Й — МОРФЕМІКА

й — суфікс

Приклади слів із суфіксом «й»

Слово Морфемна структура
віда́й /від/а́+й
відві́йки від/ві́/й+к*и
гала́йкання /гала́/й+к+а+нн*я
гала́йкати /гала́/й+к+а+ти
галайкота́ти /гала/й+к+от+а́+ти
галайкоті́ти /гала/й+к+от+і́+ти
грайли́вий /гр/а+й+ли́в*ий
дба́йний /дб/а́+й+н*ий
дба́йність /дб/а́+й+н+ість
дбайли́вець /дб/а+й+ли́в+ець
дбайли́виця /дб/а+й+ли́в+иц*я
дбайли́во /дб/а+й+ли́в+о
дбайли́вість /дб/а+й+ли́в+ість
дріма́йло /дрім/а́+й+л*о
жалюзі́йний /жалюзі́/й+н*ий
заві́йна за/ві́/й+н*а
заві́йний за/ві́/й+н*ий
заві́йниця за/ві́/й+ниц*я
зазна́йство за/зна́/й+ств*о
зазнайкува́тий за/зна/й+к+ува́т*ий
зазнайкува́то за/зна/й+к+ува́т+о
згра́йний з/гр/а́+й+н*ий
згра́йно з/гр/а́+й+н+о
згра́йність з/гр/а́+й+н+ість
зна́йко /зна́/й+к*о
знайо́мець /зна/й+о́м+ець
знайо́мий /зна/й+о́м*ий
знайо́мити /зна/й+о́м+и+ти
знайо́митися /зна/й+о́м+и+ти+ся
знайо́млення /зна/й+о́мл+енн*я
знайо́мо /зна/й+о́м+о
знайо́мство /зна/й+о́м+ств*о
знайо́мість /зна/й+о́м+ість
знайомі́сінький /зна/й+ом+і́сіньк*ий
купа́йла /куп/а́+й+л*а
купе́йність /купе́/й+н+ість
маорі́йський /маорі́/й+ськ*ий
марі́йка /марі́/й+к*а
медальйо́н /медаль/й+о́н
медальйо́нний /медаль/й+о́н+н*ий
медальйо́новий /медаль/й+о́н+ов*ий
медальйо́нчик /медаль/й+о́н+чик
міня́йло /мін/я́+й+л*о
налива́йки на/ли/ва́+й+к*и
налива́йківець на/ли/ва́+й+к+ів+ець
налива́йківство на/ли/ва́+й+к+ів+ств*о
невилива́йка не+ви/ли/ва́+й+к*а
недба́йлиця не/дб/а́+й+л+иц*я
недба́йличок не/дб/а́+й+л+ич+ок
недбайли́вець не/дб/а+й+ли́в+ець
недбайли́вий не/дб/а+й+ли́в*ий
недбайли́во не/дб/а+й+ли́в+о
недбайли́вість не/дб/а+й+ли́в+ість
незгра́йний не+з/гра́/й+н*ий
незгра́йно не+з/гра́/й+н+о
незна́йко не/зна́/й+к*о
незнайо́мець не/зна/й+о́м+ець
незнайо́мий не/зна/й+о́м*ий
незнайо́мка не/зна/й+о́м+к*а
незнайо́мство не/зна/й+о́м+ств*о
незнайо́мість не/зна/й+о́м+ість
непромока́йка не+про/мок/а́+й+к*а
нечу́йно не/чу́/й+н+о
нечу́йність не/чу́/й+н+ість
огрі́йливий о/грі́/й+лив*ий
ознайо́млювання о/зна/й+о́мл+юва+нн*я
ознайо́млювати о/зна/й+о́мл+юва+ти
перезнайо́мити пере/зна/й+о́м+и+ти
перезнайо́митися пере/зна/й+о́м+и+ти+ся
перезнайо́млений пере/зна/й+о́мл+ен*ий
по-марі́йськи по-/марі́/й+ськ+и
по-марі́йському по-/марі́/й+ськ+ому
побіга́йка по/біг/а́+й+к*а
побіга́йчик по/біг/а́+й+чик
позива́йло по/зив/а́+й+л*о
познайо́мившись по/зна/й+о́м+и+вш+и+сь
познайо́млення по/зна/й+о́мл+енн*я
провійну́ти про/ві/й+ну́+ти
підві́й під/ві́/й
підшива́йло під/ши/ва́+й+л*о
роззнайо́млюватися роз/зна/й+о́мл+юва+ти+ся
розліта́йка роз/літ/а́+й+к*а
розсійни́к роз/сі/й+ни́к
случа́й /случ/а́+й
соловйо́вий /солов/й+о́в*ий
спотика́йло с+по/тик/а́+й+л*о
спочу́йливий с+по/чу́/й+лив*ий
стриба́йчик /стриб/а́+й+чик
сі́йник /сі́/й+ник
сі́йці /сі́/й+ц*і
сійба́ /сі/й+б*а́
сійну́ти /сі/й+ну́+ти
сійну́тися /сі/й+ну́+ти+ся
філе́йчик /філе́/й+чик
чу́йно /чу́/й+н+о
чу́йність /чу́/й+н+ість
чуйне́нький /чу/й+н+е́ньк*ий
шосе́йка /шосе́/й+к*а
інсинуйо́ваний /інсину/й+о́ва+н*ий

й — корінь

Приклади слів із коренем «й»

Слово Морфемна структура
віднайти́ від+на/й/ти́
ді́йшлий ді́/й/ш+л*ий
ді́йшлість ді́/й/ш+л+ість
знайти́ся з+на/й/ти́+ся
знайшо́вши з+на/й/ш+о́+вш+и
знайшовши з+на/й/ш+ов+ш+и
зійшо́вшися зі/й/ш+о́в+ш+и+ся
пройшо́вши про/й/ш+о́в+ш+и
увійшо́вши уві/й/ш+о́в+ш+и
ізнайти́ із+на/й/ти́


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.