ИНН — МОРФЕМІКА

инн — суфікс

Значення суфікса «инн»

Збірність.
мохови́ння
Ознака (якість, властивість).
Опредметнена ознака (якість, властивість).
Речовина, мінерал.
шпарови́ння
Приклади слів із суфіксом «инн»

Слово Морфемна структура
блювоти́ння /блю/в+от+и́нн*я
втори́нний /втор/и́нн*ий
гарбузи́ння /гарбуз/и́нн*я
горохви́ння /горох/в+и́нн*я
гости́нно /гост/и́нн+о
гости́нність /гост/и́нн+ість
ластови́ннячко /ластов/и́нн+ячк*о
мокроти́ння /мок/р+от+и́нн*я
мохови́ння /мох/ов+и́нн*я
найгости́нніший най/гост/и́нн+іш*ий
порохни́ння /порох/н+и́нн*я
ряботи́ння /ряб/от+и́нн*я
соняшничи́ння /сон/яш+н+ич+и́нн*я
сояшничи́ння /соj/аш+нич+и́нн*я
харкоти́ння /хар/к+от+и́нн*я
цибули́ння /циб/ул+и́нн*я
шпарови́ння /шпар/ов+и́нн+я
шумили́ння /шум/ил+и́нн*я
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.