КРУЖ — МОРФЕМІКА

круж — корінь

Приклади слів із коренем «круж»

Слово Морфемна структура
кружа́лечко /круж/а́л+еч+к*о
кружа́лко /круж/а́л+к*о
кружа́льце /круж/а́ль+ц*е
кружеля́ти /круж/ел+я́+ти
круженя́ти /круж/ен+я́+ти
кружля́ння /круж/л+я́+нн*я

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.