ИЙ — МОРФЕМІКА

ий — суфікс

Приклади слів із суфіксом «ий»

Слово Морфемна структура
ханти́йський /хант/и́й+ськ*ий

ий — закінчення (флексія)

Приклади слів із закінченням «ий»

Слово Морфемна структура
абонеме́нтний /абон/еме́нт+н*ий
абсолютизо́ваний /абсолют/из+о́ва+н*ий
абсорбо́ваний аб/сорб/о́ва+н*ий
абсорбці́йний аб/сорб/ці́й+н*ий
абіоти́чний а/біо/т+и́чн*ий
авіа́торський /авіа́/т+ор+ськ*ий
авіаці́йний /авіа/ц+і́й+н*ий
адвербіа́льний ад/верб/і+а́ль+н*ий
адвербіалізо́ваний ад/верб/і+ал+із+о́ва+н*ий
адміралте́йський /адмірал/те́й+ськ*ий
адріати́чний /адріати́ч/н*ий
адсорбці́йний ад/сорб/ці́й+н*ий
акліматизаці́йний а/клімат/из+ац+і́й+н*ий
акліматизо́ваний а/клімат/из+о́ва+н*ий
акмеїсти́чний /акме/j+іст+и́чн*ий
акумуляти́вний /акумул/ят+и́вн*ий
акціоне́рний /акці/он+е́р+н*ий
алгебраї́чний /алгебр/аj+і́чн*ий
альпіні́стський /альп/ін+і́ст+ськ*ий
альтернати́вний /альтерн/ат+и́в+н*ий
амбіціо́зний /амбіц/і+о́зн*ий
американізо́ваний /америк/ан+із+о́ва+н*ий
анабапти́стський ана/бапт/и́ст+ськ*ий
анаграмати́чний ана/грам/ат+и́чн*ий
анаграмати́чний ана/грам/ат+и́ч+н*ий
анархі́стський ан/арх/і́ст+ськ*ий
анархісти́чний ан/арх/іст+и́чн*ий
анастигмати́чний ан+а/стигмат/и́чн*ий
анатомо́ваний ана/том/о́ва+н*ий
англіка́нський /англ/ік+а́н+ськ*ий
ангідри́дний ан/гідр/и́д+н*ий
ангідри́довий ан/гідр/и́д+ов*ий
ангідри́товий ан/гідр/и́т+ов*ий
аннамі́тський /аннам/і́т+ськ*ий
ано́дний ан/о́д/н*ий
анодо́ваний ан/од/о́ва+н*ий
антагоністи́чний ант/агон/іст+и́чн*ий
антиалкого́льний анти/алкого́ль/н*ий
антибактеріа́льний анти/бактер/і+а́льн*ий
антивоє́нний анти/воj/е́н+н*ий
антиколоніа́льний анти/колон/і+а́льн*ий
антикріпосни́цький анти/кріп/ос+н+и́ць+к*ий
антимілітаристи́чний анти/мілітар/ист+и́чн*ий
антинауко́вий анти+на/ук/о́в*ий
антипатріоти́чний анти/патрі/от+и́чн*ий
антисаніта́рний анти/сан/іта́р+н*ий
антифаши́стський анти/фаш/и́ст+ськ*ий
антиімперіалісти́чний анти/імпер/і+ал+іст+и́чн*ий
антраце́новий /антрац/е́н+ов*ий
анци́болотський анци́/болот/ськ*ий
апарату́рний /апарат/у́р+н*ий
аплікату́рний /аплік/ат+у́р+н*ий
апологети́чний апо/лог/ет+и́ч+н*ий
апперцепти́вний ап/перцепт/и́вн*ий
апперцепці́йний ап/перцепц/і́й+н*ий
апперципо́ваний ап/перцип/о́ва+н*ий
арготи́чний /арго/т+и́чн*ий
арифмети́чний /арифм/ет+и́ч+н*ий
артрити́чний /артр/ит+и́ч+н*ий
арха́рівський /арха́р/ів+ськ*ий
архідия́конський архі/дия́кон/ськ*ий
архіпа́стирський архі/па́с/т+ир+ськ*ий
архітектоні́чний архі/тектон/і́ч+н*ий
асексуа́льний а/секс/уа́ль+н*ий
асиметри́чний а+си/метр/и́чн*ий
асиміля́торний а/симіл/я́т+ор+н*ий
асиміля́торський а/симіл/я́т+ор+ськ*ий
асиміляти́вний а/симіл/ят+и́вн*ий
асинхро́нний а+син/хро́н/н*ий
асона́нсовий а/сон/а́нс+ов*ий
асортиме́нтний а/сорт/име́нт+н*ий
асоціати́вний а/соці/ат+и́вн*ий
аспіра́торний а/спір/а́т+ор+н*ий
аспірато́рний а/спір/ат+о́р+н*ий
астигмати́чний а/стигмат/и́ч+н*ий
африка́тний а/фрик/а́т+н*ий
ахромати́чний а/хром/ат+и́чн*ий
ациклі́чний а/цикл/і́чн*ий
ба́луваний /ба́л/ува+н*ий
ба́тьківський /ба́ть/к+ів+ськ*ий
ба́єчний /ба́j/еч+н*ий
бабі́тний /баб/і́т+н*ий
багатю́щий /багат/ю́щ*ий
баде́йковий /бад/е́й+к+ов*ий
байка́рський /бай/к+а́р+ськ*ий
байроні́чний /байрон/і́чн*ий
бактері́йний /бактер/і́й+н*ий
бальзамі́нний /бальзам/і́н+н*ий
бальзамі́новий /бальзам/і́н+ов*ий
банди́тський /банд/и́т+ськ*ий
банкі́рський /банк/і́р+ськ*ий
батожи́стий /бат/ож+и́ст*ий
бджільни́цький /бджіль/ни́цьк*ий
без'я́русний без'/я́рус/н*ий
беза́фіксний без+а́/фікс/н*ий
безапеляці́йний без/апел/яці́й+н*ий
безармату́рний без/арм/ат+у́р+н*ий
безба́рвний без/ба́рв/н*ий
безбаланси́рний без/баланс/и́р+н*ий
безбанда́жний без/банд/а́ж+н*ий
безбо́язний без/бо́j/а+з+н*ий
безбуржуа́зний без/буржу/а́з+н*ий
безви́гля́дний без+ви́/гля́д/н*ий
безвсти́дний без+в/сти́д/н*ий
безвідка́зний без+від/ка́з/н*ий
безвідповіда́льний без+від+по/від/а́+льн*ий
безвідра́дісний без+від/ра́д/іс+н*ий
бездо́ві́дний без+до́/ві́д/н*ий
беззаборо́нний без+за/боро́н/н*ий
беззбитко́вий без+з/би/т+к+о́в*ий
беззо́ряний без/зо́р/ян*ий
безкіне́чний без/кін/е́ч+н*ий
безнапа́сний без+на/па́с/н*ий
безневи́нний без+не/ви́н/н*ий
безобма́нний без+об/ма́н/н*ий
безоборо́нний без+о/боро́н/н*ий
безодмо́вний без+од/мо́в/н*ий
безоско́лковий без+о+с/ко́л/к+ов*ий
безперебі́йний без+пере/бі́й/н*ий
безпереса́дочний без+пере/са́д/оч+н*ий
безпереста́нний без+пере/ста́/н+н*ий
безплемі́нний без/плем/і́н+н*ий
безповоро́тний без+по/воро́т/н*ий
безполи́це́вий без/пол/и́ц+е́в*ий
безполумене́вий без/полум/ен+е́в*ий
безпре́фіксний без+пре́/фікс/н*ий
безпремі́нний без+пре/мі́н/н*ий
безприбутко́вий без+при/бу/т+к+о́в*ий
безприйменнико́вий без+при/йм/ен+ник+о́в*ий
безпро́грашний без+про́/гр/а+ш+н*ий
безпробу́дний без+про/бу́д/н*ий
безпідста́вний без+під/ста́в/н*ий
безрозді́льний без+роз/ді́ль/н*ий
безрука́вий без/рук/а́в*ий
безсерде́чний без/серд/е́ч+н*ий
безсме́ртний без+с/ме́р/т+н*ий
безсполучнико́вий без+с+по/луч/ник+о́в*ий
безступі́нчастий без/ступ/і́н+част*ий
безступі́нчатий без/ступ/і́н+чат*ий
безсу́фіксний без+су́/фікс/н*ий
безсумні́вний без+су/мн/і́в+н*ий
безсумні́вний без+су/мн/і́+в+н*ий
безтакто́вний без/такт/о́вн*ий
безтеле́сий без/тел/е́с*ий
безтре́петний без/тре́п/ет+н*ий
безува́жний без+у/ва́ж/н*ий
безуспі́шний без+у/спі́/ш+н*ий
безхи́тросний без/хи́тр/ос+н*ий
безцензу́рний без/ценз/у́р+н*ий
белетристи́чний /белетр/ист+и́ч+н*ий
беручкі́ший /бер/уч+к+і́ш*ий
би́льний /би́/ль+н*ий
били́нний /бил/и́н+н*ий
блакитнува́тий /блакит/н+ува́т*ий
блискавко́вий /блиск/а+в+к+о́в*ий
блука́цький /блук/а́+ць+к*ий
блюво́тний /блю/в+о́т+н*ий
бляша́нковий /бляш/а́н+к+ов*ий
бо́жеський /бо́ж/еськ*ий
бо́лісний /бо́л/іс+н*ий
бо́лісніший /бо́л/іс+н+іш*ий
бо́єнський /бо́j/ен+ськ*ий
боже́ственний /бож/е́ств+енн*ий
болю́чіший /бол/ю́ч+іш*ий
бося́цький /бос/я́ць+к*ий
бочо́нковий /боч/о́нк+ов*ий
боягу́зливий /боj/а+гу́з+лив*ий
боязки́й /боj/а+з+к*и́й
боязкува́тий /боj/а+з+к+ува́т*ий
бри́тво́вий /бри́/т+в+о́в*ий
бродя́жницький /брод/я́ж+н+иць+к*ий
бронзува́тий /бронз/ува́т*ий
бронхіа́льний /бронх/іа́льн*ий
бруна́тний /брун/а́тн*ий
бря́зкальний /бря́з/к+а+льн*ий
бу́льбочковий /бу́льб/очк+ов*ий
бубно́вий /буб/н+о́в*ий
бува́лий /бу/ва́+л*ий
будіве́льний /буд/ів+е́ль+н*ий
будіве́льницький /буд/ів+е́ль+н+иць+к*ий
булька́тий /буль/к+а́т*ий
бунчу́жний /бунчу́ж/н*ий
бура́нний /бур/а́н+н*ий
буре́мний /бур/е́мн*ий
буржу́йський /бурж/у́й+ськ*ий
буряківни́цький /буряк/івни́ць+к*ий
буряківни́чий /буряк/івни́ч*ий
бі́лястий /бі́л/яст*ий
бідня́цький /бід/н+я́ць+к*ий
бідола́шний /бід/ол+а́ш+н*ий
бійни́чий /бій/ни́ч*ий
бійце́вий /бій/ц+е́в*ий
біли́зня́ний /біл/и́зн+я́н*ий
білу́говий /біл/у́г+ов*ий
білу́жачий /біл/у́ж+ач*ий
більшови́цький /біль/ш+ов+и́ць+к*ий
білі́сінький /біл/і́сіньк*ий
біоні́чний /біо/н+і́ч+н*ий
біснува́тий /біс/н+ува́т*ий
бітуміно́зний /бітум/іно́зн*ий
в'я́лений /в'я́/л+ен*ий
в'язни́чний /в'яз/н+и́ч+н*ий
в'язні́вський /в'яз/н+і́в+ськ*ий
ва́жільний /ва́ж/іль+н*ий
ва́ляний /ва́л/я+н*ий
ва́ртіший /ва́рт/іш*ий
вабли́вий /вабл/и́в*ий
вавіло́нський /вавіло́н/ськ*ий
важе́зний /важ/е́зн*ий
важеле́зний /важ/ел+е́зн*ий
