КОЗ — МОРФЕМІКА

коз — корінь

Приклади слів із коренем «коз»

Слово Морфемна структура
ко́зли /ко́з/л*и
ко́злики /ко́з/л+ик*и
козарлю́га /коз/арл+ю́г*а
козе́л /коз/е́л
кози́нячий /коз/и́н+яч*ий
козли́на /коз/л+и́н*а
козли́ний /коз/л+и́н*ий
козли́ще /коз/л+и́щ*е
козля́тина /коз/л+я́тин*а
козля́тник /коз/л+я́т+ник
козля́чий /коз/л+я́ч*ий


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.