КАРЛ — МОРФЕМІКА

карл — корінь

Приклади слів із коренем «карл»

Слово Морфемна структура
закарлю́ка за/карл/ю́к*а
закарлю́чений за/карл/ю́ч+ен*ий
закарлю́чити за/карл/ю́ч+и+ти
закарлю́читися за/карл/ю́ч+и+ти+ся
закарлю́чка за/карл/ю́ч+к*а
закарлю́чуватися за/карл/ю́ч+ува+ти+ся
ка́рликовість /ка́рл/ик+ов+ість
карлю́чити /карл/ю́ч+и+ти
карлю́читися /карл/ю́ч+и+ти+ся
карлючкува́тий /карл/юч+к+ува́т*ий
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.