важче́зний /важ/ч+е́зн*ий
вазо́новий /ваз/о́н+ов*ий
вакхана́льний /вакх/ана́ль+н*ий
валки́й /вал/к*и́й
валя́льний /вал/я́+льн*ий
валя́щий /вал/я́щ*ий
вапняко́вий /вапн/як+о́в*ий
варе́ничний /вар/е́н+ич+н*ий
варівки́й /вар/івк*и́й
ваше́ський /ваш/е́сь+к*ий
вба́чливий в/ба́ч/лив*ий
вби́вчий в/би́/в+ч*ий
вві́браний вві́/бр/ан*ий
вда́ний в/да́/н*ий
вде́няшний в/де́н/яш+н*ий
вдосто́єний в+до/сто́j/ен*ий
велете́нський /вел/ет+е́н+ськ*ий
вели́кий /вел/и́к*ий
великува́тий /вел/ик+ува́т*ий
велича́вий /вел/ич+а́в*ий
велича́льний /вел/ич+а́+льн*ий
величе́зний /вел/ич+е́зн*ий
величе́нний /вел/ич+е́нн*ий
величе́нький /вел/ич+е́ньк*ий
вентиля́торний /вентил/я́т+ор+н*ий
вербняко́вий /верб/няк+о́в*ий
вертлю́жний /верт/л+ю́ж+н*ий
вертлю́жний /вертл/ю́ж+н*ий
вертля́вий /верт/ля́в*ий
верхови́нський /верх/ов+и́н+ськ*ий
верхі́вковий /верх/і́в+к+ов*ий
веснянкува́тий /весн/ян+к+ува́т*ий
ви́бухлий ви́/бух/л*ий
ви́гравіруваний ви́/грав/ір+ува+н*ий
ви́гравіюваний ви́/грав/іj+ува+н*ий
ви́грашний ви́/гр/а+ш+н*ий
ви́добутий ви́+до/бу/т*ий
ви́збираний ви́+з/бир/а+н*ий
ви́кладчатий ви́/клад/ч+ат*ий
ви́найдений ви́+на/йд/ен*ий
ви́позичений ви́+по/зич/ен*ий
ви́різьблений ви́/різь/бл+ен*ий
ви́сковзаний ви́+с/ковз/а+н*ий
ви́співаний ви́+с/пі/в+а+н*ий
ви́тесаний ви́/тес/а+н*ий
ви́цяткуваний ви́/цят/к+ува+н*ий
ви́їмчастий ви́/їм/ч+аст*ий
вибо́їстий ви/бо́j/іст*ий
вибухо́вий ви/бух/о́в*ий
вибійча́ний ви/бій/ч+а́н*ий
вигоря́ючий ви/гор/я́+j+уч*ий
видавни́цький ви/да/в+ни́ць+к*ий
видавни́чий ви/да/в+ни́ч*ий
видатни́й /вида/т+н*и́й
видатні́ший /вида/т+н+і́ш*ий
видо́вищний /вид/о́в+ищ+н*ий
видобувни́й ви+до/бу/в+н*и́й
визволе́нний ви+з/вол/е́нн*ий
викона́вський ви/кон/а́+в+ськ*ий
винахі́дливий ви+на/хі́д/лив*ий
винува́тіший /вин/ува́т+іш*ий
випромі́нюючий ви/промі́н/ю+j+уч*ий
виродже́нський ви/родж/е́н+ськ*ий
висо́кенький /вис/о́к+еньк*ий
виспі́вуваний ви+с/пі́/в+ува+н*ий
висува́нський ви/су/ва́+н+ськ*ий
висхідни́й ви+с/хід/н*и́й
висівча́ний ви/сі/в+ч+а́н*ий
витвере́зливий ви/твере́з/лив*ий
витіюва́тий ви/ті/j+ува́т*ий
витієва́тий ви/тіj/ева́т*ий
вихиля́стий ви/хил/я́ст*ий
вказівни́й в/каз/ів+н*и́й
вме́ртвлений в/ме́р/т+вл+ен*ий
вмиру́щий в/мир/у́щ*ий
во́їнський /во́j/ін+ськ*ий
вовкулакува́тий /вовк/улак+ува́т*ий
вогнище́вий /вогн/ищ+е́в*ий
водне́вий /вод/н+е́в*ий
водя́нковий /вод/я́н+к+ов*ий
вожа́тий /вож/а́т*ий
возвели́чений воз/вел/и́ч+ен*ий
возз'є́днаний воз+з'/є́дн/а+н*ий
возлю́блений воз/лю́бл/ен*ий
войовни́чий /вой/ов+ни́ч*ий
володі́льницький /волод/і́+льниць+к*ий
волюміно́зний /волюм/ін+о́зн*ий
вопію́щий /воп/і+j+у́щ*ий
воркітли́вий /ворк/іт+ли́в*ий
ворожби́тський /ворож/б+и́т+ськ*ий
ворси́нчастий /ворс/и́н+ч+аст*ий
ворухки́й во/рух/к*и́й
ворушки́й во/руш/к*и́й
воєнізо́ваний /воj/ен+із+о́ва+н*ий
впако́ваний в/пак/о́ва+н*ий
впе́вненіший в/пе́вн/ен+іш*ий
впливо́вий в/пли/в+о́в*ий
впови́тий в+по/ви́/т*ий
впоря́дницький в+по/ря́д/н+иць+к*ий
впрова́джений в+про/ва́дж/ен*ий
впі́знаний в+пі́/зна/н*ий
вспоко́єний в+с/поко́j/ен*ий
встано́влений в/стан/о́вл+ен*ий
встано́влюваний в/стан/о́вл+юва+н*ий
втаємни́чений в/таj/ем+н+и́ч+ен*ий
втовкма́чений в/товк/ма́ч+ен*ий
втори́нний /втор/и́нн*ий
ву́зликовий /ву́зл/ик+ов*ий
вуглеце́вий /вугл/ец+е́в*ий
вузликува́тий /вузл/ик+ува́т*ий
вульгариза́торський /вульгар/из+а́т+ор+ськ*ий
вушла́стий /вуш/л+а́ст*ий
ві́домчий /ві́д/ом+ч*ий
ві́нчаний /ві́н/ч+а+н*ий
ві́яловий /ві́/j+а+л+ов*ий
ві́яльний /ві́/j+а+льн*ий
вівсюгува́тий /вівс/юг+ува́т*ий
відбато́ваний від/бат/о́ва+н*ий
відбере́жний від/бере́ж/н*ий
відбудо́вчий від/буд/о́в+ч*ий
відві́дувацький від/ві́д/ува+ць+к*ий
віддзерка́люваний від/дзерка́л/юва+н*ий
відли́глий /відли́г/л*ий
відна́йдений від+на́/йд/ен*ий
відо́мщений відо́/мщ/ен*ий
відокре́млений від+о/кре́мл/ен*ий
відповіда́льний від+по/від/а́+льн*ий
відповіда́льніший від+по/від/а́+льн+іш*ий
відпочива́ючий від/почи/ва́+j+уч*ий
відпочинко́вий від/почи/н+к+о́в*ий
відра́дісний від/ра́д/іс+н*ий
відробі́тний від/роб/і́т+н*ий
відробітко́вий від/роб/іт+к+о́в*ий
відспі́ваний від+с/пі́/ва+н*ий
відхіднико́вий від/хід/н+ик+о́в*ий
віді́браний віді́/бр/а+н*ий
відіменнико́вий від/ім/ен+ник+о́в*ий
військо́вий /вій/ськ+о́в*ий
віко́нничний /віко́н/нич+н*ий
вільго́тний /вільг/о́т+н*ий
вільго́тний ві/льг/о́т+н*ий
вінча́льний /він/ч+а́+льн*ий
вірні́сінький /вір/н+і́сіньк*ий
вітри́льний /вітр/и́ль+н*ий
віщу́нський /віщ/у́н+ськ*ий
га́личий /га́л/ич*ий
галча́чий /гал/ч+а́ч*ий
гальмівни́й /гальм/ів+н*и́й
гане́бний /ган/е́б+н*ий
гари́кливий /гар/и́+к+лив*ий
гармоні́йний /гармон/і́й+н*ий
гарячкови́тий /гаряч/к+ови́т*ий
гарячкува́тий /гаряч/к+ува́т*ий
гачкува́тий /гач/к+ува́т*ий
гвинті́вочний /гвинт/і́в+оч+н*ий
гемати́товий /гем/ат+и́т+ов*ий
генера́торний /ген/ер+а́т+ор+н*ий
генерати́вний /ген/ер+ат+и́вн*ий
генеро́ваний /ген/ер+о́ва+н*ий
генети́чний /ген/ет+и́ч+н*ий
глевтякува́тий /глев/т+як+ува́т*ий
глевтякува́тий /глев/тяк+ува́т*ий
глиби́нний /глиб/и́н+н*ий
глибоче́зний /глиб/оч+е́зн*ий
глита́йський /глит/а́й+ськ*ий
глобуля́рний /глоб/ул+я́рн*ий
глюко́зний /глюк/о́з+н*ий
гни́лісний /гни́/л+іс+н*ий
гнильни́й /гни/ль+н*и́й
гноячко́вий /гноj/ач+к+о́в*ий
гну́чий /г/ну́+ч*ий
гнучки́й /г/ну+ч+к*и́й
го́йдалко́вий /го́йд/а+лк+о́в*ий
голенде́рський /голенд/е́р+ськ*ий
горо́хвяний /горо́х/в+ян*ий
горо́ховий /горо́х/ов*ий
городо́шний /город/о́ш+н*ий
горще́чковий /горщ/е́ч+к+ов*ий
госпо́даревий /госпо́д/ар+ев*ий
господа́рчий /господ/а́р+ч*ий
господарови́тий /господ/ар+ови́т*ий
гости́нний /гост/и́н+н*ий
грабі́жницький /граб/і́ж+н+иць+к*ий
гравіюва́льний /грав/іj+ува́+льн*ий
градуйо́ваний /град/уй+о́ва+н*ий
грайли́вий /гр/а+й+ли́в*ий
граніто́левий /граніт/о́л+ев*ий
графі́тистий /граф/і́т+ист*ий
графі́тний /граф/і́т+н*ий
графіто́ваний /граф/іт+о́ва+н*ий
гребінце́вий /гребін/ц+е́в*ий
гримкотли́вий /грим/к+от+ли́в*ий
громо́хкий /гром/о́х+к*ий
грохо́чений /грох/о́ч+ен*ий
грохото́ваний /грох/от+о́ва+н*ий
грубія́нський /груб/іj+а́н+ськ*ий
груди́нний /груд/и́н+н*ий
грудочкува́тий /груд/оч+к+ува́т*ий
гріхо́вний /гріх/о́вн*ий
гу́мусовий /гу́м/ус+ов*ий
гультя́йський /гуль/тя́й+ськ*ий
гумі́новий /гум/і́н+ов*ий
гусля́рний /гусл/я́р+н*ий
гі́рклий /гі́р/к+л*ий
гібридизаці́йний /гібрид/из+ац+і́й+н*ий
гідратаці́йний /гідр/ат+аці́й+н*ий
гіперге́нний гіпер/ге́н/н*ий
гіперкомпаундо́ваний гіпер/компаунд/о́ва+н*ий
гіперсинхро́нний гіпер+син/хро́н/н*ий
гіпнотизо́ваний /гіпн/от+из+о́ва+н*ий
гіпотерма́льний гіпо/терм/а́льн*ий
гірко́тний /гір/к+о́т+н*ий
гіркі́сінький /гір/к+і́сіньк*ий
гірчи́чний /гір/ч+и́ч+н*ий
да́нницький /да́/н+ниць+к*ий
дале́кий /дал/е́к*ий
далече́зний /дал/еч+е́зн*ий
далече́нний /дал/еч+е́нн*ий
далече́нький /дал/еч+е́ньк*ий
далмати́нський /далмат/и́н+ськ*ий
дармови́й /дар/м+ов*и́й
даро́ваний /дар/о́ва+н*ий
дба́йний /дб/а́+й+н*ий
дба́лий /дб/а́+л*ий
дво́рищний /дво́р/ищ+н*ий
двійча́тий /дв/ій+ч+а́т*ий
деблоко́ваний де/блок/о́ва+н*ий
дегазаці́йний де/газ/ац+і́й+н*ий
дегенерати́вний де/генер/ат+и́вн*ий
дегенерати́вний де/ген/ер+ат+и́вн*ий
дезактиво́ваний дез/актив/о́ва+н*ий
дезинсекці́йний дез/инсекц/і́й+н*ий
дека́дний /дек/а́д+н*ий
