ИК — МОРФЕМІКА

ик — суфікс

Значення суфікса «ик»

Демінутивність (зменшення), пестливість.
бо́тики, ву́зликовий, вузликува́тий, коса́рик, пле́чико, сто́лик
Знаряддя дії (інструмент, механізм, прилад).
вереті́нник, парови́к, пая́льник, пи́щик, храповико́вий
Об’єкт дії.
Ознака (якість, властивість).
ве́лико, великува́тий
Опредметнена ознака (якість, властивість).
екзо́тика
Істота (тварина, птах, риба, комаха, мікроорганізми).
вівча́рик, дротяни́к, ко́тиковий, конопе́льник, піща́ник, чи́стик
Природне явище (об’єкт).
молоди́к
Частина тіла людини або істоти чи рослини.
відхі́дник, відхіднико́вий, ко́вбик, кришта́ликовий, сім'яни́к
Приклади слів із суфіксом «ик»

Слово Морфемна структура
авіа́тика /авіа́/т+ик*а
авіаці́йник /авіа/ц+і́й+н+ик
агломера́тник /агломер/а́т+н+ик
алексикалі́зм а/лекс/ик+ал+і́зм
американі́стика /америк/ан+і́ст+ик*а
анесте́тики /анесте́т/ик*и
антибіо́тик анти/біо́/т+ик
антипіре́тики анти/пір/е́т+ик*и
апологе́тика апо/лог/е́т+ик*а
апрету́рник /апрет/у́р+н+ик
арифме́тик /арифм/е́т+ик
армату́рник /арм/ат+у́р+н+ик
африка́нець /афр/ик+а́н+ець
африка́нка /афр/ик+а́н+к*а
африкані́ст /афр/ик+ан+і́ст
африкані́стика /афр/ик+ан+і́ст+ик*а
баво́вник /баво́вн/ик
бджоляни́к /бджол/ян+и́к
безвсти́дник без+в/сти́д/н+ик
бо́брик /бо́бр/ик
бо́тики /бо́т/ик*и
боягу́зик /боj/а+гу́з+ик
броньови́к /бронь/ов+и́к
брусни́чник /брусн/и́ч+н+ик
будіве́льник /буд/ів+е́ль+н+ик
будівни́к /буд/ів+н+и́к
більшови́к /біль/ш+ов+и́к
вазо́ник /ваз/о́н+ик
вальцюва́льник /валь/ц+юва́+льн+ик
валю́шник /вал/ю́ш+н+ик
варе́ник /вар/е́н+ик
ве́лико /ве́л/ик+о
вели́кий /вел/и́к*ий
вели́кість /вел/и́к+ість
великува́тий /вел/ик+ува́т*ий
вереті́нник /вереті́н/н+ик
взуттьови́к в/зу/тть+ов+и́к
вла́сник /вла́сн/ик
водяни́к /вод/ян+и́к
ву́зликовий /ву́зл/ик+ов*ий
вузликува́тий /вузл/ик+ува́т*ий
вуйча́ник /вуй/ч+а́н+ик
вулканіза́торник /вулкан/із+а́т+ор+н+ик
ві́яльник /ві́/j+а+льн+ик
вівча́рик /вівч/а́р+ик
відлива́льник від/ли/ва́+льн+ик
відхі́дник від/хі́д/н+ик
відхіднико́вий від/хід/н+ик+о́в*ий
вільша́ник /вільш/а́н+ик
вітри́льник /вітр/и́ль+н+ик
га́врик /га́в/р+ик
гастри́тик /гастр/и́т+ик
гене́тика /ген/е́т+ик*а
генера́торник /ген/ер+а́т+ор+н+ик
гладу́щик /глад/у́щ+ик
годинника́р /годин/н+ик+а́р
голуби́ка /голуб/и́к*а
горо́хвяник /горо́х/в+ян+ик
гороби́нник /гороб/и́н+н+ик
городо́шник /город/о́ш+н+ик
господа́рник /господ/а́р+н+ик
гравіюва́льник /грав/іj+ува́+льн+ик
греча́ник /греч/а́н+ик
громови́к /гром/ов+и́к
гуля́тика /гул/я́+т+ик*а
гуци́кати /гуц/и́к+а+ти
