КРАС — МОРФЕМІКА

крас — корінь

Приклади слів із коренем «крас»

Слово Морфемна структура
краси́во /крас/и́в+о
краси́вість /крас/и́в+ість
краси́тель /крас/и́+тель
красну́ха /крас/н+у́х*а
красню́к /крас/н+ю́к
красову́ля /крас/ов+у́л*я
красу́нечка /крас/у́н+еч+к*а
красу́нька /крас/у́нь+к*а
красу́ня /крас/у́н*я
покрасиві́лий по/крас/ив+і́+л*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.