий
заготі́вля за/готі́в/л*я
задерев'яні́лість за/дерев'j/ан+і́+л+ість
закам'яні́ло за/кам'j/ан+і́+л+о
закам'яні́лість за/кам'j/ан+і́+л+ість
закамені́лий за/кам/ен+і́+л*ий
закосні́лість за/косн/і́+л+ість
закру́гленість за/кру́г/л+ен+ість
закругли́вши за/круг/л+и́+вш+и
закіптяві́лий за/кіпт/яв+і́+л*ий
заматері́лий за/мат/ер+і́+л*ий
заокру́глення за+о/кру́г/л+енн*я
заокру́гленість за+о/кру́г/л+ен+ість
заокру́глий за+о/кру́г/л*ий
заокру́глити за+о/кру́г/л+и+ти
заокру́глитися за+о/кру́г/л+и+ти+ся
заокру́глювання за+о/кру́г/л+юва+нн*я
заокру́глювати за+о/кру́г/л+юва+ти
заокру́глюватися за+о/кру́г/л+юва+ти+ся
запарши́вілий за/парш/и́в+і+л*ий
запина́ло за/пин/а́+л*о
заправи́ла за/прав/и́+л*а
заржаві́лий за/рж/ав+і́+л*ий
зарозумі́лець за/розум/і́+л+ець
зарозумі́лий за/розум/і́+л*ий
засідла́вши за/сід/л+а́+вш+и
захри́пло за/хри́п/л+о
збагряні́лий з/багр/ян+і́+л*ий
збезси́лілий з+без/си́л/і+л*ий
збезси́ліло з+без/си́л/і+л+о
звиродні́лий з+ви/род/н+і́+л*ий
звиродні́лість з+ви/род/н+і́+л+ість
згі́рклість з/гі́р/к+л+ість
здерев'яні́лий з/дерев'j/ан+і́+л*ий
здити́нілий з/дит/и́н+і+л*ий
здихля́ з/дих/л*я́
здича́віло з/дич/а́в+і+л+о
здича́вілість з/дич/а́в+і+л+ість
здохля́ка з/дох/л+я́к*а
здрібні́лість з/дріб/н+і́+л+ість
зжовті́лий з/жов/т+і́+л*ий
зледачі́лий з/лед/ач+і́+л*ий
зледащі́лий з/лед/ащ+і́+л*ий
злиня́лий з/лин/я́+л*ий
змерзлю́х з/мерз/л+ю́х
змертві́лий з/мер/т+в+і́+л*ий
знахабні́ло з/нахаб/н+і́+л*о
знемощі́лий з+не/мощ/і́+л*ий
знерухо́мілий з+не/рух/о́м+і+л*ий
знесамови́тілий з+не/сам/ови́т+і+л*ий
знімчі́лий з/нім/ч+і́+л*ий
зніякові́лий з+ні/як/ов+і́+л*ий
зніякові́ло з+ні/як/ов+і́+л+о
зніякові́лість з+ні/як/ов+і́+л+ість
зрогові́лість з/рог/ов+і́+л+ість
ки́сло /ки́с/л+о
кисли́ця /кис/л+и́ц*я
кисли́чка /кис/л+и́ч+к*а
кисли́чний /кис/л+и́ч+н*ий
кисло́тність /кис/л+о́т+н+ість
кислота́ /кис/л+от*а́
кислотува́льник /кис/л+от+ува́+льник
кислотува́льниця /кис/л+от+ува́+льниц*я
кислотува́ння /кис/л+от+ува́+нн*я
кислотува́ти /кис/л+от+ува́+ти
кислува́то /кис/л+ува́т+о
кисля́к /кис/л+я́к
ко́зли /ко́з/л*и
ко́злики /ко́з/л+ик*и
козли́на /коз/л+и́н*а
козли́ний /коз/л+и́н*ий
козли́ще /коз/л+и́щ*е
козля́тина /коз/л+я́тин*а
козля́тник /коз/л+я́т+ник
козля́чий /коз/л+я́ч*ий
копа́лина /коп/а́+л+ин*а
крапли́на /крап/л+и́н*а
крапли́нний /крап/л+и́н+н*ий
крапли́нонька /крап/л+и́н+оньк*а
крапли́ночка /крап/л+и́н+оч+к*а
крапли́стий /крап/л+и́ст*ий
крапли́сто /крап/л+и́ст+о
крапля́стий /крап/л+я́ст*ий
крисла́тий /крис/л+а́т*ий
крисла́то /крис/л+а́т+о
круглота́ /круг/л+от*а́