гуци́каючи /гуц/и́к+а+j+уч+и
гімнази́стик /гімназ/и́ст+ик
гірчи́чник /гір/ч+и́ч+н+ик
двигу́нчик /двиг/у́н+ч+ик
двійни́к /дв/ій+н+и́к
дезинтоксика́ція дез+ин/токс/ик+а́ціj*а
дека́дник /дек/а́д+н+ик
демонта́жник де/монт/а́ж+н+ик
дерка́чик /дер/к+а́+ч+ик
десятери́к /десят/ер+и́к
десятерико́вий /десят/ер+ик+о́в*ий
диплома́тика /диплома́т/ик*а
допризо́вни́к до+при/зо́в/н+и́к
дротяни́к /дрот/ян+и́к
дряпі́жник /дряп/і́ж+н+ик
ду́тик /ду́/т+ик
дука́чик /дук/а́ч+ик
духовни́к /дух/овн+и́к
духівни́к /дух/івн+и́к
діагно́стик діа/гно́ст/ик
діеле́ктрик ді/еле́ктр/ик
е́врика /е́вр/ик+а
екзо́тика /екзо́т/ик*а
експлуатаці́йник /експлуат/ац+і́й+н+ик
ексце́нтриковий екс/це́нтр/ик+ов*ий
жа́лобник /жа́л/об+н+ик
жалібни́к /жал/іб+н+и́к
жда́ники /жд/а́+н+ик*и
жеребкува́льник /жереб/к+ува́+льн+ик
жи́вчик /жи́/в+ч+ик
жовту́шник /жов/т+у́ш+н+ик
жура́влик /жура́в/л+ик
за́здрісник за́/здр/іс+н+ик
зага́льник /зага́ль/н+ик
заготіве́льник за/готів/е́ль+н+ик
задери́ка за/дер/и́к*а
задери́куватий за/дер/и́к+уват*ий
задери́кувато за/дер/и́к+уват+о
зади́рикуватість за/ди́р/ик+уват+ість
захребе́тник за/хреб/е́т+н+ик
збито́чник з/би/т+о́ч+н+ик
збито́шник з/би/т+о́ш+н+ик
злиде́нник /злид/е́н+н+ик
знаме́нник /знам/е́н+н+ик
знежи́рювальник зне/жи́р/юва+льн+ик
зі́рочник /зі́р/оч+н+ик
йо́ржиком /йо́рж/ик*ом
ка́рликовість /ка́рл/ик+ов+ість
казуї́стика /казу/j+і́ст+ик*а
камера́льник /камер/а́льн+ик
картопля́ник /картопл/я́н+ик
кип'яти́льник /кип'j/ат+и́+льн+ик
клеї́льник /клеj/і́+льн+ик
ко́вбик /ко́вб/ик
ко́злики /ко́з/л+ик*и
ко́тиковий /ко́т/ик+ов*ий
комбінато́рика /комбін/ат+о́р+ик*а
комплектува́льник /комплект/ува́+льн+ик
конве́рторник кон/ве́рт/ор+н+ик
конопе́льник /конопе́ль/н+ик
коса́рик /кос/а́р+ик
коси́нчик /кос/и́н+ч+ик
коха́нчик /кох/а́+н+ч+ик
коше́лик /кош/е́л+ик
кошика́р /кош/ик+а́р
кремі́нчик /крем/і́н+ч+ик
криміналі́стика /кримін/ал+і́ст+ик*а
критика́нка /крит/ик+а́н+к*а
критика́нство /крит/ик+а́н+ств*о
критика́нствувати /крит/ик+а́н+ств+ува+ти
критика́нський /крит/ик+а́н+ськ*ий
критику́ючи /крит/ик+у́+j+уч+и
критикува́ти /крит/ик+ува́+ти
кришта́ликовий /кришта́л/ик+ов*ий
кріпи́льник /кріп/и́+льн+ик
кріпосни́к /кріп/ос+н+и́к
кума́сик /кум/а́с+ик
кучеря́вчик /кучер/я́в+ч+ик
кучеря́вчики /кучер/я́в+ч+ик*и
кі́бчиків /кі́бч/ик+ів
кінема́тика /кін/ем+а́т+ик*а
кінно́тник /кін/н+о́т+н+ик
ласка́вчик /ласк/а́в+ч+ик
легкови́к /лег/к+ов+и́к
леде́нчик /лед/е́н+ч+ик
лексикаліза́ція /лекс/ик+ал+із+а́ціj*а
лексикалізо́ваний /лекс/ик+ал+із+о́ва+н*ий
лексико́н /лекс/ик+о́н
