КОН — МОРФЕМІКА

кон — префікс

Приклади слів із префіксом «кон»

Слово Морфемна структура
конве́ртерний кон/ве́рт/ер+н*ий
конве́рторник кон/ве́рт/ор+н+ик
конверге́нти кон/верге́нт/*и
конверге́нтний кон/верге́нт/н*ий
конгломера́т кон/гломер/а́т
конгломера́товий кон/гломер/а́т+ов*ий
концентри́чно кон/центр/и́чн+о
концентро́ваний кон/центр/о́ва+н*ий
концентрува́ти кон/центр/ува́+ти
реконве́рсія ре+кон/ве́рс/іj*а
сконцентро́ваний с+кон/центр/о́ва+н*ий
сконцентрува́ння с+кон/центр/ува́+нн*я
сконцентрува́ти с+кон/центр/ува́+ти

кон — корінь

Приклади слів із коренем «кон»

Слово Морфемна структура
викона́вець ви/кон/а́+в+ець
викона́виця ви/кон/а́+в+иц*я
викона́вство ви/кон/а́+в+ств*о
викона́вський ви/кон/а́+в+ськ*ий
дови́конати до+ви́/кон/а+ти
ко́нус /ко́н/ус
ко́нусність /ко́н/ус+н+ість
ко́нусовий /ко́н/ус+ов*ий
коню́ший /кон/ю́ш*ий
конячи́на /кон/яч+и́н*а
конячи́нка /кон/яч+и́н+к*а
недови́кона́ння недо+ви́/кон/а́+нн*я
недови́конаний недо+ви́/кон/а+н*ий
недови́конати недо+ви́/кон/а+ти
переко́нуюче пере/ко́н/у+j+уч+е
поперевико́нувати по+пере+ви/ко́н/ува+ти

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.