кругля́вий /круг/л+я́в*ий
кругля́вка /круг/л+я́в+к*а
кругля́к /круг/л+я́к
кругля́ччя /круг/л+я́чч*я
круглячо́к /круг/л+яч+о́к
круглі́сінький /круг/л+і́сіньк*ий
круглі́тися /круг/л+і́+ти+ся
кружля́ння /круж/л+я́+нн*я
крі́вля /крі́в/л*я
купа́йла /куп/а́+й+л*а
лежа́лий /леж/а́+л*ий
линя́лий /лин/я́+л*ий
м'я́лиця /м'я́/л+иц*я
м'я́лка /м'я́/л+к*а
мерзло́тний /мерз/л+о́т+н*ий
мерзлота́ /мерз/л+от*а́
мерзлува́тість /мерз/л+ува́т+ість
мерзля́чка /мерз/л+я́ч+к*а
мерзлякува́тий /мерз/л+як+ува́т*ий
мерзлякува́то /мерз/л+як+ува́т+о
мерзлякува́тість /мерз/л+як+ува́т+ість
мерли́ни /мер/л+и́н*и
мерли́нки /мер/л+и́н+к*и
метлю́г /мет/л+ю́г
мину́лий /ми/ну́+л*ий
мину́лість /ми/ну́+л+ість
мокля́к /мок/л+я́к
моча́листий /моч/а́+л+ист*ий
моча́лити /моч/а́+л+и+ти
моча́лковий /моч/а́+л+к+ов*ий
мочи́ло /моч/и́+л*о
міня́йло /мін/я́+й+л*о
мітла́ /міт/л*а́
мітли́ця /міт/л+и́ц*я
мітли́чка /міт/л+и́ч+к*а
мітлови́й /міт/л+ов*и́й
мітля́р /міт/л+я́р
мітля́рка /міт/л+я́р+к*а
нав'я́люватися на/в'я́/л+юва+ти+ся
навдалу́ на+в/да/л*у́
нападлю́чити на/пад/л+ю́ч+и+ти
напропа́ле на+про/па́/л+е
нача́ло на/ча́/л*о
небува́лий не/бу/ва́+л*ий
небува́ло не/бу/ва́+л+о
небува́лість не/бу/ва́+л+ість
невда́лий не+в/да́/л*ий
неви́линялий не+ви́/лин/я+л*ий
неви́світленість не+ви́/світ/л+ен+ість
недба́йлиця не/дб/а́+й+л+иц*я
недба́йличок не/дб/а́+й+л+ич+ок
недба́лець не/дб/а́+л+ець
недба́лити не/дб/а́+л+и+ти
недба́лість не/дб/а́+л+ість
незви́кло не+з/ви́к/л+о
незви́клість не+з/ви́к/л+ість
нездужа́лий не+з/дуж/а́+л*ий
незрозумі́ло не+з/розум/і́+л+о
незрозумі́лість не+з/розум/і́+л+ість
непорозумі́ло не+по/розум/і́+л+о
непроро́слий не+про/ро́с/л*ий
непросві́тлений не+про/сві́т/л+ен*ий
нерозсі́дланий не+роз/сі́д/л+а+н*ий
обважні́лий об/важ/н+і́+л*ий
обважні́ло об/важ/н+і́+л+о
обомлі́лий обо/млі́/л*ий
оду́тлий о/ду́/т+л*ий
оду́тлість о/ду́/т+л+ість
одутлува́тий о/ду/т+л+ува́т*ий
окамені́лість о/кам/ен+і́+л+ість
окру́глений о/кру́г/л+ен*ий
окру́глюючись о/кру́г/л+ю+j+уч+и+сь
округля́тися о/круг/л+я́+ти+ся
омертві́лість о/мер/т+в+і́+л+ість
онемощі́лий о+не/мощ/і́+л*ий
опаха́лочко о/пах/а́+л+очк*о
осамоті́лий о/сам/от+і́+л*ий
осві́тлювальний о/сві́т/л+юва+льн*ий
осві́тлюваний о/сві́т/л+юва+н*ий
осві́тлюваність о/сві́т/л+юва+н+ість
осві́тлювач о/сві́т/л+юва+ч
осві́тлюючи о/сві́т/л+ю+j+уч+и
оскажені́лий о+с/каж/ен+і́+л*ий
ослі́плий о/слі́п/л*ий
оспа́ло о/сп/а́+л+о
па́далиця /па́д/а+л+иц*я
па́даличка /па́д/а+л+ич+к*а
па́даличний /па́д/а+л+ич+н*ий
па́далишній /па́д/а+л+иш+н*ій
па́далочка /па́д/а+л+оч+к*а
