ИЛ — МОРФЕМІКА

ил — суфікс

Значення суфікса «ил»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Аугментативність (збільшення), згрубілість.
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
Речовина, мінерал.
Предмет, об’єкт.
Приклади слів із суфіксом «ил»

Слово Морфемна структура
баси́ло /бас/и́л*о
дефібриля́тор де/фібр/ил+я́т+ор
дурни́ло /дур/н+и́л*о
потреби́лівка по/треб/и́л+івк*а
троти́л /трот/и́л
троти́ловий /трот/и́л+ов*ий
тряси́лка /тряс/и́л+к*а
фібри́ла /фібр/и́л*а
шмарови́ло /шмар/ов+и́л*о
шумили́ння /шум/ил+и́нн*я
шумили́ночка /шум/ил+и́н+оч+к*а
інфантилі́зм /інфант/ил+і́зм
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.