декаде́нтствуючий /декад/е́нт+ств+у+j+уч*ий
делювіа́льний /делюв/і+а́льн*ий
демобілізаці́йний де/мобіл/із+аці́й+н*ий
деморалізу́ючий де/морал/із+у́+j+уч*ий
денаціоналізо́ваний де/наці/онал+із+о́ва+н*ий
дендрити́чний /дендр/ит+и́чн*ий
денщи́цький /ден/щи́ць+к*ий
депо́вський /деп/о́в+ськ*ий
депози́тний /депоз/и́т+н*ий
дератизаці́йний де/рат/изаці́й+н*ий
дереньку́чий /дерень/к+у́ч*ий
дерзнове́нний /дерз/н+ове́нн*ий
дермати́новий /дерм/ат+и́н+ов*ий
десятери́чний /десят/ер+и́ч+н*ий
десятерико́вий /десят/ер+ик+о́в*ий
десятча́ний /десят/ч+а́н*ий
децентралізо́ваний де/центр/ал+із+о́ва+н*ий
джинджури́стий /джиндж/ур+и́ст*ий
дзюрчли́вий /дзюр/ч+ли́в*ий
диз'юнкти́вний диз'/юнкт/и́вн*ий
дизентері́йний /дизентер/і́й+н*ий
дико́винний /дик/о́вин+н*ий
дисгармоні́йний дис/гармон/і́й+н*ий
дискредито́ваний дис/кредит/о́ва+н*ий
дисона́нсовий ди/сон/а́нс+ов*ий
дити́нний /дит/и́н+н*ий
дифракці́йний /дифракц/і́й+н*ий
дифтери́тний /дифтер/и́т+н*ий
дихави́чний /дих/а+в+и́ч+н*ий
доби́тий до/би́/т*ий
добі́рний до/бі́р/н*ий
довіро́чний до/вір/о́чн*ий
догляда́цький до/гляд/а́+ць+к*ий
догмати́чний /догм/ат+и́ч+н*ий
дозво́лений до+з/во́л/ен*ий
дозві́льний до+з/ві́ль/н*ий
дозрі́вший до/зрі́/вш*ий
доломі́товий /долом/і́т+ов*ий
доміна́нтний /домін/а́нт+н*ий
дообла́днаний до+об/ла́д/н+а+н*ий
дооде́ржаний до+о/де́рж/а+н*ий
дописе́мний до/пис/е́м+н*ий
доповідни́й до+по/від/н*и́й
допризо́вни́й до+при/зо́в/н*и́й
доро́сліший до/ро́с/л+іш*ий
досві́дчений до/сві́д/ч+ен*ий
досві́дченіший до/сві́д/ч+ен+іш*ий
досвітча́ний до/світ/ч+а́н*ий
доспі́ваний до+с/пі́/ва+н*ий
доукомплекто́ваний до+у/комплект/о́ва+н*ий
дофеода́льний до/феод/а́ль+н*ий
дохристия́нський до/христ/иj+а́н+ськ*ий
дохі́дливіший до/хі́д/лив+іш*ий
доїжджа́чий до/їждж/а́ч*ий
драглюва́тий /драг/л+юва́т*ий
дражли́віший /драж/ли́в+іш*ий
дране́нький /др/а+н+е́ньк*ий
дранти́вий /др/а+н+т+и́в*ий
дратівли́віший /драт/ів+ли́в+іш*ий
дресиро́ваний /дрес/ир+о́ва+н*ий
дружи́нний /друж/и́н+н*ий
дряпі́жний /дряп/і́ж+н*ий
дряхлі́ючий /дрях/л+і́+j+уч*ий
дріб'язко́вий /дріб'j/аз+к+о́в*ий
дріб'язни́й /дріб'j/аз+н*и́й
дрібничко́вий /дріб/н+ич+к+о́в*ий
дрібню́сінький /дріб/н+ю́сіньк*ий
дрібо́нький /дріб/о́ньк*ий
дубліка́тний /дубл/ік+а́т+н*ий
дуплина́стий /дупл/ин+а́ст*ий
дуплина́тий /дупл/ин+а́т*ий
дуплиня́ний /дупл/ин+я́н*ий
дуплиня́стий /дупл/ин+я́ст*ий
дурма́нний /дур/ма́н+н*ий
дуттьо́вий /ду/тть+о́в*ий
духмя́ний /дух/м+я́н*ий
ді́браний ді́/бр/а+н*ий
ді́йшлий ді́/й/ш+л*ий
ді́ючий /ді́/j+уч*ий
діагности́чний діа/гност/и́ч+н*ий
діди́зний /дід/и́зн*ий
діді́вський /дід/і́в+ськ*ий
діелектри́чний ді/електр/и́ч+н*ий
діжкови́й /діж/к+ов*и́й
діля́нковий /діл/я́нк+ов*ий
дірча́вий /дір/ч+а́в*ий
діурети́чний ді/ур/ет+и́чн*ий
еволюціоні́стський /еволюці/он+і́ст+ськ*ий
еволюціоністи́чний /еволюці/он+іст+и́чн*ий
евфуїсти́чний /евфу/j+істи́ч+н*ий
егоїсти́чніший /его/j+іст+и́чн+іш*ий
екваторіа́льний /екватор/іа́ль+н*ий
ексгумо́ваний екс/гум/о́ва+н*ий
експеди́торський /експед/и́т+ор+ськ*ий
експлантаці́йний екс/плантац/і́й+н*ий
експоне́нтний /експон/е́нт+н*ий
експоненціа́льний /експон/енц+іа́льн*ий
експресіоні́стський екс/прес/і+он+і́ст+ськ*ий
експресіоністи́чний екс/прес/і+он+іст+и́чн*ий
експірато́рний ек/спір/ат+о́р+н*ий
експірато́рний ек/спір/ато́р+н*ий
екстраордина́рний екстра/ордина́р/н*ий
екстрапольо́ваний екстра/поль/о́ва+н*ий
ексце́нтриковий екс/це́нтр/ик+ов*ий
електро́новий /електр/о́н+ов*ий
емоціона́льний /емоці/он+а́льн*ий
емфіземато́зний /емфізем/ат+о́з+н*ий
емігра́нтський е/мігр/а́нт+ськ*ий
енгармоні́йний ен/гармон/і́й+н*ий
епігенети́чний епі/ген/ет+и́ч+н*ий
ерзя́нський /ерз/я́н+ськ*ий
жа́дний /жа́д/н*ий
жа́луваний /жа́л/ува+н*ий
жа́лібни́й /жа́л/іб+н*и́й
жада́ючий /жад/а́+j+уч*ий
жадню́чий /жад/н+ю́ч*ий
жалюзі́йний /жалюзі́/й+н*ий
жалібне́нький /жал/іб+н+е́ньк*ий
жваві́ший /жв/ав+і́ш*ий
женихі́вський /жен/их+і́в+ськ*ий
жерстя́ницький /жерст/я́н+иць+к*ий
жестикуляці́йний /жест/икул+яці́й+н*ий
жи́влений /жи́/вл+ен*ий
живе́нький /жи/в+е́ньк*ий
живе́сенький /жи/в+е́сеньк*ий
живи́й /жи/в*и́й
живи́льний /жи/в+и́+льн*ий
живи́чний /жи/в+и́ч+н*ий
живлю́чий /жи/вл+ю́ч*ий
живлю́щий /жи/вл+ю́щ*ий
животи́нний /живот/и́н+н*ий
животи́нний /жив/от+и́н+н*ий
живу́щий /жи/в+у́щ*ий
живце́вий /жи/в+ц+е́в*ий
живі́сінький /жи/в+і́сіньк*ий
жите́йський /жи/т+е́й+ськ*ий
жите́чний /жи/т+е́чн*ий
житлови́й /жи/т+л+ов*и́й
житі́йний /жи/т+і́й+н*ий
жнив'я́ний /жн/ив'j+а́н*ий
жнива́рський /жн/ив+а́р+ськ*ий
жниво́вий /жн/ив+о́в*ий
жо́ваний /жо́в/ан*ий
жо́вклий /жо́в/к+л*ий
жо́втий /жо́в/т*ий
жовта́вий /жов/т+а́в*ий
жовта́стий /жов/т+а́ст*ий
жовте́нький /жов/т+е́ньк*ий
жовте́сенький /жов/т+е́сеньк*ий
жовтко́вий /жов/т+к+о́в*ий
жовтува́тий /жов/т+ува́т*ий
жовтя́вий /жов/т+я́в*ий
жовтяни́чний /жов/т+яни́ч+н*ий
жовтяни́чний /жов/т+ян+и́ч+н*ий
жовті́сінький /жов/т+і́сіньк*ий
жовті́ючий /жов/т+і́+j+уч*ий
журавли́нний /журав/л+и́н+н*ий
жіно́чий /жін/о́ч*ий
за́братий за́/бр/а+т*ий
за́гра́вний за́/гр/а́+в+н*ий
заальпі́йський за/альп/і́й+ськ*ий
забасто́вочний за/баст/о́в+оч+н*ий
забу́зький за/бу́зь/к*ий
забуча́влений за/буча́вл/ен*ий
забія́куватий за/біj/а́к+уват*ий
завба́чений зав/ба́ч/ен*ий
завба́чливий зав/ба́ч/лив*ий
завдатко́вий зав/да/т+к+о́в*ий
завзя́тий за/взя́/т*ий
завидю́щий за/вид/ю́щ*ий
завме́рлий за+в/ме́р/л*ий
завойо́вницький за/вой/о́в+ниць+к*ий
завоши́влений за/вош/и́вл+ен*ий
завча́сний за+в/ча́с/н*ий
заві́дуючий за/ві́д/у+j+уч*ий
заві́йний за/ві́/й+н*ий
завівсю́жений за/вівс/ю́ж+ен*ий
завірю́шний /завір/ю́ш+н*ий
зага́слий за/га́с/л*ий
заготіве́льний за/готів/е́ль+н*ий
заграба́станий за/граб/а́ст+а+н*ий
загуща́влений за/гущ/а́вл+ен*ий
загіпнотизо́ваний за/гіпн/от+из+о́ва+н*ий
задава́куватий /зада/ва́+к+уват*ий
задери́куватий за/дер/и́к+уват*ий
задові́льний за+до/ві́ль/н*ий
задряпако́ваний за/дряп/а+к+о́ва+н*ий
задуше́вний за/душ/е́вн*ий
зажиттьови́й за/жи/тть+ов*и́й
зазнайкува́тий за/зна/й+к+ува́т*ий
закамені́лий за/кам/ен+і́+л*ий
закарлю́чений за/карл/ю́ч+ен*ий
заклубо́чений за/клуб/о́ч+ен*ий
законспіро́ваний за/конспір/о́ва+н*ий
закостри́чений за/костр/и́ч+ен*ий
заку́по́рений за/ку́п/о́р+ен*ий
закупіве́льний за/куп/ів+е́ль+н*ий
закучугу́рений за/куч/угу́р+ен*ий
закіптяві́лий за/кіпт/яв+і́+л*ий
залужа́нський за/луж/а́н+ськ*ий
заматері́лий за/мат/ер+і́+л*ий
заметі́льний за/мет/і́ль+н*ий
зана́голо́сний за+на́/голо́с/н*ий
занапа́щений за+на/па́щ/ен*ий
зане́мічний за+не́/міч/н*ий
занево́лений за+не/во́л/ен*ий
занепа́дницький за+не/па́д/ниць+к*ий
заокеа́нський за/океа́н/ськ*ий
заокру́глий за+о/кру́г/л*ий
заохо́чувальний за+о/хо́ч/ува+льн*ий
заоща́джуваний за+о/ща́дж/ува+н*ий
запа́морочений за+па́/мороч/ен*ий
запа́морочливий за+па́/мороч/лив*ий
запа́ринський за/па́р/и+н+ськ*ий
запавути́нений за/павут/и́н+ен*ий
запарши́вілий за/парш/и́в+і+л*ий
запилю́жений за/пил/ю́ж+ен*ий
запобі́гливий за+по/бі́г/лив*ий
запобігливий за+по/біг/лив*ий
заповзя́тливий за+по/взя́/т+лив*ий
запові́даний за+по/ві́д/а+н*ий
започатко́ваний за+по/ча/т+к+о́ва+н*ий
запри́язнений за/при́я/зн+ен*ий
заприбутко́ваний за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