лива́рник /ли/в+а́р+н+ик
ливнико́вий /ли/в+н+ик+о́в*ий
льодовико́вий /льод/ов+ик+о́в*ий
льодянико́вий /льод/ян+ик+о́в*ий
люби́мчик /люб/и́м+ч+ик
люце́рник /люце́рн/ик
лісовикі́в /ліс/ов+ик+і́в
м'я́льник /м'я́/льн+ик
майо́рчики /майо́р/ч+ик*и
маля́рик /мал/я́р+ик
маскара́дник /маск/ара́д+н+ик
матери́к /мат/ер+и́к
материко́вий /мат/ер+ик+о́в*ий
матеріа́льчик /матер/і+а́ль+ч+ик
ме́трика /ме́тр/ик*а
медикаме́нт /мед/ик+аме́нт
медикаменто́зний /мед/ик+амент+о́зн*ий
мерзо́тник /мерз/о́т+н+ик
метеори́тика /метеор/и́т+ик*а
мовча́зник /мовч/а́+з+н+ик
молито́вник /мол/и+т+о́в+н+ик
молоди́к /молод/и́к
молодикува́ння /молод/ик+ува́+нн*я
монта́жник /монт/а́ж+н+ик
мохови́к /мох/ов+и́к
му́зика /му́з/ик*а
му́ченик /му́ч/ен+ик
мужикува́то /муж/ик+ува́т+о
мужикува́тість /муж/ик+ува́т+ість
музика́льний /муз/ик+а́льн*ий
музика́льно /муз/ик+а́льн+о
музика́льність /муз/ик+а́льн+ість
музика́нт /муз/ик+а́нт
музика́нтик /муз/ик+а́нт+ик
міжкліти́нник між/кліт/и́н+н+ик
міше́чник /міш/е́ч+н+ик
навскі́сник нав+с/кі́с/н+ик
надпровідни́к над+про/від/н+и́к
надстрокови́к над/строк/ов+и́к
налю́шник на/лю́шн/ик
напрактикува́тися на/практ/ик+ува́+ти+ся
нараме́нник на/рам/е́н+н+ик
нарука́вник на/рук/а́в+н+ик
нарі́жник на/рі́ж/н+ик
натхне́нник на/тх/н+е́нн+ик
нача́льників /нача́ль/н+ик+ів
начальникува́ння /началь/н+ик+ува́+нн*я
невда́тник не+в/да́/т+н+ик
негі́дників не/гі́д/н+ик+ів
ни́тик /ни́/т+ик
новелі́стика /новел/і́ст+ик*а
нікелюва́льник /нікел/юва́+льн+ик
обмо́тувальник об/мо́т/ува+льн+ик
обчи́слювальник об/чи́сл/юва+льн+ик
озокери́тник /озокер/и́т+н+ик
онома́стика /оном/а́ст+ик*а
опоря́джувальник о+по/ря́дж/ува+льн+ик
опресо́вувальник о/прес/о́в+ува+льн+ик
орієнталі́стика /орієнтал/і́ст+ик*а
па́льчиковий /па́ль/ч+ик+ов*ий
па́нщинник /па́н/щин+н+ик
пагі́нчик па/гі́н/ч+ик
пани́чик /пан/и́ч+ик
панща́нник /пан/щ+а́нн+ик
парника́рство /пар/н+ик+а́р+ств*о
парови́к /пар/ов+и́к
парови́чник /пар/ов+и́ч+н+ик
парфюме́рник /парфюм/е́р+н+ик
пастівни́к /пас/т+ів+н+и́к
пасічникува́ти /пасіч/н+ик+ува́+ти
пая́льник /паj/а́+льн+ик
перебива́льник пере/би/ва́+льн+ик
переванта́жник пере/ванта́ж/н+ик
перевіря́льник пере/вір/я́+льн+ик
передба́нник перед/ба́н/н+ик
пи́вник /пи́/в+н+ик
пи́щик /пи́щ/ик
письме́нник /пись/м+е́нн+ик
письмо́вник /пись/м+о́в+н+ик
питльо́ваник /питль/о́ва+н+ик
пла́стиковий /пла́ст/ик+ов*ий
пластика́т /пласт/ик+а́т
пластика́товий /пласт/ик+а́т+ов*ий
пластика́ція /пласт/ик+а́ц+іj*а
пле́чико /пле́ч/ик*о
плеті́льник /плет/і́льн+ик
