ИЦ — МОРФЕМІКА

иц — суфікс

Значення суфікса «иц»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
медици́на, росли́нництво
Прислівник.
Демінутивність (зменшення), пестливість.
верби́ця, мітли́ця, сестри́цин
Збірність.
па́далиця
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
бите́льниця, м'я́льниця, моро́жениця, тесли́ця
Об’єкт дії.
дармови́ця
Опредметнена ознака (якість, властивість).
різни́ця, різнице́вий
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
голова́тиця, зигзи́ця, лимо́нниця, мідяни́ця, трав'яни́ця
Хвороба (порушення нормального психічного або фізичного стану).
гнойови́ця, дихави́ця, заву́шниця, плакси́виця, со́няшниці
Абстрактне поняття, наукові терміни.
дрібни́ця
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
очни́ця, прави́ця, тім'яни́ця
Приклади слів із суфіксом «иц»

Слово Морфемна структура
агностици́зм а/гност/иц+и́зм
апрету́рниця /апрет/у́р+н+иц*я
армату́рниця /арм/ат+у́р+н+иц*я
багнови́ця /багн/ов+и́ц*я
багряни́ця /багр/ян+и́ц*я
безбіле́тниця без/біле́т/н+иц*я
безполи́це́вий без/пол/и́ц+е́в*ий
безсо́нниця без/со́н/н+иц*я
бите́льниця /би/т+е́льн+иц*я
блискави́ця /блиск/а+в+и́ц*я
брова́рниця /бров/а́р+н+иц*я
бродя́жництво /брод/я́ж+н+иц+тв*о
будіве́льниця /буд/ів+е́ль+н+иц*я
вальцюва́льниця /валь/ц+юва́+льн+иц*я
валя́льниця /вал/я́+льн+иц*я
варени́ця /вар/ен+и́ц*я
варяни́ця /вар/ян+и́ц*я
верби́ця /верб/и́ц*я
вечорни́ці /вечор/н+и́ц*і
визво́льниця ви+з/во́ль/н+иц*я
викона́виця ви/кон/а́+в+иц*я
винува́тиця /вин/ува́т+иц*я
витівни́ця ви/ті/в+н+и́ц*я
влади́чиця /влад/и́ч+иц*я
вогневи́ця /вогн/ев+и́ц*я
ву́лиця /ву́л/иц*я
ві́яльниця /ві́/j+а+льн+иц*я
вівся́ниця /вівс/я́н+иц*я
відбудо́вниця від/буд/о́в+н+иц*я
відда́виця від/да́/в+иц*я
відсту́пництво від/сту́п/н+иц+тв*о
вітряни́ця /вітр/ян+и́ц*я
гнойови́ця /гной/ов+и́ц*я
голова́тиця /голов/а́т+иц*я
грабі́жництво /граб/і́ж+н+иц+тв*о
грабі́жниця /граб/і́ж+н+иц*я
гравіюва́льниця /грав/іj+ува́+льн+иц*я
грибни́ця /гриб/н+и́ц*я
громови́ця /гром/ов+и́ц*я
гірчи́ця /гір/ч+и́ц*я
гірчи́чниця /гір/ч+и́ч+н+иц*я
дармови́ця /дар/м+ов+и́ц*я
дбайли́виця /дб/а+й+ли́в+иц*я
дихави́ця /дих/а+в+и́ц*я
драпірува́льниця /драп/ір+ува́+льн+иц*я
дрібни́ця /дріб/н+и́ц*я
дурни́цею /дур/н+и́ц*ею
духівни́цтво /дух/івн+и́ц+тв*о
експеди́ція /експед/и́ц+іj*а
жа́лобниця /жа́л/об+н+иц*я
жалібни́ця /жал/іб+н+и́ц*я
жартівни́ця /жарт/ів+н+и́ц*я
живи́ця /жи/в+и́ц*я
жовтяни́ця /жов/т+ян+и́ц*я
за́здрісниця за́/здр/іс+н+иц*я
заву́шниця за/ву́ш/н+иц*я
заздра́виця за/здра́в/иц*я
залу́бниці за/лу́б/н+иц*і
залізни́чниця /заліз/н+и́ч+н+иц*я