запро́данський за/про́да/н+ськ*ий
запрова́джений за+про/ва́дж/ен*ий
запряго́вий за/пряг/о́в*ий
запідо́зрений за+підо́/зр/ен*ий
заржаві́лий за/рж/ав+і́+л*ий
заробітча́нський за/роб/іт+ч+а́н+ськ*ий
зароже́влений за/рож/е́вл+ен*ий
зарозумі́лий за/розум/і́+л*ий
заручино́вий за/руч/ин+о́в*ий
зарю́мсаний за/рю́м/с+а+н*ий
заспоко́юючий за+с/поко́j/у+j+уч*ий
заспокі́йливий за+с/покі́й/лив*ий
заспі́ваний за+с/пі́/ва+н*ий
засіда́тельський за/сід/а́+тель+ськ*ий
затьма́рений за/тьм/а́р+ен*ий
заупокі́йний за+у/покі́й/н*ий
зачерво́нений за/черво́н/ен*ий
зба́вний з/ба́в/н*ий
збагне́нний з/баг/н+е́нн*ий
збагряні́лий з/багр/ян+і́+л*ий
збезво́днений з+без/во́д/н+ен*ий
збезво́днюючий з+без/во́д/н+ю+j+уч*ий
збезси́лілий з+без/си́л/і+л*ий
збито́шний з/би/т+о́ш+н*ий
збли́жуючий з/бли́ж/у+j+уч*ий
збільшови́чений з/біль/ш+ов+и́ч+ен*ий
збільшовизо́ваний з/біль/ш+ов+из+о́ва+н*ий
зв'я́зкови́й з/в'я́з/к+ов*и́й
зв'язкови́й з/в'яз/к+ов*и́й
звалко́ваний з/вал/к+о́ва+н*ий
зви́вистий з/ви́/в+ист*ий
зви́нний з/ви́/н+н*ий
звиродні́лий з+ви/род/н+і́+л*ий
звича́йний з/вич/а́й+н*ий
звичайне́нький з/вич/ай+н+е́ньк*ий
звичайні́сінький з/вич/ай+н+і́сіньк*ий
звичає́вий з/вич/аj+е́в*ий
звору́шений з+во/ру́ш/ен*ий
звору́шливий з+во/ру́ш/лив*ий
згра́йний з/гр/а́+й+н*ий
здви́гнений з/дви́г/н+ен*ий
здемаско́ваний з+де/маск/о́ва+н*ий
здеморалізо́ваний з+де/морал/із+о́ва+н*ий
зденаціоналізо́ваний з+де/наці/онал+із+о́ва+н*ий
здерев'яні́лий з/дерев'j/ан+і́+л*ий
здити́нілий з/дит/и́н+і+л*ий
здобу́тий з+до/бу́/т*ий
здога́дливий з+до/га́д/лив*ий
зду́хвинний з/ду́х/в+ин+н*ий
зді́йнятий з+ді́/йня/т*ий
здійсни́мий з/дійсн/и́м*ий
зе́рнятковий /зе́рн/ят+к+ов*ий
зжовті́лий з/жов/т+і́+л*ий
зледачі́лий з/лед/ач+і́+л*ий
зледащі́лий з/лед/ащ+і́+л*ий
злиня́лий з/лин/я́+л*ий
зло́бний /зл/о́б+н*ий
злоби́вий /зл/об+и́в*ий
злосли́вий /зл/ос+ли́в*ий
злости́вий /зл/ост+и́в*ий
злю́чий /зл/ю́ч*ий
злі́сливий /зл/і́с+лив*ий
зм'я́кшувальний з/м'я́к/ш+ува+льн*ий
зм'я́кшуваний з/м'я́к/ш+ува+н*ий
зм'я́кшуючий з/м'я́к/ш+у+j+уч*ий
змертві́лий з/мер/т+в+і́+л*ий
зми́ваний з/ми́/ва+н*ий
зміща́нений з/міщ/а́н+ен*ий
змії́ний /зміj/і́н*ий
зна́ний /зна́/н*ий
зна́хурський /зна́х/ур+ськ*ий
знаве́цький /зна/в+е́ць+к*ий
знайо́мий /зна/й+о́м*ий
знайомі́сінький /зна/й+ом+і́сіньк*ий
знаря́джений з+на/ря́дж/ен*ий
знахі́дливий з+на/хі́д/лив*ий
значеннє́вий /знач/енн+є́в*ий
знебо́лений зне/бо́л/ен*ий
знебо́лювальний з+не/бо́л/юва+льн*ий
знева́жливий зне/ва́ж/лив*ий
зневуглецьо́ваний зне/вугл/ець+о́ва+н*ий
знемощі́лий з+не/мощ/і́+л*ий
знена́висний з+не/на́вис/н*ий
знеохо́чений зне+о/хо́ч/ен*ий
знеплі́днюваний зне/плі́д/н+юва+н*ий
знерухо́мілий з+не/рух/о́м+і+л*ий
знесамови́тілий з+не/сам/ови́т+і+л*ий
знетерпели́влений з+не/терп/ели́вл+ен*ий
знудьго́ваний з/нудь/г+о́ва+н*ий
зні́мчуваний з/ні́м/ч+ува+н*ий
знімчі́лий з/нім/ч+і́+л*ий
зніякові́лий з+ні/як/ов+і́+л*ий
зогріва́льний зо/грі/ва́+льн*ий
зозуля́стенький /зозул/я́ст+еньк*ий
золота́вий /золот/а́в*ий
золі́льниковий /зол/і́льник+ов*ий
зопсо́ваний зо/псо́в/а+н*ий
зоре́шливий /зор/е́ш+лив*ий
зоряни́стий /зор/ян+и́ст*ий
зосере́джений з+о/сере́дж/ен*ий
зрепети́руваний з/репет/и́р+ува+н*ий
зробітни́чуваний з/роб/іт+ни́ч+ува+н*ий
зруйно́вний з/руй/н+о́в+н*ий
зрівня́лівський з/рівн/я́+лів+ськ*ий
зспі́ваний з+с/пі́/ва+н*ий
зсу́кувальний з/су́к/ува+льн*ий
зсуту́лений з+су/ту́л/ен*ий
зуби́льний /зуб/и́+ль+н*ий
зужи́тий з+у/жи́/т*ий
зупи́нений зу/пи́н/ен*ий
зустрі́чний зу/стрі́/ч+н*ий
зустріча́ючий зу/стрі/ч+а́+j+уч*ий
зчетве́рений з/четв/е́р+ен*ий
зігріва́льний зі/грі/ва́+льн*ий
зірка́тий /зір/к+а́т*ий
зірча́тий /зір/ч+а́т*ий
зіщу́лений зі/щу́л/ен*ий
кабалісти́чний /кабал/істи́ч+н*ий
кавалері́йський /кавалер/і́й+ськ*ий
казуїсти́чний /казу/j+іст+и́ч+н*ий
каменя́рський /кам/ен+я́р+ськ*ий
камі́нний /кам/і́н+н*ий
камі́нчастий /кам/і́н+ч+аст*ий
каналізаці́йний /каналіз/ац+і́й+н*ий
кантіа́нський /кант/іа́н+ськ*ий
карбоні́льний /карбон/і́льн*ий
карбоніза́ційний /карбон/із+а́цій+н*ий
карбівни́чий /карб/ів+ни́ч*ий
карлючкува́тий /карл/юч+к+ува́т*ий
каталепти́чний ката/лепт/и́чн*ий
каталепти́чний ката/лепт/и́ч+н*ий
каталогізо́ваний ката/лог/із+о́ва+н*ий
катодний кат/од/н*ий
качури́ний /кач/ур+и́н*ий
кашлюко́вий /кашл/юк+о́в*ий
квантитати́вний /кванти/тат+и́вн*ий
кварте́тний /кварт/е́т+н*ий
квартир'є́рський /квартир'/j+е́р+ськ*ий
квітника́рський /квіт/ник+а́р+ськ*ий
квіту́чий /квіт/у́ч*ий
керівни́цький /кер/ів+н+и́ць+к*ий
керівни́чий /кер/ів+н+и́ч*ий
кетяжи́стий /кет/яж+и́ст*ий
кип'яти́льний /кип'j/ат+и́+льн*ий
кип'ятко́вий /кип'j/ат+к+о́в*ий
кип'яче́ний /кип'j/ач+е́н*ий
кипля́чий /кипл/я́ч*ий
кисли́чний /кис/л+и́ч+н*ий
кладови́щенський /клад/ов+и́щ+ен+ськ*ий
класицисти́чний /клас/иц+ист+и́чн*ий
кленівча́нський /клен/ів+ч+а́н+ськ*ий
клеї́льний /клеj/і́+льн*ий
клинкува́тий /клин/к+ува́т*ий
ключи́чний /ключ/и́ч+н*ий
кля́твений /кля́/т+в+ен*ий
клімактери́чний /клімакт/ер+и́чн*ий
кліткови́нний /кліт/к+ов+и́н+н*ий
ко́лючий /ко́л/юч*ий
ко́нусовий /ко́н/ус+ов*ий
ко́рмчий /ко́рм/ч*ий
ко́тиковий /ко́т/ик+ов*ий
коаксіа́льний ко/акс/іа́льн*ий
коаліці́йний /коал/іці́й+н*ий
кова́льський /ков/а́ль+ськ*ий
ковалі́вський /ков/ал+і́в+ськ*ий
ковзаня́рський /ковз/а+н+я́р+ськ*ий
кожухо́вий /кож/ух+о́в*ий
кожуша́ний /кож/уш+а́н*ий
кози́нячий /коз/и́н+яч*ий
козли́ний /коз/л+и́н*ий
козля́чий /коз/л+я́ч*ий
кокаї́новий /кок/аj+і́н+ов*ий
коле́кторний /коле́кт/ор+н*ий
колегіа́льний /колег/і+а́льн*ий
колекціоне́рський /колекц/і+он+е́р+ськ*ий
колекціоно́ваний /колекц/і+он+о́ва+н*ий
колоніа́льний /колон/і+а́ль+н*ий
колонізо́вуваний /колон/із+о́в+ува+н*ий
колю́чий /кол/ю́ч*ий
колю́чковий /кол/ю́ч+к+ов*ий
колінеа́рний ко/ліне/а́рн*ий
колії́вський /кол/іj+і́в+ськ*ий
кома́ндуючий /кома́нд/у+j+уч*ий
команди́рський /команд/и́р+ськ*ий
комато́зний /ком/ат+о́зн*ий
комплемента́рний /комплемент/а́рн*ий
комісаріа́тський /комісар/іа́т+ськ*ий
конве́ртерний кон/ве́рт/ер+н*ий
конверге́нтний кон/верге́нт/н*ий
конгломера́товий кон/гломер/а́т+ов*ий
конголе́зький /конго/ле́зь+к*ий
конституціона́льний /конституці/она́ль+н*ий
контраге́нтський контр/аге́нт/ськ*ий
контрадикто́рний /контрадикт/о́рн*ий
контратако́ваний контр/атак/о́ва+н*ий
контрпропозиці́йний контр/пропоз/иці́й+н*ий
концентро́ваний кон/центр/о́ва+н*ий
коню́ший /кон/ю́ш*ий
копальне́вий /коп/а+льн+е́в*ий
кореневи́щний /корен/ев+и́щ+н*ий
кореспонде́нтський /кореспонд/е́нт+ськ*ий
кореспонденці́йний /кореспонд/енц+і́й+н*ий
коро́тший /коро́т/ш*ий
корпорати́вний /корпор/ат+и́в+н*ий
корча́стий /корч/а́ст*ий
коршуня́чий /корш/ун+я́ч*ий
кострича́ний /костр/ич+а́н*ий
кося́чний /кос/я́ч+н*ий
котри́йсь /котр/*и́й$сь
коту́шковий /кот/у́шк+ов*ий
кофеї́новий /кофе/j+і́н+ов*ий
кра́пельний /кра́п/ель+н*ий
крамни́чний /крам/ни́ч+н*ий
кранови́й /кран/ов*и́й
крапли́нний /крап/л+и́н+н*ий
крапли́стий /крап/л+и́ст*ий
крапля́стий /крап/л+я́ст*ий
кременя́стий /крем/ен+я́ст*ий
кри́хітний /кри́х/іт+н*ий
кривулькува́тий /крив/уль+к+ува́т*ий
кривульча́стий /крив/уль+ч+а́ст*ий
кривуля́стий /крив/ул+я́ст*ий
крикли́вицький /крик/ли́в+иць+к*ий
криміна́льський /кримін/а́ль+ськ*ий
