КИ — МОРФЕМІКА

ки — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ки»

Слово Морфемна структура
вто́вшки в/то́вш/ки
завбі́льшки зав/бі́ль/ш+ки
завви́шки за+в/ви́ш/ки
зави́грашки за+ви́/граш/ки
завши́ршки за+в/ши́р/ш+ки
зне́бачки з+не́/бач/ки
знестя́мки з+не+с/тя́м/ки
ку́пки /ку́п/ки
ку́почки /ку́п/оч+ки
навби́тки нав/би́/т+ки
навви́машки нав+ви́/маш/ки
навви́шки на+в/ви́ш/ки
навле́жачки нав/ле́ж/ач+ки
навпо́мацки нав+по́/мац/ки
навпо́мірки нав+по́/мір/ки
навпри́сідки нав+при́/сід/ки
навси́дячки нав/си́д/яч+ки
навсто́ячки нав/сто́j/а+ч+ки
непере́ливки не+пере́/ли/в+ки
ота́мечки о/та́м/еч+ки
потає́мки по/таj/е́м+ки
си́дячки /си́д/яч+ки
спа́тки /сп/а́+т+ки
спа́тоньки /сп/а́+т+онь+ки
спа́точки /сп/а́+т+оч+ки
спату́нечки /сп/а+т+у́н+еч+ки
сто́ячки /сто́j/ач+ки
тепе́рки /тепе́р/ки
тпру́ськи /тпру́сь/ки
тро́шечки /тро́ш/еч+ки
троньки /тро/нь+ки
трі́ночки /трі́н/оч+ки
ті́льки /ті́ль/ки
успра́вжки у+с/пра́вж/ки
ї́стки /ї́с/т+ки
ї́стоньки /ї́с/т+онь+ки
ї́сточки /ї́с/т+оч+ки

ки — корінь

Приклади слів із коренем «ки»

Слово Морфемна структура
одки́нутий од/ки́/ну+т*ий
переки́нений пере/ки́/н+ен*ий
переки́нення пере/ки́/н+енн*я
переки́нувши пере/ки́/ну+вш+и
переки́нути пере/ки́/ну+ти
переки́нчик пере/ки́/н+чик
скиндя́чка с/ки/н+д+я́ч+к*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.