по-африка́нському по-/афр/ик+а́н+ськ+ому
по-празнико́вому по-/празн/ик+о́в+ому
пові́шеник по/ві́ш/ен+ик
повідо́мник по/від/о́м+н+ик
пода́тник по/да́/т+н+ик
подві́йник по/дв/і́й+н+ик
пожда́ники по/жд/а́+н+ик*и
позавійськови́к поза/вій/ськ+ов+и́к
покритикува́ти по/крит/ик+ува́+ти
полоса́тик /полос/а́т+ик
полюбо́вник по/люб/о́в+н+ик
поля́рник /пол/я́р+н+ик
політика́н /політ/ик+а́н
пома́заник по/ма́з/а+н+ик
понево́льник по+не/во́ль/н+ик
порціо́нник /порці/о́н+н+ик
послідо́вник по/слід/о́вн+ик
пострибу́нчик по/стриб/у́н+ч+ик
почуки́кати по/чук/и́к+а+ти
пра́ктикум /пра́кт/ик+ум
пра́ник /пр/а́+н+ик
празнико́во /празн/ик+о́в+о
празникува́ти /празн/ик+ува́+ти
практика́нтка /практ/ик+а́нт+к*а
практика́нтство /практ/ик+а́нт+ств*о
практика́нтський /практ/ик+а́нт+ськ*ий
практико́ваний /практ/ик+о́ва+н*ий
практику́ючий /практ/ик+у́+j+уч*ий
практикува́тися /практ/ик+ува́+ти+ся
превели́кий пре/вел/и́к*ий
пробі́рник /проб/і́р+н+ик
провіднико́вий про/від/н+ик+о́в*ий
пря́никовий /пря́н/ик+ов*ий
пряди́льник /пряд/и́льн+ик
публіци́стика /публіц/и́ст+ик*а
пуза́нчик /пуз/а́н+ч+ик
пусте́льник /пуст/е́ль+н+ик
пухи́рик /пух/и́р+ик
пухи́рчик /пух/и́р+ч+ик
пі́вникові /пі́вн/ик+ов*і
піддира́льник під/дир/а́+льн+ик
підкори́шник під/кор/и́шн+ик
підльодовико́вий під/льод/ов+ик+о́в*ий
підсіде́льник під/сід/е́ль+н+ик
підшта́ники під/шта́н/ик*и
пікірува́льник /пік/ір+ува́+льн+ик
пісе́нник /пі/се́н+н+ик
піскови́к /піск/ов+и́к
пісковико́вий /піск/ов+ик+о́в*ий
пічку́рик /піч/к+у́р+ик
пічнико́вий /піч/н+ик+о́в*ий
піща́ник /піщ/а́н+ик
рахі́тик /рах/і́т+ик
реакти́вник /реакт/и́в+н+ик
регенера́торник ре/ген/ер+а́т+ор+н+ик
резона́торник /резон/а́тор+н+ик
ри́бник /ри́б/н+ик
ро́тики /ро́т/ик*и
рога́лик /рог/а́л+ик
роди́мчик /род/и́м+ч+ик
розкритико́ваний роз/крит/ик+о́ва+н*ий
розкритико́вувати роз/крит/ик+о́в+ува+ти
рука́вчик /рук/а́в+ч+ик
рукави́чник /рук/ав+и́ч+н+ик
рушни́чник /руш/н+и́ч+н+ик
руї́нник /руj/і́н+н+ик
рівня́льник /рівн/я́+льн+ик
свину́шник /свин/у́шн+ик
свиню́шник /свин/ю́шн+ик
святе́нник /свят/е́нн+ик
сема́нтика /сем/а́нт+ик*а
семіо́тика /семі/о́т+ик*а
сепара́торник /сепар/а́т+ор+н+ик
сигаре́тник /сигар/е́т+н+ик
симптома́тика /симптом/а́т+ик*а
ситнико́ві /ситн/ик+о́в*і
склеро́тик /склер/о́т+ик
склика́нчик с/клик/а́+н+ч+ик
слове́сник /слов/е́с+н+ик
служе́бник /служ/е́б+н+ик
смире́нник с/мир/е́нн+ик
сморо́дник /сморо́д/н+ик
смітнико́вий /сміт/н+ик+о́в*ий
снува́льник /сну/ва́+льн+ик
снігу́рик /сніг/у́р+ик
со́няшник /со́н/яш+н+ик
со́няшниковий /со́н/яш+н+ик+ов*ий