па́длина /па́д/л+ин*а
падлю́ка /пад/л+ю́к*а
падлю́чення /пад/л+ю́ч+енн*я
падлю́чий /пад/л+ю́ч*ий
падлю́чити /пад/л+ю́ч+и+ти
патя́кало па/тя́к/а+л*о
передмину́лий перед/ми/ну́+л*ий
передпухли́нний перед/пух/л+и́н+н*ий
пересі́длувати пере/сі́д/л+ува+ти
пересідла́ти пере/сід/л+а́+ти
пискля́ /писк/л*я́
пискля́тко /писк/л+я́т+к*о
по-доро́слому по+-до/ро́с/л+ому
побагрові́лий по/багр/ов+і́+л*ий
погорба́тілий по/горб/а́т+і+л*ий
погорі́лець по/гор/і́+л+ець
погу́тькало по/гу́ть/к+а+л*о
поднюва́лити по/дн/юва́+л+и+ти
подорослі́ти по+до/рос/л+і́+ти
подорослі́шати по+до/рос/л+і́ш+а+ти
пожиле́ць по/жи/л+е́ць
пожили́ця по/жи/л+и́ц*я
пожили́чка по/жи/л+и́ч+к*а
позапада́лий по+за/пад/а́+л*ий
позива́йло по/зив/а́+й+л*о
позоста́лий по+з+о/ста́/л*ий
покрасиві́лий по/крас/ив+і́+л*ий
покруглі́ти по/круг/л+і́+ти
поме́ншалий по/ме́н/ш+а+л*ий
помокрі́лий по/мок/р+і́+л*ий
порину́лість по/ри/ну́+л+ість
порожеві́лий по/рож/ев+і́+л*ий
порозсі́длувати по+роз/сі́д/л+ува+ти
поросле́вий по/рос/л+е́в*ий
посвітлі́ння по/світ/л+і́+нн*я
посиві́лий по/сив/і́+л*ий
посмугля́вішати по/смуг/л+я́в+іш+а+ти
посмуглі́шати по/смуг/л+і́ш+а+ти
постоя́ле по/стоj/а́+л*е
посі́дланий по/сі́д/л+а+н*ий
потрухля́віти по/трух/л+я́в+і+ти
похуда́лий по/худ/а́+л*ий
пра́ло /пр/а́+л*о
примарні́лий при/мар/н+і́+л*ий
прирозумі́лий при/розум/і́+л*ий
пров'я́лювання про/в'я́/л+юва+нн*я
пров'яли́тися про/в'я/л+и́+ти+ся
прогі́рклий про/гі́р/к+л*ий
прогі́ркло про/гі́р/к+л+о
просвітли́ти про/світ/л+и́+ти
просвітлі́лий про/світ/л+і́+л*ий
прохожа́лий про/хож/а́+л*ий
підночі́вля під/ноч/і́в+л*я
підпли́влий під/пли́/в+л*ий
підта́лина під/та́/л+ин*а
підупа́лий під+у/па́/л*ий
підшива́йло під/ши/ва́+й+л*о
підіпрі́лий піді/прі́/л*ий
рида́лець /рид/а́+л+ець
розки́слення роз/ки́с/л+енн*я
розпалахкоті́лий роз/палах/к+от+і́+л*ий
розскавулі́тися роз/скаву/л+і́+ти+ся
розсі́длуваний роз/сі́д/л+ува+н*ий
розсі́длуватися роз/сі́д/л+ува+ти+ся
розсідла́тися роз/сід/л+а́+ти+ся
розчу́лено роз/чу́/л+ен+о
розшпурля́ти роз/шпур/л+я́+ти
росла́вий /рос/л+а́в*ий
росли́на /рос/л+и́н*а
росли́нництво /рос/л+и́н+н+иц+тв*о
росли́нницький /рос/л+и́н+н+иць+к*ий
росли́нність /рос/л+и́н+н+ість
рухляко́вий /рух/л+як+о́в*ий
рю́мсало /рю́м/с+а+л*о
сві́тлий /сві́т/л*ий
сві́тло /сві́т/л*о
сві́тлонька /сві́т/л+оньк*а
сві́тлонько /сві́т/л+оньк*о
сві́тлість /сві́т/л+ість
світи́лка /світ/и́+л+к*а
світи́ло /світ/и́+л*о
світи́лонька /світ/и́+л+оньк*а
світи́лочка /світ/и́+л+оч+к*а
світле́нький /світ/л+е́ньк*ий
світле́нько /світ/л+е́ньк+о
світле́сенький /світ/л+е́сеньк*ий