криміналісти́чний /кримін/ал+іст+и́ч+н*ий
кринича́стий /крин/ич+а́ст*ий
криничува́тий /крин/ич+ува́т*ий
крипто́новий /крипт/о́н+ов*ий
крисла́тий /крис/л+а́т*ий
критика́нський /крит/ик+а́н+ськ*ий
кричу́щий /крич/у́щ*ий
кришта́ликовий /кришта́л/ик+ов*ий
кругля́вий /круг/л+я́в*ий
круглі́сінький /круг/л+і́сіньк*ий
крупни́стий /круп/н+и́ст*ий
крупча́стий /круп/ч+а́ст*ий
круті́йський /крут/і́й+ськ*ий
крутійкува́тий /крут/ій+к+ува́т*ий
кріпосни́цький /кріп/ос+н+и́ць+к*ий
ку́рявний /ку́р/яв+н*ий
культу́рницький /культ/у́р+н+иць+к*ий
культурне́нький /культ/ур+н+е́ньк*ий
куни́чий /кун/и́ч*ий
куп'яни́стий /куп'/j+ан+и́ст*ий
купе́цький /куп/е́ць+к*ий
купіве́льний /куп/ів+е́ль+н*ий
курга́нчиковий /курга́н/чик+ов*ий
курсі́вковий /курс/і́в+к+ов*ий
кухо́нний /кух/о́н+н*ий
кучма́тий /куч/м+а́т*ий
кучугу́ристий /куч/угу́р+ист*ий
кільцюва́тий /кіль/ц+юва́т*ий
кінемати́чний /кін/ем+ат+и́ч+н*ий
кінни́чий /кін/н+и́ч*ий
кінни́чний /кін/н+и́ч+н*ий
кінно́тний /кін/н+о́т+н*ий
кісточко́вий /кіст/оч+к+о́в*ий
лаборато́рний /лабор/ато́р+н*ий
лави́нний /лав/и́н+н*ий
лави́новий /лав/и́н+ов*ий
лампа́дний /ламп/а́д+н*ий
лапча́стий /лап/ч+а́ст*ий
лассалья́нський /лассаль/j+а́н+ськ*ий
ластови́нчатий /ластов/и́н+ч+ат*ий
ластівча́ний /ластів/ч+а́н*ий
лата́ттєвий /лата́тт/єв*ий
легендаризо́ваний /легенд/ар+из+о́ва+н*ий
леда́щий /лед/а́щ*ий
ледаркува́тий /лед/ар+к+ува́т*ий
ледаче́нький /лед/ач+е́ньк*ий
ледачкува́тий /лед/ач+к+ува́т*ий
ледащува́тий /лед/ащ+ува́т*ий
леденце́вий /лед/ен+ц+е́в*ий
лежа́лий /леж/а́+л*ий
лежа́чий /леж/а́ч*ий
лежне́вий /леж/н+е́в*ий
лекси́чний /лекс/и́ч+н*ий
лексикалізо́ваний /лекс/ик+ал+із+о́ва+н*ий
лива́рний /ли/в+а́р+н*ий
ливнико́вий /ли/в+н+ик+о́в*ий
лижвяни́й /лиж/в+ян*и́й
лимона́дний /лимон/а́д+н*ий
линя́лий /лин/я́+л*ий
лиси́чий /лис/и́ч*ий
лисні́ючий /лис/н+і́+j+уч*ий
листвяни́й /лист/в+ян*и́й
лиха́цький /лих/а́ць+к*ий
личкува́льний /лич/к+ува́+льн*ий
лля́тий /лл/я́+т*ий
лобуря́цький /лоб/ур+я́ць+к*ий
лозинува́тий /лоз/ин+ува́т*ий
лозняко́вий /лоз/няк+о́в*ий
лоскітли́вий /лоскіт/ли́в*ий
лу́заний /лу́з/а+н*ий
лупцьо́ваний /луп/ць+о́ва+н*ий
луска́тий /луск/а́т*ий
лучи́новий /луч/и́н+ов*ий
льо́тчицький /льо́т/чиць+к*ий
льодовико́вий /льод/ов+ик+о́в*ий
льодянико́вий /льод/ян+ик+о́в*ий
лю́дяніший /лю́д/ян+іш*ий
люб'я́зний /люб'j/а́зн*ий
лібера́льствуючий /лібера́ль/ств+у+j+уч*ий
ліди́руючий /лід/и́р+у+j+уч*ий
лікарня́ний /лік/ар+н+я́н*ий
лісівни́чий /ліс/ів+ни́ч*ий
ліцензі́йний /ліценз/і́й+н*ий
м'я́льний /м'я́/льн*ий
м'яке́сенький /м'як/е́сеньк*ий
м'якуне́вий /м'як/ун+е́в*ий
м'якуше́вий /м'як/уш+е́в*ий
м'якши́льний /м'як/ш+и́+льн*ий
ма́ківко́вий /ма́к/ів+к+о́в*ий
ма́ківковий /ма́к/ів+к+ов*ий
ма́ревний /ма́р/ев+н*ий
ма́сничний /ма́с/нич+н*ий
ма́ючий /ма́/j+уч*ий
маврита́нський /мавр/ита́н+ськ*ий
магнети́чний /магнет/и́чн*ий
магнетизе́рський /магнет/из+е́р+ськ*ий
маздаї́стський /маздаj/і́ст+ськ*ий
майора́товий /майор/а́т+ов*ий
мале́йкий /мал/е́йк*ий
мале́сечкий /мал/е́сечк*ий
маню́нький /ман/ю́нь+к*ий
маніака́льний /мані/ак+а́льн*ий
маорі́йський /маорі́/й+ськ*ий
марганце́вистий /марганц/е́в+ист*ий
маркіро́ваний /марк/ір+о́ва+н*ий
марширува́льний /марш/ир+ува́+льн*ий
маскара́дний /маск/ара́д+н*ий
масли́нковий /масл/и́н+к+ов*ий
матери́нський /мат/ер+и́н+ськ*ий
материко́вий /мат/ер+ик+о́в*ий
матеріалізо́ваний /матер/і+ал+із+о́ва+н*ий
матеріалісти́чний /матер/і+ал+іст+и́чн*ий
мацюпу́сінький /мацюп/у́сіньк*ий
маячли́вий /маj/ач+ли́в*ий
ме́ртве́нний /ме́р/т+в+е́нн*ий
ме́ртвий /ме́р/т+в*ий
медальйо́нний /медаль/й+о́н+н*ий
медальйо́новий /медаль/й+о́н+ов*ий
медальє́рний /медаль/j+е́р+н*ий
медикаменто́зний /мед/ик+амент+о́зн*ий
медіа́нний /меді/а́н+н*ий
медіумі́чний /меді/ум+і́чн*ий
межи́річний межи́/річ/н*ий
мелізмати́чний /мелізм/ати́ч+н*ий
мерзло́тний /мерз/л+о́т+н*ий
мерзлякува́тий /мерз/л+як+ува́т*ий
мертве́цький /мер/т+в+е́ць+к*ий
мертво́тний /мер/т+в+о́т+н*ий
мертву́щий /мер/т+в+у́щ*ий
метаболі́чний мета/бол/і́чн*ий
металоїда́льний /метал/оїд+а́льн*ий
метацентри́чний мета/центр/и́чн*ий
меткі́ший /мет/к+і́ш*ий
метонімі́чний мет/онім/і́чн*ий
ми́лости́вий /ми́л/ост+и́в*ий
мигтю́чий /миг/т+ю́ч*ий
мину́вший /ми/ну́+вш*ий
мину́лий /ми/ну́+л*ий
мину́щий /ми/ну́+щ*ий
мисли́вий /мисл/и́в*ий
миш'я́ковистий /миш'я́к/ов+ист*ий
младе́нчий /млад/е́н+ч*ий
млина́рський /мл/ин+а́р+ськ*ий
млинко́ваний /мл/ин+к+о́ва+н*ий
млино́вий /мл/ин+о́в*ий
мо́крий /мо́к/р*ий
мобілізу́ючий /мобіл/із+у́+j+уч*ий
мовчазли́вий /мовч/а+з+ли́в*ий
мовчазни́й /мовч/а+з+н*и́й
мовчазні́ший /мовч/а+з+н+і́ш*ий
могу́тніший /могу́т/н+іш*ий
моза́їковий /моза́j/ік+ов*ий
мокре́нький /мок/р+е́ньк*ий
мокроти́нний /мок/р+от+и́н+н*ий
мокрува́тий /мок/р+ува́т*ий
мокрю́щий /мок/р+ю́щ*ий
мокрі́сінький /мок/р+і́сіньк*ий
молито́вний /мол/и+т+о́в+н*ий
моло́дшенький /моло́д/ш+еньк*ий
молодне́чий /молод/н+е́ч*ий
молодю́сінький /молод/ю́сіньк*ий
моложа́венький /молож/а́в+еньк*ий
молоча́йний /молоч/а́й+н*ий
молоча́євий /молоч/а́j+ев*ий
монаци́товий /монац/и́т+ов*ий
монголо́їдний /монгол/о́їд+н*ий
монструо́зний /монстр/уо́зн*ий
морозо́винний /мороз/о́вин+н*ий
мости́льний /мост/и́+льн*ий
мотоцикле́тний /мотоцикл/е́т+н*ий
моча́листий /моч/а́+л+ист*ий
моча́лковий /моч/а́+л+к+ов*ий
мочарува́тий /моч/ар+ува́т*ий
му́ченицький /му́ч/ен+иць+к*ий
му́шачий /му́ш/ач*ий
мужи́чий /муж/и́ч*ий
музика́льний /муз/ик+а́льн*ий
мура́шниковий /мура́ш/ник+ов*ий
мі́сницький /мі́с/ниць+к*ий
міжамерика́нський між/америк/а́н+ськ*ий
міжву́зівський між/ву́з/ів+ськ*ий
міжз'ї́здівський між+з'/ї́зд/ів+ськ*ий
міжмолекуля́рний між/молекул/я́рн*ий
міжповерхо́вий між+по/верх/о́в*ий
міжспілча́нський між/спіл/ч+а́н+ськ*ий
мікро́нний /мікр/о́н+н*ий
мільярде́рський /мільярд/е́р+ськ*ий
мільярде́рівський /мільярд/е́р+ів+ськ*ий
міте́лковий /міт/е́л+к+ов*ий
мітлови́й /міт/л+ов*и́й
міцню́щий /міц/н+ю́щ*ий
на́ймитський на́/йм/ит+ськ*ий
на́ський /на́сь/к*ий
набо́куватий на/бо́к/уват*ий
навкі́сний нав/кі́с/н*ий
навми́сний на+в/ми́с/н*ий
навперемі́нний нав+пере/мі́н/н*ий
навро́чений на+в/ро́ч/ен*ий
навскі́сний нав+с/кі́с/н*ий
наві́юваний на/ві́/j+ува+н*ий
нага́дуваний на/га́д/ува+н*ий
награвійо́ваний на/грав/ій+о́ва+н*ий
нагрівни́й на/грі/в+н*и́й
надба́влений над/ба́вл/ен*ий
надбавни́й над/бав/н*и́й
надвлу́чний над+в/лу́ч/н*ий
наддале́кий над/дал/е́к*ий
наддністря́нський над/дністр/я́н+ськ*ий
надзапла́вний над+за/пла́в/н*ий
надзвича́йний над+з/вич/а́й+н*ий
надкі́сничний над/кі́с/нич+н*ий
надлопа́тковий над/лопа́т/к+ов*ий
наднормати́вний над/норм/ати́в+н*ий
надпоту́жний над+по/ту́ж/н*ий
надпровідни́й над+про/від/н*и́й
надскладни́й над+с/клад/н*и́й
надтеку́чий над/тек/у́ч*ий
надчуттє́вий над/чу/тт+є́в*ий
наді́браний наді́/бр/а+н*ий
нажи́влений на/жи́/вл+ен*ий
нажу́жманий на/жу́жм/ан*ий
назби́ваний на+з/би́/ва+н*ий
наздо́гнаний на+з+до́/гн/а+н*ий
найбасови́тіший най/бас/ови́т+іш*ий
найбезсо́вісніший най+без/со́віс/н+іш*ий
найбли́жчий най/бли́ж/ч*ий
найблиску́чіший най/блиск/у́ч+іш*ий
найбойові́ший най/бой/ов+і́ш*ий
найбі́льшенький най/бі́ль/ш+еньк*ий
найвига́дливіший най+ви/га́д/лив+іш*ий
найвлу́чніший най+в/лу́ч/н+іш*ий