захребе́тниця за/хреб/е́т+н+иц*я
збира́льництво з/бир/а́+льн+иц+тв*о
збито́чниця з/би/т+о́ч+н+иц*я
збито́шниця з/би/т+о́ш+н+иц*я
зигзи́ця /зигз/и́ц*я
ка́мени́ця /ка́м/ен+и́ц*я
калю́жниця /калю́ж/н+иц*я
кам'яни́ця /кам'j/ан+и́ц*я
камени́ця /кам/ен+и́ц*я
керівни́цтво /кер/ів+н+и́ц+тв*о
кисли́ця /кис/л+и́ц*я
класицисти́чний /клас/иц+ист+и́чн*ий
клеї́льниця /клеj/і́+льн+иц*я
косови́ця /кос/ов+и́ц*я
кошани́ця /кош/ан+и́ц*я
кошени́ця /кош/ен+и́ц*я
крашени́ці /краш/ен+и́ц*і
крива́виця /крив/а́в+иц*я
крижі́вниц́я /криж/і́вн+иц́*я
крижівни́ця /криж/івн+и́ц*я
крижівниц́я /криж/івн+иц́*я
крикли́виці /крик/ли́в+иц*і
кріпосни́цтво /кріп/ос+н+и́ц+тв*о
кріпосни́ця /кріп/ос+н+и́ц*я
культу́рництво /культ/у́р+н+иц+тв*о
купа́льниця /куп/а́+льн+иц*я
куста́рництво /куст/а́р+н+иц+тв*о
ледащи́ця /лед/ащ+и́ц*я
лива́рниця /ли/в+а́р+н+иц*я
лимо́нниця /лимо́н/н+иц*я
личкува́льниця /лич/к+ува́+льн+иц*я
лука́виця /лук/а́в+иц*я
люби́миця /люб/и́м+иц*я
ляпави́ця /ляп/а+в+и́ц*я
м'я́лиця /м'я́/л+иц*я
м'я́льниця /м'я́/льн+иц*я
м'ясни́ці /м'яс/н+и́ц*і
ма́сляниця /ма́сл/ян+иц*я
медици́на /мед/иц+и́н*а
мере́живни́ця /мере́ж/ив+н+и́ц*я
мерзо́тниця /мерз/о́т+н+иц*я
ми́лости́виця /ми́л/ост+и́в+иц*я
мокри́ця /мок/р+и́ц*я
монта́жниця /монт/а́ж+н+иц*я
моро́жениця /моро́ж/ен+иц*я
му́чеництво /му́ч/ен+иц+тв*о
мідяни́ця /мід/ян+и́ц*я
мітли́ця /міт/л+и́ц*я
мішани́ця /міш/а+н+и́ц*я
міше́чництво /міш/е́ч+н+иц+тв*о
міше́чниця /міш/е́ч+н+иц*я
навива́льниця на/ви/ва́+льн+иц*я
насі́нництво /насі́н/н+иц+тв*о
натхне́нниця на/тх/н+е́нн+иц*я
невда́тниця не+в/да́/т+н+иц*я
недба́йлиця не/дб/а́+й+л+иц*я
незамо́жництво не+за/мо́ж/н+иц+тв*о
нікелюва́льниця /нікел/юва́+льн+иц*я
обмо́тувальниця об/мо́т/ува+льн+иц*я
обра́ниця о/бр/а́+н+иц*я
ожеле́диця /ожеле́д/иц*я
озерни́ця /озер/н+и́ц*я
орани́ця /ор/а+н+и́ц*я
очи́ці /оч/и́ц*і
очни́ця /оч/н+и́ц*я
п'яни́ця /п'j/ан+и́ц*я
па́далиця /па́д/а+л+иц*я
пали́льниця /пал/и́+льн+иц*я
парфюме́рниця /парфюм/е́р+н+иц*я
перевіря́льниця пере/вір/я́+льн+иц*я
передови́ця /перед/ов+и́ц*я
печі́ночниця /печі́н/оч+н+иц*я
пивни́ця /пи/в+н+и́ц*я
письме́нництво /пись/м+е́нн+иц+тв*о
письме́нниця /пись/м+е́нн+иц*я
пла́кальниця /пла́к/а+льн+иц*я
плакси́виця /плак/с+и́в+иц*я
плеті́льниця /плет/і́льн+иц*я
пови́тиця по/ви́/т+иц*я
повідо́мниця по/від/о́м+н+иц*я
пожили́ця по/жи/л+и́ц*я
полоска́льниця /полоск/а́+льн+иц*я
полюбо́вниця по/люб/о́в+н+иц*я
поля́рниця /пол/я́р+н+иц*я
помі́щицтво /помі́щ/иц+тв*о
поселе́ниця по/сел/е́н+иц*я
послідо́вниця по/слід/о́вн+иц*я
прави́ця /прав/и́ц*я
практици́зм /практ/иц+и́зм
пробі́рниця /проб/і́р+н+иц*я
