КУЧ — МОРФЕМІКА

куч — корінь

Приклади слів із коренем «куч»

Слово Морфемна структура
закучугу́рений за/куч/угу́р+ен*ий
закучугу́рити за/куч/угу́р+и+ти
ку́чма /ку́ч/м*а
ку́чмити /ку́ч/м+и+ти
кучкі́зм /куч/к+і́зм
кучкі́ст /куч/к+і́ст
кучма́тий /куч/м+а́т*ий
кучугу́ра /куч/угу́р*а
кучугу́ристий /куч/угу́р+ист*ий
кучугу́ритися /куч/угу́р+и+ти+ся
кучугу́рище /куч/угу́р+ищ*е
навкуча́ти нав/куч/а́+ти
предоку́чити пре+до/ку́ч/и+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.