ИЦЬ — МОРФЕМІКА

иць — суфікс

Значення суфікса «иць»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Особа.
Особа (істота) жіночої статі (моція).
Приклади слів із суфіксом «иць»

Слово Морфемна структура
антикріпосни́цький анти/кріп/ос+н+и́ць+к*ий
бродя́жницький /брод/я́ж+н+иць+к*ий
будіве́льницький /буд/ів+е́ль+н+иць+к*ий
більшови́цький /біль/ш+ов+и́ць+к*ий
впоря́дницький в+по/ря́д/н+иць+к*ий
грабі́жницький /граб/і́ж+н+иць+к*ий
жерстя́ницький /жерст/я́н+иць+к*ий
керівни́цький /кер/ів+н+и́ць+к*ий
крикли́вицький /крик/ли́в+иць+к*ий
кріпосни́цький /кріп/ос+н+и́ць+к*ий
культу́рницький /культ/у́р+н+иць+к*ий
му́ченицький /му́ч/ен+иць+к*ий
небільшови́цький не/біль/ш+ов+и́ць+к*ий
незамо́жницький не+за/мо́ж/н+иць+к*ий
п'яни́цький /п'j/ан+и́ць+к*ий
письме́нницький /пись/м+е́нн+иць+к*ий
по-більшови́цьки по-/біль/ш+ов+и́ць+к+и
по-більшови́цькому по-/біль/ш+ов+и́ць+к+ому
по-мужи́цьки по-/муж/и́ць+к+и
по-мужи́цькому по-/муж/и́ць+к+ому
по-ремісни́цьки по-/реміс/н+и́ць+к+и
по-ремісни́цькому по-/реміс/н+и́ць+к+ому
по-розбі́йницьки по+-роз/бі́й/н+иць+к+и
по-розбі́йницькому по+-роз/бі́й/н+иць+к+ому
по-чино́вницьки по-/чин/о́вн+иць+к+и
покі́йницька /покі́й/н+иць+к*а
помі́щицький /помі́щ/иць+к*ий
порозбі́йницьки по+роз/бі́й/н+иць+к+и
постача́льницький по/стач/а́+льн+иць+к*ий
пусте́льницький /пуст/е́ль+н+иць+к*ий
пусти́нницький /пуст/и́н+н+иць+к*ий
регулюва́льницький /регул/юва́+льн+иць+к*ий
росли́нницький /рос/л+и́н+н+иць+к*ий
руї́нницький /руj/і́н+н+иць+к*ий
рі́зальницький /рі́з/а+льн+иць+к*ий
само́тницький /сам/о́т+н+иць+к*ий
самі́тницький /сам/і́т+н+иць+к*ий
святе́нницький /свят/е́нн+иць+к*ий
скло́чницький /скл/о́ч+н+иць+к*ий
сме́ртницький с/ме́р/т+н+иць+к*ий
соки́рницький /соки́р/н+иць+к*ий
стра́дницьки /стра́д/н+иць+к+и
стражда́льницьки /стражд/а́+льн+иць+к+и
сумі́сницький су/мі́с/н+иць+к*ий
схизма́тицький /схизм/а́т+иць+к*ий
чино́вницький /чин/о́вн+иць+к*ий
чисти́льницький /чист/и́+льн+иць+к*ий
швирди́ць /швирд/и́ць


Джерело:
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.