КОЛ — МОРФЕМІКА

кол — корінь

Приклади слів із коренем «кол»

Слово Морфемна структура
безоско́лковий без+о+с/ко́л/к+ов*ий
довко́ла до+в/ко́л/а
довко́лишній до+в/ко́л/иш+н*ій
ко́лення /ко́л/енн*я
ко́лючий /ко́л/юч*ий
колоїда́льність /кол/оїд+а́льн+ість
колю́чий /кол/ю́ч*ий
колю́чка /кол/ю́ч+к*а
колю́чковий /кол/ю́ч+к+ов*ий
колю́ччя /кол/ю́чч*я
колії́вський /кол/іj+і́в+ськ*ий
колії́вщина /кол/іj+і́в+щин*а
навко́лишній нав/ко́л/иш+н*ій
навко́ло нав/ко́л/*о
надовко́ла на+до+в/ко́л/*а
надоко́ла над+о/ко́л/а
ні́колитися ні́/кол/и+ти+ся
око́личка о/ко́л/ич+к*а
око́лиш о/ко́л/иш
околя́са о/кол/я́с+а
околя́сом о/кол/я́с+ом
оско́лковий о+с/ко́л/к+ов*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.