ИСТ — МОРФЕМІКА

ист — суфікс

Значення суфікса «ист»

Ознака (якість, властивість).
баси́ста
Приклади слів із суфіксом «ист»

Слово Морфемна структура
анабапти́ст ана/бапт/и́ст
анабапти́стський ана/бапт/и́ст+ськ*ий
антимілітаристи́чний анти/мілітар/ист+и́чн*ий
антифаши́стський анти/фаш/и́ст+ськ*ий
артисти́зм /арт/ист+и́зм
бадьори́сто /бадьор/и́ст*о
бандажи́стка /банд/аж+и́ст+к*а
бандури́ста /бандур/и́ст*а
баси́ста /бас/и́ст*а
батожи́стий /бат/ож+и́ст*ий
белетристи́чний /белетр/ист+и́ч+н*ий
боротьби́ст /боро/ть+б+и́ст
графі́тистий /граф/і́т+ист*ий
гімнази́стик /гімназ/и́ст+ик
гімнази́сточка /гімназ/и́ст+оч+к*а
дерев'яни́стість /дерев'j/ан+и́ст+ість
джинджури́стий /джиндж/ур+и́ст*ий
еберти́сти /еберт/и́ст*и
еготи́ст /его/т+и́ст
епіграмати́ст епі/грам/ат+и́ст
епіграмати́стка епі/грам/ат+и́ст+к*а
загре́бисто за/гре́б/ист*о
зама́шисто за/ма́ш/ист+о
зви́вистий з/ви́/в+ист*ий
зви́висто з/ви́/в+ист+о
зви́вистість з/ви́/в+ист+ість
значки́ст /знач/к+и́ст
значки́стка /знач/к+и́ст+к*а
зоряни́стий /зор/ян+и́ст*ий
камени́стість /кам/ен+и́ст+ість
кетяжи́стий /кет/яж+и́ст*ий
класицисти́чний /клас/иц+ист+и́чн*ий
крапли́стий /крап/л+и́ст*ий
крапли́сто /крап/л+и́ст+о
крупни́стий /круп/н+и́ст*ий
куп'яни́стий /куп'/j+ан+и́ст*ий
кучугу́ристий /куч/угу́р+ист*ий
льоди́сто /льод/и́ст+о
марганце́вистий /марганц/е́в+ист*ий
масляни́сто /масл/ян+и́ст+о
масляни́стість /масл/ян+и́ст+ість
механіци́ст /механ/іц+и́ст
миш'я́ковистий /миш'я́к/ов+ист*ий
монтажи́ст /монт/аж+и́ст
мотори́ст /мотор/и́ст
моча́листий /моч/а́+л+ист*ий
мучни́стість /муч/н+и́ст+ість
невирази́стий не+ви/раз/и́ст*ий
невирази́стість не+ви/раз/и́ст+ість
об'є́мистий об'/є́м/ист*ий
пазури́стий /пазур/и́ст*ий
паспорти́стка /паспорт/и́ст+к*а
пашни́стий /паш/н+и́ст*ий
пери́стенький /пер/и́ст+еньк*ий
по-маркси́стськи по-/маркс/и́ст+ськ+и
по-маркси́стському по-/маркс/и́ст+ськ+ому
по-особи́стому по-/особ/и́ст+ому
правди́стський /правд/и́ст+ськ*ий
прогреси́стка про/грес/и́ст+к*а
пропаганди́ст /пропаг/анд+и́ст
пропаганди́стка /пропаг/анд+и́ст+к*а
пропаганди́стський /пропаг/анд+и́ст+ськ*ий
пружи́нисто /пруж/и́н+ист+о
пружи́нистість /пруж/и́н+ист+ість
публіци́стика /публіц/и́ст+ик*а
публіцисти́чно /публіц/ист+и́ч+н+о
публіцисти́чність /публіц/ист+и́ч+н+ість
пухири́стий /пух/ир+и́ст*ий
піща́нистий /піщ/а́н+ист*ий
ригористи́чність /ригор/ист+и́чн+ість
садисти́чно /сад/ист+и́чн+о
служби́ст /служ/б+и́ст
смуга́нистий /смуг/а́н+ист*ий
струмени́сто /струм/ен+и́ст+о
сухари́стий /сух/ар+и́ст*ий
схемати́ст /схем/ат+и́ст
сценари́ст /сцен/ар+и́ст
сценари́стка /сцен/ар+и́ст+к*а
сягни́сто /сяг/н+и́ст+о
сіркува́тистий /сір/к+ува́т+ист*ий
сірчи́стий /сір/ч+и́ст*ий
сірчи́стість /сір/ч+и́ст+ість
танцюри́ст /тан/ц+юр+и́ст
танцюри́стий /тан/ц+юр+и́ст*ий
танцюри́стка /тан/ц+юр+и́ст+к*а
терни́стий /терн/и́ст*ий
терористи́чний /терор/ист+и́чн*ий
ультрапо́ристість ультра/по́р/ист+ість
урочи́стість /уроч/и́ст+ість
фактори́ст /факт/ор+и́ст
фаши́ствувати /фаш/и́ст+в+ува+ти
фаши́стівський /фаш/и́ст+ів+ськ*ий
фольклори́стика /фольклор/и́ст+ик*а
фонети́ст /фон/ет+и́ст
фонети́стка /фон/ет+и́ст+к*а
фігля́ристий /фігл/я́р+ист*ий
хлорнува́тистий /хлор/н+ува́т+ист*ий
чупри́нистий /чупр/и́н+ист*ий
шовкови́стість /шовк/ов+и́ст+ість
щети́нистий /щет/и́н+ист*ий
ядрени́стий /ядр/ен+и́ст*ий

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.