світле́сенько /світ/л+е́сеньк+о
світли́ця /світ/л+и́ц*я
світли́чка /світ/л+и́ч+к*а
світлина́ /світ/л+ин*а́
світля́к /світ/л+я́к
світляни́й /світ/л+ян*и́й
світлячо́к /світ/л+яч+о́к
світлі́шати /світ/л+і́ш+а+ти
си́пло /си́п/л*о
си́плість /си́п/л+ість
сиді́лець /сид/і́+л+ець
скавулі́ння /скаву/л+і́+нн*я
скамені́ло с/кам/ен+і́+л+о
ски́млячий /ски́м/л+яч*ий
скра́плювати с/кра́п/л+юва+ти
служи́лий /служ/и́+л*ий
смаглю́к /смаг/л+ю́к
смаглюва́тенький /смаг/л+юва́т+еньк*ий
смаглюва́тість /смаг/л+юва́т+ість
смагля́вість /смаг/л+я́в+ість
смагля́віти /смаг/л+я́в+і+ти
смаглі́й /смаг/л+і́й
смаглі́шати /смаг/л+і́ш+а+ти
смугля́венький /смуг/л+я́в+еньк*ий
смугля́во /смуг/л+я́в+о
смугля́вочка /смуг/л+я́в+оч+к*а
смугля́нка /смуг/л+я́нк*а
смугля́ночка /смуг/л+я́ноч+к*а
смугля́стість /смуг/л+я́ст+ість
смугляві́шати /смуг/л+яв+і́ш+а+ти
спадлю́читися с/пад/л+ю́ч+и+ти+ся
спані́лий с/пан/і́+л*ий
споважні́ло с+по/важ/н+і́+л+о
спотика́йло с+по/тик/а́+й+л*о
спохмурні́лий с+по/хмур/н+і́+л*ий
сторопі́ло с/тороп/і́+л+о
страши́ло /страш/и́+л*о
струхля́вілий с/трух/л+я́в+і+л*ий
струхня́вілий с/трух/н+я́в+і+л*ий
стухля́тина с/тух/л+я́тин*а
субсвітлови́й суб/світ/л+ов*и́й
сі́дланий /сі́д/л+а+н*ий
сіда́лище /сід/а́+л+ищ*е
сідла́ння /сід/л+а́+нн*я
сідла́ти /сід/л+а́+ти
сідла́тися /сід/л+а́+ти+ся
сідло́вка /сід/л+о́вк*а
сідлови́на /сід/л+ови́н*а
сідлува́тий /сід/л+ува́т*ий
талови́нка /та/л+ови́н+к*а
талови́ця /та/л+ови́ц*я
тесли́ця /тес/л+и́ц*я
теслюва́ти /тес/л+юва́+ти
тесля́рний /тес/л+я́р+н*ий
тесля́рня /тес/л+я́р+н*я
тесля́рство /тес/л+я́р+ств*о
тесля́рський /тес/л+я́р+ськ*ий
теслярува́ти /тес/л+яр+ува́+ти
теслярі́вна /тес/л+яр+і́в+н*а
теслярі́вна /тес/л+яр+і́вн*а
тка́ля /тк/а́+л*я
тлі́лий /тл/і́+л*ий
торгі́вля /торг/і́в+л*я
торо́хкало /торо́х/к+а+л*о
трива́лість /трив/а́+л+ість
трухля́вина /трух/л+я́в+ин*а
трухлі́ти /трух/л+і́+ти
турли́ти /тур/л+и́+ти
турля́ти /тур/л+я́+ти
укрива́ло у/кри/ва́+л*о
упа́лий у/па́/л*ий
упідле́глений у+під/ле́г/л+ен*ий
упідле́глення у+під/ле́г/л+енн*я
упідле́глити у+під/ле́г/л+и+ти
хамлю́га /хам/л+ю́г*а
хирля́вість /хир/л+я́в+ість
хирля́к /хир/л+я́к
хриплува́то /хрип/л+ува́т+о
хриплува́тість /хрип/л+ува́т+ість
хі́длі /хі́д/л*і
цвіле́вий /цві/л+е́в*ий
цоркота́ло /цор/к+от+а́+л*о
ціди́лко /цід/и́+л+к*о
ціди́ло /цід/и́+л*о
ціди́лок /цід/и́+л+ок
ча́хленький /ча́х/л+еньк*ий
шве́ндяло /шве́нд/я+л*о
ше́рхло /ше́рх/л+о
шкурла́т /шкур/л+а́т
шпурля́тися /шпур/л+я́+ти+ся
ізжо́вклий із/жо́в/к+л*ий
ї́дло /ї́д/л*о
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.