найвродли́віший най+в/род/ли́в+іш*ий
найві́дданіший най+ві́д/да/н+іш*ий
найвідо́міший най/від/о́м+іш*ий
найголовні́ший най/голов/н+і́ш*ий
найгости́нніший най/гост/и́нн+іш*ий
найдокла́дніший най+до/кла́д/н+іш*ий
найжорсто́кіший най/жорсто́к/іш*ий
найжіно́чніший най/жін/о́ч+н+іш*ий
наймиті́вський на/йм/ит+і́в+ськ*ий
наймонумента́льніший най/монумент/а́ль+н+іш*ий
найнапру́женіший най+на/пру́ж/ен+іш*ий
найнеобхі́дніший най+не+об/хі́д/н+іш*ий
найпотає́мніший най+по/таj/е́м+н+іш*ий
найпрудкі́ший най/пруд/к+і́ш*ий
найра́дісніший най/ра́д/іс+н+іш*ий
найсправжні́сінький най+с/правж/н+і́сіньк*ий
найсуттє́віший най/сутт/є́в+іш*ий
накопи́чуваний на/коп/и́ч+ува+н*ий
наладно́ваний на/лад/н+о́ва+н*ий
нали́вковий на/ли́/в+к+ов*ий
нали́вчатий на/ли́/в+ч+ат*ий
намазю́каний на/маз/ю́к+а+н*ий
наоко́льний на+о/ко́ль/н*ий
напа́дницький на/па́д/ниць+к*ий
наплюва́тельський на/плю/ва́+тель+ськ*ий
наплюва́цький на/плю/ва́+цьк*ий
наполе́гливий на+по/ле́г/лив*ий
напоу́млений на+по/у́мл/ен*ий
напризби́руваний на+при+з/би́р/ува+н*ий
напроро́чений на+про/ро́ч/ен*ий
наркоти́чний /наркот/и́ч+н*ий
нарука́вний на/рук/а́в+н*ий
наспі́ваний на+с/пі́/ва+н*ий
наспівни́й на+с/пі/в+н*и́й
насто́янковий на/сто́j/а+н+к+ов*ий
настрі́ляний на/стрі́л/я+н*ий
насурмо́нений на/сурм/о́н+ен*ий
нато́птуватий на/то́пт/ува+т*ий
натро́нний на/тро́н/н*ий
натя́гнутий на/тя́г/ну+т*ий
нафарширо́ваний на/фарш/ир+о́ва+н*ий
нафтала́новий /нафт/ал+а́н+ов*ий
нафталі́нний /нафт/ал+і́н+н*ий
нафталі́новий /нафт/ал+і́н+ов*ий
націоналі́стський /наці/онал+і́ст+ськ*ий
націоналізо́ваний /наці/онал+із+о́ва+н*ий
неавторите́тний не/авторите́т/н*ий
неантагоністи́чний не+ант/агон/іст+и́чн*ий
неаполіта́нський /неапол/іта́н+ськ*ий
небезви́гідний не+без/ви́гід/н*ий
небезпідста́вний не+без+під/ста́в/н*ий
небезрозсу́дний не+без+роз/су́д/н*ий
небезсупере́чний не+без+су/пере́ч/н*ий
небезтурбо́тний не+без/турб/о́т+н*ий
небезуспі́шний не+без+у/спі́/ш+н*ий
небоязки́й не/боj/а+з+к*и́й
небоязли́вий не/боj/а+з+ли́в*ий
небува́лий не/бу/ва́+л*ий
небудіве́льний не/буд/ів+е́ль+н*ий
небі́жчиковий /небі́ж/чик+ов*ий
небільшови́цький не/біль/ш+ов+и́ць+к*ий
нев'я́нучий не/в'я́/ну+ч*ий
нев'я́нущий не/в'я́/ну+щ*ий
невблага́нний не+в/благ/а́+нн*ий
невва́жливий не+в/ва́ж/лив*ий
невгамо́ваний не+в/гам/о́ва+н*ий
невда́лий не+в/да́/л*ий
невда́чливий не+в/да́/ч+лив*ий
невдержи́мий не+в/держ/и́м*ий
невели́чкий не/вел/и́ч+к*ий
невжи́вчивий не+в/жи́/в+чив*ий
невжи́точний не+в/жи́/т+оч+н*ий
неви́линялий не+ви́/лин/я+л*ий
неви́співаний не+ви́+с/пі/ва+н*ий
невиба́гливий не+ви/ба́г/лив*ий
невирази́стий не+ви/раз/и́ст*ий
невитки́й не/ви/т+к*и́й
невмиру́щий не+в/мир/у́щ*ий
неворухки́й не+во/рух/к*и́й
невпливо́вий не+в/пли/в+о́в*ий
невпоко́рений не+в+по/ко́р/ен*ий
невпорядко́ваний не+в+по/ряд/к+о́ва+н*ий
невпі́знаний не+в+пі́/зна/н*ий
невпізна́нний не+в+пі/зна́/нн*ий
невтаємни́чений не+в/таj/ем+н+и́ч+ен*ий
неві́руючий не/ві́р/у+j+уч*ий
невідбутни́й не+від/бу/т+н*и́й
невідо́мий не/від/о́м*ий
невідповіда́льний не+від+по/від/а́+льн*ий
невійсько́ви́й не/вій/ськ+о́в*и́й
негну́чий не/г/ну́+ч*ий
негнучки́й не/г/ну+ч+к*и́й
негодя́щий не/год/я́щ*ий
негоспода́рний не/господ/а́р+н*ий
негости́нний не/гост/и́+нн*ий
неграціо́зний не/граці/о́з+н*ий
негритя́нський /негр/итя́н+ськ*ий
недале́чкий не/дал/е́ч+к*ий
недбайли́вий не/дб/а+й+ли́в*ий
недеформо́ваний не+де/форм/о́ва+н*ий
недитя́чий не/дит/я́ч*ий
недоба́чений недо/ба́ч/ен*ий
недова́рений не+до/ва́р/ен*ий
недови́конаний недо+ви́/кон/а+н*ий
недогля́нутий не+до/гля́/ну+т*ий
недозво́лений не+до+з/во́л/ен*ий
недозволе́нний не+до+з/вол/е́нн*ий
недооде́ржаний недо+о/де́рж/а+н*ий
недорозви́нений недо+роз/ви́/н+ен*ий
недоруйно́ваний не+до/руй/н+о́ва+н*ий
недосві́дчений не+до/сві́д/ч+ен*ий
недоска́заний не+до+с/ка́з/а+н*ий
недоспі́ваний не+до+с/пі́/ва+н*ий
недосі́яний не+до/сі́/j+а+н*ий
недото́рканий недо/то́рк/а+н*ий
недоукомплекто́ваний не+до+у/комплект/о́ва+н*ий
неді́браний не+ді́/бр/а+н*ий
нежа́лісливий не/жа́л/іс+лив*ий
неживи́й не/жи/в*и́й
нежона́тий не/жон/а́т*ий
нежурбли́вий не/жур/б+ли́в*ий
нежіно́чний не/жін/о́ч+н*ий
нез'ясо́вний не+з'/яс/о́в+н*ий
незабороно́ваний не+за/борон/о́ва+н*ий
незамо́жницький не+за/мо́ж/н+иць+к*ий
незаприбутко́ваний не+за+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
незасві́дчений не+за/сві́д/ч+ен*ий
незасу́нений не+за/су́/н+ен*ий
незаціка́влений не+за/цік/а́вл+ен*ий
незбагне́нний не+з/баг/н+е́нн*ий
незби́раний не+з/би́р/а+н*ий
незвича́йний не+з/вич/а́й+н*ий
незвору́шний не+з+во/ру́ш/н*ий
незга́ньблений не+з/га́нь/бл+ен*ий
незгаса́ючий не+з/гас/а́+j+уч*ий
незгла́дний не+з/гла́д/н*ий
незгра́йний не+з/гра́/й+н*ий
нездога́дливий не+з+до/га́д/лив*ий
нездужа́лий не+з/дуж/а́+л*ий
незжа́тий не+з/жа́/т*ий
незло́бний не/зл/о́б+н*ий
незлоби́вий не/зл/об+и́в*ий
незна́ючий не/зна́/j+уч*ий
незна́ємий не/зна́/j+ем*ий
незнайо́мий не/зна/й+о́м*ий
незі́браний не+зі́/бр/а+н*ий
некоордино́ваний не+ко/ордин/о́ва+н*ий
некучеря́вий не/кучер/я́в*ий
нелету́чий не/лет/у́ч*ий
нели́царський не/ли́ц/ар+ськ*ий
нелиню́чий не/лин/ю́ч*ий
нелюб'я́зний не/люб'j/а́зн*ий
немальовни́чий не/маль/ов+ни́ч*ий
нематеріа́льний не/матер/і+а́ль+н*ий
неме́ркнучий не/ме́рк/н+уч*ий
неми́лости́вий не/ми́л/ост+и́в*ий
немиготли́вий не/миг/от+ли́в*ий
немовля́чий не/мовл/я́ч*ий
нена́вчений не+на́/вч/ен*ий
ненавми́сний не+на/вми́с/н*ий
необа́чливий не+о/ба́ч/лив*ий
необгоро́джений не+об/горо́дж/ен*ий
необме́жний не+об/ме́ж/н*ий
необстрі́ляний не+об/стрі́л/я+н*ий
необумо́влений не+об+у/мо́вл/ен*ий
необі́знаний не+обі́/зна/н*ий
неогоро́джений не+о/горо́дж/ен*ий
неодра́дний не+од/ра́д/н*ий
неоподатко́вуваний не+о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
неперебі́рливий не+пере/бі́р/лив*ий
непереве́ршений не+пере/ве́рш/ен*ий
непередба́чений не+перед/ба́ч/ен*ий
непередба́чливий не+перед/ба́ч/лив*ий
неписьме́нний не/пись/м+е́нн*ий
непиту́щий не/пи/т+у́щ*ий
неплаті́жний не/плат/і́ж+н*ий
непобо́рний не+по/бо́р/н*ий
непобори́мий не+по/бор/и́м*ий
неповору́шний не+по+во/ру́ш/н*ий
неподатко́вий не+по/да/т+к+о́в*ий
неподі́льчивий не+по/ді́ль/чив*ий
непожи́вний не+по/жи́/в+н*ий
неполя́рний не/пол/я́р+н*ий
неполяризо́ваний не/пол/яр+из+о́ва+н*ий
непоодино́кий не+по/один/о́к*ий
непорівня́нний не+по/рівн/я́+нн*ий
непосидю́чий не+по/сид/ю́ч*ий
непосидю́щий не+по/сид/ю́щ*ий
непосидя́чий не+по/сид/я́ч*ий
непосидя́щий не+по/сид/я́щ*ий
непослідо́вний не+по/слід/о́вн*ий
непотьма́рений не+по/тьм/а́р+ен*ий
непра́вильний не/пра́в/и+ль+н*ий
непри́я́тельський не/при́я́/тель+ськ*ий
непри́язний не/при́я/зн*ий
неприбо́рканий не+при/бо́рк/а+н*ий
неприбо́ркний не+при/бо́рк/н*ий
непризвича́єний не+при+з/вич/а́j+ен*ий
неприйнятни́й не+при/йня/т+н*и́й
непроби́вний не+про/би́/в+н*ий
непроро́слий не+про/ро́с/л*ий
непросві́тлений не+про/сві́т/л+ен*ий
непутя́щий не/пут/я́щ*ий
непідві́домчий не+під/ві́д/ом+ч*ий
непідгото́ваний не+під/гото́в/а+н*ий
непізна́ваний не+пі/зна́/ва+н*ий
непізна́нний не+пі/зна́/нн*ий
непізнава́нний не+пі/зна/ва́+нн*ий
нержаві́ючий не/рж/ав+і́+j+уч*ий
неритмі́чний не/ритм/і́ч+н*ий
