КОП — МОРФЕМІКА

коп — корінь

Приклади слів із коренем «коп»

Слово Морфемна структура
ко́панка /ко́п/а+н+к*а
ко́пань /ко́п/а+нь
копа́лина /коп/а́+л+ин*а
копальне́вий /коп/а+льн+е́в*ий
копани́ця /коп/а+ни́ц*я
копани́чка /коп/а+ни́ч+к*а
копи́чення /коп/и́ч+енн*я
копи́чник /коп/и́ч+ник
копнува́ч /коп/н+ува́+ч
копови́к /коп/ови́к
накопи́чити на/коп/и́ч+и+ти
накопи́чуваний на/коп/и́ч+ува+н*ий
накопи́чувати на/коп/и́ч+ува+ти
око́пуватись о/ко́п/ува+ти+сь
повко́пуваний по+в/ко́п/ува+н*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.