ИЗ — МОРФЕМІКА

из — суфікс

Значення суфікса «из»

Суфіксальна зв’язка — асемантема.
Опредметнена дія.
Наслідок (продукт, результат) дії.
Приклади слів із суфіксом «из»

Слово Морфемна структура
абсолютизо́ваний /абсолют/из+о́ва+н*ий
автоматизо́ваність /автомат/из+о́ва+н+ість
акліматиза́тор а/клімат/из+а́т+ор
акліматиза́ція а/клімат/из+а́ц+іj*а
акліматизаці́йний а/клімат/из+ац+і́й+н*ий
акліматизо́ваний а/клімат/из+о́ва+н*ий
акліматизува́ти а/клімат/из+ува́+ти
більшовиза́ція /біль/ш+ов+из+а́ціj*а
більшовизува́ти /біль/ш+ов+из+ува́+ти
більшовизува́тися /біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
вульгариза́торський /вульгар/из+а́т+ор+ськ*ий
гібридизаці́йний /гібрид/из+ац+і́й+н*ий
гіпнотиза́ція /гіпн/от+из+а́ціj*а
гіпнотизе́р /гіпн/от+из+е́р
гіпнотизе́рка /гіпн/от+из+е́р+к*а
гіпнотизо́ваний /гіпн/от+из+о́ва+н*ий
гіпнотизува́ння /гіпн/от+из+ува́+нн*я
гіпнотизува́ти /гіпн/от+из+ува́+ти
гіпнотизува́тися /гіпн/от+из+ува́+ти+ся
деавтоматиза́ція де/автомат/из+а́ціj*а
дедраматиза́ція де/драм/ат+из+а́ціj*а
деполяриза́тор де/пол/яр+из+а́т+ор
деполяриза́ція де/пол/яр+из+а́ц+іj*а
драматиза́ція /драм/ат+из+а́ціj*а
драматизува́ти /драм/ат+из+ува́+ти
драматизува́тися /драм/ат+из+ува́+ти+ся
експерти́за /експерт/и́з*а
загіпнотизо́ваний за/гіпн/от+из+о́ва+н*ий
загіпнотизува́ти за/гіпн/от+из+ува́+ти
загіпнотизува́тися за/гіпн/от+из+ува́+ти+ся
збільшовизо́ваний з/біль/ш+ов+из+о́ва+н*ий
збільшовизува́ти з/біль/ш+ов+из+ува́+ти
збільшовизува́тися з/біль/ш+ов+из+ува́+ти+ся
карбюриза́тор /карбюр/из+а́тор
кліматизе́р /клімат/из+е́р
легендаризо́ваний /легенд/ар+из+о́ва+н*ий
магнетизе́рство /магнет/из+е́р+ств*о
магнетизе́рський /магнет/из+е́р+ськ*ий
майоризува́ння /майор/из+ува́+нн*я
метафориза́ція мета/фор/из+а́ціj*а
неполяризо́ваний не/пол/яр+из+о́ва+н*ий
опоетизо́вування о/поет/из+о́в+ува+нн*я
опоетизо́вуватися о/поет/из+о́в+ува+ти+ся
оромантизо́вувати о/романт/из+о́в+ува+ти
охарактеризува́ння о/характер/из+ува́+нн*я
пастериза́тор /пастер/из+а́т+ор
переяровизува́ти пере/яр/ов+из+ува́+ти
поляриза́тор /пол/яр+из+а́т+ор
поляриза́ція /пол/яр+из+а́ц+іj*а
поляризаці́йний /пол/яр+из+ац+і́й+н*ий
поляризо́ваний /пол/яр+из+о́ва+н*ий
поляризува́ти /пол/яр+из+ува́+ти
поляризува́тися /пол/яр+из+ува́+ти+ся
прояровизо́ваний про/яр/ов+из+о́ва+н*ий
реакліматиза́ція ре+а/клімат/из+а́ц+іj*а
реакліматизува́ти ре+а/клімат/из+ува́+ти
реакліматизува́тися ре+а/клімат/из+ува́+ти+ся
секуляризаці́йний /секуляр/из+аці́й+н*ий
симпатизува́ти сим/пат/из+ува́+ти
симпатизува́ти /симпат/из+ува́+ти
систематизо́ваний /систем/ат+из+о́ва+н*ий
систематизо́вано /систем/ат+из+о́ва+н+о
систематизува́ння /систем/ат+из+ува́+нн*я
солідариза́ція /солідар/из+а́ціj*а
спролетаризува́ти с/пролетар/из+ува́+ти
спролетаризува́тися с/пролетар/из+ува́+ти+ся
стероризо́ваний с/терор/из+о́ва+н*ий
теоретизува́ння /теор/ет+из+ува́+нн*я
теоретизува́ти /теор/ет+из+ува́+ти
травматиза́ція /травм/ат+из+а́ц+іj*а
тракторизува́тися /трактор/из+ува́+ти+ся
флегматиза́тор /флегм/ат+из+а́т+ор
хроматиза́ція /хром/ат+из+а́ціj*а
яровиза́тор /яр/ов+из+а́т+ор
яровиза́ція /яр/ов+из+а́ц+іj*а
яровизо́ваний /яр/ов+из+о́ва+н*ий
яровизува́ти /яр/ов+из+ува́+ти
інвентариза́ція /інвентар/из+а́ц+іj*а

Словник афіксальних морфем української мови / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, В. С. Карпіловський, Т. І. Недозим; Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України. – Київ: [б.в.], 1998. – 440 с.