нерозбі́рливий не+роз/бі́р/лив*ий
нерозве́дений не+роз/ве́д/ен*ий
нерозпоря́дливий не+роз+по/ря́д/лив*ий
нерозпоча́тий не+роз+по/ча́/т*ий
нерозпі́знаний не+роз+пі́/зна/н*ий
нерозсі́дланий не+роз/сі́д/л+а+н*ий
нерозі́браний не+розі́/бр/а+н*ий
несвідо́мий не+с/від/о́м*ий
несерди́тий не/серд/и́т*ий
несиметри́чний не+си/метр/и́чн*ий
несимпати́чний не+сим/пат/и́чн*ий
неска́заний не+с/ка́з/а+н*ий
нескінче́нний не+с/кінч/е́нн*ий
неслужбо́вий не/служ/б+о́в*ий
несмерте́льний не+с/мер/т+е́льн*ий
несогі́рший не+со/гі́р/ш*ий
несоло́ний не/сол/о́н*ий
несоціалісти́чний не/соціал/іст+и́чн*ий
неспови́тий не+с+по/ви́/т*ий
несповіди́мий не+с+по/від/и́м*ий
несполу́чний не+с+по/лу́ч/н*ий
неспорі́днений не+с+по/рі́д/н+ен*ий
неспостере́жливий не+с+по/стере́ж/лив*ий
несприйня́тливий не+с+при/йня́/т+лив*ий
несприя́тливий не+с/приj/а́+т+лив*ий
неспромо́жний не+с+про/мо́ж/н*ий
неспівзву́чний не+спів/зву́ч/н*ий
нестарі́ючий не/стар/і́+j+уч*ий
нестате́чний не/стат/е́чн*ий
нестерпи́мий не+с/терп/и́м*ий
нестерпу́чий не+с/терп/у́ч*ий
несумі́рний не+су/мі́р/н*ий
несуттє́вий не/сутт/є́в*ий
нетерпели́вий не/терп/ели́в*ий
нетранспорта́бельний не/транспорт/а́бель+н*ий
нетямови́тий не/тям/ови́т*ий
неублага́нний не+у/благ/а́+нн*ий
неудержи́мий не+у/держ/и́м*ий
неудо́брений не+у/до́бр/ен*ий
неузго́джений не+у+з/го́дж/ен*ий
неусвідо́млений не+у+с/від/о́мл+ен*ий
неусмі́шливий не+у/смі́/ш+лив*ий
неустано́влений не+у/стан/о́вл+ен*ий
нехазяйнови́тий не/хазяй/н+ови́т*ий
неціка́вий не/цік/а́в*ий
нецілкови́тий не/ціл/к+ови́т*ий
нечисле́нний не/числ/е́нн*ий
нешанобли́вий не/шан/об+ли́в*ий
неіму́щий не/ім/у́щ*ий
неїстівни́й не/їс/т+івн*и́й
низови́нний /низ/ов+и́н+н*ий
нищівни́й /нищ/івн*и́й
ножі́вковий /нож/і́в+к+ов*ий
нормати́вний /норм/ати́в+н*ий
носи́лковий /нос/и́+лк+ов*ий
ностальгі́йний /ностальг/і́й+н*ий
нудьга́рський /нудь/г+а́р+ськ*ий
нудьгу́ючий /нудь/г+у́+j+уч*ий
нюшку́ючий /нюш/к+у́+j+уч*ий
нявку́чий /няв/к+у́ч*ий
нівелі́рний /нівел/і́р+н*ий
нігілі́стський /нігіл/і́ст+ськ*ий
нігілісти́чний /нігіл/іст+и́чн*ий
ніздрюва́тий /ніздр/юва́т*ий
нізчи́мний ні+з/ч/*и́м$н*ий
нічоге́нький ні/ч/*ог$е́ньк*ий
ніякогі́сінький ні/як/*ог$і́сіньк*ий
оа́зисний /оа́з/ис+н*ий
об'є́мистий об'/є́м/ист*ий
об'єдна́вчий об'/єдн/а́+в+ч+*ий
об'єктивісти́чний /об'єкт/ив+іст+и́чн*ий
обважні́лий об/важ/н+і́+л*ий
обвинува́чуваний об/вин/ува́ч+ува+н*ий
обво́днювальний об/во́д/н+юва+льн*ий
обезба́рвлений обез/ба́рвл/ен*ий
обезсме́рчений обез+с/ме́р/ч+ен*ий
оби́дчивий /оби́д/чив*ий
обла́днаний об/ла́д/н+а+н*ий
облицьо́вуваний об/лиць/о́в+ува+н*ий
обличкува́льний об/лич/к+ува́+льн*ий
обліпи́ховий об/ліп/и́х+ов*ий
обомлі́лий обо/млі́/л*ий
обою́дний /об/оj+у́д+н*ий
обри́вчастий об/ри́в/част*ий
обрі́дчастий об/рі́д/ч+аст*ий
обслі́дницький об/слі́д/ниць+к*ий
обстрі́паний об+с/трі́п/а+н*ий
обсі́чений об/сі́ч/ен*ий
обтанцьо́ваний об/тан/ць+о́ва+н*ий
обумо́влений об+у/мо́вл/ен*ий
обуржуа́знений о/буржу/а́з+н+ен*ий
обі́драний обі́/др/а+н*ий
обі́знаний обі́/зна/н*ий
обілля́тий обі/лл/я́+т*ий
обітова́ний /обіт/ова́н*ий
огрі́йливий о/грі́/й+лив*ий
одзові́стський од/зов/і́ст+ськ*ий
одини́чний /один/и́ч+н*ий
одино́кий /один/о́к*ий
одки́нутий од/ки́/ну+т*ий
одна́кий /одн/а́к*ий
однакові́сінький /одн/ак+ов+і́сіньк*ий
одома́шнений о/дом/а́+ш+н+ен*ий
оду́тлий о/ду́/т+л*ий
одурма́нений о/дур/ма́н+ен*ий
одурма́нливий о/дур/ма́н+лив*ий
одурма́нюючий о/дур/ма́н+ю+j+уч*ий
одутлува́тий о/ду/т+л+ува́т*ий
одуше́влений о/душ/е́вл+ен*ий
оді́браний оді́/бр/а+н*ий
оживля́ючий о/жи/вл+я́+j+уч*ий
озагла́влений о+за/гла́вл/ен*ий
озокери́тний /озокер/и́т+н*ий
окая́нний о/каj/а́+нн*ий
око́льничий о/ко́ль/н+ич*ий
окра́їнний о/кра́j/ін+н*ий
окру́глений о/кру́г/л+ен*ий
оксидо́ваний /окс/ид+о́ва+н*ий
окта́новий /окт/а́н+ов*ий
октрої́руваний /октроj/і́р+ува+н*ий
окультиво́ваний о/культ/ив+о́ва+н*ий
окульту́рений о/культ/у́р+ен*ий
окуля́рний /окул/я́р+н*ий
окулірува́льний /окул/ір+ува́+льн*ий
олі́їстий /олі́j/іст*ий
онемощі́лий о+не/мощ/і́+л*ий
ономасти́чний /оном/аст+и́ч+н*ий
онучка́рський /онуч/к+а́р+ськ*ий
оп'яня́ючий о/п'j/ан+я́+j+уч*ий
опалесце́нтний /опал/есце́нт+н*ий
опови́тий о+по/ви́/т*ий
оповіда́льний о+по/від/а́+льн*ий
оподатко́ваний о+по/да/т+к+о́ва+н*ий
оподатко́вуваний о+по/да/т+к+о́в+ува+н*ий
ополя́чений о/пол/я́ч+ен*ий
опосередко́вуючий о+по/серед/к+о́в+у+j+уч*ий
опресо́вувальний о/прес/о́в+ува+льн*ий
оприбутко́ваний о+при/бу/т+к+о́ва+н*ий
оптимізаці́йний /оптим/із+ац+і́й+н*ий
опідзо́лений о+під/зо́л/ен*ий
опіку́нський о/пік/у́н+ськ*ий
опіку́нчий о/пік/у́н+ч*ий
організо́вуваний /організ/о́в+ува+н*ий
організо́вуючий /організ/о́в+у+j+уч*ий
ордина́тний /ордин/а́т+н*ий
оробітни́чений о/роб/іт+ни́ч+ен*ий
осамо́тнений о/сам/о́т+н+ен*ий
осамоті́лий о/сам/от+і́+л*ий
осамі́тнений о/сам/і́т+н+ен*ий
осві́тлювальний о/сві́т/л+юва+льн*ий
осві́тлюваний о/сві́т/л+юва+н*ий
осетри́нний /осетр/и́н+н*ий
осетри́новий /осетр/и́н+ов*ий
оскажені́лий о+с/каж/ен+і́+л*ий
оско́лковий о+с/ко́л/к+ов*ий
ослі́плий о/слі́п/л*ий
осмі́яний о/смі́/j+а+н*ий
оста́ркуватий о/ста́р/к+уват*ий
остюкува́тий /ост/юк+ува́т*ий
осуча́снений о+су/ча́с/н+ен*ий
отаке́зний о/так/е́зн*ий
отаке́нний о/так/е́нн*ий
отаке́нький о/так/е́ньк*ий
отакі́сінький о/так/і́сіньк*ий
отру́тний о/тру́/т+н*ий
офранцу́жений о/франц/у́ж+ен*ий
офіціо́зний /офіці/о́з+н*ий
оха́йненький /оха́й/н+еньк*ий
очере́винний о/чере́в/ин+н*ий
очка́стий /оч/к+а́ст*ий
п'яне́нький /п'j/ан+е́ньк*ий
п'яни́цький /п'j/ан+и́ць+к*ий
п'янки́й /п'j/ан+к*и́й
п'янли́вий /п'j/ан+ли́в*ий
п'янува́тий /п'j/ан+ува́т*ий
п'яню́чий /п'j/ан+ю́ч*ий
п'ятачко́вий /п'ят/ач+к+о́в*ий
па́даличний /па́д/а+л+ич+н*ий
па́ливний /па́л/и+в+н*ий
па́льчиковий /па́ль/ч+ик+ов*ий
па́нствовий /па́н/ств+ов*ий
па́нщинний /па́н/щин+н*ий
па́ростко́вий па́/рост/к+о́в*ий
па́стирський /па́с/т+ир+ськ*ий
па́харський /па́х/а+р+ськ*ий
павиче́вий /пав/ич+е́в*ий
павути́нячий /павут/и́н+яч*ий
пагорбкува́тий па/горб/к+ува́т*ий
падлю́чий /пад/л+ю́ч*ий
пазури́стий /пазур/и́ст*ий
палке́нький /пал/к+е́ньк*ий
палубча́стий /палуб/ча́ст*ий
пальме́тний /пальм/е́т+н*ий
пальміти́новий /пальм/іт+и́н+ов*ий
пальцьови́й /паль/ць+ов*и́й
панща́нний /пан/щ+а́нн*ий
панщизня́ний /пан/щ+изн+я́н*ий
паплю́жий /папл/ю́ж*ий
паплю́жний /папл/ю́ж+н*ий
папі́русний /папі́р/ус+н*ий
парамагні́тний пара/магні́т/н*ий
парасимпати́чний пара+сим/пат/и́чн*ий
паратифо́зний пара/тиф/о́зн*ий
парафразо́ваний пара/фраз/о́ва+н*ий
паренхімато́зний пар/енхім/ат+о́зн*ий
пародійо́ваний /парод/ій+о́ва+н*ий
пароксизма́льний /парокс/изм+а́льн*ий
парубо́цький /паруб/о́ць+к*ий
парубо́чий /паруб/о́ч*ий
парши́венький /парш/и́в+еньк*ий
пасеї́стський /пасе/j+і́ст+ськ*ий
пасови́щний /пас/ов+и́щ+н*ий
пасто́вни́й /пас/т+о́в+н*и́й
пасту́шачий /пас/т+у́ш+ач*ий
пасту́ший /пас/т+у́ш*ий
пастівни́й /пас/т+ів+н*и́й
патримоніа́льний /патр/имоні+а́льн*ий
патріоти́чний /патрі/от+и́чн*ий
паху́щий /пах/у́щ*ий
пашни́стий /паш/н+и́ст*ий
пащекува́тий /пащ/ек+ува́т*ий
пе́карський /пе́к/ар+ськ*ий
пе́рві́сний /пе́рв/і́сн*ий
пе́ршенький /пе́рш/еньк*ий
пеленга́торний /пеленг/а́т+ор+н*ий
пелюстка́стий /пелюст/к+а́ст*ий