пря́ничниця /пря́н/ич+н+иц*я
пря́слице /пря́сл/иц*е
пряди́льниця /пряд/и́льн+иц*я
пусте́льництво /пуст/е́ль+н+иц+тв*о
пусте́льниця /пуст/е́ль+н+иц*я
пусти́нництво /пуст/и́н+н+иц+тв*о
піклува́льниця /пікл/ува́+льн+иц*я
рафіна́дниця /рафін/а́д+н+иц*я
ревни́виця /ревн/и́в+иц*я
репетиці́йний /репет/иц+і́й+н*ий
росли́нництво /рос/л+и́н+н+иц+тв*о
ру́твиця /ру́т/в+иц*я
руйнівни́ця /руй/н+ів+н+и́ц*я
рукави́ця /рук/ав+и́ц*я
рукави́чниця /рук/ав+и́ч+н+иц*я
руї́нниця /руj/і́н+н+иц*я
рівни́ця /рівн/и́ц*я
різни́ця /різн/и́ц*я
різнице́вий /різн/иц+е́в*ий
само́тництво /сам/о́т+н+иц+тв*о
самі́тництво /сам/і́т+н+иц+тв*о
своя́чениця /своj/а́ч+ен+иц*я
святе́нництво /свят/е́нн+иц+тв*о
святе́нниця /свят/е́нн+иц*я
сві́дчиця /сві́д/ч+иц*я
світли́ця /світ/л+и́ц*я
седми́ця /седм/и́ц*я
семери́ця /сем/ер+и́ц*я
сепара́торниця /сепар/а́т+ор+н+иц*я
сестри́ниця /сестр/и́н+иц*я
сестри́цин /сестр/и́ц+ин
сестрі́ниця /сестр/і́н+иц*я
сигаре́тниця /сигар/е́т+н+иц*я
силіка́тниця /силік/а́т+н+иц*я
сити́ця /сит/и́ц*я
скида́льниця с/кид/а́+льн+иц*я
скри́тниця с/кри́/т+н+иц*я
сливови́ця /слив/ов+и́ц*я
слове́сниця /слов/е́с+н+иц*я
служе́бниця /служ/е́б+н+иц*я
сліпи́цею /сліп/и́ц*ею
сме́ртництво с/ме́р/т+н+иц+тв*о
смире́нниця с/мир/е́нн+иц*я
снува́льниця /сну/ва́+льн+иц*я
сніжни́ця /сніж/н+и́ц*я
со́няшниці /со́н/яш+н+иц*і
спогляда́льниця с+по/гляд/а́+льн+иц*я
співани́ця с/пі/ва+н+и́ц*я
співвинува́тиця спів/вин/ува́т+иц*я
співвітчи́зниця спів/вітч/и́зн+иц*я
спідни́чниця с/під/ни́ч+н+иц*я
ступи́ця /ступ/и́ц*я
су́кроватиця су́/кров/ат+иц*я
суперфосфа́тниця супер/фосф/а́т+н+иц*я
сухі́тниця /сух/і́т+н+иц*я
сівби́ця /сі/в+б+и́ц*я
тесли́ця /тес/л+и́ц*я
торго́виця /торг/о́в+иц*я
торф'яни́ця /торф'j/ан+и́ц*я
трав'яни́ця /трав'j/ан+и́ц*я
туберкульо́зниця /туберкуль/о́з+н+иц*я
тужі́льниця /туж/і́+льн+иц*я
тупи́ця /туп/и́ц*я
тюре́мниця /тюр/е́м+н+иц*я
ті́мениця /ті́м/ен+иц*я
тім'яни́ця /тім'j/ан+и́ц*я
уродли́виця у/род/ли́в+иц*я
фрезерува́льниця /фрез/ер+ува́+льн+иц*я
цари́цин /цар/и́ц+ин
цари́ця /цар/и́ц*я
цита́тництво /цит/а́т+н+иц+тв*о
чино́вництво /чин/о́вн+иц+тв*о
чино́вниця /чин/о́вн+иц*я
чорни́ця /чорн/и́ц*я
шано́вниця /шан/о́в+н+иц*я
шве́йниця /шв/е́й+н+иц*я
швидкісни́ця /швид/к+іс+н+и́ц*я
ши́шельниця /ши́ш/ельн+иц*я
шку́рництво /шку́р/н+иц+тв*о
шнурови́ці /шнур/ов+и́ц*і
шовко́вицевий /шовк/о́в+иц+ев*ий
шовко́виця /шовк/о́в+иц*я
щасли́виця /щас/ли́в+иц*я
щети́нниця /щет/и́н+н+иц*я
я́блучниця /я́бл/уч+н+иц*я
імени́нниця /ім/ен+и́н+н+иц*я
імператри́ця /імпер/атр+и́ц*я
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.