ИМ — МОРФЕМІКА

им — суфікс

Значення суфікса «им»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Дієприкметник.
люби́мець
Одиниця виміру, найменування кількості чогось.
Приклади слів із суфіксом «им»

Слово Морфемна структура
вітчи́м /вітч/и́м
вітчи́мів /вітч/и́м+ів
здійсни́мий з/дійсн/и́м*ий
люби́мець /люб/и́м+ець
люби́миця /люб/и́м+иц*я
люби́мочка /люб/и́м+оч+к*а
люби́мчик /люб/и́м+ч+ик
ми́сли́мо /ми́сл/и́м+о
ми́сли́мість /ми́сл/и́м+ість
невдержи́мий не+в/держ/и́м*ий
неви́ди́мо не/ви́д/и́м+о
невиди́мка не/вид/и́м+к*а
невсити́мість не+в/сит/и́м+ість
незгаси́мо не+з/гас/и́м+о
нелюди́мка не/люд/и́м+к*а
непобори́мий не+по/бор/и́м*ий
неруши́мість не/руш/и́м+ість
несповіди́мий не+с+по/від/и́м*ий
нестерпи́мий не+с/терп/и́м*ий
неудержи́мий не+у/держ/и́м*ий
пити́ме /пи/т+и́м*е
пити́мий /пи/т+и́м*ий
побрати́м по/брат/и́м
побрати́мець по/брат/и́м+ець
побрати́мство по/брат/и́м+ств*о
побрати́мський по/брат/и́м+ськ*ий
ро́димка /ро́д/им+к*а
роди́мчик /род/и́м+ч+ик
се́птима /се́пт/им*а
суди́мий /суд/и́м*ий
уфи́мський /уф/и́м+ськ*ий

им — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «им»

Слово Морфемна структура
зати́м за/т/*и́м
нізчи́мний ні+з/ч/*и́м$н*ий
ніки́м ні/к/*и́м
оти́м о/т/*и́м
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.