пенсіоне́рський /пенсі/он+е́р+ськ*ий
пенякува́тий /пен/як+ува́т*ий
пепти́дний /пепт/и́д+н*ий
переби́вчастий пере/би́/в+ч+аст*ий
перев'я́зочний пере/в'я́з/оч+н*ий
перевдя́гнений пере+в/дя́г/н+ен*ий
переви́борний пере+ви́/бор/н*ий
переви́даний пере+ви́/да/н*ий
перевору́шений пере+во/ру́ш/ен*ий
переві́шений пере/ві́ш/е+н*ий
передба́чений перед/ба́ч/ен*ий
передба́чливий перед/ба́ч/лив*ий
передви́борний перед+ви́/бор/н*ий
передвча́сний перед+в/ча́с/н*ий
переджни́вний перед/жн/и́в+н*ий
передзасівни́й перед+за/сі/в+н*и́й
передзбира́льний перед+з/бир/а́+льн*ий
передислоко́ваний пере+дис/лок/о́ва+н*ий
передкри́зисний перед/кри́з/ис+н*ий
передлежа́чий перед/леж/а́ч*ий
передмину́лий перед/ми/ну́+л*ий
передна́голосний перед+на́/голос/н*ий
передові́рений пере+до/ві́р/ен*ий
передочере́винний передо/чере́в/ин+н*ий
передпоса́дковий перед+по/са́д/к+ов*ий
передпухли́нний перед/пух/л+и́н+н*ий
передсадивни́й перед/сад/и+в+н*и́й
передсвіта́нковий перед/світ/а́+н+к+ов*ий
передсе́рдієвий перед/се́рд/іj+ев*ий
передсме́ртний перед+с/ме́р/т+н*ий
передстаре́чий перед/стар/е́ч*ий
пережи́точний пере/жи́/т+оч+н*ий
перезапи́лений пере+за/пи́л/ен*ий
перезволо́жений пере+з/воло́ж/ен*ий
перезнайо́млений пере/зна/й+о́мл+ен*ий
переймено́ваний пере/йм/ен+о́ва+н*ий
переки́нений пере/ки́/н+ен*ий
перекі́рливий пере/кі́р/лив*ий
перели́вчастий пере/ли́/в+част*ий
перемі́гший пере/мі́г/ш*ий
перенаванта́жений пере+на/ванта́ж/ен*ий
перео́браний пере+о́/бр/а+н*ий
переобгово́рений пере+об/гово́р/ен*ий
переобліко́вий пере+об/лік/о́в*ий
перепови́тий пере+по/ви́/т*ий
переполови́нений пере/пол/ови́н+ен*ий
перепрова́джений пере+про/ва́дж/ен*ий
перепрода́жний пере/прода́/ж+н*ий
перепідгото́влений пере+під/гото́вл/ен*ий
перерозви́нутий пере+роз/ви́/ну+т*ий
перерозподі́лений пере+роз+по/ді́л/ен*ий
переспі́ваний пере+с/пі́/ва+н*ий
перетаки́й пере/так/*и́й
перетво́рювальний пере/тво́р/юва+льн*ий
переукла́дений пере+у/кла́д/ен*ий
переусвідо́млений пере+у+с/від/о́мл+ен*ий
переіна́кшений пере/ін/а́к+ш+ен*ий
переіна́чений пере/ін/а́ч+ен*ий
пери́нний /пер/и́н+н*ий
пери́стенький /пер/и́ст+еньк*ий
перикардіа́льний пери/кард/і+а́льн*ий
перифразо́ваний пери/фраз/о́ва+н*ий
перла́стенький /перл/а́ст+еньк*ий
перна́тий /пер/н+а́т*ий
перси́дський /перс/и́д+ськ*ий
персоналізо́ваний /персон/ал+із+о́ва+н*ий
персія́нський /перс/іj+а́н+ськ*ий
перука́рський /перук/а́р+ськ*ий
періоста́льний пері/ост/а́льн*ий
петрі́вчаний /петр/і́вч+ан*ий
печі́ночний /печі́н/оч+н*ий
пи́санковий /пи́с/а+н+к+ов*ий
пивни́й /пи/в+н*и́й
пивни́чний /пи/в+н+и́ч+н*ий
пилю́жний /пил/ю́ж+н*ий
письма́цький /пись/м+а́ць+к*ий
письме́нний /пись/м+е́нн*ий
письме́нницький /пись/м+е́нн+иць+к*ий
пити́мий /пи/т+и́м*ий
пито́мий /пит/о́м*ий
питу́щий /пи/т+у́щ*ий
пла́стиковий /пла́ст/ик+ов*ий
пла́човий /пла́ч/ов*ий
плавнико́вий /плав/ник+о́в*ий
плазмати́чний /плазм/ат+и́чн*ий
плакси́вий /плак/с+и́в*ий
пласти́чний /пласт/и́ч+н*ий
пластика́товий /пласт/ик+а́т+ов*ий
пластилі́новий /пластил/і́н+ов*ий
пластівча́стий /пласт/ів+ч+а́ст*ий
платино́ваний /плат/ин+о́ва+н*ий
плаче́вний /плач/е́вн*ий
плеври́товий /плевр/и́т+ов*ий
плеска́тенький /плеск/а́т+еньк*ий
пли́нний /пли́/н+н*ий
пливки́й /пли/в+к*и́й
пливу́нний /пли/в+у́н+н*ий
пливу́чий /пли/в+у́ч*ий
пло́йчатий /пло́й/ч+ат*ий
плодови́тий /плод/ови́т*ий
пломені́ючий /пломен/і́+j+уч*ий
плугата́рський /плуг/ат+а́р+ськ*ий
плюско́тячий /плюск/о́т+яч*ий
по́кришковий по́/кри/ш+к+ов*ий
по́люсний /по́л/юс+н*ий
побага́тший по/бага́т/ш*ий
побагрові́лий по/багр/ов+і́+л*ий
побрати́мський по/брат/и́м+ськ*ий
побуто́вий по/бу/т+о́в*ий
побуто́вський по/бу/т+о́в+ськ*ий
побуту́ючий по/бу/т+у́+j+уч*ий
поверхо́вний по/верх/о́в+н*ий
повзунко́вий /повз/ун+к+о́в*ий
повиби́ваний по+ви/би́/ва+н*ий
повинува́чений по/вин/ува́ч+ен*ий
повко́пуваний по+в/ко́п/ува+н*ий
повожа́тий по/вож/а́т*ий
повста́нський по+в/ста́/н+ськ*ий
повідкри́ваний по+від/кри́/ва+н*ий
повідо́млений по/від/о́мл+ен*ий
повідо́мний по/від/о́м+н*ий
повідце́вий по/від/ц+е́в*ий
поги́бельний по/ги́б/ель+н*ий
погорба́тілий по/горб/а́т+і+л*ий
погі́ршений по/гі́р/ш+ен*ий
пода́ваний по/да́/ва+н*ий
подава́льний по/да/ва́+льн*ий
подивізіо́нний по/дивізі/о́н+н*ий
подо́вжастий по/до́вж/аст*ий
подра́знювальний по/дра́з/н+юва+льн*ий
подра́знюючий по/дра́з/н+ю+j+уч*ий
поді́льчивий по/ді́ль/чив*ий
подірча́влений по/дір/ч+а́вл+ен*ий
пожи́то́чний по/жи́/т+о́ч+н*ий
позаби́ваний по+за/би́/ва+н*ий
позабюдже́тний поза/бюдже́т/н*ий
позадогові́рний поза+до/гові́р/н*ий
позакві́тчуваний по+за/кві́т/ч+ува+н*ий
позалаштунко́вий поза/лашт/унк+о́в*ий
позалі́плюваний по+за/лі́пл/юва+н*ий
позапада́лий по+за/пад/а́+л*ий
позапако́вуваний по+за/пак/о́в+ува+н*ий
позаробо́чий поза/роб/о́ч*ий
позасвідо́мий поза+с/від/о́м*ий
позасі́юваний по+за/сі́/j+ува+н*ий
позаєвропе́йський поза/європ/е́й+ськ*ий
позба́влений по+з/ба́вл/ен*ий
позбавле́нський по+з/бавл/е́н+ськ*ий
позоста́лий по+з+о/ста́/л*ий
покла́дливенький по/кла́д/лив+еньк*ий
покрасиві́лий по/крас/ив+і́+л*ий
покри́шечний по/кри́/ш+еч+н*ий
покриву́лений по/крив/у́л+ен*ий
покрови́тельський по/кров/и́тель+ськ*ий
полемі́чний /полем/і́ч+н*ий
поли́в'яний по/ли́/в+'j+ан*ий
полко́вницький /полк/о́в+ниць+к*ий
полко́вничий /полк/о́в+нич*ий
полови́нний /пол/ови́н+н*ий
полови́нчастий /пол/ови́н+ч+аст*ий
полови́нчатий /пол/ови́н+ч+ат*ий
полонізо́ваний /полон/із+о́ва+н*ий
полосну́тий /полос/ну́+т*ий
полум'я́ний /полум'j/а́н*ий
полум'яні́ючий /полум'j/ан+і́+j+уч*ий
поляризаці́йний /пол/яр+из+ац+і́й+н*ий
поляризо́ваний /пол/яр+из+о́ва+н*ий
поліпло́їдний полі/пл/о́їд+н*ий
поліці́йний /поліц/і́й+н*ий
поліщу́цький по/ліщ/у́ць+к*ий
поме́ншалий по/ме́н/ш+а+л*ий
поми́сливий по/ми́сл/ив*ий
помокрі́лий по/мок/р+і́+л*ий
помпе́зний /помп/е́зн*ий
помі́щицький /помі́щ/иць+к*ий
помірко́ваний по/мірк/о́ва+н*ий
понадво́дний по+над/во́д/н*ий
понаддніпро́вський по+над/дніпр/о́в+ськ*ий
понаддніпря́нський по+над/дніпр/я́н+ськ*ий
понадзвукови́й по+над/звук/ов*и́й
понадзе́мний понад/зе́м/н*ий
понадкра́юваний по+над/кра́j/ува+н*ий
понаднормати́вний по+над/норм/ати́в+н*ий
понаді́ваний по+на/ді́/ва+н*ий
поназби́руваний по+на+з/би́р/ува+н*ий
понала́туваний по+на/ла́т/ува+н*ий
понапи́натий по+на/пи́н/а+т*ий
понево́лений по+не/во́л/ен*ий
поневі́льний по+не/ві́ль/н*ий
поняти́й /поня/т*и́й
поніме́чений по/нім/е́ч+ен*ий
пообби́ваний по+об/би́/ва+н*ий
поогоро́джуваний по+о/горо́дж/ува+н*ий
попереби́ваний по+пере/би́/ва+н*ий
попра́тий по/пр/а́+т*ий
поприби́ваний по+при/би́/ва+н*ий
попроби́ваний по+про/би́/ва+н*ий
попідби́ваний по+під/би́/ва+н*ий
попідво́дний по+під/во́д/н*ий
пори́вчатий по/ри́в/чат*ий
породи́чений по/род/и́ч+ен*ий
породі́льний по/род/і́ль+н*ий
порожеві́лий по/рож/ев+і́+л*ий
порожні́сенький /порожн/і́сеньк*ий
порозкри́ваний по+роз/кри́/ва+н*ий
порозтя́ганий по+роз/тя́г/а+н*ий
поросле́вий по/рос/л+е́в*ий
порохна́вий /порох/н+а́в*ий
порохня́вий /порох/н+я́в*ий
порскли́вий /порс/к+ли́в*ий
поручи́тельський по/руч/и́+тель+ськ*ий
поручне́вий по/руч/н+е́в*ий
порядко́вий по/ряд/к+о́в*ий
порівня́льний по/рівн/я́+льн*ий
порівня́нний по/рівн/я́+нн*ий