со́тник /со́т/н+ик
сокови́к /сок/ов+и́к
солоне́чник /сол/он+е́ч+н+ик
сонцеви́к /сон/ц+ев+и́к
соромі́тник /сором/і́т+н+ик
сотникі́вна /сот/н+ик+і́вн*а
сотникі́вство /сот/н+ик+і́в+ств*о
спогляда́льник с+по/гляд/а́+льн+ик
сполучнико́вий с+по/луч/н+ик+о́в*ий
спі́ваник с/пі́/ва+н+ик
співвітчи́зник спів/вітч/и́зн+ик
спідни́чник с/під/ни́ч+н+ик
сто́лик /сто́л/ик
стригу́нчик /стриг/у́н+ч+ик
струмі́нчик /струм/і́н+ч+ик
субо́тник /субо́т/н+ик
субпідря́дник суб+під/ря́д/н+ик
суперфосфа́тник супер/фосф/а́т+н+ик
супроти́вник су/проти́/в+н+ик
суха́рик /сух/а́р+ик
схі́дчик с/хі́д/ч+ик
сім'яни́к /сім'j/ан+и́к
сім'янико́вий /сім'j/ан+ик+о́в*ий
тату́сик /тат/у́с+ик
тижне́вик /тижн/е́в+ик
тифо́зник /тиф/о́зн+ик
тлума́чник /тлум/а́ч+н+ик
товка́чик /товк/а́+ч+ик
токсико́з /токс/ик+о́з
торгове́льник /торг/ов+е́ль+н+ик
торф'яни́к /торф'j/ан+и́к
трутовико́ві /трут/ов+ик+о́в*і
тряси́льник /тряс/и́ль+н+ик
трійнико́вий /тр/ій+н+ик+о́в*ий
туберкульо́зник /туберкуль/о́з+н+ик
тупи́к /туп/и́к
тупико́вий /туп/ик+о́в*ий
турбі́нник /турб/і́н+н+ик
тюре́мник /тюр/е́м+н+ик
ультрааку́стика ультра/аку́ст/ик*а
улю́бленчик у/лю́бл/ен+ч+ик
фабрика́нтик /фабрик/а́нт+ик
фармаце́втика /фармац/е́вт+ик*а
фольклори́стика /фольклор/и́ст+ик*а
фоне́тика /фон/е́т+ик*а
францу́зик /франц/у́з+ик
фрезерува́льник /фрез/ер+ува́+льн+ик
фізикалі́зм /фіз/ик+ал+і́зм
хло́пчиків /хло́п/ч+ик+ів
храповико́вий /храп/ов+ик+о́в*ий
цвірку́нчик /цвір/к+у́н+ч+ик
цинго́тник /цинг/о́тн+ик
черві́нчик /черві́н/ч+ик
черезсіде́льниковий через/сід/е́ль+н+ик+ов*ий
черне́чик /черн/е́ч+ик
черпа́льник /черп/а́+льн+ик
чи́стик /чи́ст/ик
човника́рка /човн/ик+а́р+к*а
чуки́кання /чук/и́к+а+нн*я
чуки́катися /чук/и́к+а+ти+ся
шано́вник /шан/о́в+н+ик
шве́йник /шв/е́й+н+ик
шви́дкісник /шви́д/к+іс+н+ик
ши́шельник /ши́ш/ельн+ик
шкіряни́к /шкір/ян+и́к
щасли́вчик /щас/ли́в+ч+ик
щети́нник /щет/и́н+н+ик
щетинникува́ти /щет/ин+н+ик+ува́+ти
юстирува́льник /юст/ир+ува́+льн+ик
я́блучник /я́бл/уч+н+ик
я́гіднико́вий /я́гід/н+ик+о́в*ий
ідіома́тика /іді/ом+а́т+ик*а
імени́нник /ім/ен+и́н+н+ик
індивідуа́льник /індивід/у+а́ль+н+ик
індіані́стика /інд/і+ан+і́ст+ик*а
інструмента́льник /інструмент/а́ль+н+ик
інтерлінгві́стика інтер/лінгв/і́ст+ик*а
інтоксика́ція ін/токс/ик+а́ціj*а
інтоксикаці́йний ін/токс/ик+аці́й+н*ий
ґудзикува́тий /ґудз/ик+ува́т*ий

ик — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «ик»

Слово Морфемна структура
карма́зи́нник /карма́зи́н/н*ик
парови́к /пар/ов*и́к
Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.